Szacunkowa wartość zamówienia

Pytanie:

"Zamawiający podzielił zamówienie publiczne (przetarg nieograniczony) na 10 niezależnych pakietów. Każdy wykonawca może składać swoje oferty na jeden lub więcej pakietów. Może wystąpić także sytuacja, że na niektóre pakiety zamówienie nie będzie rozstrzygnięte z powodu przekroczenia przez wykonawców możliwości finansowych zamawiającego lub unieważnione. Czy zamawiający powinien przed zamówieniem określać szacunkową wartość zamówienia wyłącznie dla wszystkich pakietów razem, czy z podziałem na poszczególne pakiety. Chodzi mi np. o wartości wpisywane do protokołu oraz o informacje przekazywane wykonawcom."

Odpowiedź prawnika: Szacunkowa wartość zamówienia

Z przepisów prawa zamówień publicznych wynika, że jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia (art. 32 ust. 4 pzp). Wartość zamówienia należy zatem obliczyć jako sumę wartości poszczególnych części, na które podzielono zamówienie i nie ma tu znaczenia, że oferty wykonawców będą oceniane oddzielnie dla każdej części. Zamawiający powinien ustalić wartość zamówienia dla każdej części w celu prawidłowego podania wysokości wymaganego wadium w SIWZ, a następnie zsumować wartość wszystkich części i zgodnie z przepisami obowiązującymi dla tej wartości prowadzić postępowanie lub postępowania (tak Małgorzata Stachowiak w: Dzierżanowski W., Jerzykowski J., Stachowiak M. Prawo zamówień publicznych. Komentarz. LEX, 2012). Ponadto Artur Wójcik w publikacji „Zamówienia udzielane w częściach” (ABC, 1800 komentarz praktyczny) z punktu widzenia wykonawcy. Nie ma bowiem jasności jaka jest wartość tej części a w związku z tym, czy proponowana przez niego kwota za realizację zamówienia będzie mogła zostać uznana za adekwatną w stosunku do szacunków sporządzonych przez Zamawiającego. Ten bowiem nie ma obowiązku ujawnienia wartości części zamówienia a jedynie wartość całego zamówienia.

Zauważyć należy, iż działanie sprzeczne z dyspozycją art. 32 ust. 4 ustawy - prawo zamówień publicznych, oznacza jedynie tyle, iż nieprawidłowo oszacowano wartość zamówienia (bez postępowań odrębnych, które w istocie stanowią części jednego zamówienia). Samo zaś podzielenie zamówienia na części nie jest zakazane, niedozwolone jest jednakże dokonywanie podziału zamówienia w celu obejścia przepisów ustawy - prawo zamówień publicznych – tak Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z dnia 4 września 2009 r., sygn. KIO/KD 27/09.

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika