Opłata za wieczyste użytkowanie

Pytanie:

"Gmina - zgodnie z wnioskiem zainteresowanej strony - w 2012 roku dokonała odpłatnego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności. W decyzji o przekształceniu została określona wysokość opłaty należnej dla gminy z tytułu przekształcenia jak również pouczenie m.in. o terminach uprawomocnienia się i obowiązku ujawnienia przez wnioskodawcę prawomocnej decyzji w wydziale ksiąg wieczystych. Wnioskodawca jednak pomimo upływu kilku miesięcy nie dokonał tej czynności podobnie jak nie uiścił żądanej przez gminę opłaty. Czy w świetle powyższego gmina ma prawo naliczyć wnioskodawcy (wieczystemu użytkownikowi nieruchomości stanowiącej nadal własność gminy) opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu za 2013 rok."

Odpowiedź prawnika: Opłata za wieczyste użytkowanie

Kluczowa dla odpowiedzi na zadane pytanie jest analiza art. 3 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 

Art. 3. 1. Decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wydaje:

  1)   starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej - w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w tym również nieruchomości, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują inne państwowe osoby prawne;

  2)   wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa - odpowiednio w przypadku nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.

1a. Organem wyższego stopnia w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest wojewoda.

2. Prawo użytkowania wieczystego przekształca się w prawo własności nieruchomości z dniem, w którym decyzja, o której mowa w ust. 1, stała się ostateczna. Decyzja ta stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.

3. Decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie narusza praw osób trzecich.

 

Jeśli więc wydana decyzja stała się ostateczna, nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Ta ostateczna decyzja stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.

 

Z powyższego wynika, iż właścicielem nieruchomości jest „wnioskodawca” (jeśli decyzja stała się ostateczna). Nie jest więc możliwe naliczenie opłaty za wieczyste użytkowanie. W tej sytuacji gminie pozostaje jedynie dochodzenie roszczenia z tytułu naliczonej opłaty.

 

Wskazujemy również, że zgodnie z art. 4 ust. 6 powyższej ustawy, wierzytelność z tytułu przedmiotowej opłaty podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową na nieruchomości objętej przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika