Kiedy droga jest drogą publiczną

Pytanie:

Klient złożył wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału, na teren objęty wcześniejszą, prawomocną decyzją ustalającą warunki zabudowy. Działka mająca ulec podziałowi posiada jedynie dostęp do drogi wewnętrznej (bez uchwały Rady Gminy nadającej jej kategorię drogi gminnej), następnie jest połączona z drogą wewnętrzną prywatnej własności, która dopiero łączy się z droga gminną. Jako zapewnienie dojazdu do drogi gminnej ma wystarczyć oświadczenie właściciela drogi wewnętrznej o wyrażeniu zgody na korzystanie z niej (dokument nie potwierdzony notarialnie). Pytanie: Czy można uznać za drogę publiczną (a tym samym spełnienie warunku art. 93 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami) działkę stanowiącą grunt pod drogę we własności gminy, jednakże nie objętą uchwałą rady gminy zaliczającą ją do kategorii dróg gminnych, a ponadto nie posiadającą połączenia z inną drogą gminną, a jedynie drogą wewnętrzną stanowiącą własność prywatną (bez ustanowionych służebności na rzecz wnioskodawcy o podział a jedynie posiadającego oświadczenie o możliwości przejazdu i przechodu - nie mające formy aktu notarialnego) i dopiero w dalszej kolejności drogą gminną o nadanej kategorii.

Masz inne pytanie do prawnika?

23.7.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kiedy droga jest drogą publiczną

Zgodnie z art. 1 ustawy, drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg. Zgodnie z art. 7 ustawy do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Jednocześnie zastrzeżono, że ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy.

Dodatkowo należy wskazać, że poza powyższym trybem zaliczenia dróg do kategorii publicznych, kategoria taka powstaje z mocy samego prawa w ramach art. 10 ust. 4 i 5 ustawy. Zgodnie z tymi przepisami nowo wybudowany odcinek drogi zostaje zaliczony do kategorii drogi, w której ciągu leży, a odcinek drogi zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania go do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi gminnej (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2008 roku, sygn. IV SA/Wa 260/2008).

Zgodnie wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 września 2007 roku, sygn. I SA/Wa 129/2007, o tym czy dana droga jest drogą publiczną, stanowią względy techniczne i prawne. Brak jednego z tych elementów powoduje zaliczenie drogi do dróg wewnętrznych. Oznacza to, że nie każda droga spełniająca funkcję ciągu komunikacyjnego może zostać uznana za drogę publiczną. By uzyskała taki status musi zostać zaliczona w trybie przewidzianym ustawą o drogach publicznych do jednej z kategorii dróg wymienionych w art. 2 ustawy o drogach publicznych i jednocześnie spełniać warunek możliwości powszechnego z niej korzystania.

Tym samym należy jednoznacznie stwierdzić, że nie można przedmiotowego gruntu uznać za drogę publiczną.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Zapytanie odnośnie pracy policjantów

2.7.2018 przez: Kaczper1337

Usunięcie tablicy komunistycznej

6.10.2017 przez: Antramx