Zbycie nieruchomości spółki przez prokurenta

Pytanie:

W spółce z o. o. ma być ustanowiony prokurent. Czy może on samodzielnie sprzedać nieruchomość należącą do spółki?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Prokurent jest co prawda pełnomocnikiem umocowanym przez przedsiębiorcę do podejmowania czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa (art. 109(1) par. 1 k.c. ), niemniej nie jest to pełnomocnictwo bezwzględne. Podstawowe ograniczenia czynności prawnych podejmowanych przez prokurenta zawiera art. 109(3) 1 k.c.

Wskazany artykuł wymaga udzielenia prokurentowi dodatkowego pełnomocnictwa do poszczególnej czynności:

  • zbycia przedsiębiorstwa,
  • do dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania,
  • do zbywania i obciążania nieruchomości.

Należy zgodzić się z potrzebą szerokiego rozumienia terminu "zbycie" na gruncie analizowanego przepisu. Pojęcie to obejmie zarówno czynności prawne o skutku rzeczowym, jak i takie, które jedynie zobowiązują do zawarcia umowy o skutku rzeczowym (tak S. Rudnicki, Dmowski, Rudnicki, Komentarz do KC. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2004, s. 423).

Do dokonania w imieniu przedsiębiorcy czynności, o których mowa w komentowanym przepisie, ustawodawca wymaga pełnomocnictwa szczególnego. Jeżeli dla ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma (np. forma aktu notarialnego dla zbycia nieruchomości - art. 158 k.c.), pełnomocnictwo do jej dokonania powinno być udzielone w tej samej formie i pod tym samym rygorem (art. 99 § 1 k.c.). Pełnomocnikiem może być ustanowiony sam prokurent. W takiej sytuacji pełnić on będzie swoje funkcje na podstawie dwóch osobnych umocowań. Nie ma jednak przeszkód, aby przedsiębiorca udzielił wymaganego pełnomocnictwa szczególnego innemu podmiotowi. Prokurent i pełnomocnik będą wtedy działali oddzielnie, każdy w zakresie swojego upoważnienia (E. Gniewek. Kodeks cywilny. Komentarz, komentarz do art. 109(3) k.c., publ. Legalis).

Reasumując, aby prokurent mógł samodzielnie zbyć nieruchomość należy udzielić mu pełnomocnictwa do sprzedaży konkretnej nieruchomości (pełnomocnictwo do poszczególnej czynności). Pełnomocnictwo to zaś powinno być udzielone w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności (art. 99 w zw. z art. 158 k.c.).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: