Użyczenie a sprzedaż bezprzetargowa

Pytanie:

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa wykonująca w imieniu Skarbu Państwa prawo własności, w 2000 r. użyczyła, na podstawie umowy użyczenia, nieruchomość trzem osobom reprezentującym Społeczny Komitet Budowy Parkingu. Grunt ten został przeznaczony na budowę parkingu osiedlowego przez biorącego w użyczenie. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron za 3-miesięcznym terminem wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy biorący w używanie zobowiązał się zwrócić grunt w stanie nie pogorszonym i przywrócony do stanu pierwotnego. W bieżącym roku WAM sprzedał wymieniony grunt spółce deweloperskiej nie rozwiązując umowy użyczenia. Czy wedle przedstawionego stanu faktycznego, użyczający miał prawo sprzedać nieruchomość bez rozwiązania umowy użyczenia (zgodnie z art. 77 §2 KC skoro została zawarta w formie pisemnej jej wypowiedzenie też powinno być zawarte w tej formie) i czy umowa sprzedaży jest ważna? Czy powinien ogłosić przetarg na sprzedaż tej nieruchomości, do której mogłyby przystąpić wspólnoty mieszkaniowe korzystające z parkingu? Czy biorący w używanie może dochodzić roszczeń związanych ze sprzedażą gruntu bez rozwiązania umowy (np. poniesionych kosztów)?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.6.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Użyczenie a sprzedaż bezprzetargowa

Przepisy regulujące umowę użyczenie nie przewidują analogicznego rozwiązania, które ma miejsce w przypadku najmu. W odniesieniu do umowy najmu istnieje zasada, że w  razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy. Nabywca ma prawo wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia. Żadna z powyższych umów nie ogranicza natomiast uprawnień wynikających z prawa własności wynajmującego polegających między innymi na możliwości rozporządzania rzeczy, w tym sprzedaży rzeczy. W razie przejścia własności przedmiotu użyczenia na inną osobę umowa użyczenia wygasa. Jeżeli użyczający sprzedał przedmiot nie wypowiadając wcześniej w odpowiednim terminie umowy użyczenia, biorący w użyczenie ma prawo wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania. Umowa sprzedaży pozostaje ważna bez względu na wykonanie czy niewykonanie obowiązków wynikających z umowy użyczenia.

Porady prawne

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa wykonuje prawa właścicielskie Skarbu Państwa. Do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa znajduje zastosowanie ustawa o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z nią co do zasady sprzedaż nieruchomości powinna nastąpić w drodze przetargu. W drodze bezprzetargowej sprzedaż nieruchomości następuje, jeżeli:

  1. jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu;  

  2. zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami;  

  3. jest zbywana na rzecz osób fizycznych i prawnych, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego; 

  4. zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny;  

  5. sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego;  

  6. przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości; 

  7. ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej państwowej lub samorządowej osoby prawnej, lub majątek tworzonej fundacji;  

  8. jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na której terenie jest położona;  

  9. przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości; 

  10. jest zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej. 

Ustawa o gospodarce nieruchomościami nie rozstrzyga natomiast kwestii, czy ważna jest sprzedaż dokonana w drodze bezprzetargowej, gdy istniał obowiązek do zachowania tego trybu. Orzecznictwo jest przy tym bardzo niejednolite w tej kwestii. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 1995 r. (III CZP 172/94, OSP 1995,  nr 7-8, poz. 165): Sąd rejonowy w postępowaniu o założenie księgi wieczystej i wpis prawa własności nie bada i nie ustala prawidłowości zorganizowania i przeprowadzenia przetargu, jak i uprawnień, na które powoływał się biorący udział w przeprowadzeniu tego przetargu inny - poza właścicielem nieruchomości - podmiot. Zgodnie z poglądem Sądu Najwyższego umowa sprzedaży zawarta bez przetargu nie jest bezwzględnie nieważna. Stwierdzenia nieważności takiej umowy należy więc dochodzić w postępowaniu rozpoznawczym. Odmienny pogląd prezentuje A. Oleszko w: Księgi wieczyste. Zagadnienia Prawne, Kraków 1996,  s. 302 i n.  Według zdania tam wyrażonego nie ulega wątpliwości, iż sąd wieczystoksięgowy  powinien odmówić wpisu prawa w księdze wieczystej w razie stwierdzenia, że akt notarialny, stanowiący podstawę wpisu, obejmuje czynność prawną dotkniętą bezwzględną nieważnością. Zgodnie z tym poglądem sprzedaż bez zachowania trybu przetargu jest nieważna od samego początku, i to z mocy prawa, wobec czego sąd uwzględnia ten stan z urzędu bez konieczności zgłaszania przez zainteresowaną stronę jakichkolwiek wniosków w tym względzie. Nieważność ta ma charakter bezwzględny. Każdy i zawsze może na nią powołać się. 

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Nabycie nieruchomości przez NZOZ w drodze bezprzetargowej - opinia prawna

Nabycie nieruchomości przez NZOZ w drodze bezprzetargowej - opinia prawna

Stan faktyczny Mam umowę dzierżawy na nieruchomość (działka z budynkiem Przychodni Lekarskiej). Umowa jest pomiędzy NZOZ (którego jestem właścicielem) a Gminą. Złożyłem wniosek o kupno części niezabudowanej działki z przeznaczeniem na wybudowanie budynku do poszerzenia świadczeń usług (...)

Obowiązek ogłoszenia o przetargu ograniczonym - opinia prawna

Obowiązek ogłoszenia o przetargu ograniczonym - opinia prawna

Stan faktyczny Pytanie dotyczy przetargu ograniczonego.... czy fakt sprzedaży przedmiotu/rzeczy w drodze przetargu ograniczonego musi być podany do wiadomości publicznej (ogłoszenie w gazecie)? Przedmiot zakupu/sprzedaży został wyceniony na wartość ok. 7.000 zł. Porada prawna Sprzedaż lub oddanie (...)

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

    W zasadzie od 22 października zaczynają obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zmienią się m.in. zasady sprzedaży dawnych mieszkań komunalnych. Skorzystać będą mogli na tym nowi właściciele lokali i osoby, które wykupiły je przed (...)

Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Moment ogłoszenia upadłości powoduje, obok skutków dla osoby upadłego i skutków co do jego majątku, także skutki względem zobowiązań upadłego. Należy rozstrzygnąć bowiem co uczynić ze zobowiązaniami powstałymi przed ogłoszeniem upadłości. Zobowiązanie jest to (...)

Kim jest prokurent? - Prokura w Kodeksie cywilnym

Kim jest prokurent? - Prokura w Kodeksie cywilnym

Kim jest prokurent, a co to jest prokura? Zgodnie z art. 109[1] ustawy Kodeks cywilny, prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie (...)

Egzekucja z nieruchomości - Kiedy komornik może zająć nieruchomość?

Egzekucja z nieruchomości - Kiedy komornik może zająć nieruchomość?

  Zasadą postępowania egzekucyjnego jest, iż wszczyna się je na wniosek wierzyciela, który jest kierowany do komornika. Wniosek o wszczęcie egzekucji może być złożony zarówno w formie pisemnej jak i ustnej (do protokołu). We wniosku o wszczęcie egzekucji powinno być (...)

Jak małżonkowie mogą wpływać na skład majątku wspólnego w trakcie trwania wspólności?

Jak małżonkowie mogą wpływać na skład majątku wspólnego w trakcie trwania wspólności?

  Wszystkie sytuacje opisane w niniejszym artykule nie dotyczą bezpośrednio samego podziału majątku wspólnego. Mimo to, czynności takie, jak zarząd majątkiem wspólnym czy zaciąganie zobowiązań, mogą wpłynąć na kształt tego majątku - zarówno poprzez jego zwiększenie, (...)

Nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym

Nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym

Eliminowanie zbędnych obciążeń administracyjnych, aktywizacja podmiotów publicznych i prywatnych oraz demonopolizacja administracji publicznej to główne cele, które realizować będzie nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP). Projekt nowelizacji, przygotowany pod (...)

Biura informacji gospodarczej - sposób na nierzetelnych kontrahentów

Biura informacji gospodarczej - sposób na nierzetelnych kontrahentów

Jeśli Twój kontrahent okazał się być nierzetelny możesz ustrzec innych na przyszłość – możesz skorzystać z usług biura informacji gospodarczej (dalej: biuro), zajmującego się udostępnianiem takich właśnie informacji. Udostępnianie informacji gospodarczej polega na przekazywaniu (...)

Ułatwienia dla osób zajmujących lokale wojskowe

Ułatwienia dla osób zajmujących lokale wojskowe

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa będzie miała większe prawa w gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym. Ponadto nowe prawo poprawi sytuację mieszkaniową i ekonomiczną osób zajmujących lokale mieszkalne (...)

Armia buduje mieszkania

Armia buduje mieszkania

Wojsko odda w tym roku do użytku 1200 mieszkań. Będzie też skupować lokale na rynku pierwotnym. Wszystko z powodu profesjonalizacji armii. W tym roku Wojskowa Agencja Mieszkaniowa wyda na budowę i zakup kwater oraz modernizację starszych lokali prawie pół miliarda złotych.Branża deweloperska (...)

Prawo do mieszkania z zasobów WAM po śmierci głównego lokatora - opinia prawna

Prawo do mieszkania z zasobów WAM po śmierci głównego lokatora - opinia prawna

Stan faktyczny  Od ok. 1990 roku mieszkam (bez zameldowania) z moją mamą w lokalu mieszczącym się w budynku należącym do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (WAM) w Warszawie. Na 160 lokali ok. 60 %, zostało już wykupionych przez lokatorów, którzy założyli wspólnotę mieszkaniową. WAM (...)

Podatek od czynności cywilnoprawnych od sprzedaży i zamiany rzeczy lub praw

Podatek od czynności cywilnoprawnych od sprzedaży i zamiany rzeczy lub praw

PCC a umowy sprzedaży i zamiany Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi umowy sprzedaży i zamiany, a także zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania PCC. Umowa sprzedaży (...)

SN o eksmisji z lokali socjalnych

SN o eksmisji z lokali socjalnych

W sprawie o przyznanie lokalu socjalnego osobom eksmitowanym z mieszkania znajdującego się w gestii Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, agencja nie może jednocześnie żądać od gminy odszkodowania za jego niedostarczenie. Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego (sygn. III CZP 56/09).Rzeczpospolita, (...)

Kto decyduje o eksmisji z mieszkania WAM?

Kto decyduje o eksmisji z mieszkania WAM?

Sąd cywilny nie jest uprawniony do rozpatrywania sprawy o opróżnienie mieszkań pozostających w gestii Wojskowej Agencji Mieszkaniowej   (...)Taką decyzję można zaskarżyć do sądu administracyjnego. Tylko wtedy, gdy przymusowo usunięta z mieszkania ma być: kobieta w ciąży, małoletni, (...)

Czy gminy muszą przejmować mienie wojskowe?

Czy gminy muszą przejmować mienie wojskowe?

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa nie będzie już zmuszać gmin do przejmowania niepotrzebnych jej gruntów, budynków, lokali i wszelkiej zdewastowanej infrastruktury. Trybunał Konstytucyjny orzekł wczoraj, że przepis, który nakazywał gminom przejmowanie zbędnego wojsku majątku bez pytania ich o (...)

Bezprawna podwyżka czynszów za najmowane mieszkania wojskowe!

Bezprawna podwyżka czynszów za najmowane mieszkania wojskowe!

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa podniosła bezprawnie w 2004 r. czynsz za mieszkania wojskowe. Tak twierdzi rzecznik praw obywatelskich. Niepokoi go również sytuacja niektórych najemców. W lipcu 2006 r. muszą się wyprowadzić z zajmowanych mieszkań, bo wojsko chce je przeznaczyć na kwatery. Grozi (...)

Za rozłąkę dla żołnierza...

Za rozłąkę dla żołnierza...

Zmieniają się uprawnienia żołnierzy zawodowych pełniących obowiązki służbowe w miejscowościach odległych od tych, w których mają rodziny. Za tymczasowe lokum w kwaterach lub internatach nie muszą już płacić. Opłaty takie pokrywa wojsko z dotacji budżetowej. Jeżeli jednak żołnierz (...)

Wsparcie dla żołnierzy i ich rodzin

Wsparcie dla żołnierzy i ich rodzin

Jakie nowe przepisy zainteresują żołnierzy?Posło­wie uznali, iż poświęce­nie dla Ojczyzny powinno być odpowiednio doce­niane przez państwo. Nowelizacja ustawy o służbie wojsko­wej żołnierzy zawodowych oraz niektó­rych innych ustaw przewiduje pomoc dla rannych i (...)

Zmiany w programie Mieszkanie Plus i uwłaszczeniu

Zmiany w programie Mieszkanie Plus i uwłaszczeniu

Ważne zmiany w programie Mieszkanie Plus i uwłaszczeniu Spółki Skarbu Państwa otrzymają pełną (100%) wartość nieruchomości przekazanych na potrzeby programu Mieszkanie Plus a Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) i Agencja Mienia Wojskowego (AMW) niemal pełną (90%), (...)

Biura informacji gospodarczej - sposób na nierzetelnych kontrahentów

Biura informacji gospodarczej - sposób na nierzetelnych kontrahentów

Jeśli Twój kontrahent okazał się być nierzetelny możesz ustrzec innych na przyszłość – możesz skorzystać z usług biura informacji gospodarczej (dalej: biuro), zajmującego się udostępnianiem takich właśnie informacji. Udostępnianie informacji gospodarczej polega na przekazywaniu (...)

Ułatwienia dla osób zajmujących lokale wojskowe

Ułatwienia dla osób zajmujących lokale wojskowe

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa będzie miała większe prawa w gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym. Ponadto nowe prawo poprawi sytuację mieszkaniową i ekonomiczną osób zajmujących lokale mieszkalne (...)

Armia buduje mieszkania

Armia buduje mieszkania

Wojsko odda w tym roku do użytku 1200 mieszkań. Będzie też skupować lokale na rynku pierwotnym. Wszystko z powodu profesjonalizacji armii. W tym roku Wojskowa Agencja Mieszkaniowa wyda na budowę i zakup kwater oraz modernizację starszych lokali prawie pół miliarda złotych.Branża deweloperska (...)

Prawo do mieszkania z zasobów WAM po śmierci głównego lokatora - opinia prawna

Prawo do mieszkania z zasobów WAM po śmierci głównego lokatora - opinia prawna

Stan faktyczny  Od ok. 1990 roku mieszkam (bez zameldowania) z moją mamą w lokalu mieszczącym się w budynku należącym do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (WAM) w Warszawie. Na 160 lokali ok. 60 %, zostało już wykupionych przez lokatorów, którzy założyli wspólnotę mieszkaniową. WAM (...)

Podatek od czynności cywilnoprawnych od sprzedaży i zamiany rzeczy lub praw

Podatek od czynności cywilnoprawnych od sprzedaży i zamiany rzeczy lub praw

PCC a umowy sprzedaży i zamiany Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi umowy sprzedaży i zamiany, a także zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania PCC. Umowa sprzedaży (...)

SN o eksmisji z lokali socjalnych

SN o eksmisji z lokali socjalnych

W sprawie o przyznanie lokalu socjalnego osobom eksmitowanym z mieszkania znajdującego się w gestii Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, agencja nie może jednocześnie żądać od gminy odszkodowania za jego niedostarczenie. Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego (sygn. III CZP 56/09).Rzeczpospolita, (...)

Kto decyduje o eksmisji z mieszkania WAM?

Kto decyduje o eksmisji z mieszkania WAM?

Sąd cywilny nie jest uprawniony do rozpatrywania sprawy o opróżnienie mieszkań pozostających w gestii Wojskowej Agencji Mieszkaniowej   (...)Taką decyzję można zaskarżyć do sądu administracyjnego. Tylko wtedy, gdy przymusowo usunięta z mieszkania ma być: kobieta w ciąży, małoletni, (...)

Czy gminy muszą przejmować mienie wojskowe?

Czy gminy muszą przejmować mienie wojskowe?

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa nie będzie już zmuszać gmin do przejmowania niepotrzebnych jej gruntów, budynków, lokali i wszelkiej zdewastowanej infrastruktury. Trybunał Konstytucyjny orzekł wczoraj, że przepis, który nakazywał gminom przejmowanie zbędnego wojsku majątku bez pytania ich o (...)

Bezprawna podwyżka czynszów za najmowane mieszkania wojskowe!

Bezprawna podwyżka czynszów za najmowane mieszkania wojskowe!

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa podniosła bezprawnie w 2004 r. czynsz za mieszkania wojskowe. Tak twierdzi rzecznik praw obywatelskich. Niepokoi go również sytuacja niektórych najemców. W lipcu 2006 r. muszą się wyprowadzić z zajmowanych mieszkań, bo wojsko chce je przeznaczyć na kwatery. Grozi (...)

Za rozłąkę dla żołnierza...

Za rozłąkę dla żołnierza...

Zmieniają się uprawnienia żołnierzy zawodowych pełniących obowiązki służbowe w miejscowościach odległych od tych, w których mają rodziny. Za tymczasowe lokum w kwaterach lub internatach nie muszą już płacić. Opłaty takie pokrywa wojsko z dotacji budżetowej. Jeżeli jednak żołnierz (...)

Wsparcie dla żołnierzy i ich rodzin

Wsparcie dla żołnierzy i ich rodzin

Jakie nowe przepisy zainteresują żołnierzy?Posło­wie uznali, iż poświęce­nie dla Ojczyzny powinno być odpowiednio doce­niane przez państwo. Nowelizacja ustawy o służbie wojsko­wej żołnierzy zawodowych oraz niektó­rych innych ustaw przewiduje pomoc dla rannych i (...)

Zmiany w programie Mieszkanie Plus i uwłaszczeniu

Zmiany w programie Mieszkanie Plus i uwłaszczeniu

Ważne zmiany w programie Mieszkanie Plus i uwłaszczeniu Spółki Skarbu Państwa otrzymają pełną (100%) wartość nieruchomości przekazanych na potrzeby programu Mieszkanie Plus a Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) i Agencja Mienia Wojskowego (AMW) niemal pełną (90%), (...)

Społeczne agencje najmu

Społeczne agencje najmu

Od 23 lipca 2021 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom będą mogły powstawać społeczne sgencje najmu – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody (...)

Rząd pozwoli razić prądem w pociągach?

Rząd pozwoli razić prądem w pociągach?

Osiem służb mundurowych ma dostać nową broń. Sparaliżują kierowcę, pasażera kolei, a nawet agresywnego grzybiarza w lesie. MSWiA pracuje nad przepisami, które mają zapewnić mundurowym większe bezpieczeństwo podczas służby. Chodzi o założenia do ustawy o środkach przymusu bezpośredniego (...)

Czynny żal pozwala uniknąć konsekwencji karnych skarbowych

Czynny żal pozwala uniknąć konsekwencji karnych skarbowych

Przewidziany w Kodeksie karnym skarbowym skuteczny czynny żal po popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego (np. w razie niezłożenia deklaracji w terminie czy niezapłacenia należnego podatku) daje sprawcy możliwość uniknięcia kary. Jakie warunki trzeba spełnić, aby czynny żal był (...)

Jak Agencja Mienia Wojskowego trwoni majątek?

Jak Agencja Mienia Wojskowego trwoni majątek?

NIK stwierdziła ogromne straty spowodowane działalnością Agencji Mienia Wojskowego. Podejrzane transakcje AMW bada prokuratura i żandarmeria wojskowa. (...)To nie pierwsze zastrzeżenia NIK do działalności Agencji. Kontrolerzy Izby już w 2002 r. alarmowali, że Agencja Mienia Wojskowego naruszyła (...)

Projekt ustawy wprowadzającej model SAN przyjęty przez rząd

Projekt ustawy wprowadzającej model SAN przyjęty przez rząd

Rząd zwiększa dostępność mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach Rada Ministrów przyjęła propozycję nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie do systemu (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zakup działki budowlanej od gminy

Zakup działki budowlanej od gminy

Chciałbym kupić od gminy działkę. Gmina ma plan zagospodarowania, podzieliła teren i co jakiś czas ogłasza przetarg na sprzedaż działek. Czy gmina może sprzedać działkę o wartości ok. 60000 (...)

Bezprzetargowa sprzedaż działki gminnej

Bezprzetargowa sprzedaż działki gminnej

Wraz z sąsiadem korzystamy z wspólnej drogi dojazdowej do naszych działek siedliskowych. Droga jest własnością gminy, która zamierza ją sprzedać. Problem polega na tym że ze względu na trwający (...)

Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości

Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości

Jestem dzierżawcą części nieruchomości komunalnej o powierzchni 0,1600 ha, którą użytkuję na poprawienie warunków zagospodarowania działki siedliskowej Aktualnie złożyłem wniosek o sprzedaż (...)

Zakup wolnego lokalu od gminy

Zakup wolnego lokalu od gminy

W bloku komunalnym znajduje się mieszkanie, które zajmowane jest przez rodziny patologiczne (najczęściej alkoholików). Ostatnio kolejni zostali eksmitowani. Mieszkanie stoi puste i zdemolowane. Czy (...)

Nakłady na nieruchomość użyczoną

Nakłady na nieruchomość użyczoną

Umowa użyczenia wyraźnie określa, jakie urządzenia mają zostać postawione na przedmiotowej nieruchomości i takie też zostały tam wybudowane. Tak, więc nie mają tu zastosowania przepisy o prowadzeniu (...)

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze (...)

Sprzedaż samochodu i jego wyrejestrowanie

Sprzedaż samochodu i jego wyrejestrowanie

9 lat temu oddałam siostrze w użyczenie samochód osobowy. Teraz samochód jest zniszczony, nieubezpieczony, bez aktualnych badań. Straż miejska postanowiła go odholować jako wrak. Aby nie rosły (...)

Opodatkowanie dochodów z nieruchomości

Opodatkowanie dochodów z nieruchomości

Małżeństwo (kobieta Polka, mężczyzna Holender) - oboje mieszkają i pracują (od 6 lat) w USA i tam razem rozliczają się z podatków. W Polsce zakupili wspólnie mieszkanie (jako inwestycja). Akt (...)

Pola eksploatacji utworu a sprzedaż Ebooków

Pola eksploatacji utworu a sprzedaż Ebooków

Czy sprzedaż książek w formie Ebooków jest odrębnym polem eksploatacji w rozumieniu prawa autorskiego? Ustawodawca nie jest w stanie wymienić wszystkich możliwych pól eksploatacji, jednakże (...)

Prawo pierwszeństwa zakupu lokalu użytkowego gminy

Prawo pierwszeństwa zakupu lokalu użytkowego gminy

Firma ciepłownicza korzysta z pomieszczeń kotłowni komunalnej - będącej własnością gminną - na podstawie umowy użyczenia, zaopatrując w ciepło mieszkania Wspólnoty mieszkaniowej powstałej (...)

Tytuł prawny do lokalu

Tytuł prawny do lokalu

Chcę zarejestrować działalność gospodarczą związaną z usługami informatycznymi: tworzenie stron internetowych, sprzedaż własnego oprogramowania, zarządzanie urządzeniami informatycznymi i (...)

Umowa użyczenia, a pełnomocnictwo

Umowa użyczenia, a pełnomocnictwo

Mój przyjaciel wyjeżdża wkrótce za granicę na bliżej nieokreślony czas. Niedawno zamknął działalność gospodarczą, po likwidacji której pozostał mu samochód osobowy. Obecnie chce mi przekazać (...)

Unieważnienie wykupu mieszkania kwaterunkowego

Unieważnienie wykupu mieszkania kwaterunkowego

W mieszkaniu kwaterunkowym babci zameldowany był wnuk (faktycznie nie mieszkał). Wnuk dał babci pieniądze, a ona wykupiła od miasta za 10% wartości rynkowej lokal (bo mieszkała tam powyżej 10 lat), (...)

Sposoby przekania nieruchomości

Sposoby przekania nieruchomości

Mam pytanie czy mogę w inny sposób przekazać dom oprócz sprzedaży? Chciałabym go komuś przekazać bez pobierania środków pieniężnych? Najbardziej typowym sposobem przekazania nieruchomości (...)

uprawnienia komornika

uprawnienia komornika

Komornik prowadzi egzekucję przeciwko mojemu dłużnikowi. Jestem współwłaścicielem naczepy dłużnika (umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie). Komornik wysłał do Starosty Powiatowego \\\"Wniosek (...)

FORUM PRAWNE

prosze o porade

prosze o porade witam,moj dziadek byl emerytowanym zolnierzem mial mieszkanie kwaterunkowe,od 6 lat juz nie mieszkam z dziadkiem ale opiekowalam sie nim do konca jego dni,jestem w jego mieszkaniu zameldowana (...)

Wyciek gazu, kto pokrywa koszty

Wyciek gazu, kto pokrywa koszty Witam, w mieszkaniu w którym mieszkam stwierdzono wyciek gazu, zadzwoniłem więc do wspólnoty (WAM - wojskowa agencja mieszkaniowa) i tam poinformowano mnie że usterkę (...)

Mam problem, mieszkam razem z bratem w mieszkaniu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, głównym najemcą

Mam problem, mieszkam razem z bratem w mieszkaniu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, głównym najemcą Mam problem, mieszkam razem z bratem w mieszkaniu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, głównym najemcą (...)

AGENCJA MIESZKANIOWA SPRZEDAŁA NAM DOM Z SAMOWOLĄ BUDOWLANĄ ( TARAS)

AGENCJA MIESZKANIOWA SPRZEDAŁA NAM DOM Z SAMOWOLĄ BUDOWLANĄ ( TARAS) AGENCJA MIESZKANIOWA SPRZEDAŁA NAM DOM Z SAMOWOLĄ BUDOWLANĄ ( TARAS) W grudniu 2010 roku razem z partnerem postanowiliśmy zakupic (...)

sprawa o alimenty na matkę

sprawa o alimenty na matkę Witam!! mam problem mój były mąż płaci alimenty na naszego syna w chwili obecnej nasza sytuacja się zmieniła nie mam pracy czy mogę zażądać od niego alimentów i (...)

Alimenty dla byłej żony

Alimenty dla byłej żony Mój przyjaciel ma orzeczony rozwód o jego winie. Pracuje jako żołnierz zawodowy i zarabia 2300zł netto. Z tego płaci alimenty na dwoje (jedno teraz idzie na studia, drugie (...)

prosze o porade

prosze o porade witam,moj dziadek byl emerytowanym zolnierzem mial mieszkanie kwaterunkowe,od 6 lat juz nie mieszkam z dziadkiem ale opiekowalam sie nim do konca jego dni,jestem w jego mieszkaniu zameldowana (...)

Wyciek gazu, kto pokrywa koszty

Wyciek gazu, kto pokrywa koszty Witam, w mieszkaniu w którym mieszkam stwierdzono wyciek gazu, zadzwoniłem więc do wspólnoty (WAM - wojskowa agencja mieszkaniowa) i tam poinformowano mnie że usterkę (...)

Mam problem, mieszkam razem z bratem w mieszkaniu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, głównym najemcą

Mam problem, mieszkam razem z bratem w mieszkaniu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, głównym najemcą Mam problem, mieszkam razem z bratem w mieszkaniu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, głównym najemcą (...)

AGENCJA MIESZKANIOWA SPRZEDAŁA NAM DOM Z SAMOWOLĄ BUDOWLANĄ ( TARAS)

AGENCJA MIESZKANIOWA SPRZEDAŁA NAM DOM Z SAMOWOLĄ BUDOWLANĄ ( TARAS) AGENCJA MIESZKANIOWA SPRZEDAŁA NAM DOM Z SAMOWOLĄ BUDOWLANĄ ( TARAS) W grudniu 2010 roku razem z partnerem postanowiliśmy zakupic (...)

sprawa o alimenty na matkę

sprawa o alimenty na matkę Witam!! mam problem mój były mąż płaci alimenty na naszego syna w chwili obecnej nasza sytuacja się zmieniła nie mam pracy czy mogę zażądać od niego alimentów i (...)

Alimenty dla byłej żony

Alimenty dla byłej żony Mój przyjaciel ma orzeczony rozwód o jego winie. Pracuje jako żołnierz zawodowy i zarabia 2300zł netto. Z tego płaci alimenty na dwoje (jedno teraz idzie na studia, drugie (...)

Kup wysokiej jakości paszporty nowości , fałszywe identyfikatory (universadocs3@gmail.com)

Kup wysokiej jakości paszporty nowości , fałszywe identyfikatory (universadocs3@gmail.com) Kup wysokiej jakości paszporty nowości , fałszywe identyfikatory (universadocs3@gmail.com) Najwyższej jakości (...)

Kup wysokiej jakości paszporty nowości , fałszywe identyfikatory (universadocs3@gmail.com)

Kup wysokiej jakości paszporty nowości , fałszywe identyfikatory (universadocs3@gmail.com) Kup wysokiej jakości paszporty nowości , fałszywe identyfikatory (universadocs3@gmail.com) Najwyższej jakości (...)

Wierzytelności a decyzje GIODO

Wierzytelności a decyzje GIODO Wielkie uznanie dla Macieja Logan za bezinteresowną pomoc dla innych, zwłaszcza w kwestii Kruka! Gorąco Pozdrawiam :) Panie Macieju znalazłem coś niepokojącego odnośnie (...)

sprzedaż

sprzedaż Mam pytanie jeśli jestem konsultantem firmy ORIFLAME to czy mogę legalnie sprzedawać i wbijać do kasy kosmetyki pochodzące z katalogu tej firmy -(mam na nie fakturę VAT)

sprzedaż

sprzedaż mój szwagier otrzymał od swojego ojca, rolnika gospodarstwo rolne, za emeryturę, na pocz. lat 80-tych ubiegłego wieku. obecnie szwagier chce sprzedać jedną działkę, wchodzącą w skład (...)

Sprzedaż

Sprzedaż Witam, Mam takie pytanie chcę kupić sprzęt z USA ale nie ma nic powiedziane o gwarancji, czy może tak być jeśli sprowadza się z daleka sprzęt nie udziela się wtedy gwaracji?Z góry (...)

Sprzedaż

Sprzedaż Witam Mam taki problem czy muszę oddać pieniądze jeśli sprzedałem telefon a kupujący teraz nie jest zadowolony i chce zwrotu pieniędzy a z przedmiotem jest wszystko okej?z góry dziękuję (...)

Sprzedaż

Sprzedaż Witam, Mam taki problem sprzedałam przedmiot, ale do tej pory nie dostałem za niego zapłaty co mam w takiej sytuacji zrobić? z góry dzieuje za pomoc Witam Mam taki problem czy muszę oddać (...)

Sprzedaż IT

Sprzedaż IT Witam Wystawiłem komputer na aukcji. znalazła się firma, która chce go kupić. Jest jednak pewien problem, nie mam firmy i nie mogę wystawić faktury. Czy da się to jakoś obejść?

Problem z allegrowiczem (zdjęcia)

Problem z allegrowiczem (zdjęcia) Wczoraj zakupiłem jedno konto na allegro, co prawda było to nierozsądne z mojej strony i może to zdziwić, ale byłem świadom tego, że coś w aukcji jest nie tak (...)

Kupić Prawo Jazdy, legitymacje, IELTS (steve.grail@yahoo.com)

Kupić Prawo Jazdy, legitymacje, IELTS (steve.grail@yahoo.com) Kupić Prawo Jazdy, legitymacje, IELTS (steve.grail@yahoo.com) Kupić Wysokiej Jakości i Prawdziwy Paszport Prawo Jazdy, legitymacje IELTS (...)

Konieczność wprowadzenia kasy fiskalnej

Konieczność wprowadzenia kasy fiskalnej Witam wszystkich serdecznie, Potrzebuję małej pomocy w sprawie konieczności wprowadzenia kasy fiskalnej. Zacznę od początku. Prowadzę jednoosobową działalność (...)

Porady prawne