e-prawnik.pl Porady prawne

Zmiana siedziby spółki a NIP

Pytanie:

W grudniu zmieniamy siedzibę spółki z o.o., co poniesie ze sobą konieczność zmiany Urzędu Skarbowego i złożenie aktualizacji NIP-2. Czy zmieni się NIP spółki?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zmiana siedziby spółki a NIP

3.12.2007

Numer Identyfikacji Podatkowej nadany podatnikowi jest stały, zmianie (aktualizacji) podlegają jedynie dane objęte zgłoszeniem identyfikacyjnym. Co prawda żaden z przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, nie mówi wprost o fakcie posiadania tylko jednego numeru NIP przez podatnika, niemniej wynika to z całokształtu przepisów tejże ustawy. Głównie zaś art. 5 ust. 1 i art. 7, które mówią o tym, iż zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się tylko raz, a także art. 9, który w przypadku zmiany danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym nakazuje złożyć zgłoszenie aktualizacyjne, nie zaś nowe zgłoszenie identyfikacyjne. 

Podatnicy podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego obowiązani są dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych (art. 9 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy). W sprawach prowadzenia ewidencji podatkowej właściwymi naczelnikami urzędów skarbowych są dla podatników podatku od towarów i usług, niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku - naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku od towarów i usług (art. 4 wskazanej ustawy).

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego za dany okres rozliczeniowy dla podatników, którzy w trakcie okresu rozliczeniowego zmienili miejsce wykonywania czynności, miejsce zamieszkania lub adres siedziby, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy - jest zaś organ podatkowy właściwy dla podatnika z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w ostatnim dniu tego okresu. Z tym że, jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami podatnik jest obowiązany do ujawnienia adresu siedziby w odpowiednim rejestrze (np. KRS), przepis ten stosuje się, gdy nowy adres siedziby został ujawniony w tym rejestrze do końca okresu rozliczeniowego, którego deklaracja dotyczy (par. 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 roku w sprawie właściwości organów podatkowych).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ