Darowizna przedsiębiorstwa a najem lokalu

Pytanie:

Z przyczyn zdrowotnych wystąpi konieczność darowizny całej firmy na rzecz pełnoletniego dziecka. W ramach dotychczasowej działalności jest zawarta umowa najmu części lokalu. Czy istnieje obowiązek wstąpienia obdarowanego w prawa i obowiązki wynajmującego w ramach istniejącej juz umowy? Jak należy to uczynić? Czy w postaci aneksu, który zmieni dane wynajmującego, czy może cesji? Czy po darowiźnie obdarowany ma pełną swobodę np. rozwiązywania umów zawartych przez darczyńcę i nawiązywania własnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przyjmujemy, że chodzi nie o darowiznę firmy (tzn. oznaczenia przedsiębiorcy), ale przedsiębiorstwa (tj. zespołu składników majątkowych i niemajątkowych przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej).

W myśl art. 55[2] k.c. czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. W skład przedsiębiorstwa nie wchodzą pasywa (zob. Z. Gawlik [w:] A. Kidyba (red.), Komentarz do ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, LEX 2009)

Jeżeli dobrze rozumiemy, pytanie dotyczy umowy najmu lokalu użytkowego wchodzącego w skład przedsiębiorstwa. Wówczas zastosowanie może znaleźć art. 678 k.c., w myśl którego w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje z mocy prawa w stosunek najmu na miejsce zbywcy; może jednak wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia. Wymienione wyżej uprawnienie do wypowiedzenia najmu nie przysługuje nabywcy, jeżeli umowa najmu była zawarta na czas oznaczony z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy wydana.

W innych umów zawartych przed zbyciem przedsiębiorstwa, sam fakt zbycia przedsiębiorstwa nie oznacza, że nabywca staje się z mocy prawa ich stroną, chyba że przepis szczególny (taki jak art. 678 k.c.) stanowi inaczej. Aby do tego doszło, niezbędne jest spełnienie wymogów przewidzianych dla przelewu wierzytelności, jak również przejęcia długu. Nabywca przedsiębiorstwa mógłby także zostać przez zbywcę, będącego stroną, upoważniony do dokonywania czynności w jego imieniu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY