Zgoda wojewodzkiego konserwatora zabytków

Pytanie:

Jestem właścicielem nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Z uwagi na akty jej dewastacji przez okolicznych mieszkańców rozpocząłem budowę jej ogrodzenia płotem z elementów stalowych na podmurówce betonowej, bez zgody konserwatora. W trakcie budowy otrzymałem decyzję konserwatora zabytków o wstrzymaniu robót. Jakie czynności należy podjąć dla uzyskania zgody na wznowienie wstrzymanych prac, które służą ochronie zabytku przed dewastacją?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zakres uprawnień właścicielskich realizowanych w stosunku do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków jest mocno ograniczony. Właściciel takiej nieruchomości obowiązany jest współdziałać z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków. Podstawę prawną stanowi Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Art. 36 ust. 1 pkt 2 oraz 11 Ustawy przewiduje, że pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga m.in. wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku, jak również podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru. Wydanie takiego pozwolenia wymaga wniosku właściciela. Jest Pan zatem obowiązany wystąpić do właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków z wnioskiem o pozwolenie na przeprowadzenie robót w postaci ogrodzenia płotem nieruchomości. Wniosek o wydanie pozwolenia winien zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub przechowywania albo miejsca planowanych robót budowlanych w otoczeniu zabytku; program planowanych robót budowlanych albo robót budowlanych w otoczeniu zabytku; wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac, uzasadnienie wniosku. Nadto winien Pan podać we wniosku imię, nazwisko i adres osoby kierującej robotami budowlanymi lub robotami budowlanymi w otoczeniu zabytku oraz dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę prowadzącą te prace kwalifikacji i praktyki zawodowej (robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych mogą kierować osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz odbyły co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych). Warto również pamiętać, że uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY