Cesja przyszłych należności za roboty budowlane

Pytanie:

Załóżmy, że jestem podwykonawcą budowlanym, gdzie klientem - inwestorem jest Urząd Gminy. Firma budowlana, dla której jestem podwykonawcą, dokonała na moją prośbę zabezpieczenia moich przyszłych należności przysługujących od niej, w postaci cesji przyszłych należności, jakie tej firmie będą przysługiwać od Urzędu Gminy, po wykonaniu inwestycji, przy czym oczywiście cesja ta opiewa na wartość należności, jakie będą mi przysługiwać. Prace budowlane zostały ukończone, komisja odebrała pozytywnie wykonawstwo, co stwierdzone jest stosownym protokołem odbioru. W związku z tym ja wystawiłem fakturę firmie, dla której byłem podwykonawcą. Czy prawidłowo postąpiłem? Okazuje się bowiem, że ta firma nie wystawiła faktury Urzędowi Gminy. Ja przedstawiłem temu Urzędowi ową cesję w celu uzyskania zapłaty, Urząd nie płaci (z niewiadomych jeszcze powodów). Czy może to ja powinienem wystawić Urzędowi Gminy fakturę na moją należność (i wycofać ją od firmy, dla której byłem podwykonawcą)? Czy to, że z jakichś powodów ta firma (dla której ja byłem podwykonawcą) nie wystawia swojej faktury Urzędowi, może blokować dokonanie zapłaty na moją rzecz? Wszak ja nie mogę zmusić tej firmy do wystawienia faktury Urzędowi Gminy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Cesja przyszłych należności za roboty budowlane

18.7.2005

Zasadniczo brak faktury nie ma wpływu na skorzystanie przez podwykonawcę z przysługującego mu wobec gminy roszczenia. Podwykonawca może więc zażądać od gminy spełnienia świadczenia za wykonane roboty budowlane. Gminie przysługują przy tym wobec podwykonawcy wszelkie zarzuty, jakie miała wobec głównego wykonawcy w chwili zawiadomienia o przelewie. Co do zasady więc w przedstawionym przypadku nic nie stoi na przeszkodzie, by podwykonawca zażądał zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio od gminy. Warunkiem wystąpienia z roszczeniem jest jednak to, by wierzytelność była wymagalna. Wierzytelność staje się wymagalna z chwilą nadejścia terminu do zapłaty, który określiły strony (czyli gmina i główny wykonawca) w umowie o roboty budowlane. Jeżeli termin ten nie został oznaczony, to wierzyciel powinien skierować do dłużnika wezwanie do zapłaty i z chwilą tego wezwania wierzytelność stanie się wymagalna. Wezwanie to może być skierowane także przez cesjonariusza, czyli podwykonawcę.

Potrzebujesz porady prawnej?