Zgłoszenie do KRS zmiany w składzie wspólników

Pytanie:

Zdecydowaliśmy się z żoną na dobrowolny podział majątku przed rozwodem i jednoczesne podpisanie intercyzy. Podzieliliśmy 2 umowy notarialne, jedną dotyczącą intercyzy, drugą dotyczącą podziału majątku wspólnego. Na mocy tej drugiej umowy dokonaliśmy m.in. podziału nieruchomości, ruchomości oraz sp. z o.o., którą ja prowadzę i w której mieliśmy odpowiednio - ja 70% udziałów, żona 30%. Cały nasz majątek był dorobkiem wspólnym. Zgodnie z umową podziału żona otrzymała nieruchomość oraz samochód. Ja natomiast całość udziałów w spółce. W jakim terminie należy zgłosić zmiany dotyczące wspólników do KRS? Na jakich formularzach? Czy do wniosku wystarczy akt notarialny podziału majątku czy potrzebna jest dodatkowo jakaś uchwała? Jeśli tak, to co powinno być w tej uchwale? W jakim terminie żona powinna przerejestrować na siebie samochód (obecnie jest zarejestrowany na mnie)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jak rozumiemy, w chwili obecnej wszystkie udziały w spółce należą w całości tylko do Pana, a zatem nastąpiły zmiany w strukturze wspólników. Do zmiany składu osobowego wspólników nie jest potrzebna specjalna uchwała, również umowa spółki nie musi zawierać imion i nazwisk wspólników, stąd nie jest konieczne dokonywanie zmiany umowy spółki, niemniej jednak taka zmiana może być pożądana, a celem jej może być dostosowanie umowy spółki do układu, jaki się w spółce utworzył.

Zgodnie z art. 188 ksh, zarząd jest obowiązany prowadzić księgę udziałów, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika, a także wszelkie zmiany dotyczące osób wspólników i przysługujących im udziałów. Po każdym wpisaniu zmiany zarząd składa sądowi rejestrowemu podpisaną przez wszystkich członków zarządu nową listę wspólników (niezależnie od tego, jaką ilość udziałów posiadał wspólnik) z wymienieniem liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich oraz wzmianką o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału. W literaturze przedmiotu podnosi się, że taka zmiana powinna być zgłoszona do KRS w ciągu 7 dni, od daty powzięcia przez spółkę wiadomości o zmianie wspólnika, a nie od daty wpisu do księgi udziałów. Ponadto, do KRS wpisuje się wspólników posiadających samodzielnie lub łącznie z innymi co najmniej 10% kapitału zakładowego oraz ilość posiadanych przez tych wspólników udziałów i łączną ich wysokość. Wpisowi takiemu służy formularz KRS-ZE „Zmiana – wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru”. Wpis jest dokonywany na podstawie składanej do akt listy wspólników i nie ma obowiązku dołączać dokumentów przeniesienia udziałów. Jednakże, sąd będzie mógł zażądać tych dokumentów na zasadzie art. 23 ust. 2, jeżeli będzie miał uzasadnione wątpliwości.

Reasumując, w sytuacji opisywanej w pytaniu, powinny nastąpić niezwłocznie odpowiednie zmiany w księdze udziałów i w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przenoszącej udziały powinny zostać zgłoszone odpowiednie zmiany i wniosek o wpis do KRS – czyli  powinna zostać złożona lista wspólników oraz formularz KRS-ZE. Ponadto, jeżeli będą dokonywane zmiany umowy spółki, czy zmiany w składzie zarządu to zmiany takie również podlegają zgłoszeniu na odpowiednich formularzach.

Zgodnie z art. 78 prawa o ruchu drogowym, w razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana, a właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: