Prawa żony do domu wybudowanego na działce męża

Pytanie:

Mój narzeczony posiada działkę budowlaną. Przed zawarciem związku małżeńskiego chce podpisać intercyzę w której chce zaznaczyć swoją wyłączną własność do działki. Ślub planujemy we wrześniu i w niedługim czasie po tym fakcie mamy zamiar na wspomnianej działce wybudować dom ze wspólnych środków. Czy mimo iż dom będzie stał na działce mojego przyszłego męża będzie również moją własnością?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.8.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prawa żony do domu wybudowanego na działce męża

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż prawdopodobnie zaistnieje tu sytuacja, w której zostaną poczynione nakłady czy z Państwa majątku wspólnego, czy też z Pani majątku odrębnego na majątek odrębny Pani męża. Nie może bowiem zaistnieć sytuacja, w której działka będzie własnością jednego z małżonków, a budynek na niej postawiony współwłasnością obojga. Budynek bowiem stanowi część składową gruntu. Na mocy artykułu 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek odrębny. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swego majątku odrębnego na majątek wspólny. Zwrotu dokonywa się przy podziale majątku wspólnego; jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.” Na dzień dzisiejszy nie wiadomo jeszcze z jakiego majątku zostaną poczynione ewentualne nakłady. Pewne jest, iż powyższe zasady będą miały zastosowanie w przypadku, gdy pomiędzy Państwem istnieć będzie wspólność. Zacytowany powyżej przepis artykułu 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie reguluje rozliczeń z tytułu wydatków i nakładów poczynionych z majątku odrębnego jednego z małżonków na majątek odrębny drugiego z małżonków. Podstawę materialnoprawną tych rozliczeń stanowią przepisy kodeksu cywilnego. Brak jest przepisów, które pozwalałyby na dochodzenie roszczeń wynikających z tych rozliczeń na innej drodze niż droga procesu, a zwłaszcza w postępowaniu o podział majątku wspólnego (orz. SN: z dnia 3 kwietnia 1970 r., III CRN 90/70). Proszę zauważyć, że co do zasady, w/w rozliczeń dokonuje się przy podziale - umownym lub sądowym - majątku wspólnego. Wcześniej tylko wyjątkowo, gdy ma to służyć dobru rodziny.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne