Kurator spółki jako pracodawca

Pytanie:

Nie bardzo rozumiem sformułowanie, wydaje się, cyt.: \" Naszym zdaniem wydaje się, że kurator pełni rolę osoby wykonującej pewne czynności za pracodawcę a zatem może być podmiotem tego rodzaju przestępstwa.\" Jakie są to \"pewne czynności\" wykonywane przez kuratora za pracodawcę? Czy zatem te \"pewne czynności\" wykonane przez kuratora za pracodawcę mają oznaczać, np. że reprezentując on osobę prawną w sprawie wszczętej jeszcze przed ustanowieniem kurateli z powództwa pracownika osoby prawnej i przegranej przez osobę prawną już w trakcie pełnienia tej funkcji przez kuratora - to w tym przypadku kurator odpowiada karnie, jeśli do zakończenia swojego mandatu kuratora nie wykona postanowień tego Sądu? W jaki sposób miałby to wykonać? Czy kurator miałby je wypłacić z własnych zasobów finansowych a następnie od osoby prawnej dochodzić o zwrot tych środków? Jeśli tak to powinien także uregulować również wszystkie, pozostałe zobowiązania osoby prawnej. A co np. z nie uregulowanymi zobowiązaniami podatkowymi osoby prawnej? Prosiłbym jednakże o odpowiedzi bez sformułowania \"wydaje się\". W odpowiedzi do swojego pytania otrzymałem również takie sformułowania, cyt.: \"Pamiętać należy jednak, że pracodawcą nie jest kurator, lecz sama spółka. Kurator jest ustanawiany, gdy osoba prawna nie jest w stanie prowadzić swoich spraw np. bo nie posiada właściwych organów\", oraz \"Podmiotem przestępstwa jest w szczególności pracodawca lub osoba wyznaczona przez pracodawcę do wykonywania czynności prawa pracy\", i podsumowując \"Jest to rodzaj przestępstwa indywidualnego, bezskutkowego popełnione z chwilą ukończenia czynu zabronionego\". Należy do tej odpowiedzi dodać, że do podmiotów przestępstwa można również zaliczyć osobę nie umocowaną ale faktycznie wykonującą za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy. W jaką rolę wstępuje zatem kurator w okresie (przeważnie ograniczonej czasowo) kurateli nad osobą prawną? Czy pracodawcy - osoby prawnej a może osób umocowanych - zarządu osoby prawnej lub osób nie umocowanych ale faktycznie wykonujących czynności z zakresu prawa pracy, np. Głównej Księgowej? Może wstępuje we wszystkie naraz? Czy rola kuratora raczej nie przypomina tzw. \"zastępstwa procesowego\"? Inaczej jeszcze. Czy nie ma ona charakteru reprezentacyjnego w okresie nazwijmy go \"bezkrólewia\" panującego u osoby prawnej? Dlaczego, Waszym zdaniem kurator może wykonywać tylko \"pewne czynności\" a nie wszystkie? Czy kurator w okresie kurateli ma prawo np. zwalniać i zatrudniać pracowników, negocjować nowe umowy handlowe, prowadzić bieżącą działalność gospodarczą, kupować i sprzedawać towary, zbywać nieruchomości i ruchomości osoby prawnej, czy też nabywać nowe, itd? Czy zatem z uwagi na brak Zarządu, Zgromadzenie Wspólników dla ustanowionego przez Sąd kuratora powinno dodatkowo, uchwałą podjętą przez te gremium ograniczać lub rozszerzać jego prawa i obowiązki? Czy o takiej uchwale nie powinien być powiadomiony Sąd, który ustanowił kuratora? Czy taka uchwała nie powinna być dokonana w formie aktu notarialnego? Czy w związku na brak Zarządu, kurator ma prawo zgłosić się do Banku prowadzącego rachunek bankowy osoby prawnej i podpisać nową umowę bankową a co za tym idzie mieć możliwość swobodnego dysponowania środkami pieniężnymi osoby prawnej? Czy istnieje taka możliwość, jeśli tak czy jest ona w jakiś sposób ograniczona, np. kwotowo? Jeżeli istnieje taka możliwość, czy kurator może wypłacić sobie przyznane mu przez Sąd wynagrodzenie za prowadzenie kurateli? Czy taka umowa bankowa wygasa automatycznie po wygaśnięciu mandatu kuratora? Jeżeli kurator pełni rolę osoby wykonującej \"jakieś\" pewne czynności za pracodawcę (wprawdzie trudno zrozumieć to ograniczenie) i podlega odpowiedzialności karnej, to pozostałe, chyba też \"pewne czynności\" dotyczące ogólnie osoby prawnej również podlegają odpowiedzialności karnej? Zatem, za jakie jeszcze pozostałe czynności wykonywane przez kuratora w trakcie trwania kurateli (a może przed i po, których skutek wystąpił w czasie kurateli) odpowiedzialność karną ponosi osoba kuratora? Do momentu Waszej odpowiedzi byłem przekonany, że kurator niezależnie od tego nad kim tą kuratelę pełni (osoba fizyczna czy też prawna), może ponieść odpowiedzialność (raczej cywilną /odszkodowanie/ a nie karną) ale w sytuacji gdy działa on na szkodę osoby nad którą dzierży tą kuratelę lub np. jej majątkiem (małoletni)? Odpowiedzialność ta musiałaby przy tym wynikać wprost z zakresu praw i obowiązków nałożonych na kuratora. Ściśle określonych w formie pisemnej, np. w postaci postanowienia właściwego Sądu. Czy istnieje ogólny zakres praw i obowiązków kuratora w przypadku pełnienia kurateli nad osobą prawną (szczególnie)? Reasumując to zagadnienie, moim skromnym zdaniem kurator ustanowiony przez Sąd na wniosek zainteresowanej strony (na określony czas i w określonym celu) jest osobą pełniącą podobną rolę jak \"obrońca z urzędu\". Różnica dotyczy przyczyny ustanowienia a nie charakteru roli jakie te instytucje mają pełnić. Kurator reprezentuje osobę prawną przed wszystkimi instytucjami publicznymi, podejmuje za nią czynności procesowe, nie zarządza natomiast bezpośrednio majątkiem osoby prawnej. Nie ma prawa ani go uszczuplać, ani też powiększać. Nie wykonuje też żadnych czynności z zakresu prawa pracy. Nie należy to do jego kompetencji. Brak bowiem właściwych organów osoby prawnej nie powoduje, że w jej strukturach nie znajdują się osoby, nie umocowane ale faktycznie te czynności wykonujące - np. Główna Księgowa, Dyrektor d/s finansowych, ogólnie dział kadr i finansów. Ograniczając się do zarzutu wypłaty wynagrodzeń, a podlegającego moim zdaniem ochronie prawno-karnej z art. 218 kk (chociaż koniunktywny charakter tego przepisu, tj. \"Kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ...\" nieco to moje przekonanie burzy), to nie mniej jednak jedyną osobą zobowiązaną do wykonania tej w/w czynności jest osoba prawna pracodawca. Brak organów osoby prawnej i ustanowienie przez Sąd kurateli nad nią, w żaden sposób zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, z którymi miałem możliwość zapoznać się, nie przenosi automatycznie uprawnienia (obowiązku) do wykonania w/w czynności na kuratora. Nadal podmiotem do wykonania tych czynności pozostaje osoba prawna, lub jej organa czy też osoby nie umocowane ale faktycznie te czynności wykonujące. W odpowiedzi napisaliście Państwo ponadto, że, cyt.: \"Jest to rodzaj przestępstwa indywidualnego, bezskutkowego popełnionego z chwilą ukończenia czynu zabronionego\". Prosiłbym uprzejmie o rozszerzenie tej tezy o jakiś przykład. Według skromnej wiedzy prawniczej jaką posiadam co zresztą wynika z mnogości pytań i wielu wątpliwości w tej sprawie, oznaczać by miała ta teza, - że w oparciu o przedstawiany przeze mnie przykład \"fizycznej\" wypłaty wynagrodzenia, który powstał w okresie kiedy funkcjonowały jeszcze organy osoby prawnej, jak również pozew o zapłatę tego wynagrodzenia został wniesiony w tym czasie ale prawomocne orzeczenie Sądu Pracy zapadło dopiero po ustanowieniu kurateli, - odpowiedzialność karną ponosi jednak Zarząd osoby prawnej? Do postawienia tego pytania przyjąłem oczywiście tezę, że kurator również jest podmiotem przestępstwa z art. 218 kk. Nie będę ukrywał, że Wasza odpowiedź na moje pytanie wprawiła mnie w lekkie zdumienie, sformułowania \"wydaje się\" i \"pewne czynności\" nie wyjaśniły bowiem problemu a jeszcze bardziej go zaciemniły, sprawiając, że stał się on zupełnie niezrozumiały.

Masz inne pytanie do prawnika?

23.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kurator spółki jako pracodawca

Dla właściwego zrozumienia zagadnienia przytaczam art. 218 kodeksu karnego. Stanowi on, że kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Wyjaśnienia wymagają pewne podstawowe kwestie. I tak naruszenie to musi dotyczyć praw pracownika wynikających ze stosunku pracy lub ubezpieczenia. Przepis zatem nie dotyczy osoby świadczącej pracę na innej podstawie np. umowie zlecenia. Zatem (nie wchodząc na razie w kwestię do czego jest uprawniony) kurator, jego działanie musiałoby naruszać prawa pracownika, które wynikają ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego.

Porady prawne

Na przykład, kurator (zaznaczając na razie, że nie wchodzimy w zakres jego uprawnień), gdy dokonał czynności bankowych, a nie był do tego uprawniony - może ponieść odpowiedzialność karną z innego przepisu np. za oszustwo jeśli się go dopuścił. Nie jest natomiast podmiotem odpowiedzialności karnej z art. 218 kodeksu karnego, bowiem nie doszło do naruszenia praw wynikających ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego.

Kurator byłby (a użyto słowa wydaje się, gdyż jest to kwestia sporna i niewyjaśniona w doktrynie i orzecznictwie) podmiotem takiego przestępstwa w razie np. sprzeniewierzenia środków znajdujących się na rachunku bankowym, a przeznaczonych np. na wypłatę wynagrodzenia czy składek na ubezpieczenia społeczne. Podstawą przyjęcia takiej odpowiedzialności (wcale nie twierdzimy, że należałoby takową przyjąć) byłoby udowodnienie faktu, że te środki były akurat przeznaczone na te cele i naruszają prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy (wynagrodzenie) lub ubezpieczenia społecznego (składki).

Takie przestępstwo (jeśliby dopuścić możliwość jego popełnieni), mógłby popełnić kurator zarówno, gdy był uprawniony do dokonywania czynności bankowych jak również przekraczając ich zakres. Nie jest do końca prawdą, że pełnomocnik może ponosić tylko odpowiedzialność karną. Na przykład - naruszając dobro osobiste strony (na sali sądowej) i obrażając przeciwnika strony, którą reprezentuje adwokat, radca itd. mogą ponosić odpowiedzialność zarówno cywilną za naruszenie dobra osobistego jaką jest dobre imię i cześć jak również dyscyplinarną przed własnym samorządem a nie wyklucza to odpowiedzialności karnej za pomówienie.

Podstawą odpowiedzialności kuratora może być odnosząc sie do przedstawionych wyżej przykładów zarówno sam art. 218, jak również i inne, które zostały naruszone przez działania kuratora.

Kwestię odpowiedzialności nie można sprowadzić do prostego stwierdzenia tak odpowiada lub nie. Prawo jest dziedziną dość nieprecyzyjną, gdyż język a jest to narzędzie prawa jest również nieprecyzyjny i elastyczny. Niektóre swoiste wyrażenia nie są rozumiane przez inne grupy posługujące się tym samym językiem. Dodatkowo kategoryczne stwierdzenie jest wyłączone przez kwestie dowodowe. Bowiem dowody mają na celu wykazanie, że przestępstwo zostało popełnione.

Zgodzić się należy, że co do zasady podmiotem mogącym popełnić tego rodzaju przestępstwo jest pracodawca. Nawet jak zaznaczono, iż kurator nie jest pracodawcą a spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie znaczy to, że nie może wykonywać kurator czynności z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych bowiem nawet (a zaznaczamy, że nie wchodzimy n tym etapie do kompetencji kuratora), gdy nie jest do tego uprawniony, to nie znaczy, że nie mógłby wykonywać ich przekraczając zakres swoich kompetencji.

Dodatkowo sprawę komplikują prawa pracownicze. Ustalenie wyczerpującego katalogu praw pracownika wynikających ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego nie jest możliwe. Nawet wyczerpujące wyliczenie jest skazane na niepowodzenie.

Jest to rodzaj przestępstwa indywidualnego, bezskutkowego popełnione z chwilą ukończenia czynu zabronionego. Jako przykład można się posłużyć następującym stanem faktycznym. Jan Kowalski wracając z pracy zauważa dziecko, które wybiega na drogę wprost pod pędzący samochód i ulega potrąceniu. Zatem Jan Kowalski odpowiada za nieudzielenie pomocy dziecku (zakładając, że nie był narażony na utratę swojego życia i mógł pomocy udzielić). Działanie kuratora może się odnosić do jakiegokolwiek utrudniania ale uporczywego, gdyż takiego wymaga art. 218 kodeksu karnego w wypłacie wynagrodzenia. Kurator zmieniając zasady dysponowania (nie zależnie czy był do tego uprawniony np. wskutek przestępstwa lub umocowania) środkami zgromadzonymi na rachunku w ten sposób, że utrudnia pobieranie ich celem wypłaty wynagrodzenia mimo, że są inne środki, których uzyskanie jest utrudnione, należałoby traktować jako wypełnienie przesłanek przestępstwa z art. 218.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zasady odpowiedzialności karnej kuratora spółki za naruszenie praw pracowniczych - opinia prawna

Zasady odpowiedzialności karnej kuratora spółki za naruszenie praw pracowniczych - opinia prawna

Stan faktyczny Czy ustanowiony przez Sąd dla spółki z o.o kurator w oparciu o przepisy art. 42 kc może być podmiotem przestępstwa naruszenia praw pracowniczych na podstawie art. 218 kk? Nie wymagam analizy art. 218 kk, zapoznałem się z artykułem Aleksandry Tomporek zamieszczonym w miesięczniku (...)

Działalność gospodarcza spółki małżeńskiej – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Działalność gospodarcza spółki małżeńskiej – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Stan faktycznyDziałalność gospodarcza jest zarejestrowana na jednego z małżonków, a drugi jest do wpisu dopisany. Małżonkowie chcą, zgodnie z przepisami, przekształcić się w spółkę cywilną. Małżonkowie zatrudniają pracowników i realizują umówione zlecenia. Z tego powodu konieczne (...)

Ochrona przy obniżonym wieku emerytalnym, zwolnienie z pracy członka zarządu - opinia prawna

Ochrona przy obniżonym wieku emerytalnym, zwolnienie z pracy członka zarządu - opinia prawna

Stan faktyczny   Pracuję w spółce z o.o. na stanowisku kierowniczym. Mam 56 lat i 8 miesięcy. Mam też udokumentowany 15 letni staż pracy w warunkach szczególnych uprawniający do przejścia na emeryturę w wieku 60 lat. Mój stosunek pracy nawiązany jest z firmą na podstawie umowy (...)

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a likwidacja przedsiębiorstwa. Co dzieje się ze środkami Funduszu? (Porada uwzględnia stare prawo upadłościowe z 1934 r. Od 1 października 2003 obowiązuje nowe prawo upadłościowe i naprawcze)

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a likwidacja przedsiębiorstwa. Co dzieje się ze środkami Funduszu? (Porada uwzględnia stare prawo upadłościowe z 1934 r. Od 1 października 2003 obowiązuje nowe prawo upadłościowe i naprawcze)

W razie likwidacji lub ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa, zobowiązanego do tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, niewykorzystane środki zgromadzone na rachunku Funduszu zwiększają Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Często jednak zdarza się, że firma, nawet (...)

Małoletni wspólnik spółki z o.o.

Małoletni wspólnik spółki z o.o.

Czy osoba niepełnoletnia, która ukończyła lat 13 może być udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli udział nabyła w drodze spadkobrania? Odpowiedź na niniejsze pytanie wiąże się bezpośrednio z jednym z głównych zagadnień prawa cywilnego, jakim (...)

Czy ustne polecenie pracodawcy dowodzi faktu odbycia podróży służbowej przez pracownika?

Czy ustne polecenie pracodawcy dowodzi faktu odbycia podróży służbowej przez pracownika?

Wojewódzki Sąd Administracji we Wrocławiu rozstrzygnął spór podatnika z organami podatkowymi w kwestii dokumentowania dla celów podatkowych wyjazdów służbowych pracowników. Spółka przeprowadziła program sprzedaży premiowej pod hasłem „Na Mistrzostwa Świata w Korei 2002 r.”. (...)

Projekt nowelizacji ustawy - Prawo oświatowe

Projekt nowelizacji ustawy - Prawo oświatowe

Co przewiduje projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych? Zmiany w klasyfikacji zawodów, finansowaniu szkół zawodowych, praktycznej nauki zawodu w tym kształceniu młodocianych, we współpracy szkół (...)

Gdy były pracownik prowadzi działalność konkurencyjną - opinia prawna

Gdy były pracownik prowadzi działalność konkurencyjną - opinia prawna

Stan faktycznyByły pracownik  (handlowiec) pod koniec kwietnia bieżącego roku, podczas wizyty w firmie zabrał ze sobą notatnik, w którym opisani byli kontrahenci naszej firmy. Dowiedzieliśmy się kilka dni później, że od maja podjął pracę u naszej konkurencji. Przedmiotowy zeszyt zawierał (...)

Archiwum w kurniku

Archiwum w kurniku

Inspektor pracy OIP Rzeszów przeprowadziła czynności kontrolne, w firmie świadczącej usługi w zakresie porządkowania i przechowywania dokumentów. Spółka prowadziła działalność m.in. w pomieszczeniach poprzednio wykorzystywanych jako kurnik. Wszyscy pracownicy byli narażeni na działanie (...)

Kiedy pracownicy podlegają ochronie z tytułu zakazu dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność?

Kiedy pracownicy podlegają ochronie z tytułu zakazu dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność?

W wyroku z 11 lipca 2006 r. Trybunał  Sprawiedliwości po raz pierwszy wypowiedział się w sprawie pojęcia „niepełnosprawności” w rozumieniu dyrektywy dotyczącej równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. Ponadto uściślił warunki ochrony osób niepełnosprawnych (...)

Konsekwencje wypłaty zaległego wynagrodzenia w drodze ugody sądowej - opinia prawna

Konsekwencje wypłaty zaległego wynagrodzenia w drodze ugody sądowej - opinia prawna

Stan faktyczny Proszę o wskazanie konsekwencji podatkowych i ZUS (składki emerytalna rentowa chorobowa FP GŚP) w sytuacji wypłaty kwoty ugody sądowej dla byłego pracownika, który był zatrudniony w naszej firmie do 31.10.2003 r. Pozew pracownika zawierał zasądzenie od naszej firmy kwoty brutto (...)

Świadczenie pracy przez członków zarządu spółki z o.o. – opinia prawna

Świadczenie pracy przez członków zarządu spółki z o.o. – opinia prawna

Stan faktyczny Jedynymi udziałowcami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są małżonkowie, którzy są jednocześnie członkami Zarządu. Zarząd składa się z dwóch osób. W Spółce nie powołano Rady Nadzorczej. Jaki charakter i formę (umowa o pracę albo (...)

Brak zysku w sprawozdaniu finansowym - brak premii dla pracownika

Brak zysku w sprawozdaniu finansowym - brak premii dla pracownika

Pracownik uprawniony na podstawie układu zbiorowego do premii z zysku nie może jej zażądać, jeżeli sprawozdanie finansowe zysku nie wykazuje. Mogły np. zostać z niego utworzone rezerwy na restrukturyzację. To środowa uchwała Izby Pracy Sądu Najwyższego, z której wynika, że nie ma znaczenia (...)

Wykluczenie i wyłączenie z zamówienia publicznego

Wykluczenie i wyłączenie z zamówienia publicznego

Jedną z naczelnych zasad zamówień publicznych jest zasada równości obligująca zamawiającego do traktowania na równych prawach wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne. Jednym z wyjątków od niniejszej zasady jest obowiązek wykluczenia (...)

Wykluczenia i wyłączenia w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Wykluczenia i wyłączenia w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Jedną z naczelnych zasad zamówień publicznych jest zasada równości obligująca zamawiającego do traktowania na równych prawach wszystkie podmioty ubiegające się o zamówienie publiczne. Jednym z wyjątków od niniejszej zasady jest obowiązek wykluczenia wykonawców (...)

Kara grzywny za mail bez zgody adresata – opinia prawna

Kara grzywny za mail bez zgody adresata – opinia prawna

Stan faktyczny Moja żona dokonała czynu zagrożonego karą mandatu. Obecnie zostało wszczęte postępowanie przed sądem grodzkim, w którym jest oskarżona. Powyższe zdarzenie (wysłanie maila, bez zgody właściciela adresu mailowego) miało miejsce dnia 17 stycznia 2004 roku. Czy (...)

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Koniec z egzaminami na detektywa, pilota wycieczek, bibliotekarza czy taksówkarza. Rząd ułatwi dostęp do prawie 50 profesji. Wszystko za sprawą przygotowanego projektu, który przedstawiło już Ministerstwo Sprawiedliwości. - Wyjmujemy pierwszą cegłę w murze przywilejów, (...)

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Uzasadnione i nieuzasadnione przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Kodeks pracy daje zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy prawo rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. Rozwiązanie może być dokonane tak z przyczyn zawinionych, jak i niezawinionych. Prawidłowe wypowiedzenie (...)

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Jakie konsekwencje?

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Jakie konsekwencje?

Prowadzenie różnego rodzaju pojazdów pod wpływem alkoholu jest zachowaniem szkodliwym społecznie. Powoduje wiele negatywnych konsekwencji, zarówno dla prowadzącego pojazd, jak i dla innych uczestników ruchu. Szkodliwość takiego zachowania ma swoje odbicie w prawie karnym. (...)

Jak uzyskać licencję syndyka?

Jak uzyskać licencję syndyka?

Zasady uzyskiwania i tryb przyznawania licencji syndyka, odmowy jej przyznania, cofania i zawieszania praw wynikających z tej licencji - określa uchwalona przez Sejm 9 maja br. ustawa o licencji syndyka. Teraz trafiła ona ponownie do Sejmu z poprawkami Senatu. W myśl ustawy, licencja będzie uprawniała (...)

Wykluczenie i wyłączenie z zamówienia publicznego

Wykluczenie i wyłączenie z zamówienia publicznego

Jedną z naczelnych zasad zamówień publicznych jest zasada równości obligująca zamawiającego do traktowania na równych prawach wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne. Jednym z wyjątków od niniejszej zasady jest obowiązek wykluczenia (...)

Wykluczenia i wyłączenia w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Wykluczenia i wyłączenia w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Jedną z naczelnych zasad zamówień publicznych jest zasada równości obligująca zamawiającego do traktowania na równych prawach wszystkie podmioty ubiegające się o zamówienie publiczne. Jednym z wyjątków od niniejszej zasady jest obowiązek wykluczenia wykonawców (...)

Kara grzywny za mail bez zgody adresata – opinia prawna

Kara grzywny za mail bez zgody adresata – opinia prawna

Stan faktyczny Moja żona dokonała czynu zagrożonego karą mandatu. Obecnie zostało wszczęte postępowanie przed sądem grodzkim, w którym jest oskarżona. Powyższe zdarzenie (wysłanie maila, bez zgody właściciela adresu mailowego) miało miejsce dnia 17 stycznia 2004 roku. Czy (...)

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Koniec z egzaminami na detektywa, pilota wycieczek, bibliotekarza czy taksówkarza. Rząd ułatwi dostęp do prawie 50 profesji. Wszystko za sprawą przygotowanego projektu, który przedstawiło już Ministerstwo Sprawiedliwości. - Wyjmujemy pierwszą cegłę w murze przywilejów, (...)

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Uzasadnione i nieuzasadnione przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Kodeks pracy daje zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy prawo rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. Rozwiązanie może być dokonane tak z przyczyn zawinionych, jak i niezawinionych. Prawidłowe wypowiedzenie (...)

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Jakie konsekwencje?

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Jakie konsekwencje?

Prowadzenie różnego rodzaju pojazdów pod wpływem alkoholu jest zachowaniem szkodliwym społecznie. Powoduje wiele negatywnych konsekwencji, zarówno dla prowadzącego pojazd, jak i dla innych uczestników ruchu. Szkodliwość takiego zachowania ma swoje odbicie w prawie karnym. (...)

Jak uzyskać licencję syndyka?

Jak uzyskać licencję syndyka?

Zasady uzyskiwania i tryb przyznawania licencji syndyka, odmowy jej przyznania, cofania i zawieszania praw wynikających z tej licencji - określa uchwalona przez Sejm 9 maja br. ustawa o licencji syndyka. Teraz trafiła ona ponownie do Sejmu z poprawkami Senatu. W myśl ustawy, licencja będzie uprawniała (...)

Jak zgłosić przestępstwo?

Jak zgłosić przestępstwo?

Jeśli dana osoba jest świadkiem albo ofiarą przestępstwa, np. ktoś ukradł jej samochód albo rower ktoś ją oszukał, to może ona zgłosić takie zdarzenie na policji albo w prokuraturze. Sprawdź, jak to zrobić. Wezwanie policji Kiedy wezwać policję? Jeżeli ktoś kradnie samochód, (...)

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

  Rozdział 1 działu II Kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.) określa właściwość i skład sądu karnego. W których sprawach orzeka sąd rejonowy? Właściwość sądów jest wyznaczana przez przedmiot orzekania, a nie przez ilość wysiłku organizacyjnego czy intelektualnego, (...)

Zmiany dotyczące komisji wyborczych

Zmiany dotyczące komisji wyborczych

Zmiany w Kodeksie wyborczym mają usprawnić proces powoływania obwodowych komisji wyborczych oraz urzędników wyborczych. Dostosowują także brzmienie przepisów kodeksu wyborczego do treści ustawy o pracownikach samorządowych, stwierdzając, że bierne prawo wyborcze nie przysługuje (...)

Jak zostać pracownikiem ochrony?

Jak zostać pracownikiem ochrony?

  Kto może zajmować się ochroną osób i mienia?    Zgodnie przepisami, zadania ochrony osób i mienia realizowane przez wewnętrzne służby ochrony (czyli uzbrojone i umundurowane zespoły pracowników przedsiębiorców lub jednostek organizacyjnych, powołane (...)

Czego można żądać od Policji, czyli zatargi z sąsiadem - opinia prawna

Czego można żądać od Policji, czyli zatargi z sąsiadem - opinia prawna

Stan faktyczny   Mój brat przechodząc przez drogę publiczną, która przebiega między gospodarstwem a domem mieszkalnym został napadnięty i uderzony kijem przez sąsiada. Wybiegliśmy z domu na pomoc, była przepychanka, w końcu jakoś dało się wyrwać sąsiadowi kij, który (...)

Niepowrócenie do zakładu karnego z przerwy w odbywaniu kary nowy przestępstwem – opinia prawna

Niepowrócenie do zakładu karnego z przerwy w odbywaniu kary nowy przestępstwem – opinia prawna

Stan faktyczny Jaka jest po wejściu do UE sytuacja poszukiwanego skazanego, który nie wrócił po przerwie w odbywaniu kary do zakładu karnego, bo wyjechał do kraju członkowskiego do pracy (lekkie przestępstwo gospodarcze). Sąd nie chciał uwzględnić prośby o przedłużenie przerwy do 12 miesięcy, (...)

Jak bronić się przed znęcaniem się?

Jak bronić się przed znęcaniem się?

Znęcanie się stanowi przestępstwo. Każdy ma prawo do życia w wolności od strachu, poniżenia, wymuszeń. Nie należy ignorować stodowania przemocy psychicznej, aby takie milczenie nie zostało odebrane jako przyzwolenie oraz aby sytuacja nie wymknęła się spod kontroli. ##baner## Znęcanie (...)

Obowiązek rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem samorządowym skazanym prawomocnie za przestępstwo umyślne

Obowiązek rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem samorządowym skazanym prawomocnie za przestępstwo umyślne

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Rejonowego w Chełmie, IV Wydział Pracy dotyczące obowiązku rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem samorządowym skazanym prawomocnie za przestępstwo umyślne.Bogdan B. był zatrudniony na stanowisku zastępcy kierownika Gminnego Zakładu (...)

Zaostrzony Kodeks karny skarbowy!

Zaostrzony Kodeks karny skarbowy!

Od 17 grudnia 2005 r. zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw. Wydłużenie przedawnienia Nowelizacja przewiduje wydłużenie okresów przedawnienia – również do czynów popełnionych przed wejściem w życie (...)

Przestępstwo oszustwa popełnione przez funkcjonariusza publicznego - opinia prawna

Przestępstwo oszustwa popełnione przez funkcjonariusza publicznego - opinia prawna

  Stan faktyczny Zostałem wprowadzony w błąd, a raczej oszukano mnie, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzania mieniem. Chcę złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. To, że zostałem oszukany nie ulega wątpliwości, obawiam się jednak konsekwencji prawnych, które (...)

Bezwzględna walka z pedofilią!

Bezwzględna walka z pedofilią!

Za zgwałcenie dziecka pedofil trafi do więzienia nawet na 30 lat,  najbardziej zaburzonym sprawcom grozić będzie bezwzględne dożywocie, ohydne zbrodnie pedofilskie nigdy nie będą się przedawniać, koniec z karami „w zawiasach” dla zwyrodnialców, ochroną karną przed (...)

Co może pokrzywdzony w procesie karnym? - opinia prawna

Co może pokrzywdzony w procesie karnym? - opinia prawna

Stan faktyczny Prowadzę działalność gospodarczą, jako osoba fizyczna. Jestem płatnikiem podatku VAT. W 1999 r. zamówiłem u dilera Hondy w Toruniu samochód Honda Civic w wersji ciężarowej (w karoserii samochodu osobowego). Diler zobowiązał się do załatwienia wszelkich formalności związanych (...)

Gruntowne zmiany w Straży Granicznej

Gruntowne zmiany w Straży Granicznej

Wchodząca w zasadzie w życie z dniem 11 czerwca 2007 r. ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw dotyczy m.in.: rozszerzenia zadań Straży Granicznej związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwalczaniem korupcji (...)

Syndycy muszą być licencjonowani

Syndycy muszą być licencjonowani

10 października 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka. Określa ona zasady uzyskiwania i tryb przyznawania licencji syndyka, odmowy jej przyznania, cofania i zawieszania praw wynikających z tej licencji. Licencja syndyka uprawnia do wykonywania czynności (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Jak odzyskać wynagrodzenie?

Jak odzyskać wynagrodzenie?

W roku 2008 zwolniłam się z pracy ze spółki z o.o. i nie otrzymałam wynagrodzenia jakie mi przysługiwało za okres wypowiedzenia i urlop. Oddałam sprawę do sądu pracy ale w trakcie sprawy wynikła (...)

Podpis na zeznaniu CIT-8

Podpis na zeznaniu CIT-8

W spółce z o.o. nie ma zarządu, gdyż jego członkowie zrezygnowali. Nie ma też jeszcze ustanowionego kuratora. Spółka zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych do końca marca winna (...)

Osoba reprezentująca pracodawcę w sp. z o.o.

Osoba reprezentująca pracodawcę w sp. z o.o.

Zarząd spółki z o.o. jest wieloosobowy i w takim przypadku reprezentować powinni go co najmniej dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i prokurent. Czy prezes zarządu spółki z o.o. (...)

Rezygnacja członka zarządu a szkoda spółki

Rezygnacja członka zarządu a szkoda spółki

Przez kilka lat pełniłem funkcje członka zarządu spółki z o.o. W związku z narastającym konfliktem z pozostałymi członkami zarządu złożyłem rezygnację i wypowiedziałem umowę o pracę. (...)

Pracodawca w spółce cywilnej

Pracodawca w spółce cywilnej

Kto zatrudnia pracowników w spółce cywilnej skoro nie posiada ona osobowości prawnej? Kto w takim przypadku występuje jako pracodawca przed US i ZUS? Należy stwierdzić, że spółka, a nie wspólnicy (...)

Doręczenie a wykreślenie adresu spółki w KRS

Doręczenie a wykreślenie adresu spółki w KRS

Chciałbym złożyć wniosek do sądu o nakaz zapłaty (ewentualnie wniosek o upadłość) wobec mojego dłużnika, którym jest sp. z o.o. Problem polega na tym, że firma ta nie posiada obecnie adresu (...)

Zawiadomienie związków zawodowych o przejęciu

Zawiadomienie związków zawodowych o przejęciu

W spółce z o.o., która będzie przejęta przez inną spółkę w całości zawiązana została organizacja związkowa, która dział na razie jako Tymczasowa Komisja Zakładowa tego Związku. Artykuł (...)

Koszty walnego zgromadzenia

Koszty walnego zgromadzenia

Kto ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego w przypadku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy w spółce akcyjnej? NWZA zwołał jeden ze wspólników. Notariusz podczas walnego stwierdził, (...)

Przejście pracowników

Przejście pracowników

Mamy kilka działów w ramach spółki A. Pracowników jednego z działów chcemy przekazać do nowo utworzonej przez spółkę A spółki. Pracowników tego działu chcemy przekazać wraz z ich stanowiskami (...)

Reprezentacja sp. z o. o. w postępowaniu sądowym

Reprezentacja sp. z o. o. w postępowaniu sądowym

Toczy się spór o niezrealizowanie umowy o dzieło między sp. z o. o. (powodem), a spółką akcyjną (pozwaną). Spór toczy się ok. 3 lat. Pozostała jeszcze tylko jedna rozprawa jako zamknięcie (...)

Zasady kontroli z inspekcji pracy

Zasady kontroli z inspekcji pracy

Jako spółka z o. o. posiadam siedzibę spółki i biuro w miejscowości A. Dodatkowo spółka ma własną kopalnię, wydobywającą piasek w miejscowości B. W dniu dzisiejszym na terenie kopalni pojawił (...)

Ustalanie treści regulaminu wynagradzania

Ustalanie treści regulaminu wynagradzania

Ponadzakładowe organizacje związkowe nie uzgodniły tekstu ZUZP dla wszystkich pracowników danej spółki. Spółka ma 5 zakładów, dla pracowników zakład funkcjonuje w trybie Art. 3 k.p. Tak przynajmniej (...)

Zatrudnienie prezesa w spółce z o. o.

Zatrudnienie prezesa w spółce z o. o.

W jaki sposób można zatrudnić Prezesa Zarządu w Spółce z o.o. gdzie trzech wspólników tworzy jednocześnie Zarząd Spółki. Reprezentacja Spółki jednoosobowa - każdy członek Zarządu, bez (...)

Jak przeprowadzić likwidację spółki cywilnej?

Jak przeprowadzić likwidację spółki cywilnej?

Witam, od pięciu lat prowadzę sklep z moim wspólnikiem. Niedawno dostałam od niego informację że zamierza On odejść ze spółki. Jak przeprowadzić likwidację spółki cywilnej? Opinia prawna Opinia (...)

Odpowiedzialność porządkowa pracownika

Odpowiedzialność porządkowa pracownika

Jako pracodawca zatrudniamy pracownika, który w odpowiedzi na pytania Zarządu przesyła e-maile o dziwnych, czy ośmieszających zarząd tytułach. Lekceważy prowadzoną korespondencję, a temat prowadzący (...)

FORUM PRAWNE

Kurator Sp zoo/SA

Kurator Sp zoo/SA Witam, Jakie są wymagania co do osoby proponowanej na kuratora SA? Czy taka osoba musi być prawnikiem? Czy np. będąc akcjonariuszem i składając wniosek do KRS mogę zaproponować (...)

Dobry wieczór, zanim zadam pytanie opiszę swoją sytuację. Od Stycznia 2013 roku byłam zarejestrowana

Dobry wieczór, zanim zadam pytanie opiszę swoją sytuację. Od Stycznia 2013 roku byłam zarejestrowana Dobry wieczór, zanim zadam pytanie opiszę swoją sytuację. Od Stycznia 2013 roku byłam zarejestrowana (...)

Art.23 1 & 3 k.p zmiana pracodawcy.

Art.23 1 & 3 k.p zmiana pracodawcy. Dziś dostałem od pracodawcy zawiadomienie, że zgodnie z art.23 1 & 3 k.p z dniem 19.01.2003 część zakładu pracy w którym pracuję przechodzi na inny podmiot (...)

zmiana statusu z pracownika na współwłaściciela a ciąża.

zmiana statusu z pracownika na współwłaściciela a ciąża. Jestem obecnie pracownikiem w firmie prowadzonej przez jedna osobę fizyczna. Dostałam od przełożonego propozycje stania się współwłaścicielem (...)

Zatajanie zarobków przez eks.

Zatajanie zarobków przez eks. Z małżenstwa mam 12 letnie dziecko, które mieszka z matką. Płacę dobrowolnie 350zł alimentów a mam zasądzone 300zł, jeszcze do niedawna chciałem dawać wiecej (...)

Wypowiedzeni Umowy Spolki Cywilnej

Wypowiedzeni Umowy Spolki Cywilnej Jestem wspolwlascicielem dwuosobowej spolki cywilnej (50%). Zamierzam w jak najszybszym czasie zrezygnowac z tej formy dzialanosci gospodarczej po prostu roziwazac umowe (...)

Kredyt/Zajęcie konta bankowego/Niekompetentny komornik?

Kredyt/Zajęcie konta bankowego/Niekompetentny komornik? Witam serdecznie, Mam nadzieję, że wybrałem odpowiedni dział, a jak nie to z góry przepraszam za pomyłkę. Co do mojego problemu, to jest (...)

Działalność gospodarcza w PL Cudzoziemców?

Działalność gospodarcza w PL Cudzoziemców? Witam czy ktoś z państwa potrafiłby mi udzielić pomocy w kazusach: BARDZO PROSZĘ! gdzie ewentualnie mogę znaleźć odp na te pyt???? Pan Satyasegaran, (...)

Oszustwo/Pokrzywdzenie/Kredyt/Zajęcie konta bankowego

Oszustwo/Pokrzywdzenie/Kredyt/Zajęcie konta bankowego Witam serdecznie, Odnosząc się do części tematu, który został przeze mnie założony w dziale prawa cywilnego, przenoszę do tego działu: http://e-prawnik.pl/forum/biznes/prawo-cywilne/kredytzajecie-konta-bankowegoniekompetentny-komornik.html Co (...)

Praca w Belgii.Nieopłacone ubz socjalne w końcu bankructwo firmy POMOCY!!!

Praca w Belgii.Nieopłacone ubz socjalne w końcu bankructwo firmy POMOCY!!! Pracuje w Belgii w firmie budowlanej już drugi rok, dostałem karte pobytu na okres pięciu lat i pozwolenie na prace na rok.Mój (...)

wygaśnięcie stosunku pracy a umowa o zakazie konkurencji

wygaśnięcie stosunku pracy a umowa o zakazie konkurencji Witam, miesiąc temu złożyłam wypowiedzenie w firmie, w której pracowałam. Umowa została rozwiązana, ale pracodawca do tej pory nie rozwiązał (...)

Porady prawne