Jawność postępowania w Pzp

Pytanie:

"W jednej z jednostek Lasów Państwowych ogłoszono w maju br. zamówienie publiczne na podstawie Pzp na dostawę dwóch maszyn specjalistycznych - ciągników. 28 sierpnia 2012 roku złożyłem wniosek o udostępnienie informacji publicznej o zapoznanie się z umową dostawy z wybranym drogą przetargu nieograniczonego wykonawcą. Wczoraj otrzymałem odpowiedź, że mogę się zapoznać z projektem umowy, który był dołączony do SIWZ i z ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym UE. Ja jednak chciałbym zapoznać się z oryginalną treścią umowy, czego nie ma w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia czy w projekcie umowy. Czy zamawiający może odmówić informacji w postaci oryginału podpisanej umowy na dostawę ciągników na podstawie zamówienia publicznego?"

Odpowiedź prawnika: Jawność postępowania w Pzp

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej p.z.p.), postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Przepis ten nie ustanawia jednak zasady jawności skierowanej do nieograniczonego kręgu podmiotu. Zasada jawności postępowania statuowana powyższym przepisem odnosi się do uczestników postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego.

W stanie faktycznym nie wskazuje Pan, czy był Pan uczestnikiem zakończonego postępowania przetargowego. Zakładamy zatem, iż nie brał Pan udziału w postępowaniu. W konsekwencji powyżej określona zasad jawności postępowania nie będzie Pana dotyczyć.

Możność skutecznego domagania się udostępnienia do wglądu oryginału umowy uzależniona będzie od ustalenia, czy to żądanie mieści się z zakresie prawa dostępu do informacji publicznej na warunkach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej (dalej ustawa). Zgodnie bowiem z art. 2 ustawy:

Art. 2. 1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej „prawem do informacji publicznej”.  

2. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy, każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. Ustawodawca wskazuje również przykładowy katalog informacji podlegających udostępnieniu. Jak wynika z art. 6 ust. 1 ustawy, udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:

1) polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:  

a) zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,  

b) projektowaniu aktów normatywnych,  

c) programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,  

2) podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, w tym o:  

a) statusie prawnym lub formie prawnej,  

b) organizacji,  

c) przedmiocie działalności i kompetencjach,  

d) organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,  

e) strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5,  

f) majątku, którym dysponują, 

3) zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:  

a) trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych, 

b) trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, 

c) sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych, 

d) sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, 

e) stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, 

f) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych, 

g) naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych, 

h) konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, w zakresie określonym w przepisach odrębnych, 

4) danych publicznych, w tym:  

a) treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:  

- treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,  

- dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,  

b) stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,  

c) treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,  

d) informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,  

5) majątku publicznym, w tym o:  

a) majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,  

b) innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,  

c) majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych,  

d) majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a)-c), oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,  

e) dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a)-c), mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,  

f) długu publicznym, 

g) pomocy publicznej,  

h) ciężarach publicznych.  

Mając na uwadze powyższy katalog, niestanowiący bynajmniej wyliczenia enumeratywnego, należy zauważyć, iż w naszej ocenie brak jest podstaw do żądania przez Pana udostępnienia oryginału umowy. Powyższy wniosek uzasadniony jest przede wszystkim faktem, iż niekoniecznie cała treść umowy może stanowić informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy. Ponadto w umowie mogą być zastrzeżone informacje poufne odnoszące się do tajemnicy przedsiębiorstwa wykonawcy zamówienia, posiadanych przez niego poufnych danych, jak np. know-how etc. Zważywszy na powyższe nie wydaje się by Pana żądanie o udostępnienie oryginału umowy było uzasadnione.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika