Podstawa wymiaru składki na urlopie wychowawczym

Pytanie:

"Pracownik przebywa na urlopie wychowawczym w sierpniu. W jaki sposób powinna być przeliczona podstawa do ubezpieczeń społecznych z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym? Czy powinno się dzielić podstawę przez ilość dni kalendarzowych, czyli np. w sierpniu przez 31, czy też zawsze przez 30? Np. 420 / 30 * ilość dni przebywania na urlopie wychowawczym czy 420 / 31 * ilość dni przebywania na urlopie wychowawczym?"

Odpowiedź prawnika: Podstawa wymiaru składki na urlopie wychowawczym

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego finansuje w całości budżet państwa za pośrednictwem Zakładu (art. 16 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 16 ust. 8:

  • obliczają płatnicy składek,
  • opłaca Zakład. 

   
Zgodnie z art. 18 ust. 5b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota 60 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, z zastrzeżeniem ust. 14. Składka w nowej wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego kwartału.

Jednakże zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób, o których mowa w art. 18 ust. 5b  stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym ustalona zgodnie z   przepisami   o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

Jak wynika z powyższego podstawa obliczenia składki jest stała. Kwota minimalnego wynagrodzenia na rok 2010 została ustalona na 1317 zł.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika