Publikacja zdjęcia domu bez zezwolenia

Pytanie:

Znajoma zakupiła bardzo znany, ogólnopolski miesięcznik budowlany i zadzwoniła do mnie z gratulacjami, gdyż na tytułowej okładce rozpoznała mój prywatny dom. Ogromne było moje zdziwienie bo zdjęcie zostało wykonane i opublikowane bez mojej wiedzy i zgody. Mój dom był wykonany według indywidualnego projektu, jest wiele charakterystycznych elementów i nie można mówić o pomyłce. Zdjęcie zajmuje połowę okładki, pozostała część to reklamy. Czy mogę wystąpić do wydawnictwa z jakimiś roszczeniami, uważam, że jest to naruszenie mojej prywatności, a także wykorzystanie mojej własności w celu uzyskania korzyści finansowych, zdjęcie wykorzystano do celów komercyjnych, żeby zachęcić potencjalnych klientów do zakupu miesięcznika.

Masz inne pytanie do prawnika?

3.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Publikacja zdjęcia domu bez zezwolenia

Na wstępie wskazać należy, iż z reguły nie istnieją na gruncie prawa polskiego ograniczenia w dopuszczalności fotografowania budynków, zarówno publicznych jak i prywatnych (nie wnikając w przepisy szczególne, dotyczące np. obiektów wojskowych). Przepisy prawa autorskiego przewidują ochronę dzieł architektonicznych, jednak ochrona ta ogranicza się np. do budowania według cudzego projektu lub przypisywania sobie autorstwa takiego projektu. Prawo autorskie reguluje również kwestię ochrony wizerunku. Jednak przepis ten nie znajduje swojego zastosowania w stosunku „wizerunku" budynków. Zatem z punktu widzenia prawa autorskiego, przedstawione czyny nie będą miały znaczenia.

Porady prawne

Zastanowić się zatem należy, czy fotografowanie czyjegoś domu nie stanowić będzie naruszenia dóbr osobistych właściciela tego domu, np. jako naruszenie prawa do prywatności. Zagadnienie to nie zostało póki co rozstrzygnięte i zdaje się być bardzo trudne do dowodzenia. Niestety nie jesteśmy w stanie przesądzić tej kwestii. Poniżej jednak nakreślimy odpowiednie przepisy.

Zgodnie z art. 23 kodeksu cywilnego, dobra osobiste człowieka są prawnie chronione.

Art. 23. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. ( katalog dóbr osobistych jest otwarty)

Przyjmując, iż działania takie stanowi naruszenie dóbr osobistych (choć podkreślamy, iż interpretacja taka jest sporna i ciężka w udowodnieniu), mogłaby Pani skontaktować się z redakcją miesięcznika i powiadomić ich o zaistniałej sytuacji. W takim wypadku, mogłaby Pani zakazać publikowania zdjęć Pani domu w przyszłości, ponadto mogłaby Pani domagać się złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie (np. opublikowania w tym miesięczniku przeprosin i informacji o opublikowaniu zdjęcia domu bez Pani zgody). Możliwe byłoby również żądanie zadośćuczynienia pieniężnego za to działanie lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Ponadto, jeśli w wyniku tej publikacji została wyrządzona Pani szkoda majątkowa, mogłaby Pani żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

Jeśli redakcja odmówi, wówczas sprawę skierować można do sądu.

Za taką publikację odpowiedzialność ponosiliby: autor, redaktor lub inna osoba, która spowodowała opublikowanie tego zdjęcia. Ponadto odpowiedzialność ponosi wydawca tego miesięcznika. Jeśli chodzi o odpowiedzialność majątkową tych osób, to jest ona solidarna. Co wynika z art. 38 prawa prasowego.

Art. 38.1. Odpowiedzialność cywilną za naruszenie prawa spowodowane opublikowaniem materiału prasowego ponoszą autor, redaktor lub inna osoba, którzy spowodowali opublikowanie tego materiału; nie wyłącza to odpowiedzialności wydawcy. W zakresie odpowiedzialności majątkowej odpowiedzialność tych osób jest solidarna.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Fota znajomych na Facebooka? Musisz mieć zgodę

Fota znajomych na Facebooka? Musisz mieć zgodę

Przed wrzuceniem zdjęcia do internetu zapytaj sfotografowane osoby, czy zgadzają się na publikację swojego wizerunku. Inaczej możesz dostać wezwanie do sądu i zapłacić odszkodowanie. Ile? – Nie istnieją przepisy, które ograniczałyby bądź określały minimalną i maksymalną wartość zadośćuczynienia lub odszkodowania z tytułu naruszenia praw do wizerunku – wyjaśnia (...)

Wizerunek dziecka w sieci

Wizerunek dziecka w sieci

Publikujesz zdjęcie swojego dziecka na portalu społecznościowym? Czy dzieląc się z innymi radością i dumą ze swoich dzieci, myślisz jednocześnie o zagrożeniach wynikających z publikacji zdjęć? Trzeba pamiętać, że treści, które udostępniamy w internecie, pozostają w nim na zawsze. Dlatego przed wyrażaniem zgody na publikację wizerunku dzieci, (...)

Co zrobić, aby twój telefon był przyjacielem, a nie szpiegiem?

Co zrobić, aby twój telefon był przyjacielem, a nie szpiegiem?

Telefon komórkowy bądź smartwatch to dziś narzędzia, które oferują nam wiele użytecznych funkcji. Służą nie tylko komunikacji, ale dzięki zainstalowanym na nich aplikacjom także rozrywce, ułatwiają załatwienie codziennych spraw, poruszanie się, wspomagają aktywność fizyczną. Te z pozoru niewinne gadżety, niekiedy – czego nie zawsze jesteśmy świadomi – (...)

Ochrona dóbr osobistych

Ochrona dóbr osobistych

Czym są dobra osobiste? Dobra osobiste są atrybutem każdej osoby fizycznej. Ze względu na ich charakter, dobra osobiste są nieodłącznie związane z człowiekiem, bez względu na stan jego zdrowia czy psychiki. Dlatego też są one niezbywalne i niedziedziczne - czyli prawa do dóbr osobistych gasną ze śmiercią osoby, która była do nich uprawniona.  W prawie nie ma dokładnej (...)

Sejm zdecyduje o granicach wolności prasy

Sejm zdecyduje o granicach wolności prasy

 Nowelizacja Ustawy prawo prasowe ma zapewnić ochronę cywilnoprawną osobom, których dobro, przez publikację prasową,zostało naruszone.  Zachowanie przez dziennikarza szczególnej staranności i rzetelności, nie wyłącza bezprawności naruszenia dobra osobistego, spowodowanego opublikowaniem materiału prasowego zawierającego informacje nieprawdziwe- czytamy w projekcie nowelizacji (...)

Zupełnie nowy kodeks cywilny

Zupełnie nowy kodeks cywilny

Szersza ochrona dóbr osobistych spółek i osób fizycznych, a także wprowadzenie pełnomocnictwa handlowego dla drobnych przedsiębiorców. Tak ma wyglądać pierwsza księga kodeksu(...)Przywraca stary podział osób na fizyczne i prawne, ale te ostatnie będą rozumiane szerzej i wchłoną tzw. ułomne osoby prawne (np. spółki jawne). (...)- Nie rozumiem, w jakim (...)

Ochrona dóbr osobistych w mediach

Ochrona dóbr osobistych w mediach

Dobra osobiste są czymś niematerialnym. Jednakże naruszenie ich, może zmaterializować się w postaci powstania szkody. Jeżeli ktoś nazywa nas złodziejem, może skutkować to spadkiem zaufania do naszej osoby, a w konsekwencji do wielu nieprzyjemnych sytuacji, np.: zwolnienia z pracy. Aby móc ustrzec się przed szkalowaniem, nie jest jednak konieczne powstanie faktycznej szkody, gdyż (...)

Ochrona dóbr osobistych przysługuje każdemu

Ochrona dóbr osobistych przysługuje każdemu

Prawo do ochrony dóbr osobistych przysługuje każdemu, nie tylko osobom publicznym czy celebrytom. W ostatnich latach można zauważyć wzrost liczby pozwów o ochronę dóbr osobistych wnoszonych przez zwykłych ludzi, którzy poczuli się dotknięci lub urażeni. Kodeks cywilny nie zawiera definicji dóbr osobistych. – Przyjmuje się jednak, że są to wartości (...)

Jak chronić swoje dobra osobiste?

Jak chronić swoje dobra osobiste?

Zacznijmy od tego, czym są dobra osobiste. Jeżeli chodzi o dobra osobiste to ich katalog otwarty zawarty jest w przepisie art. 23 k.c. Doktryna i orzecznictwo doprecyzowuje charakter tych dóbr oraz metody ich ochrony. Ochrona cywilnoprawna Zgodnie z art. 23 k.c.: "Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, (...)

Nie można żądać zadośćuczynienia za zdradę małżeńską

Nie można żądać zadośćuczynienia za zdradę małżeńską

Zdrada małżeńska i narodziny pozamałżeńskiego dziecka nie mogą być podstawą dochodzenia zadośćuczynienia od zdradzającego małżonka i jego partnera w trybie ochrony dóbr osobistych. Orzekł tak Sąd Najwyższy, który uwzględnił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Sąd okręgowy uznał takie (...)

Artykuł w internetowym archiwum a dobra osobiste

Artykuł w internetowym archiwum a dobra osobiste

Powodowie wygrali wcześniej proces o ochronę dóbr osobistych. Naruszenie ich dóbr osobistych polegało na opublikowaniu artykułu w papierowym wydaniu gazety. Sąd nakazał wówczas umieszczenie w gazecie oświadczenia zawierającego przeproszenie. Ten sam artykuł opublikowany został również w wydaniu internetowym i dodany do internetowego archiwum gazety. W osobnym (...)

Naruszenie dóbr osobistych na forum internetowym

Naruszenie dóbr osobistych na forum internetowym

Powód domagał się od pozwanego przeprosin za to, że pozwany obraził go wulgarnymi słowami na internetowym forum dyskusyjnym. Podstawę prawną jego powództwa stanowił przepis art. 24 k.c. Powód przyłączył się do dyskusji na forum, ale jego poglądy nie były akceptowane przez innych użytkowników, w tym przez pozwanego. Pozwany użył w stosunku do powoda m.in. (...)

Ochrona wizerunku w prawie cywilnym i w prawie autorskim

Ochrona wizerunku w prawie cywilnym i w prawie autorskim

  Agencja reklamowa wykorzystała moje zdjęcia wykonane na sesji zdjęciowej do wydrukowania kilku kalendarzy na rok 2002, które następnie sprzedała na przełomie listopada i grudnia 2001 roku różnym firmom mimo tego, że nie podpisano ze mną żadnej umowy, w której wyrażałabym zgodę na wykorzystanie tych zdjęć do celów reklamowych. Czy mam szanse odzyskać (...)

Login podlega takiej samej ochronie jak imię i nazwisko

Login podlega takiej samej ochronie jak imię i nazwisko

Powód był użytkownikiem internetowego serwisu aukcyjnego; miał kilka kont, a najczęściej występował jako „c.". Serwis internetowy zawiesił jego konto i na swoich stronach zamieścił oświadczenie, w którym zarzucił „c." zniechęcanie użytkowników do wygłaszania własnych poglądów, nieuczciwość i prywatę oraz przedkładanie własnych interesów nad interesy (...)

Dziennikarz nie przekroczył granic dopuszczalnej krytyki...

Dziennikarz nie przekroczył granic dopuszczalnej krytyki...

Sąd Najwyższy: dziennikarz nie musi przepraszać partii politycznej w sporze o ochronę dóbr osobistych 11 października 2019 r. Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego nakazujący dziennikarzowi oraz wydawcy gazety zamieszczenie przeprosin partii politycznej w części zmieniającej wyrok Sadu pierwszej instancji i oddalił apelację partii w sporze o ochronę dóbr (...)

Czy na butelkach może znajdować się nazwa Jan III Sobieski?

Czy na butelkach może znajdować się nazwa Jan III Sobieski?

Warszawski Sąd Apelacyjny oddalił we wtorek pozew mieszkającej w Niemczech Karin Prinzessin Sobieski zu Schwarzenberg, potomkini w linii żeńskiej, jak twierdzi, króla Polski Jana III Sobieskiego. (...)Księżna uważa, że wykorzystanie nazwiska króla jako nazwy alkoholu narusza jego cześć i pamięć jako znanego obrońcy chrześcijańskiej Europy. (...)Domagać się ochrony dobrego imienia, (...)

Wolność słowa a odpowiedzialność karna

Wolność słowa a odpowiedzialność karna

W dniu 19 października 2006 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał połączone pytania prawne II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku dotyczące wolności prasy. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 212 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny są zgodne z art. 14 i art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Uznanie przez (...)

Dyskusja po wyroku w sprawie Alicji Tysiąc

Dyskusja po wyroku w sprawie Alicji Tysiąc

Alicja Tysiąc jest osobą publiczną, ale "Gość Niedzielny" ją znieważył. Za mowę nienawiści katolicki tygodnik ma przeprosić kobietę na swoich łamach i wypłacić jej 30 tys. zł. (...) - To przełomowy wyrok. Stwierdza, że istnieje mowa nienawiści i że poglądy katolickie to niejedyne poglądy w Polsce - cieszyła się Małgorzata Tkacz-Janik, śląska feministka, która (...)

Naruszenie dóbr osobistych pracownika

Naruszenie dóbr osobistych pracownika

W poradzie niniejszej staramy się odpowiedzieć, jakie działania pracodawcy są zgodne z prawem, a jakie naruszają dobra osobiste pracownika, o które pracodawca ma obowiązek dbać. Dla naszych rozważań najistotniejsza jest ochrona jaką przewiduje prawo pracy w stosunku do pracownika. Pracodawca jest bowiem obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Np. sfera prywatności (...)

Naruszenie dóbr osobistych przez skierowanie na badania psychiatryczne przez sąd - opinia prawna

Naruszenie dóbr osobistych przez skierowanie na badania psychiatryczne przez sąd - opinia prawna

Stan faktyczny Za naruszenie wartości chronionych art. 23-24 kc (bezpodstawne skierowanie na badania psychiatryczne) pozwałem Sąd Rejonowy do Sądu Okręgowego.  Po wymianie pism procesowych Sąd Okręgowy uznał moje powództwo za uzasadnione. Wydał satysfakcjonujący mnie wyrok. Sąd Rejonowy złożył apelację do Sądu Apelacyjnego Proszę o przedstawienie najlepszej linii postępowania, (...)

Ochrona dóbr prawem chronionych przed treściami opublikowanymi w internecie

Ochrona dóbr prawem chronionych przed treściami opublikowanymi w internecie

Łatwiejsza ochrona dóbr prawem chronionych przed treściami opublikowanymi w internecie W dniu 15 grudnia br. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 82/17,  podjął uchwałę następującej treści: Przedsiębiorca, dochodzący roszczeń wynikających z czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na zamieszczeniu publikacji na stronie (...)

Jakie są konsekwencje ujawnienia skandalu z udziałem osoby z życia publicznego - opinia prawna

Jakie są konsekwencje ujawnienia skandalu z udziałem osoby z życia publicznego - opinia prawna

Stan faktyczny  Opublikowałem w Internecie bardzo obiektywną relację z rozmowy z kontrahentem, w której na stanowcze żądanie o uiszczenie opłaty za wykonane usługi odpowiada on grożąc pobiciem. Relację z nagranej rozmowy telefonicznej opublikowałem wraz z materiałem dźwiękowym. Nazwisko kontrahenta wymieniłem w tekście. Jakie przepisy złamałem i co mi za to grozi? Jestem w stanie (...)

Czy wizerunek stanowi dobro osobiste osoby prawnej i w ten sposób podlega ochronie prawnej?

Czy wizerunek stanowi dobro osobiste osoby prawnej i w ten sposób podlega ochronie prawnej?

Dobro osobiste, jakim jest wizerunek podlega ochronie prawnej na podstawie art. 23 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). Nie budzi zatem wątpliwości, że osoby fizyczne mogą skutecznie bronić się przed bezprawnym naruszeniem swojego wizerunku, np. poprzez żądanie usunięcia swoich zdjęć umieszczonych w Internecie bez ich zgody. Dyskusyjne jest natomiast zaliczenie wizerunku do dóbr osobistych (...)

Wynagrodzenia dla twórców i ich spadkobierców

Wynagrodzenia dla twórców i ich spadkobierców

Jakie przepisy dotyczą prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki? 6 maja 2006 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 23 marca 2006 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Implementuje ona do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży (...)

Zadośćuczynienie za zatrzymanie przez ochronę w sklepie

Zadośćuczynienie za zatrzymanie przez ochronę w sklepie

Mieszkaniec Lublina domaga się zadośćuczynienia i przeprosin w prasie za to, że ochrona sklepu niesłusznie publicznie posądziła go o posługiwanie się fałszywym banknotem(...)– Zachowanie pracowników było nieprofesjonalne. Market dopuścił się zaś zawinienia, bo wyposażył kasy w sprzęt, który wadliwie rozpoznaje cechy banknotów – dowodzi mec. Rafał (...)

Proponowane zmiany w postanowieniach dotyczących umowy ubezpieczenia

Proponowane zmiany w postanowieniach dotyczących umowy ubezpieczenia

Na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczony został projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jakie są założenia zmian uwzględnionych w projekcie? Jako jeden z podstawowych celów projekt stawia sobie zachowanie zgodności z dorobkiem UE, w którym (...)

Powództwo o ochronę dóbr osobistych przeciwko adwokatowi

Powództwo o ochronę dóbr osobistych przeciwko adwokatowi

14 grudnia 2005 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Edwarda Ł. dotyczącą umorzenia postępowania wobec adwokata, który występując jako pełnomocnik pomówił go podczas rozprawy. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 8 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze jest zgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji. Można bez (...)

Naruszenie przez pracodawcę osobistych i majątkowych praw autorskich - opinia prawna

Naruszenie przez pracodawcę osobistych i majątkowych praw autorskich - opinia prawna

Stan faktyczny 4 lata temu pracowałem dla ogromnej firmy (doskonale prosperującej) w Polsce. W związku ze swoim wykształceniem (3 studia wyższe) i zainteresowaniami próbowałem się przenieść do działu planowania finansowego. W tym celu poza godzinami pracy (używając starych danych firmy, żeby zilustrować przydatność i umożliwić czytającym zrozumienie) przygotowałem 80 stronicowa (...)

Dane klientów w oknie biura?!

Dane klientów w oknie biura?!

Lista klientów towarzystwa ubezpieczeniowego Warta zawisła w oknie kamienicy przy ul. Miedzianej 16. Zawiera szczegółowe dane osobowe 15 osób.Na liście znajdują się imiona, nazwiska i adresy klientów Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta. Wśród nich jest kilka osób z Warszawy, pozostałe pochodzą z innych regionów Polski. (...)Halina Turczyńska jest przewodniczącą wspólnoty (...)

Jak dochodzić naruszenia prawa do kontroli danych?

Jak dochodzić naruszenia prawa do kontroli danych?

Satysfakcji za naruszenie prawa do kontroli przetwarzania danych można dochodzić w procesie o ochronę dóbr osobistych na podobnych zasadach jak za naruszenie czci czy prywatności. To wniosek z wyroku warszawskiego Sądu Apelacyjnego. (...)Sąd Apelacyjny odmówił zasądzenia. Wskazał wprawdzie, że uprawnienia te można potraktować jak dobro osobiste, ale pretensje powódki dotyczyły uznania (...)

Co grozi firmie za wyrzucanie dokumentów?

Co grozi firmie za wyrzucanie dokumentów?

Firmom, które wyrzucają dokumenty na śmietnik, grożą kary. Inaczej wygląda sytuacja zwykłych ludzi (...)Odpowiedzialność administracyjna polega na tym, że można skontrolować firmę, nakazać jej przywrócenie stanu zgodnego z prawem (czyli np. zabezpieczyć dane). Może to być bardzo kosztowne i pracochłonne. (...)Choć ustawa o ochronie danych osobowych nie zawiera żadnych przepisów (...)

Projekt zmian w ustawie o wykonywaniu manadatu posła i senatora

Projekt zmian w ustawie o wykonywaniu manadatu posła i senatora

Do Sejmu przesłana została ustawa nowelizująca ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Ustawa ta, przyjęta przez Sejm 26 czerwca przewiduje duże zmiany w zakresie immunitetu parlamentarnego. Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, analiza proponowanych zmian wydaje się wielce interesująca.Zgodnie z propozycją, immunitet parlamentarny zostałby rozszerzony także na działania wynikające (...)

Czy zniesławienie przez dziennikarza przestanie być karalne?

Czy zniesławienie przez dziennikarza przestanie być karalne?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w projekcie "Strategii państwa polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych na lata 2005 - 2020" zaproponowała - w rozdziale "Ochrona swobody wypowiedzi i informacji w mediach, ich niezależności oraz roli w systemie demokratycznym" - tzw. dekryminalizację zniesławienia, czyli usunięcie przepisów o zniesławieniu z kodeksu karnego (i to dla wszystkich, nie (...)

Prawo prasowe - na nowelizację jeszcze poczekamy

Prawo prasowe - na nowelizację jeszcze poczekamy

Rozmowa z posłanką Iwoną Śledzińską-Katarasińską , przewodniczącą sejmowej Komisji Kultury i Środków przekazu o nowelizacji Ustawy prawo prasowe. e-prawnik: Poselski projekt autorstwa PiS, nowelizacji Prawa prasowego nie zyskał akceptacji Sejmu. Dlaczego?Iwona Śledzińska-KatarasińskaNajprościej odpowiedzieć-bo był zły. Ale konkretnie jego podstawową wadą było takie oto założenie: (...)

Polecenie służbowe i mobbing - opinia prawna

Polecenie służbowe i mobbing - opinia prawna

Stan faktyczny Od 11 lat gram w orkiestrze dętej. Otrzymałem ustne polecenie służbowe odtworzenia książeczki marszowej instrumentu. Czy mam obowiązek wykonać to polecenie służbowe? Jeżeli nie, to na jakiej podstawie? Nadmieniam, że od dwóch lat jestem ustawicznie przy każdej okazji gnębiony i poniżany przez prowadzącego orkiestrę. Informowałem o tym bezpośrednią przełożoną (...)

Naruszenie dóbr osobistych przez osobę prawną

Naruszenie dóbr osobistych przez osobę prawną

Osoba prawna - instytucja, spółka, stowarzyszenie itp. - może naruszyć cudze dobra osobiste. Jednak żądania ochrony dóbr osobistych przed takimi naruszeniami zdarzają się wyjątkowo.   (...) Andrzej Z. wystąpił do sądu cywilnego przeciwko powiatowi o ochronę dóbr osobistych, zwłaszcza dobrego imienia. Sąd I instancji uznał, że powiat wskutek bezprawnych działań naruszył dobre (...)

Kto i na jakich zasadach może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia?

Kto i na jakich zasadach może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia?

Na czym polega ochrona osób i mienia? Zgodnie z przepisami, ochrona osób to działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej. Ochrona mienia oznacza zaś działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu (...)

Projekt o rekompensatach za przejęte przez Państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia

Projekt o rekompensatach za przejęte przez Państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia

Na stronach Ministerstwa Skarbu Państwa znajduje się projekt ustawy o rekompensatach za przejęte przez Państwo nieruchomości. Uzasadnieniem tego projektu jest – jak zostało podkreślone w uzasadnieniu projektu - konieczność dopełnienia prawodawstwa przywracającego demokratyczny ustrój RP po 1989 r. W naszej części Europy jedynie Polsce nie udało się jeszcze uregulować prawnie (...)

Fakt wreszcie przeprosi za swoje kłamstwa

Fakt wreszcie przeprosi za swoje kłamstwa

Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł, że dziennik "Fakt" ma przeprosić Zakład Ubezpieczeń Społecznych za naruszenie dóbr osobistych oraz ugodzenie w wiarygodność instytucji. Tym samym podtrzymał w części orzeczenie Sądu Okręgowego. Sąd Apelacyjny rozstrzygnął, że informacje podane w artykule z 22 stycznia 2007 r. pt. "Luksusy Prezes ZUS" są nieprawdziwe i nakazał (...)

Granice kontroli pracownika - opinia prawna

Granice kontroli pracownika - opinia prawna

Stan faktyczny W naszej firmie istnieje biuro obsługi klienta - bardzo ważna dla nas jest jakość obsługi klienta przez telefon, w związku z tym chcemy zainstalować rejestracje (nagrywanie) rozmów telefonicznych w firmie. W razie reklamacji klienta, co do jakości obsługi przez nasze biuro - niektóre rozmowy byłyby wtedy odsłuchiwane w celu sprawdzenia jakości obsługi przez naszych pracowników. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Upublicznianie zdjęć

Upublicznianie zdjęć

Znalazłam w Internecie zdjęcia moich dzieci (na jednym z popularnych portali społecznościowych) i zostały wstawione bez mojej zgody, a nawet ta osoba wie, że nie życzę sobie, aby te zdjęcia dalej (...)

Ochrona wizerunku przed publikacją prasową

Ochrona wizerunku przed publikacją prasową

Czy w prasie może być publikowany wizerunek (fotografia) osoby z zasłoniętymi oczami bez jej zgody na publikację? Nadmieniam, że osoba ta nawet po zatarciu oczu jest rozpoznawalna dla znajomych i (...)

Ochrona dóbr osobistych - pozew

Ochrona dóbr osobistych - pozew

Czego można żądać w pozwie o ochronę dóbr osobistych? W celu dochodzenia ochrony dóbr osobistych, należy wnieść pozew o ochronę dóbr osobistych. Można żądać w nim:- zaniechania (...)

Monitoring a ochrona dóbr osobistych

Monitoring a ochrona dóbr osobistych

Wkrótce na terenie naszego zakładu uruchomimy monitoring. Kamery będą umiejscowione zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz zakładu. Wewnątrz zamontowane będą tylko na hali produkcyjnej. Czy zakład (...)

Ochrona dóbr osobistych - prawo cywilne czy karne?

Ochrona dóbr osobistych - prawo cywilne czy karne?

Jak odróżnić czy dana wypowiedź miała charakter naruszenia dóbr osobistych i podlega pod odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego czy miała charakter znieważenia bądź zniesławienia i podlega pod (...)

Poszanowanie dóbr osobistych pracownika

Poszanowanie dóbr osobistych pracownika

Chciałbym zapytać, czy pracodawca może zadawać pracownikowi pytania dotyczące jego intymnej sfery życia osobistego? Czy w tym momencie nie zostaje naruszone prawo pracownika do zachowania w tajemnicy (...)

Dochodzenie odszkodowania za krzywdy moralne

Dochodzenie odszkodowania za krzywdy moralne

Posiadam dowód pisemny, w którym firma handlowa, gdzie byłem pracownikiem parę miesięcy temu oskarża mnie o szantaż i kradzież dokumentów bankowych firmy, co jest nieprawdą. Na moją prośbę (...)

Opublikowanie zdjęcia prywatnego domu

Opublikowanie zdjęcia prywatnego domu

Mieszkam w małej miejscowości nieopodal Warszawy, w starym domu będącym własnością mojego teścia. Dom uważany jest za zabytkowy (jest jednym ze starszych domów z miejscowości), choć zabytkiem (...)

Wokanda a ochrona danych osobowych

Wokanda a ochrona danych osobowych

Wokandy są wywieszane na drzwiach sal i/lub w tablicach poszczególnych wydziałów sądów. Pewnego dnia spisując informację z wokandy zostałem "okrzyczany" przez Panią z sekretariatu, że nie wolno. (...)

Naruszenie dóbr osobistych - działanie bezprawne

Naruszenie dóbr osobistych - działanie bezprawne

Czy naruszenie dóbr osobistych jest działaniem bezprawnym? Z art. 24 § 1 wynika jednoznacznie, iż ochrona dóbr osobistych przysługuje jedynie przed działaniem bezprawnym. Przesłanka bezprawności (...)

Naruszenie dóbr osobistych pracownika

Naruszenie dóbr osobistych pracownika

Dyrektor biura projektowego w dużej firmie na polecenie prezesa rozesłał do wszystkich swoich podległych pracowników drogą e-mailową listę pracowników uporządkowaną wg ilości godzin korzystania (...)

Włączenie się do sprawy karnej

Włączenie się do sprawy karnej

Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi po moim zgłoszeniu dochodzenie w związku z pomówieniem mnie o to, że dopuściłem się przestępstwa. Osoba, która zawiadomiła o rzekomym przestępstwie (...)

Znieważenie w korespondencji elektronicznej

Znieważenie w korespondencji elektronicznej

Otrzymałem mailem list bardzo obraźliwy, wyraźnie skierowany do mnie. Nie jest podpisany, ale widać wyraźnie z jakiej skrzynki został nadany, ta skrzynka jest opisana nazwiskiem i imieniem, jest (...)

Właściwość sądu w sprawie o ochronę czci

Właściwość sądu w sprawie o ochronę czci

Od kilku tygodni znajoma jest znieważana, zastraszana telefonicznie jak i osobiście przez pewne osoby (jej znane). Jak może się bronić, gdzie powinna wnieść pozew (wydział karny, cywilny)? Jakie (...)

Bezprawność naruszenia dóbr osobistych

Bezprawność naruszenia dóbr osobistych

Jakiego rodzaju naruszenie dóbr osobistych jest bezprawne? Z art. 24 par. 1 k.c. wynika jednoznacznie, iż ochrona dóbr osobistych przysługuje jedynie przed działaniem bezprawnym. Przesłanka (...)

Nagrywanie rozmów a sfera prywatności

Nagrywanie rozmów a sfera prywatności

W sprawach karnych Przewodniczącemu KPWiG przysługują uprawnienia pokrzywdzonego określone w przepisach Kodeksu postępowania karnego w zakresie, w jakim zostały naruszone lub zagrożone dobra uczestników (...)

Publikacja danych osobowych w Internecie

Publikacja danych osobowych w Internecie

Firma pragnie zamieszczać na stronie subiektywne, ale wyłącznie pozytywne opinie oraz ocenę internautów na temat osób, np. fryzjerów, czy też stomatologów wymienionych z nazwiska oraz miejsca (...)

Rozwód - podział majątku wspólnego

Rozwód - podział majątku wspólnego

Na początku marca br. wyszłam za mąż, szybko jednak okazało się, że ta decyzja była pomyłką, w związku z czym kilka dni temu złożyłam pozew o rozwód. Mój mąż od początku trwania małżeństwa (...)

Naruszenie dóbr osobistych oraz immisje

Naruszenie dóbr osobistych oraz immisje

Co mamy robić, gdy u naszego sąsiada są uciążliwe psy? To są duże psy rasowe, oni bardzo się w nich lubują. My w nocy nie możemy spać, bo ciągle słychać u nas intensywne szczekania począwszy (...)

Naruszenie sfery życia prywatnego

Naruszenie sfery życia prywatnego

Czy w polskim prawie uregulowana jest kwestia ingerowania w życie prywatne (sąsiedzkie)? Mam sąsiada, który robi mi zdjęcia przy każdorazowym wykonywaniu przeze mnie prac polowych, mówiąc "że (...)

Zasady dozwolonej krytyki w mediach

Zasady dozwolonej krytyki w mediach

Czy medium lokalne, jak gazeta, biuletyn, internetowy portal miejski, bądź radio może dokonywać recenzji usług miejscowych firm, podając ich konkretne namiary (np. Sklep odzieżowy "Ciuchy" przy (...)

Odszkodowanie za naruszenie dóbr pracownika

Odszkodowanie za naruszenie dóbr pracownika

Jak najskuteczniej domagać się rekompensaty za znieważenie w miejscu pracy, które miało miejsce przy wielu świadkach? Czy nieodzowne jest zawiadomienie policji, czy też wystarczy złożyć oskarżenie (...)

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

Co to jest \"naruszenie dóbr osobistych\" i jaki to paragraf? Kiedy i w jakiej formie można domagać się zadośćuczynienia? Ewentualne naruszenie dóbr osobistych zostało uregulowane w ustawie (...)

Znieważenie powoda w piśmie procesowym

Znieważenie powoda w piśmie procesowym

Pełnomocnik strony przeciwnej w doręczonym sądowi piśmie procesowym, znieważył powoda i pomówił go o czyny naganne, nie będąc do tego uprawnionym. Sąd podczas rozprawy jawnej odczytał to pismo. (...)

Odpowiedzialność adwokata za pomówienie

Odpowiedzialność adwokata za pomówienie

Czy kuzynka podejrzana o przywłaszczenie znacznej sumy, której na koncie bankowym nigdy nie było i której też nigdy nie wypłacała może skarżyć o pomówienie zarówno spadkobierców właściciela (...)

Niemajątkowe środki ochrony dóbr osobistych

Niemajątkowe środki ochrony dóbr osobistych

Jakie są niemajątkowe środki ochrony dóbr osobistych? Ochrona dóbr osobistych jest wszechstronna. Może ona być realizowana w różny sposób i za pomocą różnych środków, (...)

Fałszywe oskarżenie przed sądem

Fałszywe oskarżenie przed sądem

Świadek w sprawie karnej (jednocześnie oskarżyciel posiłkowy) w czasie trwania przewodu sądowego oskarżył mnie o to, że podszywałam się pod inną osobę, przebrałam za nią i użyłam nieletniej (...)

Katalog dóbr osobistych

Katalog dóbr osobistych

Co znajduje się w katalogu dóbr osobistych? Kodeks cywilny, art. 24 ust. 1 i 2: „Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, (...)

Naruszenie danych osobowych i dóbr osobistych

Naruszenie danych osobowych i dóbr osobistych

Napisałem kronikę rodzinną, w której zamieściłem zdjęcia przodków, potomków prawie całego drzewa genealogicznego. Zamieściłem również dane osobowe, daty urodzeń, ślubów, opisy dotyczące (...)

Naruszenie dóbr osobistych a żądanie zaprzestania naruszeń

Naruszenie dóbr osobistych a żądanie zaprzestania naruszeń

Czego mogę się domagać, jeśli moje dobra osobiste zostały naruszone? Wskazujemy czego może domagać się osoba, której dobra osobiste zostały naruszone. Zgodnie z art. 24 Kodeksu cywilnego:1) (...)

FORUM PRAWNE

Mandat za zakłócanie ciszy nocnej?

Mandat za zakłócanie ciszy nocnej? Witam ile wynosi kara za zakłócanie ciszy nocnej? Czy mandat za zakłócanie ciszy nocnej może wynieść aż 200 zł.? Kara wynosi 200zł, o ile jest to działanie (...)

Ochrona dóbr osobistych :)

Ochrona dóbr osobistych :) Ochrona dóbr osobistych :) Witam. W naszej szkole prowadzony jest program "WebQuest", który łączy niejako dziedzinę informatyki i prawa. Pisząc w skrócie, muszę wyobrazić (...)

zniewaga 216kk?

zniewaga 216kk? Jestem studentem zaocznym i ostatnio próbuje sobie dorobić(ze względu na problemy ze znalezieniem innej pracy) chodzac po domach i pytając ludzi czy nie są zainteresowani oknami plastykowymi( (...)

Sprawa o znieslawienie ?

Sprawa o znieslawienie ? Co moge zrobić osobie ktora mnie publicznie wyzwala ? (uma) To zalezy czy jesteś osobą zaufania publicznego (np. prawnikiem, lekarzem), czyli do twojej pracy wymagane jest społeczne (...)

Ochrona danych osobowych z naruszeniem dóbr osobistych

Ochrona danych osobowych z naruszeniem dóbr osobistych Jak się ma Ochrona Danych Osobowych w ramach dóbr osobistych. Chodzi dokładnie o podawanie nazwiska z rozróżnieniem osoby w zastosowaniu do (...)

naruszenie dóbr osobistych

naruszenie dóbr osobistych Pewna pani rozżalona nieuanym związkiem z moim ojcem, od pewnego czasu w swoim blogu opisuje moją rodzinę w sposób dla nas obraźliwy. Na początku kazdego postu pisze, (...)

Ochrona sklepowa

Ochrona sklepowa Pare dni mialam przykry incydent z ochroniarzami sklepowymi. Jakie uprawnienie maja ochroniarze zatrudnieni w sklepie? Czy moga uzyc sily ? (Cala) Ochroniarze mają chronić dany obiekt (...)

Ustawa o ochronie danych osobowych

Ustawa o ochronie danych osobowych Czy jeżeli Spółdzielnia poprzez Panią zatrudnioną w charakterze sprzątaczki przekazuje informację łatwo dostępną - czytaj nie w kopercie , całkowicie jawną (...)

Odszkodowanie i zadośćycznienie za naruszenie dóbr osobistych w Łodzi

Odszkodowanie i zadośćycznienie za naruszenie dóbr osobistych w Łodzi Jakiego adwokata z Łodzi polecicie do dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych? :] Miałem (...)

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA!!!

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA!!! Jak zaprzeczyć ojcostwu po upływie ustawowym okresie 6 miesięcy?Proszę o pomoc. (sylwek) ...powiem szczerze.... - mozna dobrym argumentem.... - prosze mi w skrocie opisac swoja (...)

Naruszenie dóbr osobistych w sporze Allegro

Naruszenie dóbr osobistych w sporze Allegro W sporze Allegro użyłem wobec sprzedawcy określeń, które mogły zostać odebrane (niekoniecznie musiały) jako naruszenie dóbr osobistych. Chwilę później (...)

naruszenie dóbr osobistych

naruszenie dóbr osobistych Witam moja mama otrzymała pozew o naruszenie dóbr osobistych od męża, są teraz w trakcie rozwodu. Czy wysłany przez moją mamę list w którym pisze o nim lekko obraźliwie (...)

zniewaga na portalu społecznościowym

zniewaga na portalu społecznościowym Witam. Mam taki problem. Jestem znieważany na ulicy ale od niedawna także na portalach społecznościowych przez jednego faceta. Przez moment chciałem sprawę (...)

naruszenie dóbr osobistych - pomocy

naruszenie dóbr osobistych - pomocy Prosze o pomoc. Czy naruszeniem dóbr osobistych jest obrażanie osoby zwracając się do niej obraźliwie używając jej nazwiska, szkalując wobecności znajomych (...)

Wykorzystywanie dóbr pracownika

Wykorzystywanie dóbr pracownika Witam. Mam trudną przeprawę z obecnym pracodawcą. Oprócz okłamania mnie w sprawie wynagrodzenia podczas rozmowy rekrutacyjnej (przez co zamierzam się zwolnić) (...)

Jak kontynuować sprawę o ochronę dóbr osobistych po śmierci dziecka(pozywający)?

Jak kontynuować sprawę o ochronę dóbr osobistych po śmierci dziecka(pozywający)? Jakiś czas temu moja córeczka umarła. W jej imieniu kilka miesięcy wcześniej wniosłam sprawę o ochronę dóbr (...)

intrum justitia - pilne

intrum justitia - pilne Intrum wykupiło moj dług od operatora gsm, dwa dni temu zadwoniła do mnie paniusia wyjaśniła sprawe i spytała czy chce załatwic sprawe polubownie, odpowiedziałem że tak, (...)

czy to jest naruszenie dóbr osobistych?

czy to jest naruszenie dóbr osobistych? Witam. mam pytanie odnośnie naruszenia dóbr osobistych. jestem od kilku miesięcy przy każdej nadażającej sie okazji wyzywana przez kobietę mojego brata.wyzywana (...)

Prawo do publikowania korespondencji osób publicznych

Prawo do publikowania korespondencji osób publicznych Witam serdecznie. Jestem redaktor em naczelnym gazety. Od pewnego czasu otrzymuję od urzędnika państwowego (wójta gminy) pisma, w których domaga (...)

Anulowanie rezerwacji biletu bez wiedzy i zgody

Anulowanie rezerwacji biletu bez wiedzy i zgody Witam Pewna osoba bez mojej wiedzy anulowała mój bilet lotniczy na kilka godzin przed odlotem. Osoba to miała taką możliwość gdyż pod tym samym (...)

Porady prawne