Eksport z kasą fiskalną

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na produkcji i sprzedaży wyrobów dla potrzeb budownictwa opodatkowanych stawką 22% VAT. Jestem płatnikiem podatku VAT i zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej rejestruję w kasie fiskalnej. Kupującymi w ostatnim czasie okazali się Ukraińcy, którzy nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonali zakupu kilka sztuk produkowanych przeze mnie wyrobów. Zgodnie z ich życzeniem wystawiłem fakturę eksportową VAT ze stawką 0% i równocześnie sprzedaż tę zarejestrowałem w kasie fiskalnej ze stawką 0%. Klienci zobowiązali się do dostarczenia dokumentów celnych w szybkim czasie, tak abym mógł zaliczyć sprzedaż jako eksportową do miesiąca w którym wystawiłem faktury. Równocześnie podjąłem ryzyko, że w przypadku braku dostarczenia przez kupujących dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty przed złożeniem miesięcznej deklaracji zaliczę transakcję do sprzedaży krajowej a zatem i naliczę podatek VAT. Wobec wyżej przedstawionych faktów proszę o odpowiedź, czy mogę wystawiać eksportowe faktury VAT ze stawką zerową, jeżeli nabywca ukraiński nie przedstawi dokumentów o prowadzeniu działalności gospodarczej w swoim kraju? Czy takie transakcje winienem również zarejestrować w kasie fiskalnej? Jak prawidłowo winienem dokumentować tego typu transakcje?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.9.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Eksport z kasą fiskalną

Eksport towarów to potwierdzony przez urząd celny wywóz towarów (tj. fizyczne przemieszczenie) z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o VAT, jeśli wywóz dokonywany jest:

  • przez dostawcę lub w jego imieniu - tzw. eksport bezpośredni,

  • przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub w jego imieniu - tzw. eksport pośredni.

W eksporcie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą potwierdzenia wywozu poza terytorium Wspólnoty przez urząd celny. Ustawa nie określa, w jaki sposób należy dokonać tego potwierdzenia; w praktyce przyjmuje się, iż potwierdzeniem są wypełnione przez urząd celny wyjścia odpowiednie karty formularza SAD (ale w zakresie dokumentacji nie ma w tej mierze ustawowych ograniczeń).

Porady prawne

Warunkiem stosowania stawki 0% jest, aby podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. Nie można więc zastosować stawki zerowej, jeśli nie otrzymano dokumentów stwierdzających wywóz towaru poza granice Wspólnoty.

Przy eksporcie dokonywanym przez rolnika ryczałtowego - stawka 0% uzależniona jest też od prowadzenia przez niego stosownych ewidencji.

Przy eksporcie bezpośrednim, jeżeli przed złożeniem deklaracji podatkowej podatnik nie posiada tego doku­mentu, nie wykazuje tej dostawy w ewidencji ani w deklaracji. Możliwość nie wykazania w tej deklaracji dostawy występuje tylko wtedy, gdy podatnik posiada dokument celny potwierdzający procedurę wywozu. Jeśli podatnik nie posiada tego dokumentu, musi wykazać tę dostawę ze stawką krajową w tym miesiącu. Gdy podatnik mógł nie wykazać tej dostawy - wykazuje ją w okresie następ­nym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania wymienionego do­kumentu przed złożeniem deklaracji podatkowej za ten okres. W razie nieotrzymania tego dokumentu w terminie określonym w zdaniu po­przednim, mają zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego towaru na teryto­rium kraju. Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru po­za terytorium Wspólnoty w terminie późniejszym upoważnia podatnika do doko­nania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument.

Przy eksporcie pośrednim, jeżeli podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, posiada kopię dokumentu, w którym urząd celny wyjścia potwierdził wywóz tych towarów - wykazuje tę dostawę ze stawką 0%. Z dokumentu tego musi wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Gdy podatnik nie posiada tego dokumentu - wykazuje tę dostawę ze stawką krajową. Nie istnieje możliwość - jak przy eksporcie bezpośrednim - niewykazywania tej dostawy w pierwszym miesiącu. Otrzymanie zaś przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty w terminie późniejszym również upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument.

Fakturę należy wystawić, jeśli tego żąda nabywca, choćby był osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Jeśli jednak nie ma dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza granice Wspólnoty, sprzedawca nie powinien wykazywać na fakturze stawki zerowej (eksportowej), lecz właściwą dla dostawy krajowej. Później ew. można wystawić fakturę korygującą. Osoby fizyczne (“podróżni”), które nie posiadają miejsca stałego zamieszkania na terytorium Wspólnoty Europejskiej (np. z Białorusi, Ukrainy czy Rosji), mają natomiast prawo do otrzymania zwrotu VAT zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium Polski. Zgodnie z przepisami rozdziału VI ustawy o VAT, warunkiem zwrotu podatku podróżnym jest, by nabyte przez podróżnego towary zostały wywiezione poza terytorium Wspólnoty w stanie nienaruszonym w bagażu osobistym. System zwrotu VAT nie obejmuje nabycia paliw silnikowych. Poza tym zwrot podatku może być dokonany, tylko jeśli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Wspólnoty nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym podróżny dokonał zakupu. Aby otrzymać zwrot podatku, podróżny, zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o VAT, powinien przedstawić imienny dokument wystawiony przez sprzedawcę. Z dokumentu tego powinna wynikać kwota podatku zapłaconego przy zakupie danego towaru, a także powinien być do niego dołączony wystawiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej. Wspomniany dokument musi zawierać potwierdzenie, że towar został wywieziony poza terytorium Wspólnoty. Potwierdzeniem jest zazwyczaj stempel urzędu celnego, zaopatrzony w numerator.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kasa fiskalna w przedsiębiorstwie

Kasa fiskalna w przedsiębiorstwie

Czym jest kasa fiskalna, kto i kiedy musi ją mieć, a także jakie obowiązki związane są z jej posiadaniem. ##baner## Co to jest kasa fiskalna? Kasa fiskalna to urządzenie, w którym możesz zapisać wszystkie towary lub usługi z asortymentu twojej firmy oraz ewidencjonować ich sprzedaż. Są (...)

Kasy on-line - kiedy i jak je stosować?

Kasy on-line - kiedy i jak je stosować?

Kasy on-line - dobrowolne Od 1 maja 2019 r. podatnicy zobowiązani do używania kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji sprzedaży mają możliwość stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących: kas on-line. Urządzenia te umożliwiają przekazywanie danych o sprzedaży rejestrowanej na kasach (...)

Zmiany podatkowe 2015. Co czeka przedsiębiorców?

Zmiany podatkowe 2015. Co czeka przedsiębiorców?

W 2015 roku szykują się kolejne modyfikacje w przepisach podatkowych, z którymi warto być na bieżąco. Co szczególnie ważne dla młodych przedsiębiorców, z początkiem roku zniesiony zostanie obowiązek potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Z początkiem roku zmienia się zakres (...)

Fryzjer i kosmetyczka z kasą fiskalną

Fryzjer i kosmetyczka z kasą fiskalną

Nowe grupy podatników muszą ewidencjonować obroty za pośrednictwem kas fiskalnych. Chodzi o przedsiębiorców świadczących usługi: wynajmu i dzierżawy, obróbki fotograficznej, fryzjerskie i kosmetyczne, przechowywania bagażu oraz zajmujących się utrzymaniem ulic i placów. Obowiązek stosowania (...)

Fryzjer i kosmetyczka z kasą fiskalną...

Fryzjer i kosmetyczka z kasą fiskalną...

Fryzjerzy i kosmetyczki będą prawdopodobnie musieli instalować kasy fiskalne w swoich gabinetach. Obowiązek ten w przyszłym roku ominie natomiast radców prawnych, adwokatów i doradców podatkowych - nieoficjalnie dowiedziała się "Rzeczpospolita". W Ministerstwie Finansów wciąż jeszcze (...)

Problemy z kasą fiskalną

Problemy z kasą fiskalną

Część podatników VAT, którzy zaczęli działalność w 2005 r., nie wie, czy od stycznia powinna do ewidencjonowania obrotu używać kas fiskalnych. Pełni obaw czekają na stanowisko Ministerstwa Finansów - na razie bezskutecznie (...)Wydaje się jasne, że ci, którzy w ubiegłym roku mieli obroty (...)

Fryzjer i kosmetyczka z kasą fiskalną

Fryzjer i kosmetyczka z kasą fiskalną

Dla fryzjera i kosmetyczki rok 2005 będzie szczególny - muszą się zaprzyjaźnić z kasą fiskalną. Kominiarze i krawcy w ostatniej chwili uciekli spod noża. (...)W 2004 r. urzędnicy skarbowi przeprowadzili ok. 5 tys. postępowań karnych w zakresie nieprawidłowości ewidencji kas fiskalnych. (...)

Czy kontrolerzy skarbowi mogą korzystać z zakupu kontrolowanego?

Czy kontrolerzy skarbowi mogą korzystać z zakupu kontrolowanego?

Ministerstwo Finansów nie wie albo nie chce wiedzieć, że inspektorzy skarbowi nielegalnie ścigają szarą strefę w handlu.   Handlowcy biją na alarm - coraz częściej urzędnicy skarbowi dokonują zakupów kontrolowanych lub tworzą niejasne sytuacje, byle tylko udowodnić sprzedaż towarów (...)

Lekarze i prawnicy mogą uniknąć kasy fiskalnej

Lekarze i prawnicy mogą uniknąć kasy fiskalnej

Wystarczy, że klient zapłaci za usługę za pośrednictwem poczty, banku czy SKOK. Wtedy transakcji nie trzeba ewidencjować kasą fiskalną. – Zgodnie z poz. 37 załącznika do rozporządzenia ministra finansów z 26 lipca 2010 r. zwolnione z obowiązku ewidencjonowania są usługi, za (...)

e-handel - co z kasą fiskalną?

e-handel - co z kasą fiskalną?

Sprzedaż dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, objęta jest obowiązkiem ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Czy sprzedając towary za pośrednictwem Internetu, przedsiębiorca musi korzystać z kasy fiskalnej?Kto może (...)

Kolejni przedsiębiorcy z kasą fiskalną

Kolejni przedsiębiorcy z kasą fiskalną

Fryzjerzy, kosmetyczki oraz zakłady fotograficzne będą musiały do maja zainstalować kasy fiskalne. Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej rozporządzenie w tej sprawie. Wchodzi ono w życie 1 stycznia. Z rozporządzenia wynika, że od maja obowiązek rejestrowania obrotów (...)

Za 8 miesięcy lekarze z kasą fiskalną

Za 8 miesięcy lekarze z kasą fiskalną

Od 1 maja 2011 roku lekarze i prawnicy będą musieli zainstalować w swoich gabinetach kasy fiskalne – pisze Gazeta Prawna. Za nierejestrowanie sprzedaży w kasach podatnik jest karany grzywną. – Dodatkowo w przypadku lekarzy czy prawników takie oszustwa mogą się wiązać z postępowaniem (...)

Usługi poza firmą z droższą kasą fiskalną

Usługi poza firmą z droższą kasą fiskalną

Od 1 maja 2011 roku w kasy fiskalne muszą się zaopatrzyć nowe grupy podatników. Ci, którzy pracują w terenie, zapłacą więcej niż pozostali – donosi Gazeta Prawna. Kłopoty mogą mieć prowadzący sprzedaż w terenie (np. rzeczoznawcy). Będą oni musieli kupić kasy przenośne, (...)

Lekarz odwiedzi pacjenta z kasą fiskalną

Lekarz odwiedzi pacjenta z kasą fiskalną

Będzie on musiał wydać nam paragon. W szczególnych przypadkach można poprosić o fakturę. Prawnicy i lekarze – gdy ich obroty za 2010 roku przekroczyły 40 tys. zł – będą zobowiązani od 1 maja 2011 roku do ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych – donosi Rzeczpospolita. Ministerstwo (...)

Odpady w 2020 r. - rejestracja, ewidencja i sprawozdawczość

Odpady w 2020 r. - rejestracja, ewidencja i sprawozdawczość

Przeczytaj najważniejsze informacje i zmiany dotyczące rejestracji, ewidencji odpadów i sprawozdań o wytworzonych odpadach. Co to jest BDO? BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Ma pomóc uszczelnić system gospodarowania odpadami, zwiększyć (...)

Jak dostać świadectwo fitosanitarne?

Jak dostać świadectwo fitosanitarne?

Planujesz eksport lub reeksport roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów z Polski do państw, które nie są członkami Unii Europejskiej. Być może będziesz potrzebować świadectwa fitosanitarnego dla eksportu lub reeksportu. Dowiedz się, jak je zdobyć. Jak załatwić (...)

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Poznaj zasady rozliczeń transakcji transgranicznych grup VAT. Grupy VAT będą mogły być tworzone od 2023 r. ##baner## Transakcje wewnątrzwspólnotowe W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj. WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz WNT (wewnątrzwspólnotowe (...)

Zakazane nadużywanie przez przedsiębiorstwo pozycji dominującej...

Zakazane nadużywanie przez przedsiębiorstwo pozycji dominującej...

GlaxoSmithKline AEVE jest grecką spółką zależną GlaxoSmithKline plc, przedsiębiorstwa zajmującego się badaniami i wytwarzaniem produktów leczniczych z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie. Spółka ta zajmuje się importem, składowaniem i dystrybucją produktów (...)

Indeks biznesu PKPP Lewiatan - marzec 2009

Indeks biznesu PKPP Lewiatan - marzec 2009

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w marcu nie zmienił się w notowaniu rocznym w stosunku do lutego, a indeks kwartalny spadł o dwa punkty zrównując się z indeksem rocznym na poziomie 40 pkt. Zrównanie indeksów rocznego i kwartalnego sugeruje, że spowolnienie osiągnęło chyba punkt kulminacyjny.  (...)

Indeks biznesu PKPP Lewiatan listopad 2008

Indeks biznesu PKPP Lewiatan listopad 2008

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w listopadzie stracił kolejne dwa punkty w notowaniu kwartalnym i jeden punkt w notowaniu rocznym. Wrześniowy wstrząs w finansach światowych zaczyna być coraz mocniej odczuwalny również w Polsce. Już w trzecim kwartale doszło do załamania nakładów (...)

Odpady w 2020 r. - rejestracja, ewidencja i sprawozdawczość

Odpady w 2020 r. - rejestracja, ewidencja i sprawozdawczość

Przeczytaj najważniejsze informacje i zmiany dotyczące rejestracji, ewidencji odpadów i sprawozdań o wytworzonych odpadach. Co to jest BDO? BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Ma pomóc uszczelnić system gospodarowania odpadami, zwiększyć (...)

Jak dostać świadectwo fitosanitarne?

Jak dostać świadectwo fitosanitarne?

Planujesz eksport lub reeksport roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów z Polski do państw, które nie są członkami Unii Europejskiej. Być może będziesz potrzebować świadectwa fitosanitarnego dla eksportu lub reeksportu. Dowiedz się, jak je zdobyć. Jak załatwić (...)

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Poznaj zasady rozliczeń transakcji transgranicznych grup VAT. Grupy VAT będą mogły być tworzone od 2023 r. ##baner## Transakcje wewnątrzwspólnotowe W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj. WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz WNT (wewnątrzwspólnotowe (...)

Zakazane nadużywanie przez przedsiębiorstwo pozycji dominującej...

Zakazane nadużywanie przez przedsiębiorstwo pozycji dominującej...

GlaxoSmithKline AEVE jest grecką spółką zależną GlaxoSmithKline plc, przedsiębiorstwa zajmującego się badaniami i wytwarzaniem produktów leczniczych z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie. Spółka ta zajmuje się importem, składowaniem i dystrybucją produktów (...)

Indeks biznesu PKPP Lewiatan - marzec 2009

Indeks biznesu PKPP Lewiatan - marzec 2009

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w marcu nie zmienił się w notowaniu rocznym w stosunku do lutego, a indeks kwartalny spadł o dwa punkty zrównując się z indeksem rocznym na poziomie 40 pkt. Zrównanie indeksów rocznego i kwartalnego sugeruje, że spowolnienie osiągnęło chyba punkt kulminacyjny.  (...)

Indeks biznesu PKPP Lewiatan listopad 2008

Indeks biznesu PKPP Lewiatan listopad 2008

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w listopadzie stracił kolejne dwa punkty w notowaniu kwartalnym i jeden punkt w notowaniu rocznym. Wrześniowy wstrząs w finansach światowych zaczyna być coraz mocniej odczuwalny również w Polsce. Już w trzecim kwartale doszło do załamania nakładów (...)

Opodatkowanie eksportu

Opodatkowanie eksportu

Z dniem 1 czerwca 2005 r. nastąpiła zmiana pojęcia eksportu. Od tego dnia przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium Polski poza terytorium UE w wykonaniu czynności określonych w art. 7 (...)

Wzrost eksportu

Wzrost eksportu

Eksport nie ucierpiał na silnym złotym. Przeciwnie: rośnie jeszcze szybciej. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku sprzedaliśmy za granicę towary za ponad 34 mld euro - podał w środę GUS. To aż o 23,3 proc. więcej niż w tym samym czasie 2005 r. Trzeba pamiętać, że wówczas eksport (...)

Jak ustalić wartość celną?

Jak ustalić wartość celną?

Wspólnotowy Kodeks Celny a dawny polski Kodeks celny Polski Kodeks celny obowiązywał do momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej. Zastępujące go przepisy UE dotyczące m.in. wartości celnej są o wiele bardziej rozbudowane niż dawne polskie, co ułatwia ich stosowanie. Obok odpowiadających (...)

Zmiany w eksporcie do Chin!

Zmiany w eksporcie do Chin!

Od 1 stycznia 2022 roku nastąpi zmiana zasad w eksporcie produktów rolno-spożywczych do Chińskiej Republiki Ludowej w zakresie wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności. Co się zmienia? Podmioty eksportujące żywność do Chin, prowadzące działalność produkcyjną i przetwórczą (...)

Platforma umożliwiająca kontakty biznesowe przedsiębiorcom z państw członkowskich Unii Europejskiej i Ukrainy

Platforma umożliwiająca kontakty biznesowe przedsiębiorcom z państw członkowskich Unii Europejskiej i Ukrainy

Platforma umożliwiająca kontakty biznesowe przedsiębiorcom z państw członkowskich Unii Europejskiej i Ukrainy W ramach działań solidarnościowych, Komisja Europejska uruchomiła platformę, która pozwoli na szybkie kontakty przedsiębiorstw z UE i Ukrainy. Platformę (ang. EU-Ukraine (...)

Rusza stosowanie CETA

Rusza stosowanie CETA

Rozpoczyna się tymczasowe stosowanie części handlowej CETA 21 września 2017 r. rozpoczyna się prowizoryczne stosowanie umowy o wolnym handlu, zawartej przez Unię Europejską z Kanadą (tzw. umowa CETA). Tymczasowe stosowanie Kompleksowej Umowy Gospodarczo-Handlowej UE–Kanada (CETA) oznacza, (...)

Nowe funkcjonalności na PUE ZUS w związku z e-ZLA

Nowe funkcjonalności na PUE ZUS w związku z e-ZLA

Informacja dla płatników składek ZUS poinformował, że od 14 sierpnia 2018 r. zostaje udostępniona nowa wersja portalu PUE, która wprowadzi zmiany optymalizacyjne dla płatników składek w związku z elektronicznymi zwolnieniami lekarskimi (e-ZLA). Jakie nowe funkcjonalności (...)

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan - luty 2009

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan - luty 2009

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w lutym odnotował spadek w stosunku do notowań z poprzedniego miesiąca, zarówno w notowaniu kwartalnym, jak i rocznym. Są to najniższe notowania od sześciu lat, na poziomie pierwszej połowy 2003 r. Oznacza to, że spadkowa tendencja utrzyma się dłużej niż tylko (...)

Eksport napędem gospodarki

Eksport napędem gospodarki

Eksport płynie szeroką falą. W listopadzie wartość naszej sprzedaży zagranicznej znów była bardzo wysoka, wyniosła ponad 7,7 mld euro! Zaczyna przyspieszać też import.Do końca listopada ubiegłego roku wyeksportowaliśmy towary za 65 mld euro, a sprowadziliśmy za 73,3 mld euro - podał w (...)

Eksport wciąż rośnie

Eksport wciąż rośnie

Eksport, lokomotywa naszej gospodarki, dostaje zadyszki - narzekają eksporterzy i domagają się od rządu i banku centralnego osłabienia złotego. Na nasze życzenie GUS dokonał przeglądu eksporterów. Wniosek jest zaskakujący - radzą sobie lepiej niż reszta firm.Eksport jest niekwestionowaną (...)

Jednolite certyfikaty na eksport żywności do Rosji

Jednolite certyfikaty na eksport żywności do Rosji

Bruksela i Moskwa mają we wtorek ostatecznie uzgodnić wprowadzenie jednolitych dla całej "25" certyfikatów na eksport unijnej żywności do Rosji - poinformował polski minister rolnictwa Wojciech OlejniczakNowe certyfikaty miałyby obowiązywać od 1 kwietnia. - Polska jest gotowa wprowadzić je (...)

Deficyt w handlu zagranicznym

Deficyt w handlu zagranicznym

Deficyt w handlu zagranicznym w okresie styczeń-kwiecień 2005 roku wyniósł ok. 2,15 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w poniedziałkowym komunikacie. Eksport w tym okresie wzrósł o 20,4% w ujęciu rocznym i osiągnął poziom 22,00 mld euro, zaś import wzrósł o 6,9% r/r i wyniósł (...)

Dobry wynik polskiej gospodarki

Dobry wynik polskiej gospodarki

Deficyt handlu zagranicznego po 12 miesiącach 2004 roku spadł do 11 mld 445,6 mln euro z 12 mld 827,4 mln euro po 12 miesiącach 2003 roku - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. Eksport po 12 miesiącach 2004 roku wzrósł do 59 mld 698,4 mln euro, czyli o 25,6 proc. Import po 12 miesiącach (...)

Wraz ze zniesieniem embarga wzrosła cena mięsa

Wraz ze zniesieniem embarga wzrosła cena mięsa

Po dwóch latach rusza eksport mięsa do Rosji. A ceny wieprzowiny w kraju pną się do góry. (...) Z 19 firm, jakie miały uprawnienia eksportowe do Rosji przed embargiem, połowa zbankrutowała. Póki więc nowe firmy nie dostaną zezwoleń, eksport do Rosji nie będzie duży. (...) W styczniu sytuacja (...)

Gospodarka nadal silna

Gospodarka nadal silna

Polska od początku 2006 r. do końca listopada wyeksportowała towary za prawie 100 mld dol. - podał Główny Urząd Statystyczny. Licząc w euro, eksport wyniósł 80,3 mld, a import 90,2 mld euro. Handel zagraniczny Polski rośnie jak na drożdżach. Eksport liczony w euro wzrósł o 23 proc. przez (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Likwidacja kasy fiskalnej

Likwidacja kasy fiskalnej

Likwiduję działalność gospodarczą, a w związku z tym i kasę fiskalną. Serwisant powiedział, że kasa musi być utylizowana, aby nie musiała być wpisana w remanent likwidacyjny. Dlaczego kasa (...)

Zezwolenie na prowadzenie ogródka piwnego

Zezwolenie na prowadzenie ogródka piwnego

Prowadzę działalność gospodarczą - pub. Pub posiada zagrodzony na stałe ogródek piwny. Posiadam zezwolenie na sprzedaż piwa i wykupioną koncesję. Czy muszę mieć specjalne zezwolenie na to, (...)

Podmioty zobowiązane do ewidencji kasą fiskalną

Podmioty zobowiązane do ewidencji kasą fiskalną

Do kiedy usługi świadczone przez fryzjerów i kosmetyczki nie będą musiały być ewidencjonowane przy zastosowaniu kas rejestrujących? Obowiązujące od 1 stycznia 2005 r. rozporządzenie Ministra (...)

Potwierdzenie wywozu towarów w eksporcie

Potwierdzenie wywozu towarów w eksporcie

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, płatnikiem VAT. Księgowość - podatkowa księga. Chcę zarabiać na aukcjach internetowych w serwisach zagranicznych, np. E-Bay - sprzedaż (...)

Zwrot nadwyżki podatku VAT przy stawce 0%

Zwrot nadwyżki podatku VAT przy stawce 0%

Osoby fizyczne planują zawiązać spółkę z o.o., będzie to firma handlowa. 100% sprzedaży będzie to eksport do krajów byłego Związku Radzieckiego (głównie Ukraina, Białoruś i Litwa). W związku (...)

VAT a transakcja łańcuchowa

VAT a transakcja łańcuchowa

Nasza firma, sp. z o.o., dokonała zakupu towaru z Włoch i następnie sprzedała go kontrahentowi rosyjskiemu. Transport towaru zorganizowała i opłaciła firma rosyjska. Transport odbył się bezpośrednio (...)

Deklaracja VAT-7 a czynności nieopodatkowane

Deklaracja VAT-7 a czynności nieopodatkowane

W której rubryce deklaracji VAT-7 za czerwiec należy wpisać wartość usług dotyczących: Art. 27. 4. Przepis ust. 3 stosuje się do usług: 3) prawniczych, rachunkowo-księgowych, badania rynków (...)

VAT a dostawa rosyjskiemu odbiorcy

VAT a dostawa rosyjskiemu odbiorcy

Nasza firma sp. z o.o., dokonała zakupu towaru z Włoch i następnie sprzedała go kontrahentowi rosyjskiemu. Transport towaru zorganizowała i opłaciła firma rosyjska. Transport odbył się bezpośrednio (...)

Stawka 0% VAT przy eksporcie i WDT

Stawka 0% VAT przy eksporcie i WDT

Czy sprzedając towar np. do Rosji, Bułgarii i innych krajów nie należących do UE stawka podatku VAT na fakturze jest 22%, czy 0%? Towar został zakupiony w Niemczech z zerową stawką. Wiem, że sprzedając (...)

Dokumentacja eksportu dla celów VAT

Dokumentacja eksportu dla celów VAT

Zwracam się uprzejmie z prośbą o pomoc w ustaleniu jakie dokumenty są obecnie wymagane w przypadku eksportu towarów do krajów spoza Unii. Do maja br. otrzymywaliśmy dokument celny SAD z pieczątką (...)

Zwrot VAT w przypadku eksportu usług

Zwrot VAT w przypadku eksportu usług

Firma polska świadczy wyłącznie usługi poza terytorium kraju i dokonuje tu zakupów opodatkowanych VAT. W związku z tym przysługuje nam prawo zwrotu VAT. Jesteśmy zarejestrowani jako podatnik VAT (...)

VAT na towary z Chin

VAT na towary z Chin

Nasza firma kupiła towar od firmy z Danii. Firma duńska najpierw kupiła ten towar z Chin. Całość nabycia rozliczyliśmy jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Teraz część tego towaru my (...)

Eksport towarów przez rolnika

Eksport towarów przez rolnika

Rolnik ryczałtowy zajmujący się produkcją kwiatów chce eksportować swoje produkty. Kraj dostawy - Białoruś. Jaki dokument sprzedaży należy wystawić? Zgodnie z art. 41 ust. 5 ustawy o podatku (...)

Eksport usług czy sprzedaż krajowa

Eksport usług czy sprzedaż krajowa

Jesteśmy Sp. z o.o. mającą siedzibę i miejsce prowadzenia działalności w Polsce, będącą podatnikiem podatku od towarów i usług. Wykonaliśmy usługę polegającą na wymianie sterownika w komputerze (...)

Stwierdzenie jakości dla eksportu warzyw i owoców

Stwierdzenie jakości dla eksportu warzyw i owoców

Bardzo proszę o udzielenie mi pomocy w zakresie eksportu warzyw i owoców. Osoba prowadząca działalność gospodarczą otrzymała zamówienie z Rosji na określone warzywa i owoce. Podatnik polski zakupi (...)

Potwierdzenie wywozu towarów w eksporcie

Potwierdzenie wywozu towarów w eksporcie

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, płatnikiem VAT. Księgowość - podatkowa księga. Chcę zarabiać na aukcjach internetowych w serwisach zagranicznych, np. E-Bay - sprzedaż (...)

Zwrot nadwyżki podatku VAT przy stawce 0%

Zwrot nadwyżki podatku VAT przy stawce 0%

Osoby fizyczne planują zawiązać spółkę z o.o., będzie to firma handlowa. 100% sprzedaży będzie to eksport do krajów byłego Związku Radzieckiego (głównie Ukraina, Białoruś i Litwa). W związku (...)

VAT a transakcja łańcuchowa

VAT a transakcja łańcuchowa

Nasza firma, sp. z o.o., dokonała zakupu towaru z Włoch i następnie sprzedała go kontrahentowi rosyjskiemu. Transport towaru zorganizowała i opłaciła firma rosyjska. Transport odbył się bezpośrednio (...)

Deklaracja VAT-7 a czynności nieopodatkowane

Deklaracja VAT-7 a czynności nieopodatkowane

W której rubryce deklaracji VAT-7 za czerwiec należy wpisać wartość usług dotyczących: Art. 27. 4. Przepis ust. 3 stosuje się do usług: 3) prawniczych, rachunkowo-księgowych, badania rynków (...)

VAT a dostawa rosyjskiemu odbiorcy

VAT a dostawa rosyjskiemu odbiorcy

Nasza firma sp. z o.o., dokonała zakupu towaru z Włoch i następnie sprzedała go kontrahentowi rosyjskiemu. Transport towaru zorganizowała i opłaciła firma rosyjska. Transport odbył się bezpośrednio (...)

Stawka 0% VAT przy eksporcie i WDT

Stawka 0% VAT przy eksporcie i WDT

Czy sprzedając towar np. do Rosji, Bułgarii i innych krajów nie należących do UE stawka podatku VAT na fakturze jest 22%, czy 0%? Towar został zakupiony w Niemczech z zerową stawką. Wiem, że sprzedając (...)

Dokumentacja eksportu dla celów VAT

Dokumentacja eksportu dla celów VAT

Zwracam się uprzejmie z prośbą o pomoc w ustaleniu jakie dokumenty są obecnie wymagane w przypadku eksportu towarów do krajów spoza Unii. Do maja br. otrzymywaliśmy dokument celny SAD z pieczątką (...)

Zwrot VAT w przypadku eksportu usług

Zwrot VAT w przypadku eksportu usług

Firma polska świadczy wyłącznie usługi poza terytorium kraju i dokonuje tu zakupów opodatkowanych VAT. W związku z tym przysługuje nam prawo zwrotu VAT. Jesteśmy zarejestrowani jako podatnik VAT (...)

VAT na towary z Chin

VAT na towary z Chin

Nasza firma kupiła towar od firmy z Danii. Firma duńska najpierw kupiła ten towar z Chin. Całość nabycia rozliczyliśmy jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Teraz część tego towaru my (...)

Eksport towarów przez rolnika

Eksport towarów przez rolnika

Rolnik ryczałtowy zajmujący się produkcją kwiatów chce eksportować swoje produkty. Kraj dostawy - Białoruś. Jaki dokument sprzedaży należy wystawić? Zgodnie z art. 41 ust. 5 ustawy o podatku (...)

Eksport usług czy sprzedaż krajowa

Eksport usług czy sprzedaż krajowa

Jesteśmy Sp. z o.o. mającą siedzibę i miejsce prowadzenia działalności w Polsce, będącą podatnikiem podatku od towarów i usług. Wykonaliśmy usługę polegającą na wymianie sterownika w komputerze (...)

Stwierdzenie jakości dla eksportu warzyw i owoców

Stwierdzenie jakości dla eksportu warzyw i owoców

Bardzo proszę o udzielenie mi pomocy w zakresie eksportu warzyw i owoców. Osoba prowadząca działalność gospodarczą otrzymała zamówienie z Rosji na określone warzywa i owoce. Podatnik polski zakupi (...)

Opodatkowanie VAT dostawy towaru za granicę

Opodatkowanie VAT dostawy towaru za granicę

Nasza firma zajmuje się zakupem towarów na Ukrainie, dokładnie na warunku DAF, a następnie sprzedażą tych towarów na warunkach DAF na granicy ukraińsko-polskiej polskim klientom. Czyli zarówno (...)

Stawka podatku VAT na usługi pakowania

Stawka podatku VAT na usługi pakowania

Przy działalności związanej z pakowaniem według nowego PKD 82.92.Z i PKWiU 74.82.10-00.00, jaka jest stawka podatku VAT? Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), (...)

Wartość towarów z importu

Wartość towarów z importu

Nasza firma kupiła towar od firmy z Danii. Firma duńska najpierw kupiła ten towar z Chin. Całość nabycia rozliczyliśmy jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Teraz część tego towaru my (...)

FORUM PRAWNE

działalnośc gospodarcza

działalnośc gospodarcza Co zrobić aby przepisać działalność gospodarczą z całym jej dobrodziejstwem (przynosi straty) kasą fiskalną i wszystkimi zobowiązaniami z matki na córkę- zamieszkałe (...)

Rozpoznanie transakcji jako eksport i zwrot VAT dla kontrahenta.

Rozpoznanie transakcji jako eksport i zwrot VAT dla kontrahenta. Kontrahent dokonał u mnie zakupu towaru. Jako nabywce wskazał podmiot szwajcarski, ale bez żadnego numeru identyfikacji podatkowej. (...)

gdzie w deklaracji vat-7 ujmować eksport usługi marketingowej do ue?

gdzie w deklaracji vat-7 ujmować eksport usługi marketingowej do ue? gdzie w deklaracji vat-7 ujmować eksport usługi marketingowej do ue?

gdzie nalezy ujać w deklaracji vat 7 eksport uslug?

gdzie nalezy ujać w deklaracji vat 7 eksport uslug? gdzie nalezy ujać w deklaracji vat 7 eksport uslug?

Eksport usług do Rosji.

Eksport usług do Rosji. Dzień dobry, Potrzebuję wykonać usługę projektu przedmiotu użytkowego dla Rosyjskiego klienta. W obecnej chwili nie mam firmy. czy jest możliwość zawarcia umowy pomiędzy (...)

eksport usług a płace pracowników firmy

eksport usług a płace pracowników firmy Pracowałem we Francji na polecenie firmy macierzystej.Chciałbym dowiedzieć się jakie akty prawne regulują wysokość wynagrodzenia za taką pracę.

Sprzedaż towarów z przeznaczeniem na eksport

Sprzedaż towarów z przeznaczeniem na eksport Witam. Interesuje mnie czy polskie prawo zezwala Polskiej firmie znajdującej się w Polsce, na sprzedaż towarów bez vatu, firmie mającej siedzibę poza (...)

Ustawa definiująca Polską Wódkę.

Ustawa definiująca Polską Wódkę. Niech se muwio że Wódka Polska to to samo co wódka poprostu. Sejmowce ustaliły że to co innego. Wódka PL jest napojem alkoholowym uzyskiwanym ze zbóż lub ziemniaków (...)

Maj 2011: Rosja nie będzie eksportować produktów naftowych , w tym benzyny !!!

Maj 2011: Rosja nie będzie eksportować produktów naftowych , w tym benzyny !!! W związku z brakiem benzyny na krajowym rynku rosyjskie władze postanowiły wstrzymać w maju eksport produktów naftowych. (...)

zwrot Vat poprawność odliczenia

zwrot Vat poprawność odliczenia Ubiegam sie o zwrot vatu w terminie 180 dni na konto. Dowiedziałam sie, że w odpowiednim czasie będę musiała dostarczyć ewidencje do US i wszystkie faktury. Sprawdzając (...)

Rozpoznanie transakcji jako eksport i zwrot VAT dla kontrahenta.

Rozpoznanie transakcji jako eksport i zwrot VAT dla kontrahenta. Kontrahent dokonał u mnie zakupu towaru. Jako nabywce wskazał podmiot szwajcarski, ale bez żadnego numeru identyfikacji podatkowej. (...)

gdzie w deklaracji vat-7 ujmować eksport usługi marketingowej do ue?

gdzie w deklaracji vat-7 ujmować eksport usługi marketingowej do ue? gdzie w deklaracji vat-7 ujmować eksport usługi marketingowej do ue?

gdzie nalezy ujać w deklaracji vat 7 eksport uslug?

gdzie nalezy ujać w deklaracji vat 7 eksport uslug? gdzie nalezy ujać w deklaracji vat 7 eksport uslug?

Eksport usług do Rosji.

Eksport usług do Rosji. Dzień dobry, Potrzebuję wykonać usługę projektu przedmiotu użytkowego dla Rosyjskiego klienta. W obecnej chwili nie mam firmy. czy jest możliwość zawarcia umowy pomiędzy (...)

eksport usług a płace pracowników firmy

eksport usług a płace pracowników firmy Pracowałem we Francji na polecenie firmy macierzystej.Chciałbym dowiedzieć się jakie akty prawne regulują wysokość wynagrodzenia za taką pracę.

Sprzedaż towarów z przeznaczeniem na eksport

Sprzedaż towarów z przeznaczeniem na eksport Witam. Interesuje mnie czy polskie prawo zezwala Polskiej firmie znajdującej się w Polsce, na sprzedaż towarów bez vatu, firmie mającej siedzibę poza (...)

Ustawa definiująca Polską Wódkę.

Ustawa definiująca Polską Wódkę. Niech se muwio że Wódka Polska to to samo co wódka poprostu. Sejmowce ustaliły że to co innego. Wódka PL jest napojem alkoholowym uzyskiwanym ze zbóż lub ziemniaków (...)

Maj 2011: Rosja nie będzie eksportować produktów naftowych , w tym benzyny !!!

Maj 2011: Rosja nie będzie eksportować produktów naftowych , w tym benzyny !!! W związku z brakiem benzyny na krajowym rynku rosyjskie władze postanowiły wstrzymać w maju eksport produktów naftowych. (...)

zwrot Vat poprawność odliczenia

zwrot Vat poprawność odliczenia Ubiegam sie o zwrot vatu w terminie 180 dni na konto. Dowiedziałam sie, że w odpowiednim czasie będę musiała dostarczyć ewidencje do US i wszystkie faktury. Sprawdzając (...)

Porady prawne