e-prawnik.pl Porady prawne

Przelew porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Powiadomienie dłużnika o dokonanej cesji

  Dłużnik został powiadomiony o dokonanej cesji przez cesjonariusza, a nie przez cedenta. Jakie konsekwencje rodzi powiadomienie dłużnika o dokonanej cesji przez cesjonariusza. Czy można uznać, że (...)

  Powiadomienie dłużnika o dokonanej cesji
 • Cesja wierzytelności a zadośćuczynienie

  Roszczenie o zadośćuczynienie za doznane krzywdy i odszkodowanie za szkody na osobie: Na podstawie k.c. art 449: Roszczenia przewidziane w art 444-448 nie mogą być zbyte, chyba że są już wymagalne (...)

  Cesja wierzytelności a zadośćuczynienie
 • Przelew wierzytelności

  Art. 509 k.c. mówi o cesji wierzytelności. Czy można przenieść na osobę trzecią roszczenie niepieniężne np. roszczenie o wydanie rzeczy ruchomej?

  Przelew wierzytelności
 • Sprzedaż spornych wierzytelności

  Firma A zleciła wykonanie usługi firmie B ( produkcję opakowań). Niestety, firma B wykonała niestarannie powierzone zadanie i firma A otrzymała produkt z wadami. Firma A zgłosiła swoje zastrzeżenia (...)

  Sprzedaż spornych wierzytelności
 • Cesja wierzytelności - przelew

  Czym jest cesja wierzytelności? Jak do niej dochodzi? Jakie wywołuje skutki? Czy istnieją wymagania co do formy?

  Cesja wierzytelności - przelew
 • Uprawnienia zbywcy wierzytelności w stosunku do dłużnika

  Czy zbywca wierzytelności zachowuje jakiekolwiek roszczenia w stosunku do dłużnika?

  Uprawnienia zbywcy wierzytelności w stosunku do dłużnika
 • Zbycie wierzytelności

  Czy wierzyciel może zbyć wierzytelność bez zgody dłużnika?

  Zbycie wierzytelności
 • Cesja wierzytelności

  Czym jest cesja wierzytelności?

  Cesja wierzytelności
 • Wyrażenie zgody na przejęcie długu

  Kto powinien wyrazić zgodę na przejęcie długu od dotychczasowego dłużnika?

  Wyrażenie zgody na przejęcie długu
 • Umowa przelewu wierzytelności

  Na czym polega umowa przelewu wierzytelności, uregulowana w ustawie Kodeks cywilny?

  Umowa przelewu wierzytelności
 • Przelew wierzytelności - definicja

  Co to jest przelew wierzytelności?

  Przelew wierzytelności - definicja
 • Zarzuty po cesji wierzytelności

  Firma zajmująca się windykacją przejęła moje długi od banku. Czy przysługują mi wszystkie dotychczasowe prawa?

  Zarzuty po cesji wierzytelności
 • Skutki przelewu wierzytelności

  Jakie są skutki przelewu wierzytelności?

  Skutki przelewu wierzytelności
 • Przejęcie długu

  Firma windykacyjna przejęła mój dług od banku. Czy to w ogóle możliwe w polskim prawie?

  Przejęcie długu
 • Cesja prawa i obowiązków wynikających z umowy najmu lokalu

  Wraz z bratem jesteśmy wspólnikami spółki cywilnej, także obaj jesteśmy najemcami lokalu od gminy. Mój brat chce przejść na emeryturę w jego miejsce wejdzie moja siostra. Czy można przelać (...)

  Cesja prawa i obowiązków wynikających z umowy najmu lokalu
 • Na czym polega przelew wierzytelności i czym różni się od przelewu wierzytelności hipotecznej?

  Na czym polega przelew wierzytelności i czym różni się od przelewu wierzytelności hipotecznej?

  Na czym polega przelew wierzytelności i czym różni się od przelewu wierzytelności hipotecznej?
 • umowa cesji

  Mam zamiar kupić polisę ubezpieczeniową z funduszami inwestycyjnymi (np. Plan Inwestycyjny AXA, Multi PIN 2008 Aegon). Zakup na zasadzie cesji. Inny ubezpieczony chce odsprzedać polisę, towarzystwo (...)

  umowa cesji
 • Cesja powiernicza należności alimentacyjnych

  Czy firma windykacyjna może przejąć (od samotnej matki) poprzez umowę powierniczego przelewu wierzytelności z tytułu zaległych, bieżących (i przyszłych) alimentów stwierdzonych wyrokiem sądowym, (...)

  Cesja powiernicza należności alimentacyjnych
 • Odzyskanie długu

  Mój klient odmówił odbioru towaru i ja poniosłem koszty transportu w obie strony (ok. 650 zł). W umowie jest napisane, że w razie rezygnacji koszty transportu ponosi zamawiający. Wystawiłam więc (...)

  Odzyskanie długu
 • Cesja wierzytelności a zgoda dłużnika

  Dostawca przysłał zawiadomienie o przelewie wierzytelności na podstawie art. 509-518 k.c. na bank w którym prosi o potwierdzenie istnienia scedowanej wierzytelności. W piśmie wzywa do przelewania (...)

  Cesja wierzytelności a zgoda dłużnika
 • Cesja roszczenia odszkodowawczego

  Czy jest możliwa cesja roszczenia odszkodowawczego (np. z racji niewykonania umowy bądź naruszenia jej postanowień) i czy sądem właściwym miejscowo może być wówczas ten właściwy dla siedziby (...)

  Cesja roszczenia odszkodowawczego
 • Odpowiedzialność cedenta za wypłacalność dłużnika

  Jednym z dokumentów przedłożonym do podpisu kredytobiorcy przez bank przy udzielaniu kredytu hipotecznego na zakup mieszkania na rynku pierwotnym jest Umowa przelewu wierzytelności na zabezpieczenie. (...)

  Odpowiedzialność cedenta za wypłacalność dłużnika
 • Darowizna przedsiębiorstwa a najem lokalu

  Z przyczyn zdrowotnych wystąpi konieczność darowizny całej firmy na rzecz pełnoletniego dziecka. W ramach dotychczasowej działalności jest zawarta umowa najmu części lokalu. Czy istnieje obowiązek (...)

  Darowizna przedsiębiorstwa a najem lokalu
 • Nabycie wierzytelności w drodze umowy cesji

  W maju 2001 roku firma budowlana podpisała umowę o prace remontowe na kwotę ponad mln zł. W styczniu 2002 r. scedowała na mnie należności jej przysługujące do kwoty 110 tys. zł. W październiku (...)

  Nabycie wierzytelności w drodze umowy cesji
 • Cesja umowy na telefony komórkowe

  Posiadam umowę z operatorem w ramach której mam kilka telefonów na firmę. Zamykam swoją działalność a żona otwiera na siebie nową działalność gospodarczą. Chciałbym przepisać umowę na (...)

  Cesja umowy na telefony komórkowe
 • Cesja wierzytelności a prawa małżonka dłużnika

  Mój mąż był jednym ze wspólników spółki cywilnej. Ja jako małżonka nic nie wiedziałam o poczynaniach spółki, żadnych jej umowach i ich realizacji. Spółka miała swoją siedzibę daleko (...)

  Cesja wierzytelności a prawa małżonka dłużnika
 • Zawiadomienie dłużnika o przelewie wierzytelności

  Została dokonana cesja wierzytelności w 2005 roku. Prawdopodobnie dłużnik nie został powiadomiony o dokonanej cesji do dnia dzisiejszego. Nie zostały również podjęte żadne inne działania w stosunku (...)

  Zawiadomienie dłużnika o przelewie wierzytelności
 • Kolejna cesja wierzytelności

  Chciałbym dokonać cesji należności przypadającej mi w ramach dokonanej na mnie wcześniejszej cesji (tej samej należności). Czy coś stoi na przeszkodzie, aby cesja została ponownie scedowana? (...)

  Kolejna cesja wierzytelności
 • Przejęcie długu - kredytu hipotecznego

  Mój mąż jest kilkuletnim hazardzistą. Dwa lata temu kupiliśmy mieszkanie za kredyt hipoteczny. Wzięliśmy go na 30 lat. W chwili obecnej jedynym żywicielem rodziny jest mąż. Ja mam zasądzone (...)

  Przejęcie długu - kredytu hipotecznego
 • Przekazywanie danych osobowych dłużnika

  Czy wierzyciel, sprzedając wierzytelność (dług) innemu podmiotowi gospodarczemu i tym samym ujawniając prywatne dane osobowe dłużnika bez jego zgody popełnia przestępstwo? Jeżeli tak, to czy (...)

  Przekazywanie danych osobowych dłużnika
 • Sprzedaż wierzytelności w trakcie egzekucji

  Posiadam wierzytelność od mojego dłużnika w wysokiej kwocie, Komornik Sądowy na mój wniosek dokonał już zajęcia nieruchomości dłużnika i oczekuję obecnie na licytację z nieruchomości dłużnika. (...)

  Sprzedaż wierzytelności w trakcie egzekucji
 • Umowa przelewu z małoletnim wierzycielem

  Mam podpisać umowę przelewu powierniczego wierzytelności jako cesjonariusz celem odzyskania należności dla małoletniego wierzyciela. W imieniu tego małoletniego wierzyciela działała jego matka; (...)

  Umowa przelewu z małoletnim wierzycielem
 • Potrącenie werzytelności

  Komornik umorzył bezskuteczne postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko spółce z o. o., w związku z czym (o ile wiem) można wystąpić z pozwami o zapłatę przeciwko członkom zarządu tej spółki, (...)

  Potrącenie werzytelności
 • Potrącenie wierzytelności z wyroku sądowego

  Mam możliwość kupna wierzytelności, w której odsetki dwukrotnie przewyższają kwotę podstawową. Są też koszty procesowe, gdyż wierzytelność stwierdzona jest tytułem wykonawczym. Jest to dług (...)

  Potrącenie wierzytelności z wyroku sądowego
 • Cesja wierzytelności i opieszały komornik

  Spisałem umowę windykacji należności długu zasądzonego prawomocnym wyrokiem sadu, gdyż komornik działa ospale i od 8 miesięcy bez efektu. Podpisałem firmie windykacyjnej cesję tej wierzytelności, (...)

  Cesja wierzytelności i opieszały komornik
 • Nabycie wierzytelności i jej realizacja

  Firma X ( działalność gospodarcza osoby fizycznej ) wykonała usługę w firmie Y ( Sp. z o.o. ) na podstawie umowy zawartej i podpisanej przez obydwie strony. Właściwe wykonanie prac potwierdza protokół (...)

  Nabycie wierzytelności i jej realizacja
 • Cesja wierzytelności z umowy z funduszem

  Kontrahent proponuje ustanowić zabezpieczenie zobowiązania finansowego w formie cesji praw do wierzytelności z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. Czy jest prawnie dopuszczalna (...)

  Cesja wierzytelności z umowy z funduszem
 • Opłata skarbowa od rejestracji dla celów VAT

  Gdzie należy dokonać opłaty 152 zł (rejestracyjna VAT), jeżeli miejsce zamieszkania a siedziba firmy to dwa różne urzędy skarbowe? Przy czym, jeżeli zakres działalności - to siedziba firmy i (...)

  Opłata skarbowa od rejestracji dla celów VAT
 • Cesja a pozew o zapłatę

  Czy po dokonanej cesji wierzytelności, w przypadku gdy dłużnik odmawia zapłaty cedent może wystąpić do sądu z pozwem o zapłatę? Czy to prawo przysługuje już tylko cesjonariuszowi?

  Cesja a pozew o zapłatę
 • Cesja należności dochodzonych sądownie

  Czy można dokonać cesji należności (w drodze rozliczenia z wierzycielem), które są przez potencjalnego cedenta dochodzone sądownie (tym samym, niejako sporne), czy też (jak słyszałem), cesja (...)

  Cesja należności dochodzonych sądownie

1

2