Stosunki rodzinne a spadek

Pytanie:

Mieszkam z Babcią. Babcia jest drugą żoną Dziadka (zmarł w 1988 r.). Dziadek z poprzedniego małżeństwa ma 4 dzieci, w tym jedna z jego córek jest moją mamą. Babcia natomiast nigdy nie miała swoich (nie urodziła) dzieci. Jestem zameldowany z Babcią pod jednym adresem. Babcia jest głównym najemcą lokalu komunalnego. W chwili obecnej Babcia wykupuje je na własność i ma zamiar podarować mi w drodze darowizny lub testamentu. Czy w rozumieniu prawa jestem wnukiem Babci? Co powinna zrobić Babcia lub ja, żeby nie było potrzeba płacić podatku od darowizny lub otrzymania mieszkania w drodze spadku tzn. mam na myśli testamentu? Czy dzieci ze strony Dziadka są traktowane jako dzieci Babci? Czy rodzeństwo Babci ma prawo do części spadku, jeżeli tak, to czy mogą zrezygnować z niego np. notarialnie?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.3.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Stosunki rodzinne a spadek

Jeśli nie ma więzów krwi pomiędzy Panem a babcią, to w świetle prawa nie jesteście rodziną względem siebie. W rozumieniu prawa spadkowego nie jest pan zstępnym babci – czyli uprawnionym do dziedziczenia po niej w drodze ustawowej. Oczywiście dziedziczenie w drodze testamentu jest jak najbardziej dozwolone. Zatem należy podkreślić jeszcze raz, że w świetle prawa nie jest Pan wnukiem wobec osoby, którą nazywa Pan „Babcią”.

Skoro wykluczyliśmy możliwość bycia Pana wnukiem wobec „babci” to również nie jest możliwe, aby dzieci Pana dziadka w tym Pańska mama były w rozumieniu prawa dziećmi „babci”.

Inaczej przedstawiała by się sytuacja, gdyby Pańska „babcia” adoptowała Pana mamę oraz jej rodzeństwo. Wtedy przysposobiony (Pana mama a w dalszej kolejności Pan) dziedziczy po przysposabiającym („babci”) i jego krewnych tak, jak by był dzieckiem przysposabiającego, a przysposabiający i jego krewni dziedziczą po przysposobionym tak, jak by przysposabiający był rodzicem przysposobionego. Zasadą jest wtedy, że przysposobiony (pana mama) nie dziedziczy po swoich wstępnych naturalnych (dziadek i Babcia – pierwsza) i ich krewnych, a osoby te nie dziedziczą po nim. Wyjątek stanowi regulacja, ze w wypadku gdy jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego małżonka, przepisu § 2 nie stosuje się względem tego małżonka i jego krewnych, a jeżeli takie przysposobienie nastąpiło po śmierci drugiego z rodziców przysposobionego, także względem krewnych zmarłego, których prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa zostały w orzeczeniu o przysposobieniu utrzymane.

Jeżeli skutki przysposobienia polegają wyłącznie na powstaniu stosunku między przysposabiającym a przysposobionym wtedy:

  • przysposobiony dziedziczy po przysposabiającym na równi z jego dziećmi, a zstępni przysposobionego dziedziczą po przysposabiającym na tych samych zasadach co dalsi zstępni spadkodawcy;  

  • przysposobiony (mama) i jego zstępni (Pan) nie dziedziczą po krewnych przysposabiającego, a krewni przysposabiającego nie dziedziczą po przysposobionym i jego zstępnych;  

  • rodzice przysposobionego nie dziedziczą po przysposobionym, a zamiast nich dziedziczy po przysposobionym przysposabiający; poza tym przysposobienie nie narusza powołania do dziedziczenia wynikającego z pokrewieństwa. 

Jeśli nie było przysposobienia, to rodzeństwo „babci” jest uprawnione do dziedziczenia w drodze ustawy. To dziedziczenie może być wyłączone poprzez sporządzenie testamentu, w którym „babcia” zapisze wszystko lub odpowiednią część Panu.

Spadkobierca ustawowy (rodzeństwo babci) może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Komentarz - Elżbieta Skowrońska-Bocian Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się, chyba że umówiono się inaczej. Zrzekający się oraz jego zstępni, których obejmuje zrzeczenie się dziedziczenia, zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku. Zrzeczenie się dziedziczenia może być uchylone przez umowę między tym, kto zrzekł się dziedziczenia, a tym, po kim się dziedziczenia zrzeczono. Umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Zaznaczyć należy jednoznacznie, ze nie można się zrzec dziedziczenia na rzecz konkretnej osoby np. na rzecz innego z rodzeństwa lub powołanego w drodze testamentu. Zrzeczenie się spadku ma jednak takie znaczenie dla powołanego w drodze testamentu, że nie będą mogli uprawnieni do zachowku spadkobiercy ustawowi się go domagać. Zaznaczyć też należy, że skoro babcia nie miała dzieci to nie posiada zstępnych. Jak Pan wskazał małżonek też nie żyje. Jeśli żyją rodzice „babci” to są jedynymi uprawnionymi osobami do zachowku. Do zachowku nie jest uprawnione rodzeństwo „babci”.

W pozostałym zakresie a szczególnie w kwestii podatku od spadków i darowizn prosimy o zapoznanie się z poradą pod tytułem:

Podatek od spadków

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła (...)

Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

Pod pojęciem spadku kryje się ogół praw i obowiązków zmarłego, które przechodzą na spadkobierców w drodze spadkobrania. Nie należą jednak do spadku praw i obowiązki ściśle związane z osobą zmarłego, jak również prawa, które z chwilą śmierci spadkodawcy (...)

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Prezydent podpisał ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Czemu mają służyć nowe przepisy?  Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Ustawa (...)

Zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym - wzmocnienie więzi rodzinnych

Zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym - wzmocnienie więzi rodzinnych

  Jaki projekt dotyczy rodziny? Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym obejmujących stosunki prawne między rodzicami i dziećmi, a także stosowne regulacje procesowe w tym samym zakresie. Najważniejsze zmiany projektowanej nowelizacji odnoszą się (...)

Kontakty z dzieckiem według projektu nowelizacji K.r.o.

Kontakty z dzieckiem według projektu nowelizacji K.r.o.

  Jak mają być uregulowane kontakty rodziców i dzieci? Obecnie Kodeks rodzinny i opiekuńczy (K.r.o.) kontaktom z dzieckiem poświęca niewiele miejsca. Przepis art. 113 § 1 k.r.o. stanowi, iż jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy zakaże rodzicom pozbawionym władzy (...)

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym?

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym?

Kiedy następuje dziedziczenie ustawowe? Dziedziczenie ustawowe ma miejsce w sytuacji gdy, spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu oraz gdy osoby powołane do spadku nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami (bo np. zmarły przed otwarciem spadku). W razie powołania spadkobierców w (...)

Konsekwencje niezłożenia zeznania podatkowego w terminie

Konsekwencje niezłożenia zeznania podatkowego w terminie

Jak wiadomo każdy podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe za rok 2011 do 30 kwietnia 2012 r.. Termin ten nie powinien być przez podatnika lekceważony, gdyż jego niezachowanie wiązać się może z szeregiem nieprzyjemnych konsekwencji. Zagrożenie jest duże zwłaszcza wtedy, gdy dane (...)

Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Wchodząca w życie 20 I 2005 r. nowelizacja do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w dość istotny sposób zmieniła dotychczas obowiązujące stosunki majątkowe między małżonkami. Przede wszystkim poszerzono katalog ustrojów majątkowych mogących istnieć między małżonkami, (...)

Jak rozwiązać przysposobienie (adopcję)?

Jak rozwiązać przysposobienie (adopcję)?

  W jaki sposób może ustać stosunek" przysposobienia (adopcji)? Do sposobów ustania tego stosunku należy: ustanie przysposobienia z mocy samego prawa (ex lege, np. w razie późniejszego ustalenia macierzyństwa przysposabiającej lub ojcostwa przysposabiającego (...)

Ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych

Ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych

  Jak uczy historia, Państwo zawsze starało się utrudniać obywatelom życie poprzez wprowadzanie wszelkiego rodzaju ograniczeń, koncesji, wprowadzając wymóg uzyskania zezwoleń i uzależniając dokonanie przez nas określonej czynności od szeregu elementów. Czasem było to podyktowane (...)

Prawo spadkowe - co reguluje prawo spadkowe?

Prawo spadkowe - co reguluje prawo spadkowe?

Co określamy mianem "prawo spadkowe"? Prawo spadkowe jest częścią prawa cywilnego. Jego normy są wyodrębnione w osobnej księdze k.c. na podstawie kryterium: normowania skutków prawnych śmierci człowieka (osoby fizycznej) jako podmiotu praw i obowiązków majątkowych w dziedzinie (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

W pewnych przypadkach na polskie emerytury lub renty mogą liczyć osoby pracujące czy zamieszkałe za granicą. Dowiedz się, jak polacy, którzy mieszkają za granicą, mogą nabyć prawo do polskiej emerytury. Jakie są zasady przyznawania emerytur i rent dla osób pracujących (...)

Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę z tytułu śmierci członka rodziny

Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę z tytułu śmierci członka rodziny

Kodeks cywilny przewiduje możliwość przyznania członkom rodziny zmarłego, w zależności od okoliczności sprawy w art. 446 § 4 bądź w art. 448, stosownego zadośćuczynienia za śmierć członka rodziny. Zgodnie z tym pierwszym przepisem, sąd może także przyznać najbliższym członkom (...)

Rewolucyjne zmiany w regulacjach majątków małżonków!

Rewolucyjne zmiany w regulacjach majątków małżonków!

  Pomimo tego, iż stosunki rodzinne wydają się być tymi, które przede wszystkim powinny cechować się stabilnością i w tym zakresie czasem konieczne są zmiany, czy też modyfikacje. Zawsze celem jest oczywiście dostosowywanie przepisów do realiów społecznych. Tak też (...)

Koordynacja bilateralna systemów zabezpieczenia społecznego

Koordynacja bilateralna systemów zabezpieczenia społecznego

Na czym polega koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego? Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego to regulacje prawne, które uzupełniają prawo wewnętrzne danego państwa, chroniąc osoby wykonujące pracę za granicą przed utratą ochrony w zakresie (...)

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w umowach międzynarodowych

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w umowach międzynarodowych

  Koordynacja Systemów Zabezpieczenia Społecznego Osoby, które mieszkają i wykonują pracę w jednym państwie korzystają z ochrony w zakresie zabezpieczenia społecznego na podstawie wewnętrznych przepisów tego państwa. Przepisy te regulują prawa i obowiązki tych osób (...)

Umowa dożywocia a kwestia dziedziczenia

Umowa dożywocia a kwestia dziedziczenia

  Stan Faktyczny Jestem właścicielką lokalu mieszkalnego. Obecnie jestem wdową, ale planuję wkrótce zawrzeć związek małżeński również z wdowcem. Chciałabym, aby mieszkanie którego jestem właścicielką i w którym obecnie mieszkam, stało się po mojej śmierci (...)

Jak przenieść spadek na osobę nie będąca spadkobiercą - opinia prawna

Jak przenieść spadek na osobę nie będąca spadkobiercą - opinia prawna

Stan faktyczny  W 1983 r. zmarł mój dziadek, a w 2001 r. babcia. Babcia przekazała gospodarstwo rolne na Skarb Państwa, ale jak się okazało nie całe. Pozostały udziały w spółkach leśnych 4,20h (dokładniej spółki leśne były zapisane tylko na dziadka). Oboje (...)

Konsultacje nt. fundacji rodzinnej

Konsultacje nt. fundacji rodzinnej

Akumulacja polskiego kapitału i budowa silnych polskich marek, również na rynku międzynarodowym – takie są cele wprowadzenia do polskiego prawa instytucji fundacji rodzinnej. Do konsultacji trafiła zielona księga, w której resort przedsiębiorczości przedstawia rozwiązania (...)

Zmiana pokoleniowa w firmach rodzinnych będzie łatwiejsza

Zmiana pokoleniowa w firmach rodzinnych będzie łatwiejsza

Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Nowe przepisy mają zagwarantować, że w przypadku śmierci właściciela firmy, w mocy zostaną utrzymane kontrakty, (...)

Rodzina w prawie cywilnym

Rodzina w prawie cywilnym

Prawo rodzinne to dział prawa, zajmujący się stosunkami prawnymi (wewnątrz rodziny i z osobami trzecimi, majątkowymi i niemajątkowymi), jakie rodzi istnienie i funkcjonowanie rodziny. Czym zatem jest ta rodzina i kto do niej należy? Co oznacza pojęcie "rodziny" w prawie cywilnym? Gdy zaczęły (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Stawka dzienna w przypadku grzywny

Stawka dzienna w przypadku grzywny

Jaka jest na dzień dzisiejszy wartość tzw. stawki dziennej liczonej jako wielokrotność w przypadku kary grzywny? Art. 33 kodeksu karnego stanowi, że grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, (...)

Odrzucenie spadku

Odrzucenie spadku

Czy we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, można zawrzeć zrzeczenie się należnej części spadku przez jednego ze spadkobierców, na rzecz drugiego spadkobiercy? Chodzi o to, że spadkodawca pozostawił (...)

Kara za niezłożenie sprawozdania finansowego

Kara za niezłożenie sprawozdania finansowego

Z tytułu naruszenia postanowień art 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości osobie odpowiedzialnej może zostać wymierzona kara grzywny albo ograniczenia wolności. Postępowanie toczy się w trybie przyspieszonym. (...)

Pozbawienie uprawnionego zachowku

Pozbawienie uprawnionego zachowku

W jaki sposób można pozbawić kogoś zachowku? Kodeks cywilny ( dalej k.c. ) przewiduje możliwość pozbawienia uprawnionego prawa do zachowku, poprzez wydziedziczenie. Jak stanowi art. 1008 k.c., spadkodawca (...)

Umowa dożywocia a kwestia dziedziczenia

Umowa dożywocia a kwestia dziedziczenia

Kobiecie przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (jej odrębny majątek). Planuje ona małżeństwo. Ma dorosłą córkę (zameldowaną w tym mieszkaniu, ale mieszkającą gdzie indziej). (...)

Zniesienie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka

Zniesienie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka

Córka ma zasądzone alimenty, niedługo skończy 25 lat, a w tym roku powinna zakończyć studia, jest już praktycznie samodzielna. Mimo wielokrotnych prób spotkania nie utrzymuje ze mną kontaktu, (...)

Odzyskanie pieniędzy od żony

Odzyskanie pieniędzy od żony

Chcę odzyskać pieniądze zagarnięte przez żonę ze wspólnego konta bankowego wykazując, że tylko ona wypłacała pieniądze z konta zostawiając mnie bez środków do życia. Czy mogę odzyskać (...)

Alimenty dla uczącego się dziecka

Alimenty dla uczącego się dziecka

Moja córka ukończyła trzyletnie studia licencjackie z anglistyki i uzyskała dyplom uprawniający do nauczania języka obcego we wszystkich typach szkół. Pomimo zapewnień nie podjęła dalszej nauki (...)

Prawa żony do domu wybudowanego na działce męża

Prawa żony do domu wybudowanego na działce męża

Mój narzeczony posiada działkę budowlaną. Przed zawarciem związku małżeńskiego chce podpisać intercyzę w której chce zaznaczyć swoją wyłączną własność do działki. Ślub planujemy we (...)

Prokurator w sprawach rodzinnych

Prokurator w sprawach rodzinnych

W jakich sprawach rodzinnych prokurator może wszcząć postępowanie? Prokurator może wszcząć postępowanie w następujących sprawach rodzinnych: 1/ o unieważnienie uznania dziecka Prokurator wytacza (...)

Alimenty na dziecko od ojca biologicznego.

Alimenty na dziecko od ojca biologicznego.

Mam pytanie dotyczące alimentów na dziecko które zostało poczęte po przez zdradę małżeńską. Czy w przypadku kiedy zaszłam w ciążę podczas zdrady małżeńskiej, czy ojciec biologiczny jest (...)

Przesyłanie drogą elektroniczną niezamówionej informacji handlowej

Przesyłanie drogą elektroniczną niezamówionej informacji handlowej

Czy przesyłanie drogą elektroniczną niezamówionej informacji handlowej jest karalne? Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną: Art. 24. 1. Kto przesyła za pomocą środków (...)

Kara za jazdę z przekroczeniem dozwolonej prędkości

Kara za jazdę z przekroczeniem dozwolonej prędkości

Jakiej wysokości kara grozi za jazdę z przekroczeniem dozwolonej prędkości? Zgodnie z art. 92a Kodeksu wykroczeń: Art. 92a. Kto, prowadząc pojazd, nie stosuje się do ograniczenia prędkości (...)

Zasady wymierzania grzywny, o której mowa w przepisach Kodeksu karnego

Zasady wymierzania grzywny, o której mowa w przepisach Kodeksu karnego

Jakie są zasady wymierzania grzywny, o której mowa w przepisach Kodeksu karnego? Grzywna wymierzana jest w stawkach dziennych – najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa 540. Sąd każdorazowo (...)

Kara za złośliwe niepokojenie według kodeksu wykroczeń

Kara za złośliwe niepokojenie według kodeksu wykroczeń

Jakie grożą kary za wykroczenie, na które składa się złośliwe niepokojenie drugiej osoby ( art. 107 Kodeksu wykroczeń ) ? Za popełnienie tego wykroczenia ustawodawca przewidział 3 rodzaje kar:1. (...)

FORUM PRAWNE

Badania w RODK

Badania w RODK Czy ktoś wie jak wyglądają badania w Rodzinnym Osrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym ? Wiem, jestem juz po. Nie sądziłam, że będą tak wyglądały. Trwały prawie pięć godzin! Każdy (...)

najlepszy adwokat Warszawa-opinia

najlepszy adwokat Warszawa-opinia Pani Mecenas Magdalena Antoszewska to profesjonalistka najwyższej klasy. Świetna osobowość, charakter, solidność i charyzma. Od pierwszego spotkania, aż do końca (...)

SPADEK PO OJCU

SPADEK PO OJCU Czy jest możliwe aby po śmierci ojca dzieci nie odziedziczyły żadnego majątku (nawet zachowku)? Dzieci są z pierwszego małżeństwa a ojciec nie miał do nich praw rodzicielskich. (...)

szukam adwokata z Krakowa z zacięciem do rozwodów

szukam adwokata z Krakowa z zacięciem do rozwodów Witajcie, szukam adwokata, który rozwikła trudna sprawę rozwodową. Maż stawia opór ze względu na małoletnie dzieci. Na Twoim miejscu szukałabym (...)

Odebranie praw rodzicielskich a alimenty

Odebranie praw rodzicielskich a alimenty Przebywam za granicą. Odebrano mi prawa rodzicielskie. Jednak nie wiem, czy w takiej sytuacji polskie prawo rodzinne wymaga płacenia przeze mnie alimentów nadal? (...)

Co to jest konkubinat?

Co to jest konkubinat? Witam na fali ostatnich wydarzeń w sejmie doszło do mnie że tak de facto pozostaje ze swoją dziewczyną w konkubinacie. No to ani zaręczeni nie jesteśmy, ani cywilnego nie (...)

Uciążliwi sąsiedzi.

Uciążliwi sąsiedzi. Mieszkam na parterze.W swoim bloku zamieszkuję 24 lata.Nigdy nikomu nic złego nie zrobiłam bo takim ludżmi brzydzę się który jeden jednemu wyrządza krzywdę.Od około 9 lat (...)

Zasiłek alimentacyjny a MOPS i Sąd

Zasiłek alimentacyjny a MOPS i Sąd Witam! Mam dwa pytania: 1) Czy jeśli podpiszę przed slubem intercyzę to czy mój przyszły mąż będzie miał obowiązek przedstawienia swoich zarobków w MOPS. (...)

rozwód z orzekaniem o winie

rozwód z orzekaniem o winie witajcie, za trzy tygodnie mam druga sprawe rozwodową.Mąż odszedł ode mnie 2 lata temu, po prostu po jednej z nocnych imprez(wrócil o 6 rano) gdy zaczęłam robić mu (...)

Ustalenie kontaktów z córkami

Ustalenie kontaktów z córkami Jestem z żoną po rozwodzie bez orzekania o winie. Mamy dwie córki 3 i 6 lat, które mieszkają z mama we Wrocławiu. Sad w sprawie rozwodowej nie ustalił miejsca i czasu (...)

Spadek po matce, pilne i ważne

Spadek po matce, pilne i ważne Otóż sprawa wygląda tak, zmarła moja matka w spadku zostawiła działkę budowlaną o dużej wartości, jest jeszcze moja siostra (11 lat) i ojczym, który nie miał (...)

Porady prawne