Umowa dzierżawy a prawo pierwokupu

Pytanie:

Czy prawo pierwokupu dotyczy również gruntów, które zostały wydzierżawione od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa lub Lasów Państwowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.8.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Umowa dzierżawy a prawo pierwokupu

Na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa między innymi w odniesieniu do nieruchomości rolnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele gospodarki rolnej, z wyłączeniem gruntów znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych i parków narodowych należy do Agencji Nieruchomości Rolnych. Skarb Państwa powierza wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz w stosunku do swego mienia właśnie Agencji Nieruchomości Rolnych. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości Zasobu po cenie ustalonej w sposób określony w ustawie przysługuje zasadniczo dzierżawcy zbywanej nieruchomości, jeżeli dzierżawa trwała faktycznie przez okres co najmniej trzech lat (art. 29 wymienionej ustawy). Należy jednak zastrzec, że od takiego stanu prawnego są pewne wyjątki - mienie Skarbu Państwa, które w dniu przejęcia do Zasobu znajduje się na podstawie umów lub decyzji administracyjnych we władaniu osób fizycznych i prawnych, pozostaje nadal w ich władaniu na dotychczasowych warunkach do chwili zawarcia z Agencją umów (umów sprzedaży lub trwałego zarządu). - jeżeli srzedaż dotyczy nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego, to nieruchomość ta może być sprzedana jej użytkownikowi wieczystemu po cenie ustalonej w sposób określony w ustawie. - dodatkowo Agencja może przeznaczyć wchodzące w skład Zasobu domy, lokale mieszkalne i budynki gospodarcze wraz z niezbędnymi gruntami do sprzedaży najemcom. W tych trzech przypadkach pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości nie będzie przysługiwało jej dzierżawcy. Jednakże nie wspomina Pani, by taka sytuacja miała miejsce, a zatem, jeżeli tylko dzierżawa trwała faktycznie przez okres co najmniej trzech lat, to będzie Pani przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu sprzedawanej nieruchomości.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne