Odpowiedzialność zakładu energetycznego

Pytanie:

W dniu 28. 06. 2007r. w budynku w którym mieszkam doszło do tzw. przepięcia (odłączył się przewód 0 na zewnątrz budynku), co spowodowało uszkodzenie sprzętu gospodarstwa domowego, w tym pieca CO, telewizora, wieży hi-fi, sprzętu komputerowego itp. Usterkę usunęło wezwane telefonicznie Pogotowie Energetyczne. Roszczenie o odszkodowanie za poniesione szkody wobec podmiotu odpowiedzialnego wymagało całej masy dokumentacji (paragony zakupu, faktury za naprawę itp.), którą zebrałam i złożyłam w listopadzie 2007r. W odpowiedzi z dnia 29. 01. 2008r. poinformowano mnie, że w celu przeprowadzenia postępowania dotyczącego likwidacji szkody powstałej w wyniku dostarczenia energii o niewłaściwych parametrach, proszona jestem o złożenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących zakupu sprzętu komputerowego i naprawy pieca CO, oraz że do tego czasu sprawa pozostaje bez dalszego biegu. Ciężka i ostatecznie śmiertelna choroba najbliższej mi osoby spowodowała, że w/w wyjaśnienie złożyłam w czerwcu 2010 r. Odpowiedź otrzymałam we wrześniu 2010r. Odmówiono mi wypłaty odszkodowania gdyż \"szkoda w mieniu wystąpiła 28. 06. 2007r., a wyjaśnienie wpłynęło 29. 06. 2010r., tym samym zgodnie z art. 442(1) paragraf 1 KC, upłynął trzyletni termin przedawnienia\". Jak już wyżej wspomniano właściciele lokali w dużych wspólnotach (ponad 7 lokali) zobowiązani są wybrać zarząd wspólnoty. Zarząd powoływany jest w celu kierowania sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentowania jej na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. W przypadku czynności zwykłego zarządu decyzje podejmuje samodzielnie zarząd. Natomiast w przypadku czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebna jest jeszcze uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na jej dokonanie i udzielająca jednocześnie zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów dotyczących tych czynności. Jednym z obowiązków zarządu jest prowadzenie dla każdej nieruchomości wspólnej, określoną przez wspólnotę mieszkaniową, ewidencję pozaksięgową, kosztów zarządu oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także innych rozliczeń związanych z nieruchomością wspólną. Także w tej ewidencji powinny się znaleźć faktury związane z naprawą płyty głównej sieci domofonowej. Wymóg weryfikacji rachunków i faktur pod względem merytorycznym, formalnym, rachunkowym, a następnie ich realizacja zależy od zakresu usług świadczonych przez firmę zarządzającą daną nieruchomością (oczywiście jeżeli takowa jest), które wynikają z zawartej umowy. Na podstawie art. 29 ust. 3 ust. o własności lokali, każdy z właścicieli ma prawo kontroli działalności zarządu. Mieści się tu również uzyskanie wgląd do dokumentów m.in. uchwał wraz z listami mieszkańców, protokołów z zebrań. Jednakże nie sposób wymagać od zarządcy natychmiastowego przedłożenia nam dokumentacji czy odpowiedzi na pytania z nią związanymi. Potwierdza to wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 r., sygn. akt: I ACa 1382/07: \"Obowiązujące przepisy ustawy o własności lokali nie stanowią podstawy do całkowitego i bezwarunkowego pozbawienia członka wspólnoty prawa do otrzymania kserokopii dokumentacji związanej ze sprawowaniem zarządu nieruchomością wspólną. Za dopuszczalne należy uznać natomiast co do zasady wprowadzenie określonych rozwiązań organizacyjnych związanych z technicznymi aspektami realizacji uprawnień kontrolnych, w związku z koniecznością przygotowania określonych dokumentów (odszukania ich i usystematyzowania) oraz wykonania odpisów lub kserokopii, przy uwzględnieniu technicznych i kadrowych możliwości zarządu lub zarządcy danej wspólnoty oraz zatrudnionych przez nich pracowników, a także kosztów powstałych z tego tytułu. W praktyce funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych powstaje problem pogodzenia wykonywania przez właściciela czynności kontrolnych z czynnościami związanymi z zarządem nieruchomością. Niewątpliwie prawo właściciela powinno być wykonywane w sposób rozsądny. Nie może ono utrudniać ani tym bardziej uniemożliwiać normalnych czynności związanych z zarządzaniem nieruchomością. Dlatego w uchwale dotyczącej tej kwestii należy zdefiniować kryteria dostępu do dokumentacji, stanowiące skuteczny środek zapobiegawczy wobec zjawisk ewentualnego pieniactwa”. Czy w opisanej sytuacji faktycznie obowiązuje trzyletni okres przedawnienia i od jakiej daty jest liczony? Wyczytałam w Internecie, że jeżeli jedną ze stron umowy jest podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej, to wówczas obowiązuje dziesięcioletni okres przedawnienia. Czuję się oszukana, ponieważ wiodącą i niekwestionowaną przez podmiot odpowiedzialny część faktur za naprawę uszkodzonego sprzętu, stanowiących podstawę mojego roszczenia złożyłam już w pierwszym piśmie, czy nie powinnam wobec tego otrzymać odszkodowania chociaż za tę część?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.11.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność zakładu energetycznego

Odpowiedzialność zakładu energetycznego jest oparta na zasadzie ryzyka wyrażonej w art. 435 k.c. Odpowiedzialność na podstawie art. 435 nie ma charakteru absolutnego. Z pewnych powodów (okoliczności egzoneracyjne) może być wyłączona. Powody te wyczerpująco wymienia ustawa, dowód zaś ich istnienia obciąża osobę, która dąży do wyłączenia swej odpowiedzialności. 

Zgodnie z art. 435 przyczynami egzoneracyjnymi są: 

a) siła wyższa, 

b) okoliczność, że szkoda nastąpiła wyłącznie z winy poszkodowanego, 

Porady prawne

c) okoliczność, że szkoda nastąpiła wyłącznie z winy osoby trzeciej, za której czyny prowadzący przedsiębiorstwo lub zakład nie ponosi odpowiedzialności (tak: Gerard Bieniek w: Dmowski Stanisław, Sychowicz Marek, Ciepła Helena, Kołakowski Krzysztof, Wiśniewski Tadeusz, Żuławska Czesława, Gudowski Jacek, Bieniek Gerard Najnowsze wydanie:  Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom I; Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IX) ss. 851).

W kwestii przedawnienia zasadą jest, iż termin przedawnienia roszczeń majątkowych wynosi 10 lat. Jednakże w sytuacji, gdy roszczenie dotyczy o świadczeń okresowych oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – termin przedawnienia wynosi trzy lata – art. 118 k.c.

Jest to reguła, która może zostać zmodyfikowana przez przepis szczególny. Roszczenie oparte na art. 435 k.c. jest roszczeniem z tytułu wyrządzenia szkody przez czyn niedozwolony na zasadzie ryzyka. Zatem w kwestii terminów przedawnienia roszczenia o odszkodowanie zastosowanie znajdzie art. 4421 § 1  k.c. Zgodnie z tym przepisem roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. 

Zatem zasadniczo termin przedawnienia w tym przypadku wyniesie 3 lata licząc od dnia dowiedzenia się przez Panią o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże w żadnym wypadku termin ten nie może przekroczyć 10 lat licząc od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. W Pani przypadku należałoby przyjąć, iż trzyletni termin przedawnienia zaczął biec pomiędzy datą wystąpienia przepięcia a datą złożenia przez Panią żądania naprawienia szkody w listopadzie 2007 roku. Zatem wydaje się, iż istotnie roszczenie uległo już przedawnieniu.

W tym kontekście na uwagę zasługuje także instytucja przerwania biegu przedawnienia. Przerwanie ma ten skutek, iż termin przedawnienia biegnie od początku od daty przerwania. Przyczyny przerwania przedawnienia zostały wyczerpująco uregulowane w Art. 123. § 1. k.c. Bieg przedawnienia przerywa się: 

1)  przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;  

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,  

3)  przez wszczęcie mediacji. 

Na szczególną uwagę zasługuje przerwanie biegu przedawnienia wskutek uznania roszczenia przez ZE. Uznanie nie musi być wyraźne. Wystarczy, iż z treści oświadczenia przedstawiciela ZE da się wywnioskować, iż przyznaje on, że ZE ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę. O tym czy istotnie doszło do przedawnienia Pani roszczenia władnym jest rozstrzygnąć jedynie niezawisły sąd. Musiałaby Pani zatem złożyć pozew o odszkodowanie. Jeżeli przedstawiciel ZE złoży zarzut przedawnienia to kwestia ta zostanie przez sąd rozpatrzona.

Pisze Pani: Wyczytałam w Internecie, że jeżeli jedną ze stron umowy jest podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej, to wówczas obowiązuje dziesięcioletni okres przedawnienia. Ten pogląd po pierwsze nie odpowiada Pani sytuacji prawnej a po drugie jest błędny. Pani roszczenie nie wynika bowiem z umowy a z czynu niedozwolonego, za który ZE ponosi odpowiedzialność. Umowa jest czynnością prawną a czyn niedozwolony stanowi zdarzenie prawne, z którym ustawa wiąże odpowiedzialność odszkodowawczą. W kwestii zaś przedawnienia roszczeń, gdy strona prowadzi działalność gospodarczą to fakt prowadzenia takiej działalności uzasadnia właśnie, w myśl reguły ogólnej z art. 118 k.c., trzyletni termin przedawnienia. W sytuacji gdy żadna ze stron nie prowadzi działalności gospodarczej to dopiero wtedy termin przedawnienia roszczenia wynosi 10 lat.

Czuję się oszukana, ponieważ wiodącą i niekwestionowaną przez EnergiaPro część faktur za naprawę uszkodzonego sprzętu, stanowiących podstawę mojego roszczenia złożyłam już w pierwszym piśmie, czy nie powinnam wobec tego otrzymać odszkodowania chociaż za tę część?

Kwestia wypłaty odszkodowania zależy od uznania ZE. Jeżeli ZE zwleka z rozpatrzeniem Pani żądania to przysługuje Pani prawo żądania rozpatrzenia sprawy przez niezawisły sąd poprzez wniesienie stosownego powództwa. Jednakże z uwagi na przedawnienie roszczenia ochrona sądowa może już Pani nie przysługiwać. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne­ – art. 117 § 2 k.c.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Przejęcie zakładu pracy a jego pracownicy

Przejęcie zakładu pracy a jego pracownicy

Coraz częstszą praktyką w obrocie gospodarczym jest łączenie się przedsiębiorców oraz przejmowanie mniejszych przedsiębiorstw przez większe. Połączenia takie mają wpływ nie tylko na łączące się przedsiębiorstwa, ale także na sytuację prawną i materialną zatrudnionych w obu zakładach pracy pracowników. Zakres regulacji kodeksowej Sytuację przejęcia zakładu pracy (...)

Jak pozbyć się słupa z działki albo jak otrzymać za niego odszkodowanie – opinia prawna

Jak pozbyć się słupa z działki albo jak otrzymać za niego odszkodowanie – opinia prawna

Stan faktyczny W 2000 roku nabyłem od osoby prywatnej działkę budowlaną o powierzchni 4500 m² wraz z istniejącą na niej zabudową energetyczną. Przez działkę tę przechodzą dwie linie energetyczne niskiego napięcia zawieszone na sześciu betonowych słupach. Linie te biegną wzdłuż płotów bocznych działki, w odległości  ok. 5-7 metrów od jej granic. Oprócz tych lin, diagonalnie, (...)

Linia energetyczna – czyja to własność – opinia prawna (stan prawny aktualny do dnia 3 sierpnia 2008 roku)

Linia energetyczna – czyja to własność – opinia prawna (stan prawny aktualny do dnia 3 sierpnia 2008 roku)

Stan faktycznyW 1997 r. postanowiłem wybudować dom, jedynym problemem był brak linii energetycznej doprowadzającej prąd do mojego domu. W rejonie energetycznym powiadomiono mnie, że nie zapewnią mi dostawy prądu, chyba że sam wybuduję linię energetyczną. Linię wybudowałem i zastrzegłem sobie w dokumentach, że linia pozostaje moją własnością. Powyższe zostało potwierdzone przez (...)

Przelew nie doszedł. Co możesz zrobić?

Przelew nie doszedł. Co możesz zrobić?

Sprawdzisz w internecie, gdzie opłacanie rachunków jest bezpieczne. Gdy pieniądze nie dojdą na czas, to bez problemu je odzyskasz. W punktach kasowych można opłacać rachunki m.in. za telefon, gaz, prąd, wodę czy uregulować ratę kredytu. Takie okienka znajdziemy w wielu supermarketach. Korzystamy z nich głównie dlatego, by zaoszczędzić czas – płacimy np. podczas zakupów (...)

Jakie obowiązki wynikają z umowy ubezpieczenia (ubezpieczenie majątkowe)?

Jakie obowiązki wynikają z umowy ubezpieczenia (ubezpieczenie majątkowe)?

Praktycznie każdy z nas miał lub będzie miał do czynienia z zakładem ubezpieczeń. W chwili obecnej ubezpieczyć można praktycznie wszystko – poprzez mieszkanie, samochód po życie, kredyt bankowy, a nawet głos w przypadku piosenkarza czy nogi w przypadku piłkarza. Ochrony ubezpieczeniowa oparta jest na umowie zawartej z zakładem ubezpieczeń. O tym jakie obowiązki dla obu stron (...)

Obowiązkowe ubezpieczenie OC kierowców - zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela

Obowiązkowe ubezpieczenie OC kierowców - zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela

Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, (...)

Jak pozbyć się linii energetycznej ze swojej działki – opinia prawna

Jak pozbyć się linii energetycznej ze swojej działki – opinia prawna

Stan faktyczny Na działce będącej naszą własnością znajduje się linia średniego napięcia 15 kV wraz ze stacją transformatorową. Linia ta jest dość głęboko wsunięta w działkę, natomiast transformator znajduje się przy brzegu działki, lecz również w jej głębi. Chcielibyśmy przesunąć samą linię jak i transformator bliżej drogi głównej albo całkowicie usunąć te urządzenia (...)

Kable energetyczne i telefoniczne na twojej działce - opinia prawna

Kable energetyczne i telefoniczne na twojej działce - opinia prawna

Stan faktyczny Na działce będącej naszą własnością znajduje się linia średniego napięcia 15 kV wraz ze stacją transformatorową. Linia ta jest dość głęboko wsunięta w działkę, natomiast transformator znajduje się przy brzegu działki, lecz również w jej głębi. Chcielibyśmy przesunąć samą linię jak i transformator bliżej drogi głównej albo całkowicie usunąć te urządzenia (...)

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę - jak przebiega?

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę - jak przebiega?

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest jednym ze sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych. Składa się ona z dwóch etapów: z zajęcia wynagrodzenia za pracę, z podziału sumy uzyskanej z egzekucji. Kto przeprowadza egzekucję z wynagrodzenia za pracę? Egzekucję taką przeprowadza komornik, w rewirze którego ma miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu dłużnik będący osobą fizyczną. (...)

Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

Z dniem 10 sierpnia 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która dotyczy dopełnienia zmian reformy ubezpieczeń gospodarczych poprzez skuteczniejszą ochronę interesów ubezpieczającego oraz zapewnienie przejrzystości umownego stosunku ubezpieczenia, sprzyjającej realizacji prawa konsumenta (...)

Weksle w stosunku pracy

Weksle w stosunku pracy

  Zasadą jest, że pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy z winy nieumyślnej w wysokości realnej szkody ograniczonej do trzymiesięcznego wynagrodzenia. Zasada ta może jednak zostać przełamana. Niebezpieczeństwo takie niesie podpisanie weksla przez pracownika. Jest to bowiem dogodny dla pracodawcy instrument regulowania należności z tytułu wyrządzonej (...)

Opłata karna tylko za faktycznie pobraną energię

Opłata karna tylko za faktycznie pobraną energię

W wyniku kontroli pracownicy zakładu energetycznego wykryli samowolnie rozbudowanej wewnętrznej linii zasilania. W trakcie kontroli układ nie był włączony. Mimo to zakład energetyczny zażądał opłaty za nielegalny pobór energii. Sąd Rejonowy powództwo oddalił, a sąd odwoławczy, do którego odwołał się zakład, przedstawił Sądowi Najwyższemu pytanie: Czy dla ustalenia (...)

Wykaz niektórych rodzajów prac wzbronionych młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat

Wykaz niektórych rodzajów prac wzbronionych młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat

I. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, wymuszoną pozycją ciała oraz zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu 1. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym 1) Prace polegające na podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów o masie i na odległości nieprzekraczające wartości określonych w dziale l ust. 1 pkt 6 i 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz prace wymagające (...)

Wynagrodzenie za stację trafo na nieruchomości

Wynagrodzenie za stację trafo na nieruchomości

Podstawą omawianego rozstrzygnięcia SN jest sprawa, w której właścicielka gruntu domaga się wynagrodzenia za korzystanie z budynku znajdującego się na gruncie. Budynek przeznaczony został na miejsce dla urządzeń stacji trafo zakładu energetycznego.Szczególne znaczenie w postępowaniu mają dwa przepisy kodeksu cywilnego. Pierwszy to art. 48 k.c. Ustanawia on zasadę, że każdy budynek (...)

Uproszczenia w budownictwie

Uproszczenia w budownictwie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju. Co przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw? Proces inwestycyjno-budowlany zostanie uproszczony i przyspieszony. Chodzi o uproszczenie zbyt rygorystycznych (...)

Uwaga na produkt niebezpieczny! Odpowiedzialność producenta za produkt niebezpieczny

Uwaga na produkt niebezpieczny! Odpowiedzialność producenta za produkt niebezpieczny

Co to jest produkt niebezpieczny? Kodeks cywilny stwierdza, że produktem jest rzecz ruchoma. Rzecz ruchoma pozostanie produktem nawet, jeśli później produkt ten zostanie połączony z inną rzeczą. Za produkt uważa się także zwierzęta i energię elektryczną. Produkt jest niebezpieczny, jeśli okaże się, że pomimo normalnego użycia tego produktu, zwyczajowo przyjętego wykorzystywania (...)

Stacja trafo na działce bez odszkodowania

Stacja trafo na działce bez odszkodowania

Jeśli na prywatnej działce stoi stacja transformatorowa, właściciel gruntu nie może domagać się od zakładu energetycznego odszkodowania - wynika z wczorajszego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. (...)Trybunał nie podzielił jednak wątpliwości właścicielki gruntu i uznał, że ów artykuł jest wystarczająco jasno napisany. TK potwierdził wyroki sądów, że taka stacja jest częścią (...)

Co jeśli sprawca wypadku nie ma polisy OC?

Co jeśli sprawca wypadku nie ma polisy OC?

Znajomość obowiązku posiadania OC samochodu jest raczej powszechnie znana. Sam przepis stanowi, iż każdy posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Co obejmuje i ile trwa obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdu? Zasada jest właściwie (...)

Wyniki górnictwa węgla kamiennego w I kw. br.

Wyniki górnictwa węgla kamiennego w I kw. br.

W I kw. br. wydobyto 19,9 mln ton węgla kamiennego, sprzedaż eksportowa wyniosła ponad 1,2 mln ton, natomiast wynik finansowy netto całego sektora to 81,9 mln zł. Dane te zostały przedstawione w „Informacji o wstępnych wynikach górnictwa węgla kamiennego w I kw. 2009 r. oraz o ogólnej sytuacji na rynku węgla kamiennego", przyjętej przez Kierownictwo MG 6 maja br.Sytuacja sektora (...)

Nakładanie kar administracyjnych

Nakładanie kar administracyjnych

Kary administracyjne mają być adekwatne do naruszenia prawa Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw wprowadziła wiele istotnych zmian w procedurze administracyjnej. Do podstawowych celów tej nowelizacji należało zapewnienie adekwatności kar administracyjnych do naruszenia prawa. Nowelizacja (...)

Szkoda poniesiona w wypadku, czyli jaki samochód zastępczy wypożyczyć - opinia prawna

Szkoda poniesiona w wypadku, czyli jaki samochód zastępczy wypożyczyć - opinia prawna

Stan faktyczny Spółka Jawna jest właścicielem pojazdu wysokiej klasy, który brał udział w kolizji. Spółka jest wg policji poszkodowanym. Samochodem jechał właściciel spółki. Samochód jest poważnie uszkodzony (prawdopodobna kasacja). Ocena PZU w trakcie. Jakiej klasy i jaką wartość może być za wypożyczenie samochodu do chwili zamknięcia postępowania szkodowego? W firmie (...)

Jakie warunki BHP powinny spełniać obiekty budowlane i teren zakładu pracy?

Jakie warunki BHP powinny spełniać obiekty budowlane i teren zakładu pracy?

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy. Jak powinny być zbudowane i utrzymywane budynki i inne obiekty (...)

Regres ubezpieczeniowy – kiedy występuje i co oznacza

Regres ubezpieczeniowy – kiedy występuje i co oznacza

Ustawodawca w zakresie regulacji dotyczących umowy ubezpieczeniowej wprowadził możliwość dochodzenia zwrotu wypłaconego świadczenia przez ubezpieczyciela, od osoby odpowiedzialnej za powstanie szkody. Wskazać jednak należy, iż zaistnienie tego przypadku uzależnione jest od zaistnienia pewnych okoliczności.  Na wstępie podnieść należy, że regres ubezpieczeniowy, będący jedną (...)

Jedną drogą do wspólnego rynku energii elektrycznej

Jedną drogą do wspólnego rynku energii elektrycznej

Rozdział właścicielski bez wyjątków, limity cen na niekonkurencyjne rynki, pierwszeństwo w dostępie do sieci dla źródeł odnawialnych, silna i decyzyjna agencja regulacyjna na poziomie wspólnotowym, to propozycje do III pakietu energetycznego, które przyjął Parlament Europejski. Parlament w swych poprawkach idzie dalej niż Komisja Europejska. Posłowie odrzucili (...)

Czy mogę zawrzeć umowę ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej?

Czy mogę zawrzeć umowę ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej?

  Stronami umowy ubezpieczenia są zawsze zakład ubezpieczeń oraz podmiot, który ubezpiecza swoje mienie, odpowiedzialność cywilną lub życie, zdrowie etc. Niewielu jednak wie, że umowa ubezpieczenia może rodzić określone uprawnienia dla osoby spoza kręgu stron umowy – dla osoby trzeciej. Niniejsza porada traktuje o prawach i obowiązkach związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia (...)

Spółdzielnie mieszkaniowe nie umogą odmawiać operatorom

Spółdzielnie mieszkaniowe nie umogą odmawiać operatorom

Spółdzielnie mieszkaniowe nie mogą bez uzasadnionego powodu odmawiać przedsiębiorcom telekomunikacyjnym świadczenia usług w administrowanych przez siebie budynkach - taką decyzję UOKiK potwierdził Sąd Apelacyjny Z punktu widzenia lokatora korzystne jest, żeby na terenie jednego budynku usługi telekomunikacyjne mogło świadczyć jak najwięcej przedsiębiorców. Ich rywalizacja (...)

Ubezpieczenie kredytu

Ubezpieczenie kredytu

Każdy kto miał okazję zaciągnąć kredyt w banku spotkał się z koniecznością uzyskania nieskończonej liczby zabezpieczeń. Bank, chroniąc się przed niewypłacalnością kredytobiorców pragną jak najlepiej zabezpieczyć własne środki pieniężne. Jednym ze sposobów takiego zabezpieczenie jest ubezpieczenie kredytu. Cel ubezpieczenia kredytu Celem ubezpieczenia kredytu jest rozłożenie (...)

Rodzaje odpowiedzialności w zależności od stosunku łączącego personel medyczny z pacjentem umowa o pracę a kontrakt, umowa zlecenia

Rodzaje odpowiedzialności w zależności od stosunku łączącego personel medyczny z pacjentem umowa o pracę a kontrakt, umowa zlecenia

W doktrynie i orzecznictwie powszechnie przyjmuje się, iż dla powstania odpowiedzialności cywilnej muszą być spełnione kumulatywnie następujące przesłanki: zdarzenie wyrządzające szkodę, za które prawo czyni dłużnika odpowiedzialnym (niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania albo czyn niedozwolony), szkoda mająca charakter majątkowy (na osobie lub na mieniu) lub niemajątkowy (...)

A jeśli ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania?

A jeśli ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania?

  Kiedy ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania? Prawo do uzyskania odszkodowania powstaje w momencie spełnienia się ryzyka ubezpieczeniowego. Wysokość, czy też rodzaj świadczenia zależy od rodzaju ubezpieczenia i wysokości sumy w nim wskazanej. Wszystkie te wielkości są przewidziane w umowie, zazwyczaj w Ogólnych Warunkach Umowy, które są jej częścią. Zapłata (...)

Likwidacja szkody komunikacyjnej z OC - typowa procedura

Likwidacja szkody komunikacyjnej z OC - typowa procedura

Czego nie powinieneś zaniedbać, jeśli chcesz, by zakład ubezpieczeń pokrył szkody spowodowane przez Ciebie? Żeby zakład ubezpieczeń był zobowiązany wobec poszkodowanego do zapłaty odszkodowania, konieczne jest przeprowadzenie pewnych czynności, które noszą nazwę likwidacji szkody. Likwidację szkody przeprowadza pracownik zakładu ubezpieczeń, którego nazywamy likwidatorem. Kierowca (...)

Kiedy moja umowa ubezpieczenia majątkowego może być nieważna bądź bezskuteczna?

Kiedy moja umowa ubezpieczenia majątkowego może być nieważna bądź bezskuteczna?

  W ściśle określonych sytuacjach zawarta umowa ubezpieczenia może okazać się umową nieważną. Niekiedy może także zawierać postanowienia, które nie wywołują żadnych skutków prawnych – będzie wówczas umową w całości bądź w części nieskuteczną. Nieważność bądź bezskuteczność umowy ubezpieczenia może być przykrą niespodzianką zarówno (...)

Czym jest siła wyższa? Czy siła wyższa zawsze wyłącza odpowiedzialność?

Czym jest siła wyższa? Czy siła wyższa zawsze wyłącza odpowiedzialność?

Np. śnieżna i mroźna zima może się dać we znaki wszystkim. Wiele gospodarstw domowych przez kilka lub kilkanaście dni może zostać pozbawionych dostępu do prądu, jak to zdarzyło się w 2010 r. Stan ten może powodować różne szkody, od zmarnowanej żywności w lodówce po rozstrój zdrowia u ludzi zamieszkujących w domach ogrzewanych energią elektryczną. Podobnie straty (...)

Problemy związane z umową sprzedaży energii elektrycznej dla wspólnoty - opinia prawna

Problemy związane z umową sprzedaży energii elektrycznej dla wspólnoty - opinia prawna

Stan faktyczny  Problem dotyczy dostawy energii przez Wojskową Agencję Mieszkaniową do lokali mieszkalnych w budynku zarządzanym przez wspólnotę mieszkaniową. Właścicielem transformatora, z którego dostarczana jest energia elektryczna do lokali mieszkalnych jest WAM. Dostawcą średniego napięcia jest spółka X. Obecnie w toku jest przejmowanie stacji trafo przez (...)

Zmiany w Ordynacji podatkowej na 2007 rok

Zmiany w Ordynacji podatkowej na 2007 rok

Duża nowelizacja Ordynacji podatkowej wejdzie w życie 1 stycznia 2007 r., oprócz zmian zasad wydawania wiążących interpretacji prawa podatkowego - które zaczną obowiązywać z dniem 1 lipca 2007 roku. Poniżej wskażemy ważniejsze z wprowadzanych zmian. Jakie będą nowe zasady wydawania pisemnych interpretacji prawa podatkowego? W nowym rozdziale 1a w dziale II zostaną od 1 lipca 2007 r. (...)

Odpowiedzialność majątkowa pracodawcy

Odpowiedzialność majątkowa pracodawcy

Co jest podstawą odpowiedzialności majątkowej pracodawcy?Jest to odpowiedzialność wynikająca ze stosunku pracy. Pracodawca obowiązany jest - pośród innych obowiązków - do: naprawienia szkody wyrządzonej pracownikowi przez niedopełnienie obowiązków w zakresie wykonywania czynności niezbędnych do uzyskania przez pracownika świadczeń z ubezpieczenia społecznego, naprawienia (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła zachować operacyjną ciągłość działania. Większość przepisów nowej ustawy z dnia (...)

Warto domagać się od ZUS odsetek za opóźnienie w przyznaniu lub wypłacie emerytury czy renty!

Warto domagać się od ZUS odsetek za opóźnienie w przyznaniu lub wypłacie emerytury czy renty!

  Nie wszystkie osoby, procesujące się nieraz miesiącami przed sądami pracy z ZUS o przyznanie im emerytury lub renty wiedzą, że w razie gdy wyrok sądu wykaże winę ZUS przy odmowie przyznania lub wypłaty świadczenia, mogą już otrzymać od ZUS odsetki za opóźnienie. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego podstawą dochodzenia odsetek Trybunał Konstytucyjny w dniu 11 września 2007 (...)

W jakiej wysokości i jak często mam opłacać składki na ubezpieczenie majątkowe?

W jakiej wysokości i jak często mam opłacać składki na ubezpieczenie majątkowe?

Uiszczanie składki ubezpieczeniowej jest podstawowym obowiązkiem ubezpieczonego. Składka, ustalana przez zakład ubezpieczeń ma zawsze wymiar pieniężny. Informacje o tym w jaki sposób zakład powinien ustalić wysokość składki, a także o możliwości zmiany wysokości składki w trakcie trwania umowy ubezpieczenia użytkownik znajdzie w niniejszej poradzie. Składka ubezpieczeniowa (...)

Samochód trzeba ubezpieczyć - rodzaje ubezpieczeń dla samochodu firmowego

Samochód trzeba ubezpieczyć - rodzaje ubezpieczeń dla samochodu firmowego

  Ubezpieczenie obowiązkowe Zgodnie z ustawą z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 r., Nr 124, poz. 1152 ze zm.), obowiązkowym ubezpieczeniem w przypadku samochodów jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe (...)

Opinia PKPP Lewiatan nt. funduszy dożywotnich emerytur kapitałowych

Opinia PKPP Lewiatan nt. funduszy dożywotnich emerytur kapitałowych

PKPP Lewiatan przesłała do Minister Pracy i Polityki Społecznej następującą opinię do projektu ustawy o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych (zob.: Mają być emerytury kapitałowe!). Projekt ustawy o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych nie uwzględnia propozycji Konfederacji zgłaszanych przy okazji konsultacji poprzednich projektów określających zasady zakładania (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odcięcie prądu

Odcięcie prądu

Jeśli ktoś bezprawnie zajmuje lokal to czy można mu odciąć prąd i wodę? Nie można dokonac takiego odcięcia, gdyż zrobić to może tylko zakład energetyczny. Kable są bowiem własnością zakładu (...)

Nielegalny pobór energii

Nielegalny pobór energii

W dniu 12.02.2006 zgłosiłem do zakładu energetycznego reklamację na zawyżanie licznika. W dniu 14.02.2006 przyjechali panowie z kontroli i stwierdzili że liczniki zawyżają pobór energii, po czym (...)

Kontrola kominiarska w spółdzielni

Kontrola kominiarska w spółdzielni

Dwa tygodnie temu spółdzielnia mieszkaniowa wywiesiła na klatkach informacje o terminie przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych. Miały się odbywać w powszedni dzień w godzinach 16:30 do 17:30. (...)

Wymontowanie licznika przez zakład energetyczny

Wymontowanie licznika przez zakład energetyczny

Czy jakieś prawo chroni nas przed pochopnym działaniem Zakładów Energetycznych? Zalegałem ok. 6 tygodni z płatnością za prąd w kwocie 171 PLN. Odsetki od przeterminowanej płatności wynoszą (...)

Odpowiedzialność za stan linii energetycznej

Odpowiedzialność za stan linii energetycznej

Na moim gruncie od 1977r znajduje się linia energetyczna posadowiona nielegalnie. Jej właściciel dostarcza za jej pośrednictwem prąd m.in. do moich zabudowań. Linia nie jest od lat konserwowa zdarzają (...)

Czy mogę domagać się odszkodowania za linie wysokiego napięcia?

Czy mogę domagać się odszkodowania za linie wysokiego napięcia?

Witam, przez działkę budowlanej którą odziedziczyłam po moich dziadkach, przebiega linia wysokiego napięcia. Czy mogę z tego tytułu żądać odszkodowania? Sporządzoną na Pani potrzebę opinię (...)

Brak zgody na wejście na nieruchomość przez pracowników zakładu energetycznego

Brak zgody na wejście na nieruchomość przez pracowników zakładu energetycznego

Na działce będącej moją własnością znajdują się urządzenia zakładu energetycznego. Czy mogę zabronić pracownikom zakładu wejścia na teren mojej nieruchomości? Obowiązek (...)

Roszczenia wobec zakładu energetycznego

Roszczenia wobec zakładu energetycznego

Mam działkę rolniczą, na której stoi wielki, murowany transformator. Zakład Energetyczny nic ze mną nie ustalał, nie ma żadnej umowy, nic mi nie płaci. Czy mam prawo domagać się czegoś od Zakładu (...)

Pozbycie się słupa energetycznego z działki

Pozbycie się słupa energetycznego z działki

Otrzymałam w darowiźnie dom od mojej mamy. Na działce stoi wielki betonowy słup energetyczny, linie wysokiego napięcia przechodzą metr od domu. Mam tej sytuacji dosyć i chce uregulować te sprawy. (...)

Odwołanie się do Urzędu Regulacji Energetyki

Odwołanie się do Urzędu Regulacji Energetyki

Odcięto mi energię elektryczną z tytułu nie zapłacenia należnej kwoty do zakładu energetycznego. Na tą okoliczność złożyłem wniosek do URE, że działanie zakładu energetycznego było bezprawne, (...)

Niezapłacenie raty składki a umowa ubezpieczenia

Niezapłacenie raty składki a umowa ubezpieczenia

Klient nie opłacił w terminie, wyznaczonym w polisie, raty za ubezpieczenie majątkowe, Pech chciał, że kilka dni po terminie płatności miała miejsce szkoda (włamanie i kradzież mienia). Klient (...)

Egzekucja ZUS a organ egzekucyjny

Egzekucja ZUS a organ egzekucyjny

Otrzymałem jako pracodawca polecenie egzekucji należności ZUS z pensji pracownika. Podpisał ją Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego. Natomiast zgodnie z obowiązującą ustawą do egzekucji jest uprawniony (...)

Odległość linii średniego napięcia od granicy

Odległość linii średniego napięcia od granicy

13 lat temu moją nieruchomość (nieużytki rolne) przekwalifikowałam na teren zalesiony. Kilka lat później wzdłuż granicy mojej nieruchomości (gdy posadzone tam drzewa były jeszcze dość niskie) (...)

Solidarna odpowiedzialność pracodawców

Solidarna odpowiedzialność pracodawców

Co to jest solidarna odpowiedzialność starego i nowego pracodawcy, jeżeli pracownik został przeniesiony na podstawie art. 23 par. 1 kodeksu pracy? Kto wskazuje i kto ponosi koszty roszczeń - stary (...)

Kontrola poboru prądu z zakładu energetycznego

Kontrola poboru prądu z zakładu energetycznego

Czy mam prawo nie wpuścić kontroli z zakładu energetycznego do swojego domu? Jeżeli tak to na jakiej podstawie prawnej? Jakie sankcje prawne grożą mi, jeżeli w/w kontroli nie wpuszczę do swojego (...)

Licznik przedpłatowy

Licznik przedpłatowy

Przejąłem wczoraj moje warszawskie mieszkanie po lokatorze kwaterunkowym z którym stosunek najmu znajdował się w trakcie wypowiedzenia, a który otrzymał inny lokal od gminy miejskiej i zwolnił (...)

Obciążenie nieruchomości służebnością mediów

Obciążenie nieruchomości służebnością mediów

Dostałam od ZE warunki przyłączenia do sieci wraz z ich umową, którą muszę wypełnić i podpisać. W tej umowie jest jednak zapis, z którym zupełnie się nie zgadzam a brzmi on tak:"W celu zabezpieczenia (...)

Usunięcie słupa elektrycznego z posesji

Usunięcie słupa elektrycznego z posesji

Nabyłem działkę, przez którą jest przeprowadzona napowietrzna linia energetyczna. Na terenie działki nieistniejąca już prywatna firma ustawiła słup i przeprowadziła przewody, bez zgody i wiedzy (...)

Inwestor przyłącza energetycznego

Inwestor przyłącza energetycznego

W 2004 roku zostało wybudowane przyłącze przez ZEORK na podstawie umowy z nimi zawartej. Przyłącze energetyczne do istniejącego budynku mieszkalnego od istniejącej linii średniego napięcia, tereny (...)

Kontrola zakładu energetycznego a brak legitymacji

Kontrola zakładu energetycznego a brak legitymacji

Zgodnie z artykułem 6 prawa energetycznego kontrolę można przeprowadzić po okazaniu imiennego upoważnienia wydanego przez organ nadzorujący oraz legitymacji służbowej. Rozporządzenie Ministra (...)

Wypadek przy pracy a odpowiedzialność służby BHP

Wypadek przy pracy a odpowiedzialność służby BHP

Jestem zatrudniony na umowę o prace na czas nieokreślony na stanowisku Specjalista d/s BHP (na pełny etat przy zatrudnienia około 210 osób). W lipcu 2006 powierzono mi ustnie obowiązki Kierownika (...)

Słup energetyczny na prywatnej działce

Słup energetyczny na prywatnej działce

Na mojej działce znajduje się linia średniego napięcia wraz ze stacją transformatorową. Pisałam do ZE, który mi odpisał "została wybudowana dla potrzeb zasilania odbiorców zgodnie z projektem (...)

Egzekucja długu z majątku członków spółki jawnej

Egzekucja długu z majątku członków spółki jawnej

Spółka jawna w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej zamówiła i otrzymała towar za który od ponad roku nie płaci. W międzyczasie do zakładu dłużnika wszedł komornik. Czy można się (...)

Składki na ubezpieczenie rencisty

Składki na ubezpieczenie rencisty

Zawiesiłem działalność firmy bezterminowo. Otrzymałem w międzyczasie rentę i w tej sytuacji zapytuję czy mam płacić ubezpieczenie zdrowotne do ZUS i jakie przepisy obowiązują w tym zakresie? (...)

Przebywanie na terenie zakładu

Przebywanie na terenie zakładu

Czy pracodawca może nakazać opuszczenie i czy może zakazać pracownikowi wstępu na teren zakładu pracy bez podania przyczyny (pismo, w którym dyrektor nakazuje opuszczenie zakładu pracy i zakazuje (...)

Obowiązki zakładu ubezpieczeń - likwidacja szkody

Obowiązki zakładu ubezpieczeń - likwidacja szkody

Umowa ubezpieczenia mieszkania zawarta była na okres roku tj. od 07.02.06 do 06.02.06, aby przedłużyć umowę na kolejny okres roczny ubezpieczony winny był w ciągu 30 dni od końca pierwszej umowy (...)

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z OC

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z OC

Uczestniczyłem w kolizji drogowej, w której został uszkodzony mój samochód nie z mojej winy. W chwili obecnej PZU prowadzi likwidację szkody z ubezpieczenia OC. Czy na czas naprawy samochodu mogę (...)

Jak przeprowadzić likwidację spółki cywilnej?

Jak przeprowadzić likwidację spółki cywilnej?

Witam, od pięciu lat prowadzę sklep z moim wspólnikiem. Niedawno dostałam od niego informację że zamierza On odejść ze spółki. Jak przeprowadzić likwidację spółki cywilnej? Opinia prawna Opinia (...)

Prześladowanie w pracy

Prześladowanie w pracy

Kogo ma oskarżać pracownik, jeżeli jest prześladowany w pracy, konkretną osobę, która go prześladuje (kierownika) czy też pracodawcę, to jest dyrektora zakładu? Czy oskarżenie do Sądu wnosi (...)

Brak instrukcji obsługi licznika energii

Brak instrukcji obsługi licznika energii

Mam pytanie dotyczące licznika energii elektrycznej zamontowanego w moim mieszkaniu. Czy zakład energetyczny może mnie oskarżać o działanie polem magnetycznym na licznik, jeśli w trakcie montażu (...)

FORUM PRAWNE

Problem z wypłatą odszkodowania :(

Problem z wypłatą odszkodowania :( Witam. Mam kłopot polegający na tym ,że ubezpieczalnia postanowiła zrobić unik w wypłacie odszkodowania za powstałe szkody w moim mieszkaniu które z praktycznie (...)

Garaż Blaszany

Garaż Blaszany Od kiedy na garaż blaszany ustawiony na własnym ogródku trzeba mieć pozwolenie? Gdzie znajdę potrzebne informacje. (Felek2002) Wg mnie to nietrzeba pozwolenia, wynika to z artykułu (...)

Służebność przechodu i przejazdu.

Służebność przechodu i przejazdu. Witam. Zamierzam zakupić działkę budowlaną z wpisem w Księdze Wieczystej : Służebność przejazdu i przechodu a w podrubryce 4.1.4 Inne Osoby: zakład energetyczny. (...)

jak napisać upoważnienie do zakładu energetycznego?

jak napisać upoważnienie do zakładu energetycznego? jak napisać upoważnienie do zakładu energetycznego?

jak napisać podanie do zakładu energetycznego?

jak napisać podanie do zakładu energetycznego? jak napisać podanie do zakładu energetycznego?

Spalony komputer i odszkodownie z Zakładu Energetycznego

Spalony komputer i odszkodownie z Zakładu Energetycznego witam, mialem o poranku przerwe w dostawie energii elektrycznej i po wznowieniu okazalo sie ze komputer ktory pracowal wczesniej juz nie dziala, (...)

jak odzyskać odszkodowanie za przepięcie od zakładu energetycznego?

jak odzyskać odszkodowanie za przepięcie od zakładu energetycznego? jak odzyskać odszkodowanie za przepięcie od zakładu energetycznego?

Zasiedzenie terenu

Zasiedzenie terenu Witam, 10 lat temu zakupiłem działkę budowlaną, która niemalże od razu została zabudowana i zagospodarowana przeze mnie. Pod koniec ubiegłego roku okazało się, że maleńki (...)

Odszkodowanie za słupy energetyczne

Odszkodowanie za słupy energetyczne Witam, czy mam szansę na wywalczenie odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntów od zakładu energetycznego ? Na mojej ziemi jest posadowionych 12 (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

niebezpieczna i niechciana linia energetyczna SN 15 kv

niebezpieczna i niechciana linia energetyczna SN 15 kv Jak wywalczyć od ZE likwidację lini SN 15kv lub poprowadzenie tej lini kablem ziemią, obecnie słupy lini są w kiepskim stanie technicznym (ponad (...)

Podatek od odszkodowania za wycinkę drzew

Podatek od odszkodowania za wycinkę drzew Witam! W sierpniu 2011 zakład energetyczny ENERGA wyciął w moi lesie pas drzew pod linią energetyczną, które zagrażały przewodom. Ponieważ przysługuje (...)

sklep spożywczy a odpowiedzialność majątkowa

sklep spożywczy a odpowiedzialność majątkowa Takie oświadczenie musieli podpisać pracownicy sklepu spozywczego pod groźbą zwolnienia z pracy. Chciałbym się dowiedzieć czy coś takiego zobowiązuje (...)

odszkodowanie za słupy energetyczne

odszkodowanie za słupy energetyczne Na mojej dzialce rolnej znajduje sie kilka słupów energetycznych, jakiej kwoty można żądać od zakładu energetycznego za użyczenie gruntu pod słupy?

mozliwosc odszkodowania za slup sredniego napiecia na posesji?

mozliwosc odszkodowania za slup sredniego napiecia na posesji? Witam na ogrodzie mam slup sredniego napiecia,problem w tym ze nie wiem kiedy byl postawiony ale prawdopodobnie wiecej niz 25 lat temu,chcialbym (...)

Słup wysokiego napięcia

Słup wysokiego napięcia Witam Mam przepiękna działkę na mazurach, przy samym jeziorze. Niestety przez sam środek działki przebiega słup wysokiego napięcia. Działka nie nadaje się do użytkowania. (...)

Słup energetyczny na działce

Słup energetyczny na działce Witajcie, na mojej działce znajdują się dwa słupy energetyczne SN (narożny i przelotowy). O ich zlikwidowanie lub przesunięcie napisałem pismo, lecz otrzymałem odpowiedź (...)

Oświadczenie o odpowiedzialności a umowa

Oświadczenie o odpowiedzialności a umowa Mam pytanie czy oświadczenie o odpowiedzialności materialnej takie jak poniżej jest ważne nawet jak się nie ma podpisanej żadnej umowy z pracodawca? Ja (...)

Wypadek przy pracy, odszkodowanie od zakładu pracy.

Wypadek przy pracy, odszkodowanie od zakładu pracy. Witam Forumowiczów, Mam pytanie, na początku 2012 r uległem wypadkowi przy pracy. Ztrudniony byłem przez agencję pracy tymczasowej. Przez firmę (...)

Jakie alimenty od bezrobotnego?

Jakie alimenty od bezrobotnego? Jaką wysokość alimentów zasądzi sąd od bezrobotnego młodego faceta, który uchyla się od legalnej pracy? ja w pozwie wpisałam 400zł,bo sama zarabiam 700, ale jak (...)

Porady prawne