Cesja wierzytelności a prawa małżonka dłużnika

Pytanie:

"Mój mąż był jednym ze wspólników spółki cywilnej. Ja jako małżonka nic nie wiedziałam o poczynaniach spółki, żadnych jej umowach i ich realizacji. Spółka miała swoją siedzibę daleko od domu współwłaścicieli. Spółka ta była firmą budowlaną i z powodu zatorów finansowych poniosła długi. Jeden z dłużników po uzyskaniu tytułów wykonawczych na dłużników i małżonków dłużników dokonał cesji wierzytelności na firmę windykacyjną, która złożyła wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności na dłużników i małżonka dłużnika. Czy zgodnie z art. 509 KC dopuszczalna jest cesja na żonę dłużnika, która nie brała żadnego udziału w zawieraniu umów na wykonanie robót. Art. 509 KC mówi o zastrzeżeniu umownym. Z pewnością, żebym wiedziała o ryzykownych przedsięwzięciach spółki, zdobyłabym wiedzę prawną na temat umów i taką klauzulę o zakazie cesji umieściłabym. Czy jest to zgodne z prawem, że na osobę, która nie brała udziału w umowie i nie mogła zrobić zastrzeżenia umownego, dopuszcza się cesję wierzytelności."

Odpowiedź prawnika: Cesja wierzytelności a prawa małżonka dłużnika

Z momentem nadania klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika, potwierdzona została Pani odpowiedzialność za zobowiązana, wynikająca z zasad dotyczących wspólności majątkowej małżeńskiej. Jest więc Pani dłużnikiem. Zgodnie z art. 509 kc wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Zastrzeżenie umowne, o którym mowa w powyższym przepisie, powinno zostać zawarte przed powstaniem zobowiązania w umowie między wierzycielem a dłużnikiem. Zastrzeżenie to wynika ze swobody zawierania umów, zgodnie z którą, strony mogą, ale nie muszą, dokonać takiego zastrzeżenia - uprawnienie to nie dotyczy małżonka dłużnika, który nie jest stroną tego stosunku prawnego. W przedstawionym stanie faktycznym wierzyciel sprzedał wierzytelność już wykonalną (z klauzulą wykonalności na rzecz dłużnika i jego małżonka), w związku z czym, nabywca wierzytelności w celu egzekwowania nabytej wierzytelności zobowiązany jest uzyskać klauzulę wykonalności na swoją rzecz (przeciwko dłużnikowi i małżonce).

W związku z powyższym, przelew wierzytelności, na której ustanowiono klauzulę wykonalności przeciwko dłużnikowi i jego małżonkowi, jest jak najbardziej dopuszczalny, nie jest on uzależniony do zgody dłużnika, a tym bardziej od zgody małżonka dłużnika .

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 20 stycznia 2005 r. (dotyczą zobowiązań powstałych po tej dacie) oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą współmałżonka to wierzyciel może domagać się zaspokojenia również z majątku wspólnego małżonków. Jeżeli jednak małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9 (prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy), a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9.

Powyższe przepisy obowiązują od 20 stycznia 2005 r. i stosuje się je wyłącznie do zobowiązań powstałych po tej dacie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wierzytelność prawdopodobnie powstała przed w/w dniem, a w związku z tym została nadana klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika. W związku z powyższym, nabywca wierzytelności ma prawo wnosić o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko dłużnikowi i jego małżonkowi.

Odpowiedzialność małżonków za

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

 

Odpowiedzialność za długi współmałżonka


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika