Odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań

Pytanie:

"Środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków w/g. art. 31 § 2 (1) kro. należą do majątku wspólnego. Wnioskodawca wnosząc wniosek o podział majątku wspólnego środki te musi wykazać tym bardziej że jest reprezentowana przez adwokata. Jakie konsekwencje można ponieść w związku z nie wykazaniem tych środków w wniosku o podział majątku podczas gdy postępowanie dowodowe wykaże, że środki te jeden z małżonków ukrywał przed sądem i drugim małżonkiem zeznając nieprawdę, że ich nie posiada. "

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań

 

W sytuacji opisanej w stanie faktycznym może wchodzić w grę odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań (art. 233 k.k.). Poniesienie odpowiedzialności karnej jest jednakże uzależnione od tego, w jakim charakterze została przesłuchana strona. Uczestnik postępowania może bowiem zostać przesłuchany informacyjnie. Wówczas nie ponosi odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy. Może też zostać przesłuchany w trybie art. 299 k.p.c. W takim przypadku, jego odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań będzie uzależniona od tego, czy przesłuchanie nastąpiło bez odebrania przyrzeczenia, czy też po jego uprzednim odebraniu i uprzedzeniu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Jeśli przesłuchanie strony nastąpiło bez odebrania przyrzeczenia, to ewentualne złożenie fałszywych zeznań nie będzie obwarowane sankcją karną. W przeciwnym wypadku, strona, która została uprzedzona o treści art. 233 k.k. i od której odebrano przyrzeczenie, jeśli złoży fałszywe zeznania, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności z art. 233 k.k.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika