e-prawnik.pl Porady prawne

Zjazd z drogi publicznej

Pytanie:

Mam pytanie dotyczące drogi publicznej. Droga, z którą graniczy moja działka jest drogą publiczną. Część działek, których jest wydzielona ta droga jest własnością prywatną a część własnością gminną. Chcę wystąpić do gminny o wykonanie zjazdu na tą drogę. Właściciele prywatni nie będą chcieli się na to zgodzić, ale jest to droga publiczna i zarządza nią gmina (myślę, że dopóki jest to droga publiczna decyduje tylko gmina). Właściciele będą starać się odwołać tą decyzje i będą chcieli zablokować wykonanie tego zjazdu. Czy ta droga może przestać być drogą publiczną, jaki wpływ ma na to wpływ Samorządowe Kolegium Odwoławcze i jakie są kryteria dotyczące drogi publicznej? Jakie są ewentualne inne możliwości blokowania mnie przez właścicieli przed wykonaniem zjazdu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zjazd z drogi publicznej

16.5.2006

Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie:

  1. drogi krajowe; 

  2. drogi wojewódzkie; 

  3. drogi powiatowe; 

  4. drogi gminne. 

Zgodnie z art. 2a ustawy o drogach publicznych, drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa, a drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy.

Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Zaliczenie drogi do kategorii dróg powiatowych następuje w drodze uchwały rady powiatu w porozumieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich powiatów, a w miastach na prawach powiatu - opinii prezydentów miast. Zaliczenie do kategorii dróg wojewódzkich następuje w drodze uchwały sejmiku województwa w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw transportu oraz obrony narodowej. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw administracji publicznej, spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii właściwych sejmików województw, a w miastach na prawach powiatu - opinii rad miast, w drodze rozporządzenia, zalicza drogi do kategorii dróg krajowych.

Organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. Pozbawienia drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego.

Zarządcami dróg są dla dróg:

  1. krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;  

  2. wojewódzkich - zarząd województwa;  

  3. powiatowych - zarząd powiatu;  

  4. gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta).  

Zgodnie z art. 20 ust. 8) ustawy o drogach, do zarządcy drogi należy w szczególności wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg (przez zjazd rozumie się połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Zezwolenie na lokalizację zjazdu, o którym powyżej wydaje się (z reguły)  na czas nieokreślony. Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu, wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.

W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu - jego parametry techniczne, a także zamieszcza się, w przypadku obu zezwoleń, pouczenie o obowiązku:

  1. uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenia na budowę, a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym; 

  2. uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego zjazdu

Jeżeli zatem droga, o której mowa w pytaniu jest gminną drogą publiczną to zezwolenie na zjazd będzie wydawane przez wójta (burmistrza, prezydenta). Ewentualne kłopoty mogą pojawić się na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę zjazdu, gdzie uczestnikami postępowania są inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Zjazd z drogi publicznej

Beata

15.9.2009 13:15:54

Re: Zjazd z drogi publicznej

Chciałabym dowiedzieć się kto ponosi koszty przesunięcia istniejącego przepustu pod drogą, którego wyjście znajduje się w miejscu planowanego zjazdu z drogi gminnej i przepis prawny regulujący daną sytuację


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ