Likwidacja placówki oświatowej

Pytanie:

W przypadku likwidacji placówki oświatowej jak można stwierdzić, że dana placówka została zlikwidowana i z jakim dniem placówka ta przestała istnieć? Gdzie musi być to ogłoszone?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.2.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Likwidacja placówki oświatowej

Ustawa o systemie oświaty dzieli instytucje oświatowe na publiczne i niepubliczne. Ponadto wśród tychże instytucji ustawa rozróżnia szkoły i inne placówki oświatowe, do których należą m.in. placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego.

Szkoła, zarówno publiczna jak i niepubliczna oraz inna placówka niepubliczna, mogą zostać zlikwidowane z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę lub placówkę. Z kolei inne niż szkoły publiczne placówki publiczne oraz szkoły publiczne w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich mogą zostać zlikwidowane w każdym czasie.

Likwidacja szkoły publicznej lub innej placówki publicznej jest stosunkowo sformalizowana. Wymaga ona bowiem pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór nad tą placówką. Ponadto organ prowadzący szkołę jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Informację o likwidacji szkoły lub placówki publicznej można starać się uzyskać od kuratora oświaty, lub od organu jednostki samorządu terytorialnego właściwego dla prowadzenia placówki danego typu.

Wydaje się, iż dniem, w którym dana publiczna instytucja oświatowa przestała istnieć będzie koniec roku szkolnego - w przypadku szkół, a w przypadku pozostałych publicznych placówek oświatowych będzie to termin określony przez organ prowadzący szkołę.

Szkoły i placówki niepubliczne podlegają obowiązkowemu wpisowi do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek (z reguły jest to gmina). Z kolei jeżeli chodzi o szkołę o profilu artystycznym, ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ prowadzący ewidencję oraz gminę, na której terenie jest położona szkoła lub placówka. Wydaje się iż terminem końcowym istnienia jednostek niepublicznych, będzie koniec roku szkolnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Pozbawienie dachu nad głową.

3.7.2018 przez: 1996ola

mandat za brak biletu w tramwaju

16.4.2018 przez: gregory3335