Informacja publiczna a umowa handlowa

Pytanie:

Zwróciłem się do Burmistrza o udostępnienie mi, w ramach dostępu do informacji publicznej, umowy zawartej przez Urząd Miasta z firmą X na pracę o charakterze usługowym. Uzyskałem pisemną odpowiedź (nie jest to decyzja administracyjna), że nie mogę tej informacji uzyskać, gdyż wykracza ona poza katalog informacji wymienionych w art. 6 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wg. Burmistrza umowa stanowi bowiem informację handlową a nie publiczną. Czy stanowisko Burmistrza jest słuszne, skoro do realizacji ww. umowy angażowane są środki publiczne? Jeśli Burmistrz postąpił słusznie odmawiając mi tej informacji, to czy istnieje inny sposób zapoznania się z ww. umową?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.11.2017

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Informacja publiczna a umowa handlowa

Co do zasady odmowa udzielenia informacji powinna mieć formę decyzji administracyjnej, która zawiera uzasadnienie, imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęty stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra odmówiono informacji. Chodzi tu o takie dobra jak prywatność osoby fizycznej czy tajemnica przedsiębiorcy. Ponadto decyzja powinna zawierać oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji. W decyzji powinno również znaleźć się pouczenie o możliwości i sposobie odwołania się od decyzji.

Porady prawne

Powyżej wskazano, iż regulacja ta obowiązuje co do zasady, gdyż dotyczy ona sytuacji, w których odmowa dostępu dotyczy informacji, która zgodnie z ustawą jest informacją publiczną. Natomiast w przypadku, gdy osoba żąda na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnienia informacji nie mającej takiego charakteru, odmowa nie przybiera formy decyzji administracyjnej (tak wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2002 r., sygnatura II SA 2867/02, opublikowany w „Wokanda" z 2003 r., nr 6, s. 33). Zgodnie z treścią uzasadnienia do wyroku NSA z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygnatura II SA 3301/2002, opublikowanego w Monitor Prawniczy 2003/5 str. 195) w takiej sytuacji organ nie miał podstawy do wydania decyzji w sprawie, lecz powinien wnioskodawcę poinformować pismem, że sprawa nie dotyczy informacji publicznej bądź dotyczy takiej informacji, w stosunku do której istnieje odmienny tryb dostępu.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 marca 2003 r. (II SA 4059/2002) informacją publiczną będzie każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa. Informacja publiczna odnosi się jednak do faktów.

Zakres wskazany w art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej nie jest katalogiem zamknięty, a w związku z tym, inne niż tam wymienione, informacje mogą zostać uznane za publiczne. Jednakże należy pamiętać, że od zasady dostępu do informacji publicznej wyłączeniu podlegają dokumenty ze względu m.in. na obowiązkową ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa (informacji handlowych) osoby trzeciej.

Jak zostało wskazane w opisie sytuacji, gmina zawarła umowę o świadczenie usług, przyjmujemy więc, że są to usługi publiczne, w związku z tym faktem powinien być uprzednio przeprowadzony przetarg, w wyniku którego miałoby dojść do zawarcie wspomnianej umowy. Zgodnie, bowiem, z art. 139 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowy, zawarte w wyniku przetargu, są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

Jak więc wynika z powyższego, w przestawionym stanie faktycznym (przyjmując, że umowa została zawarta w wyniku przetargu) umowa gminy z firmą świadczącą na jej rzecz usługi, jest jawna i podlega udostępnieniu jako informacja publiczna. Jednakże można odmówić udostępnienia takiej informacji w zakresie naruszającym tajemnicę przedsiębiorstwa. Naszym zdaniem Burmistrz powinien udostępnić Panu przedmiotową umowę, a ewentualną odmowę (np. z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa) powinien wydać w formie decyzji administracyjnej.

We wskazanej sytuacji, pomimo niedochowania formy decyzji administracyjnej, należałoby odwołać się (w terminie 14 dni) od doręczonego Panu zawiadomienia jak od decyzji, wskazując na powyższe fakty.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Rusza stosowanie CETA

Rusza stosowanie CETA

Rozpoczyna się tymczasowe stosowanie części handlowej CETA 21 września 2017 r. rozpoczyna się prowizoryczne stosowanie umowy o wolnym handlu, zawartej przez Unię Europejską z Kanadą (tzw. umowa CETA). Tymczasowe stosowanie Kompleksowej Umowy Gospodarczo-Handlowej UE–Kanada (CETA) oznacza, (...)

Wyjaśnienia dotyczące ograniczeń handlu w niedziele i święta

Wyjaśnienia dotyczące ograniczeń handlu w niedziele i święta

11 marca przypada pierwsza niedziela z ograniczeniem handlu. W związku z wątpliwościami, które pojawiają się wśród przedsiębiorców oraz konsumentów przedstawiamy wyjaśnienia PIP i resortu pracy w tej sprawie. Nowe przepisy 1 marca 2018 r. weszła w życie ustawa ograniczająca (...)

Największa na świecie strefa wolnego handlu

Największa na świecie strefa wolnego handlu

Podpisanie i wejście w życie Umowy EPA 17 lipca podczas szczytu UE-Japonia podpisana została umowa o partnerstwie gospodarczym i strategicznym (z ang. Economic Partnership Agreement) między UE a trzecią gospodarką świata. Porozumienie o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią (...)

Czas trwania, forma oraz jawność umów w sprawie zamówień publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Czas trwania, forma oraz jawność umów w sprawie zamówień publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

  Jak długo może obowiązywać umowa w sprawie zamówienia publicznego? Ustawa zawiera generalny zakaz zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego na czas nieoznaczony. Zakaz ten obowiązuje od czasu wejścia w życie ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r., o zmianie (...)

Wielka Brytania opuści UE 31 stycznia 2020 r. - co dalej?

Wielka Brytania opuści UE 31 stycznia 2020 r. - co dalej?

24 stycznia UE podpisała Umowę o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Umowa została także podpisana przez Wielka Brytanię. 29 stycznia Parlament Europejski zagłosował w sprawie wyrażenia zgody na jej zawarcie. Po udzieleniu zgody przez PE Rada przyjmie decyzję pozwalającą UE (...)

Co rząd robi z pieniędzmi? Możesz sprawdzić

Co rząd robi z pieniędzmi? Możesz sprawdzić

Wyrok warszawskiego sądu pozwoli nam kontrolować działania władz publicznych. Jak to zrobić? Nawet opinie prawne są informacją, którą trzeba udostępnić na żądanie obywateli – stwierdził Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie. Sprawa dotyczyła ekspertyz prawników, (...)

Oferujesz produkty w sprzedaży wysyłkowej? - dowiedz się więcej o umowach zawieranych na odległość

Oferujesz produkty w sprzedaży wysyłkowej? - dowiedz się więcej o umowach zawieranych na odległość

  Co rozumiemy pod pojęciem "umowa zawierana na odległość"? Umowę zawieraną na odległość cechują następujące elementy: brak jednoczesnej obecności obu stron - nie jest to spotkanie w cztery oczy w lokalu przedsiębiorcy, zorganizowanie działalności przedsiębiorcy na zasadzie zawierania (...)

Oferta z Internetu...

Oferta z Internetu...

Brak podstawowych informacji związanych z transakcją to najważniejszy zarzut dotyczący sklepów internetowych. Kontrolę działających w sieci przedsiębiorców przeprowadziła Inspekcja Handlowa na zlecenie UOKiK. Zastrzeżenia dotyczą aż 89 z 126 sklepów.Zanim podpiszemy umowę (...)

Nabycie własności rzeczy od nieuprawnionego do jej rozporządzania (od niewłaściciela)

Nabycie własności rzeczy od nieuprawnionego do jej rozporządzania (od niewłaściciela)

  Do czego służą księgi wieczyste? System ksiąg wieczystych, stanowi swoisty rejestr nieruchomości. W zasadzie każda nieruchomość powinna mieć urządzoną księgę wieczystą. W księdze takiej wpisuje się dane dotyczące położenia nieruchomości, oznaczenia działek gruntu, wchodzących (...)

Życie publiczne ma być jawne

Życie publiczne ma być jawne

Wzmocnić przejrzystość państwa Minister Mariusz Kamiński i minister Maciej Wąsik zaprezentowali w projekt ustawy o jawności życia publicznego. Głównym celem proponowanej ustawy jest wzmocnienie transparentności polskiego państwa. Zmiany zakładają uporządkowanie obecnie istniejących (...)

Czym jest informacja publiczna?

Czym jest informacja publiczna?

Co jest informacją publiczną? Informacja publiczna jest pojęciem ustawowym, zawartym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Ustawa o dostępie do informacji publicznych stanowi wykonanie art. 61 Konstytucji RP. Zasada dostępu do informacji publicznej Ogólną (...)

Co rząd robi z pieniędzmi? Możesz sprawdzić

Co rząd robi z pieniędzmi? Możesz sprawdzić

Wyrok warszawskiego sądu pozwoli nam kontrolować działania władz publicznych. Jak to zrobić? Nawet opinie prawne są informacją, którą trzeba udostępnić na żądanie obywateli – stwierdził Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie. Sprawa dotyczyła ekspertyz prawników, (...)

Akta sprawy a dostęp do informacji publicznej

Akta sprawy a dostęp do informacji publicznej

Zgodnie z art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) każda informacja o sprawach publicznych jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonych (...)

Informacja publiczna czy tajemnica przedsiębiorstwa?

Informacja publiczna czy tajemnica przedsiębiorstwa?

Po niedawnej uchwale Sądu Najwyższego przedsiębiorcy nie muszą się już bać, że ich oferta zostanie odrzucona, bo utajnili w niej zbyt wiele (...)Zamawiający doszedł do wniosku, że skoro część z tych usług wykonano na rzecz instytucji państwowych, to dane te stanowią informację publiczną, (...)

Czas trwania, forma oraz jawność umów w sprawie zamówień publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Czas trwania, forma oraz jawność umów w sprawie zamówień publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

  Jak długo może obowiązywać umowa w sprawie zamówienia publicznego? Ustawa zawiera generalny zakaz zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego na czas nieoznaczony. Zakaz ten obowiązuje od czasu wejścia w życie ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r., o zmianie (...)

Informacja publiczna ograniczona. Prezydent podpisał ustawę

Informacja publiczna ograniczona. Prezydent podpisał ustawę

Urzędnicy nie udzielą obywatelom informacji tłumacząc się ochroną ważnego interesu państwa. Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zapowiedział jednocześnie, że po ogłoszeniu przepisów w Dzienniku Ustaw wystąpi do Trybunału Konstytucyjnego, (...)

Dostęp do informacji medycznych

Dostęp do informacji medycznych

Czy można domagać się ujawnienia informacji medycznych dotyczących swojej osoby? Czy szpital ma obowiązek przedstawić naszą kartotekę medyczną? Co zrobić w przypadku odmowy udostępnienia nagrań z pogotowia?  Powyższe pytania dotyczą najczęstszych wątpliwości związanych z udostępnianiem (...)

Czy informacja publiczna jest dostępna dla każdego?

Czy informacja publiczna jest dostępna dla każdego?

Występując o udostępnienie informacji, należy być świadomym, że w niektórych sytuacjach nie można jej otrzymać. Odmowa nastąpi w przypadku, gdy udostępnienia zabrania przepis prawa. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej prawo do informacji publicznej podlega (...)

Projekt ustawy o działalności lobbingowej

Projekt ustawy o działalności lobbingowej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o działalności lobbingowej.Projekt ustawy o działalności lobbingowej stanowi novum nie tylko w polskim systemie prawnym. Regulacja ta służyć będzie zwiększeniu przejrzystości działania organów władzy publicznej i życia publicznego.W ustawie określono (...)

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej są konstytucyjne

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej są konstytucyjne

Przepis, który uzależnia dostęp do przetworzonej informacji publicznej od wykazania istotnego interesu publicznego, jest zgodny z konstytucją - orzekł 18 grudnia 2018 r. Trybunał Konstytucyjny w sprawie skargi konstytucyjnej. Orzeczenie TK 18 grudnia 2018 r. Trybunał Konstytucyjny (...)

Ponowny użytek informacji publicznej

Ponowny użytek informacji publicznej

Jak donosi „Rzeczpospolita” w związku ze zmianą wprowadzoną w ustawie o dostępie do informacji publicznej, urzędy i instytucje państwowe będą musiały udostępniać lub przekazywać gromadzone przez siebie dane w celu ich powtórnego wykorzystania przez odbiorców. Informacje (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Umowa o pracę jako informacja publiczna

Umowa o pracę jako informacja publiczna

Chciałbym się zapoznać z treścią umów o pracę urzędników gminy w trybie dostępu do informacji publicznej. Czy treść umów o pracę urzędników państwowych jest informacją publiczną, czy (...)

VAT i PCC od sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

VAT i PCC od sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Będę kupował od osoby fizycznej udziały w sp. z o.o. zarządzającej centrum handlowym. Ma zostać sporządzona umowa notarialna z potwierdzeniem podpisów przez notariusza. 1) Czy zapłacę PTU od (...)

Ocena pracy urzędnika jako informacja publiczna

Ocena pracy urzędnika jako informacja publiczna

Zażądałem od wójta w trybie dostępu do informacji publicznej wydania aktualnych ocen urzędników/pracowników gminy oraz odpisu zarządzenia wójta o którym mowa w art. 28 ustawy z 21 listopada (...)

Uzyskanie odpisu uzasadnienia wyroku Sądu

Uzyskanie odpisu uzasadnienia wyroku Sądu

Chciałbym się dowiedzieć czy teksty uzasadnień wyroków sądów cywilnych są dostępne dla osób postronnych i jaka jest procedura uzyskania kopii takiego dokumentu? Jedną z podstawowych zasad procesu (...)

Informacja publiczna

Informacja publiczna

Wystąpiłem do wójta o wydanie informacji publicznej w postaci odpisu decyzji pozwolenia na budowę na sąsiadującej ze mną działce. Wójt twierdzi, że nie jest to informacja publiczna i odmawia (...)

Wniosek o udostepnienie informacji publicznej.

Wniosek o udostepnienie informacji publicznej.

Do Urzędu Gminy wpłynął e-mailem wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Wnioskodawca wnosi m.in o \"bezwzględne zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie art. 7 rozporządzenia (...)

Własność działek pod drogi po podziale ziemi

Własność działek pod drogi po podziale ziemi

W lipcu tego roku zakupiłem działkę budowlaną (nazwijmy ją "A"). Kupiłem ją od człowieka, który w tym regionie posiadał 2 działki, jedną z nich sprzedawał (jego działkę nazwijmy "B", sprzedał (...)

skarga na bezczynność ANR

skarga na bezczynność ANR

Wysłałem prośbę o informację publiczną do agencji nieruchomości rolnych. Nie otrzymałem odpowiedzi. Chciałem złożyć skargę do WSA na bezczynność.Czy przy skardze do sądu muszę wcześniej (...)

Podmiot składający skargę do PIP

Podmiot składający skargę do PIP

W dniu 29.12.2008 napisałam skargę do PIP, w której prosiłam o przeprowadzenie kontroli w pewnej firmie wg właściwości rzeczowej i miejscowej. Głównie chodziło mi o brak utrzymania właściwej (...)

Informacja publiczna a spółki komunalne

Informacja publiczna a spółki komunalne

Miejskie przedsiębiorstwo wodociągowe (sp. z o.o.), której głównym udziałowcem jest miasto posiada dokumentację techniczną i prawną fragmentu kanalizacji. Pracownik przedsiębiorstwa powiedział, (...)

Decyzja administracyjna a informacja publiczna

Decyzja administracyjna a informacja publiczna

Czy decyzja administracyjna, wydana w postępowaniu administracyjnym posiada walor informacji publicznej i powinna być udostępniona? Akta sprawy administracyjnej jako odnoszące się do działania (...)

Projekt budowlany jako informacja publiczna

Projekt budowlany jako informacja publiczna

Postronna osoba zwraca się do organu o wgląd w pozwolenie na budowę wraz z projektem. Projekt dotyczy budynku użyteczności publicznej, ale został wykonany na zamówienie inwestora prywatnego. Czy (...)

Jawność postępowania w Pzp

Jawność postępowania w Pzp

W jednej z jednostek Lasów Państwowych ogłoszono w maju br. zamówienie publiczne na podstawie Pzp na dostawę dwóch maszyn specjalistycznych - ciągników. 28 sierpnia 2012 roku złożyłem wniosek (...)

Protokół pokontrolny jako informacja publiczna

Protokół pokontrolny jako informacja publiczna

Przez wiele miesięcy wnosiłem wielokrotne skargi do MWINGiK w sprawie nieprawidłowości w prowadzeniu przez starostę rejestrów gruntów i budynków i fałszerstw map geodezyjnych. Wreszcie przeprowadzono (...)

Operat szacunkowy jako informacja publiczna

Operat szacunkowy jako informacja publiczna

Gmina wyceniła nieruchomość. W gminie znajduje się operat szacunkowy. Chcę uzyskać potwierdzone ksero, gdyż dokument ten nie jest chroniony, gdyż jest informacją publiczną i z tego co się orientuję (...)

FORUM PRAWNE

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Informacja publiczna

Informacja publiczna Witam, chciałam się dowiedzieć, czy szkoła ma obowiązek udzielenia infromacji publicznej na pisemny wniosek obywatela? Kto jest upoważniony do udzielenia takiej informacji? Wnioskodawca (...)

informacja publiczna

informacja publiczna Czy taka instytucja jak Agencja Rozwoju regionalnego ma obowiązek udostępniać informacje jako informacje publiczne? Jakie przepisy to określają? Jak się odwołać jeżeli ARR (...)

Informacja publiczna - jak ją uzyskać?

Informacja publiczna - jak ją uzyskać? Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2001, Nr 112, poz. 1198 z późn. zm. ) - INFORMACJA (...)

Co jest informacją publiczną ?

Co jest informacją publiczną ? Witam serdecznie. Mam nadzieje że moje pytanie nie bedzie zbyt ogólne, Co jest informacją publiczną? Prosze o wyrozumiałość i dziekuje z góry za odpowiedz. Informacja (...)

informacje publiczne

informacje publiczne Interesuje mnie informacja o cenach działek zakupionych przez urząd gminy, czy jest to informacja publiczna ogólno dostępna ? Czy urząd udostępni mi ją na moje życzenie? Można (...)

udostępnianie dzienników ustaw

udostępnianie dzienników ustaw jakie przepisy mówią o udostępnianiu przez jednostkę samorządu terytorialnego dzienników ustaw? Czy jest to informacja publiczna udostępniana na życzenie? Czy jednostka (...)

Śmierć małej Magdy mogła być przypadkiem?

Śmierć małej Magdy mogła być przypadkiem? Tępy uraz tyłogłowia był przyczyną śmierci półrocznej dziewczynki, co potwierdzało by wersje matki dziewczynki. Tylko pojawia sie tutaj dla mnie (...)

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

ciąża a wygaśnięcie umowy

ciąża a wygaśnięcie umowy jestem nauczycielką, 31 sierpnia tego roku w związku z nieuzupełnieniem kwalifikacji wygasła mi umowa, zawarta w 1997 roku na czas nieokreślony, w sierpniu poinformowałam (...)

koniec umowy na czas określony

koniec umowy na czas określony Witam, mam pewien problem za półtora miesiąca kończy mi się umowa na czas określony, mój pracodawca chce mi ja przedłużyć, jednakże ja nie chcę. czy w takiej (...)

Porady prawne