Przelew

Powiadomienie dłużnika o dokonanej cesji

Powiadomienie dłużnika o dokonanej cesji

Dłużnik został powiadomiony o dokonanej cesji przez cesjonariusza, a nie przez cedenta. Jakie konsekwencje rodzi powiadomienie dłużnika o dokonanej cesji przez cesjonariusza. Czy można uznać, że (...)

Cesja wierzytelności a zadośćuczynienie

Cesja wierzytelności a zadośćuczynienie

Roszczenie o zadośćuczynienie za doznane krzywdy i odszkodowanie za szkody na osobie: Na podstawie k.c. art 449: Roszczenia przewidziane w art 444-448 nie mogą być zbyte, chyba że są już wymagalne (...)

Przelew wierzytelności

Przelew wierzytelności

Art. 509 k.c. mówi o cesji wierzytelności. Czy można przenieść na osobę trzecią roszczenie niepieniężne np. roszczenie o wydanie rzeczy ruchomej?

Sprzedaż spornych wierzytelności

Sprzedaż spornych wierzytelności

Firma A zleciła wykonanie usługi firmie B ( produkcję opakowań). Niestety, firma B wykonała niestarannie powierzone zadanie i firma A otrzymała produkt z wadami. Firma A zgłosiła swoje zastrzeżenia (...)

Cesja wierzytelności - przelew

Cesja wierzytelności - przelew

Czym jest cesja wierzytelności? Jak do niej dochodzi? Jakie wywołuje skutki? Czy istnieją wymagania co do formy?

Uprawnienia zbywcy wierzytelności w stosunku do dłużnika

Uprawnienia zbywcy wierzytelności w stosunku do dłużnika

Czy zbywca wierzytelności zachowuje jakiekolwiek roszczenia w stosunku do dłużnika?

Zbycie wierzytelności

Zbycie wierzytelności

Czy wierzyciel może zbyć wierzytelność bez zgody dłużnika?

Cesja wierzytelności

Cesja wierzytelności

Czym jest cesja wierzytelności?

Wyrażenie zgody na przejęcie długu

Wyrażenie zgody na przejęcie długu

Kto powinien wyrazić zgodę na przejęcie długu od dotychczasowego dłużnika?

Umowa przelewu wierzytelności

Umowa przelewu wierzytelności

Na czym polega umowa przelewu wierzytelności, uregulowana w ustawie Kodeks cywilny?

Przelew wierzytelności - definicja

Przelew wierzytelności - definicja

Co to jest przelew wierzytelności?

Zarzuty po cesji wierzytelności

Zarzuty po cesji wierzytelności

Firma zajmująca się windykacją przejęła moje długi od banku. Czy przysługują mi wszystkie dotychczasowe prawa?

Skutki przelewu wierzytelności

Skutki przelewu wierzytelności

Jakie są skutki przelewu wierzytelności?

Przejęcie długu

Przejęcie długu

Firma windykacyjna przejęła mój dług od banku. Czy to w ogóle możliwe w polskim prawie?

Cesja prawa i obowiązków wynikających z umowy najmu lokalu

Cesja prawa i obowiązków wynikających z umowy najmu lokalu

Wraz z bratem jesteśmy wspólnikami spółki cywilnej, także obaj jesteśmy najemcami lokalu od gminy. Mój brat chce przejść na emeryturę w jego miejsce wejdzie moja siostra. Czy można przelać (...)

Na czym polega przelew wierzytelności i czym różni się od przelewu wierzytelności hipotecznej?

Na czym polega przelew wierzytelności i czym różni się od przelewu wierzytelności hipotecznej?

Na czym polega przelew wierzytelności i czym różni się od przelewu wierzytelności hipotecznej?

umowa cesji

umowa cesji

Mam zamiar kupić polisę ubezpieczeniową z funduszami inwestycyjnymi (np. Plan Inwestycyjny AXA, Multi PIN 2008 Aegon). Zakup na zasadzie cesji. Inny ubezpieczony chce odsprzedać polisę, towarzystwo (...)

Cesja powiernicza należności alimentacyjnych

Cesja powiernicza należności alimentacyjnych

Czy firma windykacyjna może przejąć (od samotnej matki) poprzez umowę powierniczego przelewu wierzytelności z tytułu zaległych, bieżących (i przyszłych) alimentów stwierdzonych wyrokiem sądowym, (...)

Odzyskanie długu

Odzyskanie długu

Mój klient odmówił odbioru towaru i ja poniosłem koszty transportu w obie strony (ok. 650 zł). W umowie jest napisane, że w razie rezygnacji koszty transportu ponosi zamawiający. Wystawiłam więc (...)

Cesja wierzytelności a zgoda dłużnika

Cesja wierzytelności a zgoda dłużnika

Dostawca przysłał zawiadomienie o przelewie wierzytelności na podstawie art. 509-518 k.c. na bank w którym prosi o potwierdzenie istnienia scedowanej wierzytelności. W piśmie wzywa do przelewania (...)

Cesja roszczenia odszkodowawczego

Cesja roszczenia odszkodowawczego

Czy jest możliwa cesja roszczenia odszkodowawczego (np. z racji niewykonania umowy bądź naruszenia jej postanowień) i czy sądem właściwym miejscowo może być wówczas ten właściwy dla siedziby (...)

Odpowiedzialność cedenta za wypłacalność dłużnika

Odpowiedzialność cedenta za wypłacalność dłużnika

Jednym z dokumentów przedłożonym do podpisu kredytobiorcy przez bank przy udzielaniu kredytu hipotecznego na zakup mieszkania na rynku pierwotnym jest Umowa przelewu wierzytelności na zabezpieczenie. (...)

Darowizna przedsiębiorstwa a najem lokalu

Darowizna przedsiębiorstwa a najem lokalu

Z przyczyn zdrowotnych wystąpi konieczność darowizny całej firmy na rzecz pełnoletniego dziecka. W ramach dotychczasowej działalności jest zawarta umowa najmu części lokalu. Czy istnieje obowiązek (...)

Nabycie wierzytelności w drodze umowy cesji

Nabycie wierzytelności w drodze umowy cesji

W maju 2001 roku firma budowlana podpisała umowę o prace remontowe na kwotę ponad mln zł. W styczniu 2002 r. scedowała na mnie należności jej przysługujące do kwoty 110 tys. zł. W październiku (...)

Cesja umowy na telefony komórkowe

Cesja umowy na telefony komórkowe

Posiadam umowę z operatorem w ramach której mam kilka telefonów na firmę. Zamykam swoją działalność a żona otwiera na siebie nową działalność gospodarczą. Chciałbym przepisać umowę na (...)

Cesja wierzytelności a prawa małżonka dłużnika

Cesja wierzytelności a prawa małżonka dłużnika

Mój mąż był jednym ze wspólników spółki cywilnej. Ja jako małżonka nic nie wiedziałam o poczynaniach spółki, żadnych jej umowach i ich realizacji. Spółka miała swoją siedzibę daleko (...)

Zawiadomienie dłużnika o przelewie wierzytelności

Zawiadomienie dłużnika o przelewie wierzytelności

Została dokonana cesja wierzytelności w 2005 roku. Prawdopodobnie dłużnik nie został powiadomiony o dokonanej cesji do dnia dzisiejszego. Nie zostały również podjęte żadne inne działania w stosunku (...)

Kolejna cesja wierzytelności

Kolejna cesja wierzytelności

Chciałbym dokonać cesji należności przypadającej mi w ramach dokonanej na mnie wcześniejszej cesji (tej samej należności). Czy coś stoi na przeszkodzie, aby cesja została ponownie scedowana? (...)

Przejęcie długu - kredytu hipotecznego

Przejęcie długu - kredytu hipotecznego

Mój mąż jest kilkuletnim hazardzistą. Dwa lata temu kupiliśmy mieszkanie za kredyt hipoteczny. Wzięliśmy go na 30 lat. W chwili obecnej jedynym żywicielem rodziny jest mąż. Ja mam zasądzone (...)

Przekazywanie danych osobowych dłużnika

Przekazywanie danych osobowych dłużnika

Czy wierzyciel, sprzedając wierzytelność (dług) innemu podmiotowi gospodarczemu i tym samym ujawniając prywatne dane osobowe dłużnika bez jego zgody popełnia przestępstwo? Jeżeli tak, to czy (...)

Sprzedaż wierzytelności w trakcie egzekucji

Sprzedaż wierzytelności w trakcie egzekucji

Posiadam wierzytelność od mojego dłużnika w wysokiej kwocie, Komornik Sądowy na mój wniosek dokonał już zajęcia nieruchomości dłużnika i oczekuję obecnie na licytację z nieruchomości dłużnika. (...)

Umowa przelewu z małoletnim wierzycielem

Umowa przelewu z małoletnim wierzycielem

Mam podpisać umowę przelewu powierniczego wierzytelności jako cesjonariusz celem odzyskania należności dla małoletniego wierzyciela. W imieniu tego małoletniego wierzyciela działała jego matka; (...)

Potrącenie werzytelności

Potrącenie werzytelności

Komornik umorzył bezskuteczne postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko spółce z o. o., w związku z czym (o ile wiem) można wystąpić z pozwami o zapłatę przeciwko członkom zarządu tej spółki, (...)

Potrącenie wierzytelności z wyroku sądowego

Potrącenie wierzytelności z wyroku sądowego

Mam możliwość kupna wierzytelności, w której odsetki dwukrotnie przewyższają kwotę podstawową. Są też koszty procesowe, gdyż wierzytelność stwierdzona jest tytułem wykonawczym. Jest to dług (...)

Cesja wierzytelności i opieszały komornik

Cesja wierzytelności i opieszały komornik

Spisałem umowę windykacji należności długu zasądzonego prawomocnym wyrokiem sadu, gdyż komornik działa ospale i od 8 miesięcy bez efektu. Podpisałem firmie windykacyjnej cesję tej wierzytelności, (...)

Nabycie wierzytelności i jej realizacja

Nabycie wierzytelności i jej realizacja

Firma X ( działalność gospodarcza osoby fizycznej ) wykonała usługę w firmie Y ( Sp. z o.o. ) na podstawie umowy zawartej i podpisanej przez obydwie strony. Właściwe wykonanie prac potwierdza protokół (...)

Cesja wierzytelności z umowy z funduszem

Cesja wierzytelności z umowy z funduszem

Kontrahent proponuje ustanowić zabezpieczenie zobowiązania finansowego w formie cesji praw do wierzytelności z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. Czy jest prawnie dopuszczalna (...)

Opłata skarbowa od rejestracji dla celów VAT

Opłata skarbowa od rejestracji dla celów VAT

Gdzie należy dokonać opłaty 152 zł (rejestracyjna VAT), jeżeli miejsce zamieszkania a siedziba firmy to dwa różne urzędy skarbowe? Przy czym, jeżeli zakres działalności - to siedziba firmy i (...)

Cesja a pozew o zapłatę

Cesja a pozew o zapłatę

Czy po dokonanej cesji wierzytelności, w przypadku gdy dłużnik odmawia zapłaty cedent może wystąpić do sądu z pozwem o zapłatę? Czy to prawo przysługuje już tylko cesjonariuszowi?

Cesja należności dochodzonych sądownie

Cesja należności dochodzonych sądownie

Czy można dokonać cesji należności (w drodze rozliczenia z wierzycielem), które są przez potencjalnego cedenta dochodzone sądownie (tym samym, niejako sporne), czy też (jak słyszałem), cesja (...)

Zbycie przedawnionej wierzytelności a koszty

Zbycie przedawnionej wierzytelności a koszty

Jestem zainteresowany kupnem długu od wierzyciela, który już jest przedawniony. Czy po sprzedaży wierzyciel będzie mógł wrzucić sobie to zobowiązanie w koszty i jeżeli tak, to jakie to przepisy (...)

Zmiana dłużnika

Zmiana dłużnika

Czy w przypadku cesji (przepisania) umowy świadczenia usług (np. telekomunikacyjnych) z jednej spółki na drugą (z Sp.j. na S.A.) może usługobiorca żądać poza dokumentami firm (KRS, NIP, Regon) (...)

Cesja a podatek od czynności cywilnoprawnych

Cesja a podatek od czynności cywilnoprawnych

Czy w przypadku umowy trójstronnej (cesja wierzytelności), konieczna jest opłata skarbowa od czynności cywilnoprawnych (podatek)?

Uprawnienia dłużnika - firma windykacyjna

Uprawnienia dłużnika - firma windykacyjna

Firma zajmująca się udzielaniem rat ogłosiła upadłość. Wszystkie zobowiązania wobec niej i w stosunku do niej kupiła firma windykacyjna. Nie zostałem przez nikogo poinformowany o tym stanie, (...)

Dochodzenie wierzytelności przelanej

Dochodzenie wierzytelności przelanej

Pewna firma budowlana podpisała umowę z urzędem gminy na budowę obiektu. Do części tych prac wspomniana firma budowlana zatrudniła podwykonawcę, wcześniej sporządzając cesję wierzytelności (...)

Powierniczy przelew wierzytelności a likwidacja firmy

Powierniczy przelew wierzytelności a likwidacja firmy

Na podstawie umowy powierniczego przelewu przejąłem od spółdzielni handlowej prawa do wierzytelności celem jej dochodzenia od dłużnika tej spółdzielni. Zanosi się na to, że spółdzielnia ta (...)

Cesja przyszłych należności za roboty budowlane

Cesja przyszłych należności za roboty budowlane

Załóżmy, że jestem podwykonawcą budowlanym, gdzie klientem - inwestorem jest Urząd Gminy. Firma budowlana, dla której jestem podwykonawcą, dokonała na moją prośbę zabezpieczenia moich przyszłych (...)

Zawiadomienie dłużnika przy cesji

Zawiadomienie dłużnika przy cesji

Czy po sprzedaży wierzytelności między podmiotami gospodarczymi, jeden z nich musi zawiadomić o tym dłużnika? Która ze stron transakcji jest do tego zobowiązana? Jaki jest termin dokonania tego (...)

Powiadomienie dłużnika o przelewie powierniczym

Powiadomienie dłużnika o przelewie powierniczym

Firma - Powierzający dokonała na moją rzecz przelewu powierniczego wierzytelności celem dochodzenia jej od dłużnika (również firmy). Dłużnik został powiadomiony o przelewie przeze mnie za pomocą (...)

Zgoda dłużnika na cesję wierzytelności

Zgoda dłużnika na cesję wierzytelności

W umowie sprzedaży jest zapis wymagający pisemnej zgody dłużnika-kupującego na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z tej umowy. Czy występując do dłużnika, który zalega z zapłatą (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne