Przekształcenie użytkowanie wieczystego nieruchomości w prawo własności

Pytanie:

Jak wygląda przekształcenie użytkowanie wieczystego nieruchomości w prawo własności? Jaka jest procedura zapłaty za taką nieruchomość?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.11.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przekształcenie użytkowanie wieczystego nieruchomości w prawo własności

Na początku musi Pan złożyć wniosek o takie przekształcenie. Na podstawie tej decyzji wnioskodawca obowiązany jest do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia. Wysokość opłaty ustala starosta w w/w decyzji. Cena tej opłaty powinna odpowiadać jej wartości, jednakże na poczet opłaty zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży. Opłata może być na wniosek rozłożona na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat.
Porady prawne
Część opłaty, która została rozłożona na raty, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Wojewoda w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa może wyrazić zgodę na zastosowanie innej stopy procentowej.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne