Małżeństwo a nabycie obywatelstwa

Pytanie:

"Jeśli Polka wyjdzie za mąż za obcokrajowca (Nigeryjczyk) w Luksemburgu (lub innym kraju UE), czy nabiera on jakichkolwiek praw do pobytu w danym kraju, lub czy jest mu łatwiej się o to starać? Mowa o sytuacji, gdy Polka ma legalną pracę z prawem pobytu, ale Nigeryjczyk nie. Czy w przypadku nielegalnego pobytu w danym kraju jednej ze stron można w ogole zawrzeć małżeństwo, czy konieczna jest minimum wiza turystyczna? "

Odpowiedź prawnika: Małżeństwo a nabycie obywatelstwa

Na gruncie prawa polskiego kwestie związane z nabyciem obywatelstwa reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1962r. o obywatelstwie polskim - Dz. U. 2000 r., Nr 28, poz. 353 , natomiast tzw. prawo obcych reguluje ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2003 r., Nr 128, poz. 1175) – kwestie wizowe na terenie RP, pobyt, możliwość pracy, azyl w Polsce, tryb administracyjny związany z umieszczaniem w specjalnych ośrodkach. Kwestie związane z zezwoleniem na zatrudnienie cudzoziemca w Polsce reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się cudzoziemcowi, który: 

1) uzyskał przyrzeczenie lub przedłużenie przyrzeczenia wydania zezwolenia na pracę albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane, oraz wykaże, że będzie posiadał środki finansowe niezbędne do pokrycia kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, korzystną dla gospodarki narodowej, a w szczególności przyczyniającą się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia nowych miejsc pracy, oraz wykaże, że posiada środki finansowe niezbędne do pokrycia kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

3) zamierza jako osoba o uznanym dorobku artystycznym kontynuować twórczość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

4) bierze udział w szkoleniach i stażach zawodowych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej, 

5) zamierza jako członek rodziny zamieszkać wspólnie z pracownikiem migrującym, o którym mowa w Europejskiej Karcie Społecznej, sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67), 

6) jest małżonkiem obywatela polskiego, 

7) zamierza przybyć na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu połączenia z rodziną i spełnia warunki, o których mowa w art. 54, 

8) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z cudzoziemcem, do którego przybył w celu połączenia z rodziną, jeżeli jego przyjazd na to terytorium nastąpił w związku z uzyskaniem zezwolenia na podstawie pkt 7, 

9) jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, urodzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- jeżeli okoliczność, która jest podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadnia jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

 Zezwolenie na osiedlenie się udzielane jest: 

1) cudzoziemcowi, który spełnia łącznie następujące warunki: 

Orzeczenia [1]a) wykaże istnienie trwałych więzów rodzinnych lub ekonomicznych łączących go z Rzeczpospolitą Polską, 

b) ma zapewnione w Rzeczypospolitej Polskiej mieszkanie i utrzymanie, 

c) bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wiz, zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony lub w związku z posiadaniem statusu uchodźcy, co najmniej przez 5 lat, a na podstawie zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7-9, przez okres 3 lat; 

2) małoletniemu dziecku cudzoziemca, urodzonemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli co najmniej jeden z przedstawicieli ustawowych posiadał w dniu jego urodzenia zezwolenie na osiedlenie się; 

3) cudzoziemcowi, który zawarł związek małżeński z obywatelem polskim, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej przez 2 lata na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i od dnia zawarcia związku małżeńskiego upłynęły, co najmniej 3 lata; 

4) cudzoziemcowi innemu niż wymieniony w pkt 1-3, który bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wiz, zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony lub zgody na pobyt tolerowany przez okres nie krótszy niż 10 lat, a posiadając status uchodźcy 8 lat; 

5) dziecku obywatela polskiego, pozostającemu pod jego władzą rodzicielską.

Zezwolenie na pracę jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec:  

1) wykonuje pracę w podmiocie mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi eksportowej; 

3) wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany przez niego do podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku w celu wykonania zadania określonego przez delegującego w innym trybie niż realizacja usługi eksportowej.

Warunkiem wydania zezwolenia na pracę jest wcześniejsze uzyskanie przez pracodawcę przyrzeczenia i uzyskanie przez cudzoziemca odpowiedniej wizy lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zezwolenia, o którym mowa w przepisach o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Mężczyzna i kobieta, będący obywatelami polskimi przebywającymi za granicą, mogą zawrzeć małżeństwo przed konsulem lub przed osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula. Takie małżeństwo jest w pełni ważne i podlega prawu polskiemu.

Kwestie związane z uznawaniem małżeństw znajdzie Pani w poniżej zamieszczonych poradach:

Zawarcie małżeństwa za granicą

Niezbędne formalności do zawarcia małżeństwa

Cudzoziemcowi można na jego wniosek nadać obywatelstwo polskie, jeżeli zamieszkuje w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, co najmniej pięć lat. Okres ten dzięki małżeństwu może być skrócony do trzech lat - cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który pozostaje, co najmniej 3 lata w związku małżeńskim z osobą posiadającą obywatelstwo polskie, nabywa obywatelstwo polskie, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia uzyskania przez cudzoziemca zezwolenia na osiedlenie się albo 3 lat i 6 miesięcy od dnia zawarcia związku małżeńskiego złoży odpowiednie oświadczenie przed właściwym organem i organ ten wyda decyzję o przyjęciu oświadczenia.

Nabywając małżonek obywatelstwo polskie będzie miał takie same prawa jak obywatel kraju należącego do UE.

Masz inne pytanie do prawnika?