Korespondencja handlowa sp. z o.o. i komandytowej

Pytanie:

"Wspólnikami spółki z .o.o \"A\" są osoby fizyczne \"B\", \"C\" oraz spółka komandytowa \"D\", w której komplementariuszem jest \"A\", a komandytariuszami \"B\", \"C\". Jakie informacje musi ujawniać spółka z o.o. \"komandytowa\" w korespondencji handlowej - mam na myśli informacje takie jak komandytariusze/ komplementariusze, wysokość sumy komandytowej itp., informacje dotyczące spółki z o.o.?"

Odpowiedź prawnika: Korespondencja handlowa sp. z o.o. i komandytowej

Zgodnie z art. 206 ksh pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę w formie papierowej i elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych spółki z o.o., powinny zawierać:

  1. firmę spółki, jej siedzibę i adres,
  2. oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru,
  3. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  4. wysokość kapitału zakładowego.

Jeśli pisma i zamówienia handlowe pochodzą od spółki z o.o., to nie musi ona oczywiście wskazywać w tych dokumentach danych spółki komandytowej ani nie musi wskazywać danych swoich (tj. spółki z o.o.) wspólników.

Przepisy ksh nie przewidują podobnych obowiązków po stronie spółki komandytowej. Wśród spółek osobowych obowiązek ten został nałożony jedynie na spółkę komandytowo – akcyjną. Zgodnie z art. 127 § 5 pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę komandytowo-akcyjną w formie papierowej i elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych spółki powinny zawierać:

  1. firmę spółki, jej siedzibę i adres,
  2. oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru,
  3. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  4. wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.

Zgodnie z art. 34 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym podmioty wpisane do KRS są obowiązane umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych, w zakresie swojej działalności, do oznaczonych osób i organów, następujące dane:

  1. firmę lub nazwę;
  2. oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności;
  3. siedzibę i adres;
  4. numer NIP;
  5. oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywane są akta rejestrowe podmiotu oraz numer podmiotu w Rejestrze.

Obowiązek ten nie uchybia obowiązkom określonym w przepisach szczególnych. W przypadku niewykonania obowiązku sąd rejestrowy, który stwierdzi niedopełnienie takiego obowiązku, może nałożyć grzywnę na osoby odpowiedzialne za niewykonanie tego obowiązku.  Grzywna nie może być wyższa niż 5 000 złotych. Obowiązek ten nie dotyczy oświadczeń woli skierowanych do osób pozostających ze spółką w stałych stosunkach umownych. 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika