Zmiana przeznaczenia lokalu na użytkowy

Pytanie:

"Posiadam lokal mieszkalny i chciałbym z niego zrobić lokal do prowadzenia działalności. Jakim warunkom musi on odpowiadać oraz jakie czynności i gdzie muszę wykonać?"

Odpowiedź prawnika: Zmiana przeznaczenia lokalu na użytkowy

Naszym zdaniem zmiana przeznaczenia lokalu z mieszkalnego na użytkowy jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu we wspólnocie mieszkaniowej. Nawet jeśli zmiana przeznaczenia nie oznaczałaby konieczności dokonania określonych przeróbek w części wspólnej, to z natury rzeczy oznacza zmianę sposobu i intensywności korzystania z części wspólnej. Stąd potrzebna będzie uchwała właścicieli.  

Przeznaczenie budynku oraz lokali znajdujących się w jego obrębie  wynika  z treści pozwolenia na budowę, a także z innych dokumentów, na podstawie których wybudowano blok  (np. z projektu budowlanego). Przeznaczenie obiektu budowlanego może wynikać także z jego wartości historycznej, chronionej jako zabytek. 

Prawo budowlane wymaga, by w takiej sytuacji (zmiana sposobu użytkowania części budynku) dokonać zgłoszenia właściwemu organowi. Należy go dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Do zgłoszenia należy dołączyć:

 1. opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania; 

 2. zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi; 

 3. oświadczenie, o prawie dysponowania nieruchomością

 4. zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

 5. w przypadku zmiany sposobu użytkowania, w razie działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń - ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności; 

 6. w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami. 

Warto zwrócić szczególna uwagę na fakt, iż oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością jest składane pod groźbą odpowiedzialności karnej. A o prawie do dysponowania będzie świadczył nie tylko akt notarialny kupna mieszkania czy odpis z księgi wieczystej, ale i uchwała wspólnoty (właścicieli), wyrażająca zgodę na zmianę przeznaczenia.  

Warunki techniczne są w zasadzie takie same dla lokali mieszkalnych, jak i użytkowych. Jednak konieczne może być spełnienie także innych warunków, np. sanitarnych, zależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Nie jest wykluczone, że uchwała wspólnoty zobowiąże właściciela do odpowiedniego dostosowania lokalu tak, by zmniejszyć uciążliwość dla pozostałych właścicieli. 

Oprócz tego wspólnota moze podjać uchwałę o zwiększeniu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej (czynszu) po stronie właściciela lokalu użytkowego.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Leszek Maziarz 2014-05-09 12:43:41

  Dodam jeszcze, że jako specjalistom, powinien być Wam znany wyrok NSA II SA/Wr 975/99 z 2002-03-21, w którym sąd wyraźnie napisał, że taka zgoda nie jest wymagana. Trochę wstyd, że nie chciało Wam się sięgnąć i sprawdzić orzecznictwa w zakresie udzielanej porady. Dodatkowo, już po opublikowaniu Waszej porady pojawiło się orzeczenie SN z 16 stycznia 2008 r. (sygn. IV CSK 393/07), z którego także wynika (choć pośrednio), że nie istnieje konieczność uzyskania zgody Wspólnoty.

 • Leszek Maziarz 2014-05-09 09:51:49

  Nie bardzo rozumiem, dlaczego zmiana przeznaczenia PRYWATNEGO lokalu ma przekraczać zakres zarządu zwykłego we wspólnocie mieszkaniowej. Jak wiadomo - potwierdziły to wielokrotne orzeczenia sądów, w tym SN, wspólnota ma prawo i obowiązek zarządzać WYŁĄCZNIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ. Tym samym (poza art.13 i 16 UWL - które jednak związane są zachowanie właściciela a nie typem lokalu) w żaden sposób nie może ingerować w wewnętrzne sprawy danego lokalu. Jeśli się mylę - proszę o KONKRETNĄ podstawę prawną, z której wynika obowiązek uzyskania takiej zgody od wspólnoty, a jeśli się nie mylę - o sprostowanie i nie wprowadzanie czytelników w błąd.

 • Piotr 2012-02-22 14:37:08

  Dzień dobry.Zamieniam lokal mieszkalny na użytkowy. Blok mieszkalny 6-cio kondygnacyjny.Lokal na parterze, wejście z klatki. W lokalu biuro i wzorcownia włóczki.Nadzur budowlany żąda m.in.opinii rzeczoznawców p.poż i bhp.Inspektor p.poż stwierdził, że taka opinia jest zbędna do tego rodzju inwestycji i jej nie wystawił.Czy słusznie i czy muszę (i gdzie) takie zaświadczenia zdobyć. W budynku nie ma wogóle gazu. W lokalu prąd jest używany do zapalania światła i czajnika na herbatę.Pozdrawiam


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika