Agencja pracy tymczasowej a praca

Pytanie:

Czy polska Agencja pracy czasowej może zatrudnić obywatela polskiego i skierować go do pracy czasowej u pracodawcy użytkownika w Holandii? Czy w tym przypadku obowiązują ograniczenia w zatrudnianiu obywateli polskich? Jakie są podstawy prawne pozytywnej lub negatywnej opinii?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.12.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Agencja pracy tymczasowej a praca

Podstawą odpowiedzi jest obowiązująca od 1 stycznia 2004 r. ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, regulująca zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę będącego agencją pracy tymczasowej oraz zasady kierowania tych pracowników i osób niebędących pracownikami takiej agencji do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika. Warto przy tym przypomnieć, iż pracą tymczasową jest wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, zadań:

  1. o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub
  2. których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub
  3. których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Natomiast za pracownika tymczasowego uważa się pracownika zatrudnionego przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.

Porady prawne

Przepisy w/w ustawy nie zakazują, aby agencja pracy tymczasowej nie mogła kierować pracowników tymczasowych do pracy wykonywanej u pracodawcy użytkownika mającego siedzibę za granicą. Pracowników skierowanych przez agencję do pracy za granicą powinno traktować się jak tzw. pracowników wysłanych (zgodnie z postanowieniami obowiązującego od 1 maja 2004 r. rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. o stosowaniu systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób pracujących na własny rachunek i członków ich rodzin przemieszczających się w obrębie Wspólnoty).

Aby pracę wykonywaną za granicą można było uznać za wysłanie, muszą wystąpić pewne okoliczności:

  • po pierwsze - agencja pracy, która wysyła pracownika tymczasowego do pracy za granicą, powinna prowadzić swoją podstawową działalność w tym państwie, w którym ma siedzibę,
  • po drugie - wysłanie powinno nastąpić w ramach zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
  • po trzecie - pracownicy wysłani powinni kierować roszczenie o wypłatę wynagrodzenia do pracodawcy wysyłającego, czyli w naszym przypadku - do agencji pracy tymczasowej.

Agencja pracy tymczasowej, kierując do pracy za granicą zatrudnionych pracowników tymczasowych ma obowiązek zgłosić te osoby do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz naliczyć i opłacić składki na wymienione ubezpieczenia. Mówiąc zatem wprost podstawą prawną takiej możliwości - zatrudnienia obywatela polskiego i skierowanie go do pracy czasowej u pracodawcy użytkownika za granicą - jest brak zakazu w ustawie regulującej zatrudnianie pracowników tymczasowych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne