Utrata wynajmowanego lokalu

Pytanie:

Uchwała Rady Gminy z lutego 95r. mówi: zarząd miejski może przeznaczyć do sprzedaży następujące mienie gminy: budynki i lokale mieszkalne stanowiące mienie komunalne etc. Sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych następuje na rzecz ich najemców lub osób bliskich stale mieszkających z nimi w drodze bezprzetargowej. W grudniu 95r. rada miejska w złotym stoku podejmuje uchwałę o przystąpieniu do spółki z o.o. pod firmą PUT \"Kopalnia złota\". Wnosi tym samym m.in. budynek z mieszkańcami, w zamian obejmując 40 % udziałów. Po pewnym czasie inny podmiot nabywa większość udziałów i zaczyna się gehenna mieszkańców. Budynek nie będący mieniem komunalnym, ma być przeznaczony na hotel. Należy pozbyć się mieszkańców tj. podnosi się czynsze. Cześć lokatorów sama opuściła lokale, dwóm gmina przekazała zamienne (w jednym przypadku kuriozalnie: sprzedała 5% udziałów, za nie kupiła mieszkanie od osoby fizycznej, skomunalizowała je i przekazała najemcy , sic!). Została pani R i 8 jej krewnych w jednym lokalu. Wyłączono jej już energię i wodę. Jest szykanowana, gmina nie mająca większości udziałów umywa ręce. Czy nie mamy to do czynienie z kolizją uchwał, powodującą niemożność wykupu mieszkania komunalnego? Skoro gmina przydzieliła dwóm najemcom mieszkania to pewnie wynikało to z jakiejś podstawy prawnej. Jakiej? Co w tej sytuacji należy zrobić? Skoro z góry zakładano, że w budynku będzie hotel, to wcześniej należało dać najemcom inne lokale mieszkalne.

Masz inne pytanie do prawnika?

4.9.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Utrata wynajmowanego lokalu

Gmina jest właścicielem określonego majątku i jako właściciel może tym majątkiem rozporządzać. Oczywiście zasady tego rozporządzania określa prawo. Przepisy prawa określają zarówno kompetencje organów gminy do podejmowania decyzji w sprawach rozporządzania majątkiem gminy, jak również w określonych przypadkach ograniczają gminę w dysponowaniu jej majtkiem. Rada gminy podejmując pierwszą uchwałę umocowała wójta, który jest organem wykonawczym gminy, do zawierania z najemcami umów sprzedaży, czyli do rozporządzania tymi nieruchomościami. Takiej zgody rady gminy wymagają przepisy ustawy o samorządzie gminnym. Wójt na podstawie tej uchwały mógł skutecznie zawierać umowy sprzedaży. Mógł, ale nie musiał. Co więcej, ta uchwała, jak wynika z treści pytania, nie tworzyła żadnych uprawnień po stronie najemców lokali komunalnych? Gmina miała prawo zmienić swoją decyzję, co do przedmiotowej nieruchomości i wnieść ją jako wkład do spółki z o.o.

Porady prawne

Uprawnienia po stronie najemców stwarza ustawa o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z jej art. 34 w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje m. in. osobie, która jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony. Jeżeli zbycie obejmuje nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym (a nie osobny lokal mieszkalny), to nie może ono nastąpić z pominięciem, przysługującego najemcom lokali mieszkalnych położonych w tym budynku, pierwszeństwa w nabyciu tych lokali. Przepis zacytowany w ostatnim zdaniu został wprowadzony 22 września 2004 r.

Z dat podjęcia przez radę gminy uchwał (1995 r.) wynika, że mamy do czynienia ze sprawą dość dawną. Konieczne jest więc sięgnięcie do poprzednio obowiązujących przepisów. Ustawa o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości z dnia 29 kwietnia 1985 r. Zgodnie z art. 21 tej ustawy, jeżeli gmina chciała sprzedać lokal mieszkalny, to mogło to zrobić tylko na rzecz najemcy lub jego następcy prawnego.

Sprzedaż lokalu zajmowanego przez najemcę lub dzierżawcę może nastąpić tylko na rzecz tego najemcy lub dzierżawcy albo wskazanej przez niego osoby bliskiej stale z nim zamieszkującej, za cenę równą wartości tego lokalu ustalonej w sposób określony w art. 38.

Rada gminy może ustalić w drodze uchwały ulgi przy sprzedaży tych lokali mieszkalnych. Przepis dotyczył jednakże tylko sprzedaży lokalu mieszkalnego, a nie sprzedaży całej nieruchomości zabudowanej budynkiem wielomieszkaniowym. Taką interpretację przepisu potwierdza wyrok SN z dnia 24 lutego 1995 r., zgodnie z którym określone w art. 21 ust. 7 pierwszeństwo nabycia lokalu zajmowanego przez osoby tamże wymienione nie przysługuje w razie sprzedaży gruntu wraz z budynkiem, w którym znajduje się ten lokal lub w razie oddania gruntu w użytkowanie wieczyste i sprzedaży tego budynku.

Z kolei zgodnie z orzeczeniem z dnia 17 października 1997 r. przedmiotowy  przepis ma zastosowanie w drodze analogii do sprzedaży budynków dotychczasowym ich najemcom, gdy w okolicznościach danego wypadku przemawia za tym cel zawartego w tym przepisie unormowania. Takie zastosowanie przepisy dotyczy jednak w szczególności wypadków sprzedaży domów jednorodzinnych, wykorzystywanych na cele mieszkalne, położonych w mniejszych miejscowościach.

Biorąc pod uwagę przedstawioną wyżej regulację prawną, należy stwierdzić, że gmina miała prawo podjąć opisane działania. Najemców chroni obecnie ustawa o ochronie praw lokatorów, która z jednej strony określa kiedy można wypowiedzieć najem, z drugiej – określa zasady podwyżek czynszu.

Jeśli najemca przez określony czas nie płacił czynszu ani innych opłat związanych z lokalem, dopuszczalne jest wypowiedzenie umowy najmu. Oczywiście, do zadań gminy należy m. in. tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej i w tym celu gmina może tworzyć zasób mieszkaniowy. Jednak gmina realizuje także inne działania i zarządza swoim majątkiem ze swobodą ograniczoną różnymi przepisami. W opisanej jednak sytuacji gmina nie przekroczyła swoich uprawnień.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Umowa najmu lokalu - jak bezpiecznie ją zawrzeć? Podstawowe obowiązki wynajmującego i najemcy

Umowa najmu lokalu - jak bezpiecznie ją zawrzeć? Podstawowe obowiązki wynajmującego i najemcy

Na czym polega umowa najmu lokalu? W umowie najmu lokalu wynajmujący zobowiązuje się do oddania najemcy lokalu do używania na czas oznaczony lub nieoznaczony. Najemca natomiast zobowiązuje się płacić w zamian określony czynsz. Jakie są podstawowe prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy? Wynajmujący: Wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego (...)

Kiedy można starać się o mieszkanie komunalne?

Kiedy można starać się o mieszkanie komunalne?

  Co to jest mieszkaniowy zasób gminy? Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań gminy. Gmina powinna zapewnić lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokajać potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. Dla realizacji tych postulatów gmina wykorzystuje tak zwany mieszkaniowy zasób (...)

Dodatek mieszkaniowy - Jak uzyskać, komu przysługuje i ile wynosi dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy - Jak uzyskać, komu przysługuje i ile wynosi dodatek mieszkaniowy

Masz kłopoty finansowe i przez to masz problem z opłacaniem mieszkania? Skorzystaj z dodatku mieszkaniowego. Sprawdź, kto może dostać taki dodatek i jak go uzyskać. Dla kogo przewidziano dodatki mieszkaniowe? Jeśli Twoja sytuacja materialna jest trudna, możesz skorzystać z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego przeznaczonego na utrzymanie posiadanego bądź wynajmowanego mieszkania lub domu (...)

Ulga mieszkaniowa przy nabyciu w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu, polecenia testamentowego

Ulga mieszkaniowa przy nabyciu w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu, polecenia testamentowego

Generalnie nabywający jakieś przedmioty majątkowe w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu czy polecenia testamentowego musi zapłacić podatek od spadków i darowizn. Art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn (upsd) przewiduje jednak możliwość skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej. ##baner## Na czym polega ulga mieszkaniowa? Nieodpłatne (...)

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie okazjonalnie?

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie okazjonalnie?

Jeśli chcesz wynająć mieszkanie i mieć „względne” poczucie bezpieczeństwa, podpisz umowę o najem okazjonalny i dopełnij wszystkich wymogów przewidzianych przez ustawę. Wysiłek związany z wymogami formalnymi może zaprocentować wówczas, gdy lokator okaże się nierzetelny i zajdzie potrzeba jego eksmisji. Najem okazjonalny ułatwia i przyspiesza postępowanie egzekucyjne (...)

Twoje mieszkanie w Towarzystwie Budownictwa Społecznego (TBS)

Twoje mieszkanie w Towarzystwie Budownictwa Społecznego (TBS)

Poziom realizacji przez państwo polskie zadań o charakterze socjalnym nie jest może taki jak w niektórych zachodnich państwach opiekuńczych, niemniej jednak rząd podejmuje pewne próby w tych sprawach. Taką próbą jest ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego powołująca do życia instytucje takie jak Krajowy Fundusz Mieszkaniowy oraz Towarzystwa (...)

Podatek przy nabyciu w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego

Podatek przy nabyciu w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego

W podatku od spadku i darowizn dla ustalenia obowiązującego stanu prawnego w pierwszej kolejności należy ustalić, kiedy nastąpiło nabycie (tj. śmierć osoby, po której nabywamy określone rzeczy). Poniższe wyjaśnienia odnoszą się do nabycia tytułem dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego według stanu prawnego od dnia (...)

Właściciele lokalu nie muszą płacić kary lokatorom

Właściciele lokalu nie muszą płacić kary lokatorom

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie dotyczące roszczenia o zapłatę kary ustawowej. Trybunał orzekał w sprawie zgodności art. 11 ust. 6 zdanie trzecie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji. Ustawa z 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, przedłożony przez ministra rozwoju. Rząd chce wspierać najemców mieszkań, którzy nie mają pieniędzy na opłacenie czynszu, bo z powodu pandemii COVID-19 utracili dochody. Dopłaty do dodatku mieszkaniowego wyniosą maksymalnie 1,5 tys. zł miesięcznie (...)

Eksmisja najemców lokali mieszkalnych na gruncie specustaw infrastrukturalnych.

Eksmisja najemców lokali mieszkalnych na gruncie specustaw infrastrukturalnych.

Realizacja inwestycji publicznych, takich jak budowa autostrad, linii kolejowych czy też lotnisk oznacza często konieczność rozbiórki budynków mieszkalnych położonych na terenie planowanych inwestycji. Wyburzenie budynków mieszkalnych położonych na terenie przewidywanych inwestycji publicznych wiąże się z daleko idącą ingerencją w prawo własności właścicieli nieruchomości. (...)

Więcej mieszkań na wynajem

Więcej mieszkań na wynajem

Sejm uchwalił społeczną część pakietu mieszkaniowego Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności w nowo budowanych mieszkaniach w formule Społecznych Inicjatyw (...)

Więcej mieszkań na wynajem

Więcej mieszkań na wynajem

Ustawa dot. społecznej części pakietu mieszkaniowego Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności w nowo budowanych mieszkaniach w formule Społecznych (...)

Uprawnienie do mieszkania a uregulowania najmu i praw spółdzielczych po śmierci spadkodawcy, czyli co nie wejdzie do masy spadkowej

Uprawnienie do mieszkania a uregulowania najmu i praw spółdzielczych po śmierci spadkodawcy, czyli co nie wejdzie do masy spadkowej

Brak odpowiedniej ilości mieszkań w Polsce powoduje, że w przypadku dziedziczenia kwestia lokalowa nierzadko staje się poważnym problemem. O ile w sytuacji, gdy spadkobranie opiera się na ustawie, najbliżsi spadkodawcy zazwyczaj uzyskują po nim lokum, o tyle dziedziczenie testamentowe nie daje jakiejkolwiek gwarancji rodzinie i krewnym spadkodawcy, że nie znajdą się na bruku. Wszak testator (...)

Co się dzieje z moim mieszkaniem, gdy spółdzielnia znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości?

Co się dzieje z moim mieszkaniem, gdy spółdzielnia znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości?

Skutkiem likwidacji bądź ogłoszenia upadłości spółdzielni jest utrata przez nią bytu prawnego. Krótko można powiedzieć, że spółdzielnia przestaje wówczas istnieć. Jest rzeczą oczywistą, że również członkostwo osób w niej zrzeszonych ustaje z mocy prawa. Dalszą konsekwencją tych zdarzeń jest likwidacja majątku spółdzielni. Cały (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem

Więcej tanich mieszkań na wynajem

Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności nowo budowanych mieszkaniach społecznych, wsparcie szeroko rozumianego budownictwa społecznego oraz większy i łatwiejszy dostęp do (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem?

Więcej tanich mieszkań na wynajem?

Impuls dla gospodarki Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności nowo budowanych mieszkaniach w TBS, wsparcie szeroko rozumianego budownictwa społecznego oraz większy i łatwiejszy (...)

Zwolnienie z VAT wynajmu na cele mieszkaniowe

Zwolnienie z VAT wynajmu na cele mieszkaniowe

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt. 36 ustawy o VAT zwolnione są od podatku VAT „usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe”. Powyższe zwolnienie koresponduje z Dyrektywą 2006/112/WE Rady Unii Europejskiej, z dnia 28 listopada 2006 r., w sprawie (...)

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe – spółki, które w porozumieniu z samorządem budują i wynajmują mieszkania z przystępnym czynszem

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe – spółki, które w porozumieniu z samorządem budują i wynajmują mieszkania z przystępnym czynszem

Bezzwrotne granty na pokrycie do 35% kosztów inwestycji, dodatkowe wsparcie z puli 1,5 mld zł oraz możliwość zasilania co roku Funduszu Dopłat kwotą do 1 mld zł, a także dostęp do gruntów z zasobu KZN. To nowe instrumenty wsparcia samorządów, które we współpracy z SIM lub TBS realizować będą inwestycje w formule społecznego budownictwa czynszowego. (...)

Rencista płatnikiem VAT – opinia prawna

Rencista płatnikiem VAT – opinia prawna

Stan faktyczny   Zarejestrowana działalność w 2000 roku (PKD  7020Z i  7020). Wynajmowałem do listopada 2003 r. 2 lokale użytkowe. Jestem płatnikiem VAT. Aktualnie wynajmuję 1 użytkowy (95 m2). Drugi z uwagi na brak chętnych przeznaczyłem na lokal mieszkalny dla dziecka. W ubiegłym roku (marzec) zakupiłem używany samochód, który amortyzuję (3 lata). Prowadzę rozliczenia (...)

Teraz łatwiej wyrzucić dłużnika z mieszkania

Teraz łatwiej wyrzucić dłużnika z mieszkania

Komornik wstrzyma eksmisję tylko na 6 miesięcy. Po tym czasie usunie zalegającego z czynszem do schroniska lub noclegowni. Nowe przepisy spowodują, że właściciele lokali nie będą już czekać w nieskończoność na eksmisje dłużników z ich nieruchomości. Chodzi o nowelizację ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Odświeżone (...)

Bat na osoby zalegające z czynszem

Bat na osoby zalegające z czynszem

Komornik nie będzie czekał z eksmisją w nieskończoność. Dłużnik straci mieszkanie po 6 miesiącach. Posłowie uchwalili przepisy, na których skorzystają właściciele wynajmujący swoje nieruchomości Nowe prawo pomoże też osobom dzielącym lokal z oprawcą, znęcającym się nad rodziną. Chodzi o nowelizację ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i (...)

Eksmisja będzie prostsza, lokatorzy pójdą na bruk

Eksmisja będzie prostsza, lokatorzy pójdą na bruk

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów wprowadza tylnymi drzwiami instytucję eksmisji na bruk - twierdzi senator Zbigniew Cichoń. Dzisiaj odbędzie się głosowanie nad przyjęciem nowelizacji „prawa lokatorów". Ustawa - wprowadzająca tzw. „najem okazjonalny" - stała się przedmiotem gorących dyskusji w Senacie. - Panie Ministrze, czy nie uważa (...)

Nabycie mieszkania z lokatorem - opinia prawna

Nabycie mieszkania z lokatorem - opinia prawna

Stan faktycznyW zeszłym tygodniu kupiłam dla siebie mieszkanie na rynku wtórnym. Mieszkanie było wcześniej wynajmowane, na ogół studentom, i wymaga generalnego remontu. Oczywiście przed podpisaniem aktu notarialnego zapoznałam się z odpisem z księgi wieczystej (nie były tam wpisane żadne ograniczenia), a w akcie notarialnym sprzedający oświadczył, że rzecz jest bez wad. (...)

Kasa mieszkaniowa sposobem na mieszkanie

Kasa mieszkaniowa sposobem na mieszkanie

Kasa mieszkaniowa to jeden ze sposobów uzyskania środków pieniężnych na planowaną inwestycję mieszkaniową. Kasa Mieszkaniowa jest działalnością banku, polegającą na prowadzeniu rachunków oszczędnościowo - kredytowych dla klientów indywidualnych i udzielaniu kredytów kontraktowych przeznaczonych na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych posiadacza rachunku. Na jakie cele można (...)

Utrata bonifikaty na wykupione mieszkanie od gminy – opinia prawna

Utrata bonifikaty na wykupione mieszkanie od gminy – opinia prawna

Stan faktyczny Jak wygląda kwestia zwrotu bonifikaty w przypadku  zbycia (darowizny) mieszkania na rzecz osoby bliskiej, która następnie sprzedaje lokal przed upływem terminu? Czy w tym przypadku jest konieczność zwrotu bonifikaty? Czy takie same zasady obowiązują w przypadku zamiany mieszkania z osobą bliską? Opinia prawna Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie ustawy (...)

Czy przedsiębiorca musi płacić podatek od nieruchomości od nieużywanego lokalu?

Czy przedsiębiorca musi płacić podatek od nieruchomości od nieużywanego lokalu?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku rozstrzygnął spór między podatnikiem a organami podatkowymi w kwestii opodatkowania podatkiem od nieruchomości  lokalu nieużywanego w prowadzonej działalności gospodarczej. Organy podatkowe wymierzyły podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą podatek od nieruchomości od wynajmowanego lokalu według stawki związanej z prowadzeniem (...)

Czego dotyczy zasiedzenie?

Czego dotyczy zasiedzenie?

Co to jest zasiedzenie? Zasiedzenie jest obecnie uregulowane przede wszystkim przepisami art. 172-176 Kodeksu cywilnego. Poświęcony jest mu rozdział II działu III (zatytułowanego „nabycie i utrata własności”) Tytułu I („Własność”) księgi drugiej (zatytułowanej „własność i inne prawa rzeczowe”) K.c. Zasiedzenie to jedna z form nabycia własności rzeczy (...)

Wakacje czynszowe

Wakacje czynszowe

1 stycznia 2022 r. weszły w życie tzw. wakacje czynszowe dla mieszkańców mieszkań czynszowych w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych (SIM), a wcześniej TBS. To ułatwienie dla wynajmujących mieszkania, przewidziane w tzw. społecznej części pakietu mieszkaniowego, którego poszczególne elementy są sukcesywnie wprowadzane od 2021 r. ##baner## Dla kogo? Wakacje czynszowe (...)

Kiedy ustaje członkostwo spółdzielni?

Kiedy ustaje członkostwo spółdzielni?

Ustanie członkostwa spółdzielni może mieć różnorakie podłoże. Poczynając od zdarzeń zupełnie niezależnych od członka jak jego śmierć, przez wystąpienie ze spółdzielni na życzenie członka, na ustaniu członkostwa wskutek zastosowania przez spółdzielnię środków dyscyplinarnych kończąc. Podstawowym skutkiem ustania członkostwa jest nienależenie dalej do struktury jaką jest (...)

Szkoda poniesiona w wypadku, czyli jaki samochód zastępczy wypożyczyć - opinia prawna

Szkoda poniesiona w wypadku, czyli jaki samochód zastępczy wypożyczyć - opinia prawna

Stan faktyczny Spółka Jawna jest właścicielem pojazdu wysokiej klasy, który brał udział w kolizji. Spółka jest wg policji poszkodowanym. Samochodem jechał właściciel spółki. Samochód jest poważnie uszkodzony (prawdopodobna kasacja). Ocena PZU w trakcie. Jakiej klasy i jaką wartość może być za wypożyczenie samochodu do chwili zamknięcia postępowania szkodowego? W firmie (...)

Utrata członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej

Utrata członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej

10 czerwca 2020 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok (sygn. akt K 3/19) w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego utraty członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 4 ustawy z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo (...)

Nawet jeśli spełniasz warunki, nie masz roszczenia o lokal komunalny

Nawet jeśli spełniasz warunki, nie masz roszczenia o lokal komunalny

Jak wiadomo, rada gminy - na podstawie ustawy o ochronie lokatorów - w uchwale określa zasady, na jakich wynajmowane są lokale z tzw. zasobu mieszkaniowego gminy. W takiej uchwale podane są warunki, jakie musi spełniać osoba, która ubiega się lokal. W niniejszej sprawie pojawiło się pytanie: czy osoba, która spełnia te warunki, może żądać od gminy zawarcia (...)

Dochodzenie odszkodowania od gminy za lokal socjalny w pełnej wysokości

Dochodzenie odszkodowania od gminy za lokal socjalny w pełnej wysokości

23 maja 2006 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Jana J., Wiesława T., Romany L.-K. dotyczącą możliwości dochodzenia przez właściciela lokalu odszkodowania od gminy, która nie dostarczyła lokali socjalnych dla osób eksmitowanych. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie (...)

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – pomoc dla osób spłacających kredyty

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – pomoc dla osób spłacających kredyty

Istnieje możliwość uzyskania wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK). Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest pomocą dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a muszą spłacać raty kredytu mieszkaniowego. Osoby spłacające kredyty, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, mogą liczyć nawet na 2 tys. zł wsparcia (...)

Ułatwienie repatriacji Polaków ze Wschodu?

Ułatwienie repatriacji Polaków ze Wschodu?

Do Sejmu przesłano rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw. Ma on stworzyć odpowiednie warunki do powrotu i osiedlania się w Polsce osób polskiego pochodzenia. Chodzi o osoby zesłane bądź deportowane przez władze ZSRR do Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu lub azjatyckiej (...)

Odpowiedzialność za rezygnację z podpisania umowy - opinia prawna

Odpowiedzialność za rezygnację z podpisania umowy - opinia prawna

Stan faktyczny Mieszkam poza granicami Polski. W 1997 roku dostałam darowiznę części budynku mieszkalnego, w którym od 40 lat mieliśmy mieszkanie. Moja część to 25 m kwadratowych. Całe mieszkanie wynosi około 80 m kwadratowych. Przed trzema miesiącami mieszkańcy tego budynku (również współwłaściciele małych części), między innymi i ja, dostaliśmy propozycję (...)

Prawo upadłościowe nie spełniło pokładanych w nim nadziei

Prawo upadłościowe nie spełniło pokładanych w nim nadziei

Ogłoszenie upadłości przez niewypłacalną spółkę, to nic nowego. Ustawodawca w 2009 roku wprowadził do polskiego porządku prawnego nową, długo wyczekiwaną instytucję upadłości konsumenckiej. Niestety po czterech latach należy stwierdzić, że wprowadzona nowelizacja Prawa upadłościowego i naprawczego dotycząca upadłości konsumenckiej nie spełniła pokładanych w niej oczekiwań. Ogłoszenie (...)

Wspieranie termomodernizacji i remontów

Wspieranie termomodernizacji i remontów

Jakie nowe przepisy dotyczą remontów starych budynków?Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów wejdzie w życie z dniem 19 marca 2009 r. Co przewidują nowe przepisy?Nowa ustawa określa zasady finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów części kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych.Jak wskazywali autorzy noych przepisów, (...)

Wytyczne bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w okresie epidemii

Wytyczne bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w okresie epidemii

W związku z powrotem, w roku akademickim 2021/2022, do realizacji kształcenia w siedzibach uczelni, Ministerstwo Edukacji i Nauki w porozumieniu z przedstawicielami środowiska akademickiego oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowało wytyczne dotyczące bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w czasie epidemii. Co z nich (...)

Jak bezpiecznie zawrzeć umowę najmu lokalu dla biura?

Jak bezpiecznie zawrzeć umowę najmu lokalu dla biura?

Jeśli planujesz zawrzeć umowę o wynajem biura, szczególną uwagę zwróć na zapisy dotyczące kosztów dodatkowych oraz wypowiedzenia umowy. Gdy chcesz zrezygnować z wynajmowanego biura i nie płacić kary, sam znajdź nowego najemcę na swoje miejsce. (...) Elżbieta Zienowicz: W praktyce umowy najmu lokali zawierane są na trzy, pięć lub nawet dziesięć lat. Limitowanie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Egzekucja mieszkania a umowa najmu

Egzekucja mieszkania a umowa najmu

We wrześniu bieżącego roku zawarłem umowę o najem lokalu mieszkalnego, w której zobowiązałem się do zapłaty z góry 4000 PLN za pierwsze 6 miesięcy. Kwotę powyższą uiściłem. W umowie został (...)

Eksmisja najemcy prowadzącego działalność. Jak i co robić?

Eksmisja najemcy prowadzącego działalność. Jak i co robić?

11 maja 2006 zawarłem umowę najmu lokalu (mieszkania) dla podmiotu mającego prowadzić w nim działalność gospodarczą - punkt sprzedaży pieczywa. Umowa zawarta została na piśmie na czas nieokreślony (...)

Niewypłacalny najemca

Niewypłacalny najemca

11 maja 2006 zawarłem umowę najmu lokalu (mieszkania) dla podmiotu mającego prowadzić w nim działalność gospodarczą - punkt sprzedaży pieczywa. Umowa zawarta została na piśmie na czas nieokreślony (...)

Prawa właściciela i najemcy a remont lokalu

Prawa właściciela i najemcy a remont lokalu

Na podstawie aktu notarialnego kupna nieruchomości sporządzonej przez notariusza z dniem 04.10.2007r. staliśmy się właścicielami lokalu mieszkalnego w pewnej kamienicy w R. Osoba mieszkająca w kamienicy (...)

Wypowiedzenie umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu

Wynajęliśmy prywatnie mieszkanie, podpisując umowę na rok z możliwością wypowiedzenia tylko w wypadku złamania jej postanowień przez którąś ze stron. Najemcy jednak postanowili się wyprowadzić (...)

Koszty uzyskania przychodów przy wynajmie lokalu

Koszty uzyskania przychodów przy wynajmie lokalu

Chcę wynajmować mieszkanie jako osoba fizyczna dla firmy. Co mogę zaliczyć w koszty uzyskania przychodów, rozliczając się na zasadach ogólnych? Odsetki od kredytu, wyposażenie, remont budynku, (...)

Ustawa o ochronie lokatorów a wynajem prywatny

Ustawa o ochronie lokatorów a wynajem prywatny

Chcę wynająć swoje mieszkanie młodej rodzinie. Słyszałem, że w związku z ustawą o ochronie lokatorów, w pewnych wypadkach może być problem z \"rozstaniem się\" z najemcą, obowiązek wskazania (...)

Zwrot partycypacji TBS a rozwód

Zwrot partycypacji TBS a rozwód

W kwietniu 2003 r. wyszłam za mąż, w sierpniu 2003 r. podpisaliśmy z mężem umowę najmu z PTBS, wpłaciliśmy kaucję. Partycypantem została moja mama i jest nim do dzisiaj. Cesja partycypacji nie (...)

Wynajem mieszkań a podatek od wynajmu

Wynajem mieszkań a podatek od wynajmu

Jestem właścicielem dwóch mieszkań. Zastanawiam się nad ich wynajmem. Istnieją dwa sposoby rozliczenia się z podatku od wynajmu: ryczałtowy (dwa progi podatkowe) oraz na zasadach ogólnych, doliczając (...)

Amortyzacja wynajmowanego mieszkania

Amortyzacja wynajmowanego mieszkania

Jesteśmy wspólnie z żoną właścicielami nowego mieszkania (akt notarialny podpisany w lutym 2008 r., natomiast umowa kupna z developerem w 2006 roku). Urządziliśmy je z pełnym wyposażeniem i wynajęliśmy (...)

Odszkodowanie za zniszczenie mieszkania

Odszkodowanie za zniszczenie mieszkania

Osoba X jest Najemcą lokalu mieszkalnego wynajmowanego od Gminy. Część mieszkania uległa spaleniu od pozostawionej w gniazdku ładowarki do telefonu. Ekspertyza stwierdza, iż pozostawienie ładowarki (...)

Podstawy rozwiązania umowy najmu lokalu

Podstawy rozwiązania umowy najmu lokalu

Pomiędzy wynajmującym i najemcą zawarto umowę najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony - 12 m-cy. Wynajmujący planuje sprzedać lokal będący przedmiotem umowy w drodze przetargu nieograniczonego. (...)

Umowa najmu czy dzierżawy?

Umowa najmu czy dzierżawy?

Chciałbym podpisać umowę najmu lub dzierżawy ( która będzie korzystniejsza i spełniała moje priorytety) z Parafią Rzymsko-Katolicką reprezentowaną przez ks.proboszcza czy to wystarczy na najem (...)

Skuteczne wypowiedzenie umowy najmu

Skuteczne wypowiedzenie umowy najmu

11 maja 2006 zawarłem umowę najmu lokalu (mieszkania) dla podmiotu mającego prowadzić w nim działalność gospodarczą - punkt sprzedaży pieczywa. Umowa zawarta została na piśmie na czas nieokreślony (...)

Wyprowadzenie się lokatora przed upływem umowy

Wyprowadzenie się lokatora przed upływem umowy

Czy wyprowadzenie się z wynajmowanego lokalu najemcy (studenta), z którym została zawarta umowa najmu kwatery studenckiej na czas oznaczony (rok) w trakcie tego okresu, powoduje jej rozwiązanie, czy (...)

Wykup lokalu wynajmowanego w spółdzielni mieszkaniowej

Wykup lokalu wynajmowanego w spółdzielni mieszkaniowej

Kilka lat temu mój dziadek wybudował przy kamienicy pracownie, której obecnie jestem najemcą i wykorzystuje jako pracownie malarską. Czy jako najemca lokalu, który obecnie jest własnością spółdzielni (...)

Kaseton - inwestycja, czy środek trwały

Kaseton - inwestycja, czy środek trwały

Prowadzę działalność gospodarczą. W ubiegłym roku byłem na PKPiR i VAT. Obecnie od stycznia jestem na ksiegach rachunkowych. Od lipca dokonuję inwestycji w obcy srodek trwały (adaptacja lokalu (...)

Wygaśnięcie umowy najmu. Co mogę zrobić, aby najemca opuścił lokal ?

Wygaśnięcie umowy najmu. Co mogę zrobić, aby najemca opuścił lokal ?

Jestem właścicielem mieszkania, które wynająłem na czas oznaczony. Umowa najmu zawarta na czas oznaczony wygasła. W związku z powyższym zwróciłem się do najemcy, aby wyprowadził się z wynajmowanego (...)

Wymagania Urzędu Skarbowego przy rejestracji VAT

Wymagania Urzędu Skarbowego przy rejestracji VAT

W wyniku rozpoczęcia najmu lokalu użytkowego, jako osoba fizyczna, wysłałem do Urzędu Skarbowego dokumentację do rejestracji VAT (druk VAT-R oraz potwierdzenie wniesienia wpłaty rejestracyjnej). (...)

Wypowiedzenie najmu z powodu zaległości w czynszu

Wypowiedzenie najmu z powodu zaległości w czynszu

Jestem właścicielem budynków mieszkalnych po byłym PGR (mam akt własności). Budynki te musiałem przejąć wraz z lokatorami, od których pobieram czynsz. Jeden z lokatorów jest w zwłoce w zapłacie (...)

Rozbiórka budynku wynajmowanego a lokal zamienny

Rozbiórka budynku wynajmowanego a lokal zamienny

Wynajmuje lokal gminny. Burmistrz przysłał mi pismo informujące mnie, iż został mi przydzielony lokal w nowo wybudowanym bloku komunalnym. Jako termin przeprowadzki podał miesiąc. Jak mniemam burmistrz (...)

Prawo pierwokupu do wynajmowanego lokalu

Prawo pierwokupu do wynajmowanego lokalu

Wynajmując lokal w umowie dodaliśmy do niej klauzulę " z prawem pierwokupu". Czy oznacza to, że będę musiał ten lokal kiedyś odsprzedać wynajmującemu?  Zastrzeżenie w umowie prawa pierwokupu (...)

Zmiana sposobu ogrzewania lokalu komunalnego

Zmiana sposobu ogrzewania lokalu komunalnego

We wspólnocie mieszkaniowej, w której gmina ma swoje udziały właściciele postanowili dokonać zmiany sposobu ogrzewania lokali. Dotychczasowe ogrzewanie zasilane z sieci miejskiej postanowili zmienić (...)

Sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku

Sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku

Mam problem z podatkiem od spadku i ewentualnie dochodowym po sprzedaży mieszkania - spadku. Otóż, zgodnie z zaświadczeniem warunkowym z urzędu skarbowego zgłoszony został majątek w postaci mieszkania, (...)

Opłacanie przez najemcę abonamentu RTV

Opłacanie przez najemcę abonamentu RTV

Podpisując umowę najmu lokalu (mieszkania), zobowiązałam się do opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego. Jest to dla mnie oczywista sytuacja, jednak chciałam dokonywać opłat we własnym imieniu. (...)

Wyposażenie lokalu jako koszt uzyskania przychodu

Wyposażenie lokalu jako koszt uzyskania przychodu

Prowadzę działalność gospodarczą opartą przede wszystkim na wynajmowaniu budynku dla innej firmy. Czy mogę zakupić wyposażenie kuchni (tzn.: piekarnik, zmywarkę, płytę ceramiczną) i zakup (...)

Bezpłatne użyczenie wynajmowanego lokalu

Bezpłatne użyczenie wynajmowanego lokalu

Jeżeli przedmiotem najmu jest lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniami przynależnymi położonymi poza lokalem, tj. piwnicą , budynkami gospodarczymi i za zgodą/umową ustną właściciela i najemcy (...)

Milcząca zgoda na dokonanie ulepszeń w lokalu

Milcząca zgoda na dokonanie ulepszeń w lokalu

Nowy właściciel - czyli aktualny Wynajmujący - powołując sie na zapisy umowy najmu z poprzednim właścicielem, który brzmi - "najemca może dokonywać remontów kapitalnych oraz ulepszeń lokalu (...)

Ochrona prywatności najemcy

Ochrona prywatności najemcy

Najemca proponuje wymianę zamków w celu ochrony prywatności, mam sie zgodzić? Czy musze oddać wszystkie klucze przy wynajmie mieszkania, czy mogę zostawić sobie 1 klucz od własnego mieszkania w (...)

Koszty uzyskania przychodu z najmu mieszkania

Koszty uzyskania przychodu z najmu mieszkania

Osiągam przychody z najmu mieszkania. Rozliczam się na zasadach ogólnych. Czy można ująć w kosztach przychodu wydatki poniesione na ubezpieczenie mieszkania. Czy jako dokument potwierdzający wystarczy (...)

FORUM PRAWNE

wykup mieszkania od spółdzielni.......

wykup mieszkania od spółdzielni....... Chciałbym wykupić na własność mieszkanie od spóldzielni w którym mieszkam od 20 lat, i sprzedac je za kilka dni. Czy w związku z tym poniosę jakieś dodatkowe (...)

Umowa najmu na czas określony-jak wypowiedzieć

Umowa najmu na czas określony-jak wypowiedzieć umowa najmu lokalu użytkowego została zawarta na czas określony, od daty do daty. Niestety nie zawiera zapisu o możliwości wypowiedzenia, czy i na (...)

Egzekucja komornicza w miejscu zamieszkania dziecka dłużnika

Egzekucja komornicza w miejscu zamieszkania dziecka dłużnika Witam Jestem DŁUŻNIKIEM i prowadzone jest przeciwko mnie postępowanie egzekucyjne Komornik sądowy chce zająć ruchomości znajdujące (...)

Właściciel mieszkania, które wynajmuję, chce pokazywać mieszkanie zainteresowanym zakupem

Właściciel mieszkania, które wynajmuję, chce pokazywać mieszkanie zainteresowanym zakupem Witam, Czy właściciel mieszkania, które wynajmuję, lub ewentualnie jego pełnomocnik, mają prawo przyprowadzać (...)

Protokół zdawczo - odbiorczy licznika prądu - problem z rozwiązaniem umowy z Energetyką

Protokół zdawczo - odbiorczy licznika prądu - problem z rozwiązaniem umowy z Energetyką ponad pół roku rezygnowałam z wynajmowanego przeze mnie lokalu pod działalność handlową. Umowa z Energetyką (...)

Odszkodowanie po wypowiedzeniu 3 letnim

Odszkodowanie po wypowiedzeniu 3 letnim Witajcie, lokatorowi skończyło się 3 letnie wypowiedzenie w sierpniu 2004 roku. Teraz ma sprawę o eksmisje, ale sąd orzeknie lokal socjalny, bo przedstawi zaświadczenia (...)

Właściciel zablokował dostęp do wynajmowanego lokalu

Właściciel zablokował dostęp do wynajmowanego lokalu Witam, wynajmuję lokal uzytkowy pod działalność. Niestety nie wszystko idzie tak jak bym chciał i mam drobne opóźnienia. Właściciel lokalu (...)

Problem z wlaścicielem lokalu

Problem z wlaścicielem lokalu Witam, wraz z grupa kolegów ze studiów wynajmuje mieszkanie na czas roku akademickiego. Została spisana umowa, określające kwoty czynszu, czas wynajmu, kaucje. Lecz (...)

Nieuczciwy wynajem

Nieuczciwy wynajem Wynajmowałem mieszkanie, umowa na czas roczny w zapisach brak informacji o wcześniejszym wypowiedzeniu lokalu, po 2 miesiącach zamieszkiwania stwierdziłem robaki ( cierpię na przewlekłą (...)

Wrogie i podstępne przejęcie firmy przez wspólnika

Wrogie i podstępne przejęcie firmy przez wspólnika Kilka miesięcy temu założyłem spółkę ze swoim przyjacielem, żeby uruchomić restaurację. Przyjaciel zdecydował, że zamiast niego do spółki (...)

problem z umowa

problem z umowa Mam problem z pewną firmą , która twierdzi że zawarłem z nią 2 letnią umowe na bazie której mam płacić jej przez ten okres ponad 300zł miesięcznie. Faktem jest że brałem (...)

Najem lokalu

Najem lokalu Jak uniknąc niekorzystnego wyroku sądowego ? (Bogdan Z.) Nie ma możliwości odpowiedzi bez konkretów. charon4 człowiek zajął lokal po matce,która przeprowadziła sie do innego( w ramach (...)

Podatek gruntowy od wynajmowanego gminnego lokalu

Podatek gruntowy od wynajmowanego gminnego lokalu Witam w roku 2014 podpisałem z gmina umowę o wynajem lokalu w danej umowie nie było żadnego zapisu o kosztach podatku gruntowego . Umowa trwała 3 (...)

Zamiana wykupionego mieszkania na 2 lokale a utrata bonifikaty

Zamiana wykupionego mieszkania na 2 lokale a utrata bonifikaty Witam, Bardzo zależy mi na wyjaśnieniu poniżej opisanych wątpliwości. Mieszkam z rodzicami. Moi rodzice są najemcami lokalu komunalnego (...)

możecie coś poradzić w tej sprawie

możecie coś poradzić w tej sprawie Witam mam pytanie i proszę o poradę otóż mój bardzo dobry znajomy wynajmował mieszkanie w Warszawie z 3 swoimi kumplami w czym ten mój znajomy i 2 innych podpisali (...)

Rozwiązanie (nieważnej?) umowy najmu mieszkania.

Rozwiązanie (nieważnej?) umowy najmu mieszkania. Otóż w umowie o wynajęcie mieszkania właściciel mieszkania wpisał w miejsce przeznaczone dla wynajmującego mnie a w miejsce najemcy siebie. czyli... (...)

czy chłopak może się wprowadzić do wynajmowanego przeze mnie mieszkania?

czy chłopak może się wprowadzić do wynajmowanego przeze mnie mieszkania? Witam. Mam takie pytanie. Wynajmuje mieszkanie w bloku. Mam chłopaka i chcielibyśmy już zamieszkać razem. Czy może się (...)

Lokal użytkowy - zmiana właściciela budynku

Lokal użytkowy - zmiana właściciela budynku Witam. Po krotce opiszę na czym polega problem... W roku 2014 zamknąłem swoją działalność gospodarczą. W związku z brakiem możliwości zabrania (...)

Podział mieszkania komunalnego

Podział mieszkania komunalnego Dzień dobry. Jestem świeżo po rozwodzie, wszystko załatwiliśmy polubownie i musimy z byłym mężem ustalić kwestie finansowe. Kiedy byliśmy małżeństwem dostaliśmy (...)

czy jesli ja jako najemca mieszkania wypowiadam umowe najmu (okres wypowiedzenia wynosi 2 miesiace)moge

czy jesli ja jako najemca mieszkania wypowiadam umowe najmu (okres wypowiedzenia wynosi 2 miesiace)moge czy jesli ja jako najemca mieszkania wypowiadam umowe najmu (okres wypowiedzenia wynosi 2 miesiace)moge (...)

Porady prawne