Zmiana umowy spółki a podwyższenie kapitału

Pytanie:

"W grudniu 2007 roku Zgromadzenie Wspólników podwyższyło kapitał zakładowy poprzez utworzenie nowych udziałów, które objął tylko jeden z dwóch wspólników. 31.01.2008 roku Sąd rejestrowy zwrócił wniosek z powodu braku formularza KRS-ZE. Wspólnicy mają zamiar zmienić nazwę i siedzibę Spółki oraz profil działalności poprzez zmianę umowy Spółki. Czy zmianę umowy spółki można dołączyć do wniosku o podwyższenie kapitału? Czy w nowej umowie Spółki należy już wpisać nową wysokość kapitału zakładowego, mimo że nie została jeszcze zarejestrowana w KRS?"

Odpowiedź prawnika: Zmiana umowy spółki a podwyższenie kapitału

Zgodnie z art. 19 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w razie zwrócenia wniosku z powodu braków, może on być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek ponownie złożony nie jest dotknięty brakami, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku, chyba że zwrot nastąpił na skutek braków uprzednio niewskazanych.

W przedstawionym stanie faktycznym został zwrócony wniosek z powodu braku formularza KRS-ZE i w tym zakresie wnioskodawca zobowiązany jest go uzupełnić w terminie 7 dni od doręczenia zawiadomienia o zwrocie. Mają więc Państwo czas do 7 lutego 2008 r. na uzupełnienie wniosku, a skuteczne uzupełnienie wniosku będzie wywoływało skutek od daty pierwotnego wniesienia. Kwestia dołączenia kolejnych zmian może okazać się niemożliwa, choćby ze względów technicznych. Pierwotnie wnieśli Państwo wniosek KRS-Z3 o dokonanie zmian - podwyższenie kapitału zakładowego. W chwili obecnej chcą Państwo dokonać zmian umowy spółki poprzez zmianę nazwy, siedziby i przedmiotu działalności spółki. Zmiany nazwy, siedziby i umowy spółki należy znaczyć na formularzu KRS-Z3, który de facto już Państwo złożyli. Można ewentualnie spróbować złożyć w ciągu 7 dni ponownie wniosek KRS - Z3 jako uzupełnienie braków z załącznikiem KRS - ZE. Praktyka sądów może być jednak różna.

Po upływie 7 dni będą Państwo mogli ponownie wystąpić do sądu o dokonanie (wszystkich zamierzonych) zmian danych w KRS, poprzez zmianę umowy spółki, nazwy, siedziby i wysokości kapitału zakładowego. Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z art. 22 w/w ustawy wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W razie stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. W razie niewykonania obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych.

Jak więc wynika z powyższego mieli Państwo obowiązek zgłoszenia zmiany podwyższenia kapitału zakładowego w terminie 7 dni od dokonania tej czynności (tj. w grudniu 2007 r.) - dochowali Państwo przedmiotowego terminu. Jeżeli w chwili obecnej nie uzupełnią Państwo braku w terminie, wówczas jednak będą Państwo zobowiązani do niezwłocznego zgłoszenia wszystkich dokonanych zmian - w szczególności podwyższenia kapitału zakładowego. Jeśli więc chcą Państwo dokonać wszystkich zmian w jednym wniosku (KRS-Z3), nic nie stoi na przeszkodzie aby zgłoszenie tych zmian nastąpiło w sposób wyżej wskazany (czyli nie należy uzupełniać pierwotnego wniosku, a następnie złożyć ponownie nowy wniosek ze wszystkimi zmianami).

Zmiana wysokości kapitału zakładowego wymaga wpisu do KRS o charakterze konstytutywnym. Dopiero po wpisie można uznać, że kapitał został podwyższony. Jeśli podwyższenie następuje na mocy dotychczasowych postanowień umowy, a zmiana umowy obejmuje inne postanowienia, to część umowy dotycząca kapitału w zasadzie powinna pozostać bez zmian.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika