Czy mogę na tym samym WZA podjąć uchwałę o stworzeniu kapitału rezerwowego z zysku spółki za rok ubiegły

Pytanie:

Czy mogę na tym samym WZA podjąć uchwałę o stworzeniu kapitału rezerwowego z zysku spółki za rok ubiegły, a następnie podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki akcyjnej poprzez przeniesienie całości środków z kapitału rezerwowego, który przed chwilą stworzyłem? Jeżeli tak, jakie istotne punkty powinna posiadać taka uchwała?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.7.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Czy mogę na tym samym WZA podjąć uchwałę o stworzeniu kapitału rezerwowego z zysku spółki za rok ubiegły

Na podwyższenie kapitału zakładowego można przeznaczyć kapitał rezerwowy utworzony z zysków spółki. Wówczas nastąpi podwyższenie kapitału za środków własnych spółki. Podwyższyć kapitał zakładowy ze środków zgromadzonych na dopiero co utworzonym kapitale rezerwowym można wówczas, gdy statut spółki tak stanowi (tzn. dopuszcza podwyższenie kapitału zapasowego ze środków własnych spółki). Może to nastąpić tylko wówczas, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk i opinia biegłego rewidenta nie zawiera istotnych zastrzeżeń dotyczących sytuacji finansowej spółki. Jeżeli ostatnie sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień bilansowy przypadający co najmniej na sześć miesięcy od dnia walnego zgromadzenia, na którym przewiduje się powzięcie takiej uchwały, biegły rewident spółki wybrany do badania sprawozdania finansowego spółki albo inny biegły rewident wybrany przez radę nadzorczą bada nowy bilans oraz rachunek zysków i strat, które powinny być przedstawione na tym zgromadzeniu. Jeżeli więc posiada Pan takie sprawozdanie, nic nie stoi na przeszkodzie, by podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym. Należy także pamiętać, że środki te należy do kapitału zakładowego przelać.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: