e-prawnik.pl Porady prawne

Zwrot wkładu na spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w razie rozwodu małżonków

Pytanie:

Według jakich zasad następuje zwrot wydatków na wkład na lokatorskie prawo do lokalu przy podziale majątku wspólnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zwrot wkładu na spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w razie rozwodu małżonków

koniecznym jest podkreślenie, że art. 45 k.r.o. reguluje kwestię rozliczeń między małżonkami z tytułu wydatków i nakładów poczynionych z majątków osobistych każdego z małżonków na majątek wspólny, w czasie trwania wspólności ustawowej oraz długów zaspokojonych w tym czasie. Małżonek który dokonał nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny -a tak jest w przypadku uiszczenia części wkładu na lokatorskie prawo do lokalu, które to prawo przysługiwało małżonkom wspólnie -może więc domagać się wypłacenia wartości dokonanego wcześniej wkładu. Przepisy prawne nie regulują wprost zasad obliczenia wartości podlegającego zwrotowi wkładu, pomocne w tym zakresie okazuje się jednak orzecznictwo Sądu Najwyższego, który zajął stanowisko w zakresie poruszonego problemu.

Zgodnie z tezą orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia z dnia 5 października 1990 r. (III CZP 55/90) wartość nakładu z majątku odrębnego jednego z małżonków na ich majątek wspólny, polegającego na wpłacie dokonanej przez tego małżonka na wkład mieszkaniowy związany ze spółdzielczym prawem do lokalu, odpowiada w chwili podziału tego majątku takiej części wartości spółdzielczego prawa do lokalu, jaką część stanowiła ta wpłata w stosunku do całego wkładu mieszkaniowego wpłaconego przez małżonków, od zgromadzenia którego uzależniony był przydział mieszkania. Powyższa teza odnosi się więc do środków pieniężnych, pochodzących z wspólnych dochodów, które poczynili wspólnie małżonkowie na wkład mieszkaniowy, jeszcze w trakcie trwania małżeństwa.

Potrzebujesz porady prawnej?