Zgłoszenie do ubezpieczenia w trakcie miesiąca

Pytanie:

Osoba prowadząca działalność gospodarczą zgłosiła się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego po terminie, zatem w zgłoszeniu do tego ubezpieczenia wpisała termin złożenia zgłoszenia. W deklaracji za miesiąc, w którym osoba ta zaczęła podlegać ubezpieczeniu chorobowemu, została wykazana składka proporcjonalnie do liczby dni podlegania temu ubezpieczeniu, to znaczy od dnia zgłoszenia do końca miesiąca, pozostałe ubezpieczenia - obowiązkowe - były naliczone od pierwszego dnia tego miesiąca (zgodnie z przepisami). W deklaracji ZUS - DRA jest pole, w którym wpisywana jest wspólna podstawa dla ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Licząc składkę za ww. miesiąc trzeba było ręcznie skorygować składkę na ubezpieczenie chorobowe, ponieważ program płatnik sam nalicza od podstawy. Oczywiście wyskakiwał komunikat o niezgodności, ze względu na rozbieżność między podstawą, dotyczącą całego miesiąca oraz składkę za liczbę dni dotyczącego niepełnego miesiąca. ZUS po pewnym czasie przysłał zawiadomienie o błędach. Poinformowano, że składka musi być wykazana w deklaracji za cały miesiąc i oczywiście zapłacona, bo nie można tego technicznie rozwiązać w inny sposób, mimo, że zgłoszenie i podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu biegnie dopiero od któregoś dnia miesiąca. Proszę o podanie przepisów prawnych, na podstawie których ZUS wydał taką dyspozycję. Czy jest to zgodne z prawem?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art.  20  ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3. Naszym zdaniem, przepis ten odsyła do wszystkich przepisów regulujących podstawę wymiaru, w tym także do przepisów mówiących o ewentualnym obniżeniu wymiaru w momencie, gdy objęcie ubezpieczeniem nastąpiło w trakcie miesiąca. Jeżeli przepis art. 20 odsyłał by tylko to przepisu mówiącego o tym jaka jest podstawa wymiaru składek, ale już nie do przepisów dotyczących ograniczeń, czy obniżenia wymiaru, nie były by potrzebne zastrzeżenia zawarte w art. 20, zgodnie z którymi, przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 (mówiącego o tym, że odniesieniu do składki chorobowej nie stosuje się tego samego ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, co przy składce emerytalno- rentowej).

Zatem, naszym zdaniem, przy ustalaniu podstawy  wymiaru składki chorobowej znajdzie zastosowanie, zarówno art. 18 ust. 8 jaki ust. 9 tego artykułu. Zgodnie z art. 18 ust. 8 podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych prowadzących pozarolniczą działalność oraz osób z nimi współpracujących, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10. Natomiast, zgodnie z art. 18 ust. 9, za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami lub ich ustanie i jeżeli trwały one tylko przez część miesiąca, kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu.
Z kolei, zgodnie z art. 14, objęcie dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi i chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony, z zastrzeżeniem ust. 1a, zgodnie z którym objęcie dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku tylko wówczas, gdy zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie dokonane w terminie określonym w art. 36 ust. 4.

Zatem, w świetle powyższych rozważań, naszym zdaniem to Pani postąpiła prawidłowo, a ZUS nie ma racji. ZUS-u nie usprawiedliwia również fakt, że technicznie nie może sobie z taką sprawą poradzić.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: