Współwłasność z osobą ubezwłasnowolnioną

Pytanie:

Jestem wraz z żoną T. współwłaścicielem działki, na której stoją dwa budynki. Jeden budynek piętrowy zamieszkuję wraz z żoną i 2-ką dzieci. Drugi budynek parterowy - mieszkalny, z dużym pomieszczeniem warsztatowym. Około 16 lat temu otrzymałem prawa do połowy posiadłości na zasadach współwłasności od osoby chorej na schizofrenie (brat mojej żony – M.) na prośbę mojej teściowej, która finansowała budowę. Otrzymaliśmy to notarialnie. Przed dwoma laty teściowa widząc pogarszający się stan zdrowia M. zaczęła czynić starania o umieszczenie go w zakładzie ze stałą opieką (stan osoby chorej według oceny lekarzy i rodziny należy uznać za fatalny - osoba groźna dla otoczenia). Mając powyższe na uwadze i w związku z tym, że sam M. próbował działać na naszą szkodę pozywając nas do sądu i chcąc wyrzucić nas z wcześniej darowanej działki, teściowa dokonała czynności prawnych pozbawiając praw M. Jest on ubezwłasnowolniony. Ona do własnej śmierci była opiekunem prawnym. Na prośbę syna J. uznała jego za drugiego opiekuna na wypadek swojej śmierci, a sam J. mówił, iż tak będzie dla naszego dobra lepiej, ponieważ on z Marianem łatwiej sobie poradzi na wypadek gdyby dostał ataku co nie raz miało miejsce. Mam więc współwłasność z osobą ubezwłasnowolnioną. Teściowa umarła 2 miesiące temu i powstał problem. Prawny opiekun J. postawił mojej rodzinie ultimatum. Majątek przepisze dla nas w całości pod warunkiem, że weźmiemy opiekę nad psychicznie chorym do końca jego życia lub jeżeli się nie zgodzimy, to po jego śmierci sprzeda 1/2 posiadłości na cele charytatywne działając w ten sposób na szkodę własnej siostry. Warunek drugi: Mam spłacić chorego M. w1/2 części (kwotę ustalił na 70.000 z ) lub dał propozycję, że to on nas spłaci i podał kwotę 100.000 zł uznając, że włożyliśmy przez 16 lat 30.000 zł w ten majątek, co jest do podważenia, bo kwota według rachunków zgromadzonych będzie więcej jak dwukrotnie wyższa (na sporą część nie mamy rachunków bo nikt nie spodziewał się takiego obrotu sprawy). Działania swoje tłumaczy w sposób następujący. Ponieważ brat jest mu drogi (totalna bzdura) chce mu zapewnić ośrodek dużo lepszy od tego, jaki załatwiać zaczęła matka, a majątek M. należy sprzedać, by nie prosił się od nikogo o pieniądze i miał na papierosy i inne potrzebne wydatki. Należy stworzyć dla niego konto i tam wpłacić wszystkie pieniądze. Ośrodek ma być taki, gdzie oddaje się go za rentę. Przyjmując wariant, że to J. nas spłaca można założyć, że spłaci również chorego Mariana i przejmie w posiadanie całość majątku, z którym zrobi co zechce. Na posiadłości mieszkamy jak wspomniałem ponad 16 lat i cały czas dbaliśmy i inwestowaliśmy w tę działkę płacąc wszystkie opłaty i podatki za całość działki ponieważ M. mieszkał z matką w jej domu, w którym miał opiekę. Za zgodą M. i matki inwestowaliśmy tylko w budynek 2-pietrowy chcąc tam mieszkać jak najdłużej. W drugi budynek nie inwestowaliśmy. Rok przed śmiercią teściowej sama przeznaczyła kwotę 8000 zł na remont części mieszkalnej w budynku parterowym na wypadek, gdyby M. chciał mieszkać w owym budynku i gdyby zdrowie mu na to pozwoliło. Chcielibyśmy mieszkać w tym budynku i na posesji jak najdłużej. Wiemy o tym i wie o tym cała rodzina tzn. bracia, że po śmierci M. posiadłość należałaby do nas w całości. Warunkiem jest oczywiście fakt, by przed sądem owi bracia nie zechcieli wyciągnąć rąk po swoją część, bo notarialny załącznik jaki posiadam jest tak naprawdę tylko stwierdzeniem pewnego faktu i nic poza tym. Przynajmniej tak powiedział jeden z prawników. Ponadto 10 lat temu teściowa przepisywała własny dom dla innego syna (Y), by ten mógł po jej śmierci tam zamieszkać. Skierowała wówczas prośbę do pozostałych dzieci tj. J., M. i mojej żony T., by zrzekli się przysługujących im z mocy prawa części do tego budynku, by syn Jerzy mógł bez obaw mieszkać i inwestować w siedlisko. Żona moja wraz ze mną zrzekła się części do domu swoich rodziców, a w zamian bracia J. i Y. oświadczyli na piśmie potwierdzonym notarialnie, że nie będą wnosić w przyszłości żadnych roszczeń finansowych i prawnych do budynku i posiadłości, na której mieszkamy obecnie i o którą powstał spór. Działka ze względu na zbyt małą powierzchnię nie da się podzielić. Mam więc pytanie, co może mi ze strony brata Jana tak naprawdę grozić? Jakich może użyć instrumentów jako opiekun prawny i czego może od nas żądać? Czy jako opiekun prawny wolno mu spłacić nas, a przede wszystkim czy może przejąć majątek chorego brata spłacając i jego? Z logicznego punktu widzenia bez sensu byłoby spłacanie nas bez spłacania chorego brata Mariana. Czy mogę domagać się od sądu bym mieszkał na swojej połowie w spokoju i by nikt nie miał prawa mnie z niej siłą czy szantażem zmuszać bądź to do opuszczenia bądź do spłaty?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.5.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Współwłasność z osobą ubezwłasnowolnioną

Z treści pytania wynika, że małżonkowie są współwłaścicielami nieruchomości razem z ubezwłasnowolnionym bratem żony. Jest to współwłasność w częściach ułamkowych. Udział w tej współwłasności małżonkowie otrzymali małżonkowie w drodze darowizny od brata. Zakładamy, że brat w chwili dokonania darowizny miał pełną zdolność do czynności prawnych. Z treści pytania wynika bowiem, że brat dopiero później został ubezwłasnowolniony. Żaden ze współwłaścicieli nie może sprzedać całej nieruchomości bez zgody wszystkich współwłaścicieli. Przedstawiciel ustawowy brata nie może więc bez Państwa zgody sprzedać całej nieruchomości. Może natomiast w imieniu brata rozporządzać jego udziałem w tej nieruchomości. Np. może ten udział sprzedać i będą Państwo mieli zamiast brata innego współwłaściciela. Współwłasność w częściach ułamkowych polega na tym, że każdy ze współwłaścicieli może posiadać i korzystać z całej nieruchomości w takim zakresie, w jakim nie wyłącza to korzystania i posiadania przez drugiego współwłaściciela.  

Porady prawne

Istotne jest jednak to, że każdy z właścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Skoro Państwu nie odpowiada zniesienie współwłasności, to proszę nie wyrażać zgody na zniesienie współwłasności w drodze umowy. Wtedy przedstawiciel ustawowy brata będzie musiał skierować wniosek do sądu. W tej sprawie będzie toczyło się postępowanie nieprocesowe. W tym postępowaniu sąd oceni, czy zniesienie współwłasności przez fizyczny podział nieruchomości nie jest sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości. Jeżeli więc działka rzeczywiście nie nadaje się do podziału, to zniesienie współwłasności nastąpi przez sprzedaż całej nieruchomości i podział uzyskanej ceny lub poprzez przyznanie jej jednemu ze współwłaścicieli, np. Państwu, z obowiązkiem dokonania spłat na rzecz brata. W ramach ustalania spłat będą mogli Państwo starać się, by spłaty zostały pomniejszone o wydatki i ciężary (np. zapłacone podatki od nieruchomości), w części przypadającej na brata. Z pytania wynika bowiem, że obecnie ponoszą Państwo samodzielnie całość tych ciężarów, a powinno być to po połowie.

Jak więc wynika z powyższego brat nie może spłacić Państwa udziału bez Państwa zgody. Jeśli jednak zostanie do sądu skierowany wniosek o zniesienie współwłasności, a nie da się jej podzielić na dwie odrębne działki, to albo muszą Państwo dokonać spłaty udziału brata, albo wyprowadzić się z domu, a nieruchomość będzie przyznana bratu z obowiązkiem spłaty na Państwa rzecz albo będzie sprzedana zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego (i może ją kupić przedstawiciel ustawowy brata). Jeżeli nie chcą Państwo opuszczać nieruchomości ani dokonywać spłat, to należałoby wnioskować przed sądem o dokonanie fizycznego podziału nieruchomości.

Warto także wskazać tutaj art. 156 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z nim opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku osoby ubezwłasnowolnionej. Jeżeli więc przedstawiciel ustawowy (opiekun) będzie chciał przejąć udział w nieruchomości brata M., co może nastąpić przez darowiznę lub sprzedaż za zaniżoną kwotę, barierą będzie konieczność uzyskania zezwolenia sądu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ubezwłasnowolnienie - Kto może zostać ubezwłasnowolniony? Jakie są skutki ubezwłasnowolnienia

Ubezwłasnowolnienie - Kto może zostać ubezwłasnowolniony? Jakie są skutki ubezwłasnowolnienia

Często zdarza się, że dana osoba nie jest w stanie decydować o swoim życiu lub nawet nie potrafi podjąć najprostszych decyzji. Może to być wynikiem np. choroby psychicznej. Dlatego w takich sytuacjach rodzina chorego może podjąć decyzję o wystąpienie do sądu z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie (...)

Od 10 maja osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie z pierwszeństwem w punktach szczepień

Od 10 maja osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie z pierwszeństwem w punktach szczepień

Już wkrótce, bo od 10 maja, osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności będą miały pierwszeństwo w punktach szczepień powszechnych. Taka osoba wraz z opiekunem nie będzie musiała umawiać się na termin – poinformował w piątek szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. ##baner## Konferencja (...)

Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

U podstaw instytucji opieki oraz kurateli leży troska o interesy tych osób, które z różnych przyczyn nie potrafią lub nie mogą same o nie zadbać. Nie można bowiem w państwie prawa dopuszczać do sytuacji, gdy czyjeś prawa, z przyczyn od niego niezależnych, pozostają bądź (...)

Przeszkody małżeńskie - czyli kto i z kim nie może zawrzeć małżeństwa

Przeszkody małżeńskie - czyli kto i z kim nie może zawrzeć małżeństwa

Co to są "przeszkody małżeńskie"? W przypadku zaistnienia pewnych okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (tzw. przeszkody małżeńskiej) kierownik urzędu stanu cywilnego czy duchowny powinien odmówić przyjęcia od nupturientów oświadczeń woli o wstąpieniu w związek (...)

Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego - opinia prawna

Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego - opinia prawna

Stan faktyczny W 1978 r. dziadek przepisał gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami na dwóch synów (jednym z nich był mój ojciec). Został sporządzony akt notarialny. Razem wybudowali budynek mieszkalny, ponosząc podobne nakłady finansowe. Ojciec pracował w GS, ale pomagał też w prowadzeniu (...)

Podział majątku małżonków a roszczenia wierzycieli - opinia prawna

Podział majątku małżonków a roszczenia wierzycieli - opinia prawna

Stan faktyczny Z małżonkiem mamy rozdzielność majątkową. Nieruchomość, jaką nabyliśmy, była położona na gruncie, który na tamte czasy był w "wieczystej dzierżawie", ale w okresie późniejszym został z mocy ustawy przekształcony we współwłasność. Nieruchomość także figuruje (...)

Nowa ustawa o ogrodach działkowych?

Nowa ustawa o ogrodach działkowych?

Jaki projekt powinien zainteresować działkowców?W Sejmie jest obecnie poselski projekt ustawy o ogrodach działkowych. Określa on zasady zakładania ogrodów działkowych (dotychczasowe ROD) i zarządzania nimi, a także prawa i obowiązki właścicieli i użytkowników oraz zasady zbywania (...)

Kiedy wiadomo, że osoba podająca się za spadkobiercę, jest nim naprawdę - opinia prawna

Kiedy wiadomo, że osoba podająca się za spadkobiercę, jest nim naprawdę - opinia prawna

Stan faktyczny Jesteśmy z małżonką współwłaścicielami domu jednorodzinnego i posiadamy osobno po 25% udziału. W 1998 r. zmarła współwłaścicielka 50% udziału, a po jej śmierci zgłosił się do nas mężczyzna podający się za jej spadkobiercę. Do dnia dzisiejszego nie dokonał odpowiednich (...)

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w spółce jawnej – opinia prawna

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w spółce jawnej – opinia prawna

Stan faktycznyWspólnicy spółki cywilnej prowadzącej działalność handlową na nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym wspólników. Spółka ta podlega, na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, obowiązkowemu przekształceniu w spółkę jawną. Na tej posesji wspólnicy (...)

Zarządzanie nieruchomością czy prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia – opinia prawna

Zarządzanie nieruchomością czy prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia – opinia prawna

    Stan faktyczny   Czy dla Sądu samozwańczy administrator (współwłaściciel), który dbał o część nieruchomości (oddzielonej płotem z pozostałymi współwłaścicielami) jest wedle prawa administratorem? Nikt mu nie płacił za dbanie o nieruchomość, ani (...)

Jak najmniejszym kosztem znieść współwłasność mieszkania - opinia prawna

Jak najmniejszym kosztem znieść współwłasność mieszkania - opinia prawna

Stan faktyczny Mój problem dotyczy mieszkania własnościowego. Owo mieszkanie kupiłem z moją dziewczyną 1,5 roku temu. Mieszkanie jest kupione w równych częściach (50/50 %), przy czym ja dałem wszystkie pieniądze. Po zakupie mieszkania rozstaliśmy się w ciągu 4 miesięcy, a ona wyjechała (...)

Jak zmniejszyć koszty podziału wspólnego majątku - opinia prawna

Jak zmniejszyć koszty podziału wspólnego majątku - opinia prawna

Stan faktyczny  Planujemy złożyć pozew o rozwód bez orzekania o winie stron. W zakresie majątku myślimy o tym, że strony dokonają pomiędzy sobą faktycznego podziału majątku dorobkowego, poza postępowaniem sądowym (chyba, że podział majątku w sądzie przyniesie znaczną minimalizację (...)

Czy można żądać, będąc we wspólnocie, zniesienia współwłasności części wspólnej?

Czy można żądać, będąc we wspólnocie, zniesienia współwłasności części wspólnej?

Można podzielić nieruchomość tak, by każdy, komu przysługuje odrębna własność lokalu i współwłasność pozostałej części, uzyskał na nią wyłączną własność   (...)Według tego przepisu "nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa (...)

Jak dochodzi do powstania współwłasności nieruchomości?

Jak dochodzi do powstania współwłasności nieruchomości?

Definicja współwłasności Ustawową definicję współwłasności zawiera art. 195 k.c., zgodnie z którym: „Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność)". Oznacza to, że z współwłasnością mamy do czynienia (...)

Podział „majątku wspólnego” konkubentów

Podział „majątku wspólnego” konkubentów

Coraz więcej osób decyduje się na życie w tzw. związkach nieformalnych. Wspólnego majątku dorabiają się nie tylko małżeństwa – również wiele par, które tworzą nieformalne związki partnerskie może zgromadzić pewien majątek. Sprawa rozliczenia (...)

Podatek przy sprzedaży mieszkania kupowanego częściami - opinia prawna

Podatek przy sprzedaży mieszkania kupowanego częściami - opinia prawna

Stan faktyczny 6 lat temu kupiłam mieszkanie na współwłasność w udziale 50%. W tym roku odkupiłam brakujące mi 50% udziałów i w chwili obecnej jestem jedynym właścicielem mieszkania. Chciałabym je sprzedać, a środki przeznaczyć na własne potrzeby mieszkaniowe, jednak nowe mieszkanie (...)

Firmowe auto także wtedy, gdy zostało kupione prywatnie

Firmowe auto także wtedy, gdy zostało kupione prywatnie

Koniec roku to czas promocyjnych ofert w salonach samochodowych. Osoby, które skorzystały z takiej oferty, a jednocześnie prowadzą działalność gospodarczą, mogą wprowadzić auto do majątku firmy i skorzystać na tym podatkowo – nawet jeśli auto zostało zakupione prywatnie. W każdym (...)

Podział współużytkowanej działki na rzecz właścicieli odrębnych lokali – opinia prawna

Podział współużytkowanej działki na rzecz właścicieli odrębnych lokali – opinia prawna

Stan faktyczny Jestem współwłaścicielem nieruchomości gruntowej, na której znajdują się 3 lokale stanowiące odrębną własność każdego z trzech współwłaścicieli gruntu. Współwłasność dotyczy tylko gruntu. Forma własności gruntu to dzierżawa wieczysta, a współwłaścicielami (...)

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Stan faktyczny W trakcie rozwodu wydano tymczasowe postanowienie sądowe nakazujące mężowi wpłacanie tytułem zabezpieczenia rodziny kwoty 550 zł. Mąż niestety nigdy nic nie wpłacił. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia zostało wydane 29.11.2004 r., na podstawie art. 443 par. 1 kpc (...)

Zbycie udziału we współwłasności nieruchomości – opinia prawna

Zbycie udziału we współwłasności nieruchomości – opinia prawna

Stan faktyczny Jestem w 1/2 części współwłaścicielem działki gruntu zabudowanej domem mieszkalnym, a w 1/2 mój ojciec. Ojciec to osoba karana, obecnie poszukiwana przez policję. Jego miejsce pobytu jest nieznane i nie ma z nim kontaktu. W jaki sposób mogę sprzedać dom bez niego? Opinia prawna Niniejsza (...)

Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego - opinia prawna

Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego - opinia prawna

Stan faktyczny W 1978 r. dziadek przepisał gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami na dwóch synów (jednym z nich był mój ojciec). Został sporządzony akt notarialny. Razem wybudowali budynek mieszkalny, ponosząc podobne nakłady finansowe. Ojciec pracował w GS, ale pomagał też w prowadzeniu (...)

Jak najmniejszym kosztem znieść współwłasność mieszkania - opinia prawna

Jak najmniejszym kosztem znieść współwłasność mieszkania - opinia prawna

Stan faktyczny Mój problem dotyczy mieszkania własnościowego. Owo mieszkanie kupiłem z moją dziewczyną 1,5 roku temu. Mieszkanie jest kupione w równych częściach (50/50 %), przy czym ja dałem wszystkie pieniądze. Po zakupie mieszkania rozstaliśmy się w ciągu 4 miesięcy, a ona wyjechała (...)

Jak zmniejszyć koszty podziału wspólnego majątku - opinia prawna

Jak zmniejszyć koszty podziału wspólnego majątku - opinia prawna

Stan faktyczny  Planujemy złożyć pozew o rozwód bez orzekania o winie stron. W zakresie majątku myślimy o tym, że strony dokonają pomiędzy sobą faktycznego podziału majątku dorobkowego, poza postępowaniem sądowym (chyba, że podział majątku w sądzie przyniesie znaczną minimalizację (...)

Czy można żądać, będąc we wspólnocie, zniesienia współwłasności części wspólnej?

Czy można żądać, będąc we wspólnocie, zniesienia współwłasności części wspólnej?

Można podzielić nieruchomość tak, by każdy, komu przysługuje odrębna własność lokalu i współwłasność pozostałej części, uzyskał na nią wyłączną własność   (...)Według tego przepisu "nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa (...)

Jak dochodzi do powstania współwłasności nieruchomości?

Jak dochodzi do powstania współwłasności nieruchomości?

Definicja współwłasności Ustawową definicję współwłasności zawiera art. 195 k.c., zgodnie z którym: „Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność)". Oznacza to, że z współwłasnością mamy do czynienia (...)

Podział „majątku wspólnego” konkubentów

Podział „majątku wspólnego” konkubentów

Coraz więcej osób decyduje się na życie w tzw. związkach nieformalnych. Wspólnego majątku dorabiają się nie tylko małżeństwa – również wiele par, które tworzą nieformalne związki partnerskie może zgromadzić pewien majątek. Sprawa rozliczenia (...)

Podatek przy sprzedaży mieszkania kupowanego częściami - opinia prawna

Podatek przy sprzedaży mieszkania kupowanego częściami - opinia prawna

Stan faktyczny 6 lat temu kupiłam mieszkanie na współwłasność w udziale 50%. W tym roku odkupiłam brakujące mi 50% udziałów i w chwili obecnej jestem jedynym właścicielem mieszkania. Chciałabym je sprzedać, a środki przeznaczyć na własne potrzeby mieszkaniowe, jednak nowe mieszkanie (...)

Firmowe auto także wtedy, gdy zostało kupione prywatnie

Firmowe auto także wtedy, gdy zostało kupione prywatnie

Koniec roku to czas promocyjnych ofert w salonach samochodowych. Osoby, które skorzystały z takiej oferty, a jednocześnie prowadzą działalność gospodarczą, mogą wprowadzić auto do majątku firmy i skorzystać na tym podatkowo – nawet jeśli auto zostało zakupione prywatnie. W każdym (...)

Podział majątku małżonków a roszczenia wierzycieli - opinia prawna

Podział majątku małżonków a roszczenia wierzycieli - opinia prawna

Stan faktyczny Z małżonkiem mamy rozdzielność majątkową. Nieruchomość, jaką nabyliśmy, była położona na gruncie, który na tamte czasy był w "wieczystej dzierżawie", ale w okresie późniejszym został z mocy ustawy przekształcony we współwłasność. Nieruchomość także figuruje (...)

Podział współużytkowanej działki na rzecz właścicieli odrębnych lokali – opinia prawna

Podział współużytkowanej działki na rzecz właścicieli odrębnych lokali – opinia prawna

Stan faktyczny Jestem współwłaścicielem nieruchomości gruntowej, na której znajdują się 3 lokale stanowiące odrębną własność każdego z trzech współwłaścicieli gruntu. Współwłasność dotyczy tylko gruntu. Forma własności gruntu to dzierżawa wieczysta, a współwłaścicielami (...)

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Stan faktyczny W trakcie rozwodu wydano tymczasowe postanowienie sądowe nakazujące mężowi wpłacanie tytułem zabezpieczenia rodziny kwoty 550 zł. Mąż niestety nigdy nic nie wpłacił. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia zostało wydane 29.11.2004 r., na podstawie art. 443 par. 1 kpc (...)

Zbycie udziału we współwłasności nieruchomości – opinia prawna

Zbycie udziału we współwłasności nieruchomości – opinia prawna

Stan faktyczny Jestem w 1/2 części współwłaścicielem działki gruntu zabudowanej domem mieszkalnym, a w 1/2 mój ojciec. Ojciec to osoba karana, obecnie poszukiwana przez policję. Jego miejsce pobytu jest nieznane i nie ma z nim kontaktu. W jaki sposób mogę sprzedać dom bez niego? Opinia prawna Niniejsza (...)

W jakich przypadkach nie można znieść współwłasności?

W jakich przypadkach nie można znieść współwłasności?

W zasadzie ustawodawca dopuścił możliwość zniesienia współwłasności w każdym czasie, przyznając jednocześnie współwłaścicielom roszczenie o zniesienie współwłasności, które nie ulega przedawnieniu. Zgodnie bowiem z art. 210 k.c. każdy z współwłaścicieli może żądać zniesienia (...)

Nowa ustawa o ogrodach działkowych?

Nowa ustawa o ogrodach działkowych?

Jaki projekt powinien zainteresować działkowców?W Sejmie jest obecnie poselski projekt ustawy o ogrodach działkowych. Określa on zasady zakładania ogrodów działkowych (dotychczasowe ROD) i zarządzania nimi, a także prawa i obowiązki właścicieli i użytkowników oraz zasady zbywania (...)

Kłopoty z utrzymaniem drogi wspólnej

Kłopoty z utrzymaniem drogi wspólnej

Kupujący mieszkanie lub dom często nabywa też na współwłasność drogę. Potem ma kłopoty z jej utrzymaniem. Przepisy mu nie pomogą, bo ich nie ma. Osoba, która kupuje lokal lub dom, nie przywiązuje zbytnio wagi do tego, czy deweloper sprzedał jej drogę na współwłasność. A szkoda, bo (...)

Zniesienie współwłasności - jak znieść współwłasność?

Zniesienie współwłasności - jak znieść współwłasność?

Na czym polega współwłasność? Współwłasność występuje, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom i każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem (np. sprzedać, podarować, zamienić itp.) bez zgody pozostałych. Domniemuje (...)

Jak znieść współwłasność nieruchomości?

Jak znieść współwłasność nieruchomości?

Współwłasność może powstać w wielu przypadkach, np. podczas zakupu przez dwie osoby tej samej rzeczy. Zniesienie współwłasności nieruchomości może się odbyć natomiast jedynie na dwa sposoby - donosi Gazeta Prawna. Pierwszym jest porozumienie obu stron, które podpisują (...)

Ustanowienie odrębnej własności lokali jako sposób fizycznego podziału nieruchomości stanowiącej współwłasność małżonków.

Ustanowienie odrębnej własności lokali jako sposób fizycznego podziału nieruchomości stanowiącej współwłasność małżonków.

Podział majątku wspólnego małżonków jest czynnością, która ma na celu ostateczne rozwiązanie kwestii majątkowych byłych małżonków. Jego przeprowadzenie prowadzi do ustania wspólności majątkowej przedmiotów, które należały do nich obu - wchodziły (...)

Czym się różnią czynności zwykłego zarządu od czynności przekraczających zwykły zarząd?

Czym się różnią czynności zwykłego zarządu od czynności przekraczających zwykły zarząd?

Zarząd rzeczą wspólną Wielość podmiotów występujących po stronie właścicielskiej wiąże się z szeregiem trudności, przede wszystkim w zakresie zarządzania przedmiotem wspólnej własności. Zarząd rzeczą wspólną, współposiadanie rzeczy, korzystanie z (...)

A jeśli nie jesteś jedynym właścicielem... - Co może współwłaściciel?

A jeśli nie jesteś jedynym właścicielem... - Co może współwłaściciel?

Współwłasność to sytuacja, gdy prawo własności jednej rzeczy przysługuje więcej niż jednej osobie jednocześnie. Taka sytuacja może zaistnieć z wielu powodów, np. jeśli kilka osób kupi wspólnie jedną rzecz albo odziedziczy spadek.2 O współwłasności możemy (...)

Wnioski - terminy

Wnioski - terminy

Rodzaj wniosku Termin złożenia wniosku Podstawa prawna Wniosek do sądu o rozstrzygnięcie w przedmiocie zarządu rzeczą wspólną w każdym momencie trwania współwłasności Dz.U.64.16.93 Wniosek do sądu o określenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej w każdym (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wydatki za pobyt w domu opieki społecznej

Wydatki za pobyt w domu opieki społecznej

Mam wraz z żoną współwłasność z osobą ubezwłasnowolnioną, chorą na schizofrenie. Decyzją opiekuna prawnego, którym jest mój szwagier i pozostałej części rodziny uznano za konieczne umieszczenie (...)

Ważność umowy zawieranej z osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie

Ważność umowy zawieranej z osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie

Sprzedałem samochód. Po jakimś czasie dowiedziałem się iż kupujący jest osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie. Czy umowa sprzedaży jest ważna? Wszelkie czynności prawne dokonane przez osobę (...)

Zwolnienie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej

Zwolnienie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej

Wcześniej opisałem już problem, który dotyczył współwłasności z osobą ubezwłasnowolnioną. Jednym z rozwiązań byłoby pozbawienie opieki prawnej na ową chorą osobą. Dobrowolnie J. nie zechce (...)

Warunki ustanowienia opieki i kurateli

Warunki ustanowienia opieki i kurateli

Kiedy ustanawia się opiekę, a kiedy kuratelę?   Zasadnicza różnica pomiędzy opieką, a kuratelą leży w samych założeniach tych instytucji. Głównym celem opieki jest sprawowanie (...)

Zwolnienie z kurateli

Zwolnienie z kurateli

Jakiego rodzaju powody są dla osoby stanowiącej kuratelę nad osobą ubezwłasnowolnioną skuteczne dla zaprzestania bycia opiekunem prawnym? Jest to sytuacja, kiedy podopieczny wymyka się spod kontroli (...)

Szkoda wyrządzona przez opiekuna

Szkoda wyrządzona przez opiekuna

Pani Olga została ubezwłasnowolniona w 1972 r., został ustanowiony opiekun prawny, który praktycznie nie interesował się ubezwłasnowolnioną, która przebywała cały czas w szpitalu Psychiatrycznym. (...)

Przypisanie winy sprawcy czynu

Przypisanie winy sprawcy czynu

Czy osoba ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo podlega odpowiedzialność karną? Ubezwłasnowolnienie jest orzekane przez sąd w sytuacji, gdy określona osoba nie jest w stanie samodzielnie (...)

Kuratela opieki nad osobą upośledzoną umysłowo

Kuratela opieki nad osobą upośledzoną umysłowo

O ile się orientuję, w przypadku tzw. rodzin patologicznych lub osób młodocianych będących w kolizji z prawem jest ustanowiony kurator, w celu nadzoru właściwej opieki rodziny nad małoletnim. (...)

Eksmisja z lokalu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Eksmisja z lokalu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Kiedy nie może zostać przeprowadzona eksmisja z lokalu należącego do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej? Jeżeli lokal będący w zasobie WAM jest zajmowany bez tytułu prawnego, Dyrektor regionalny (...)

Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie

Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie

Jak powinna być wykonywana opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie? Uznając kwestie sprawowania opieki za dość istotną dla prawidłowego zabezpieczenia interesów osoby ubezwłasnowolnionej, (...)

Nagrania magnetofonowe jako dowód

Nagrania magnetofonowe jako dowód

Ma odbyć się sprawa o pozbawienie opieki prawnej obecnego opiekuna prawnego nad osobą ubezwłasnowolnioną. Opiekun bił chorego, co mogę udowodnić tylko nagraniem magnetofonowym, gdzie potwierdzają (...)

Ubezwłasnowolnienie i sprzedaż nieruchomości

Ubezwłasnowolnienie i sprzedaż nieruchomości

Moja 85-letnia matka z postępującą starczą demencją, wymaga stałej całodobowej opieki i aktualnie jest pod opieką jednego z dorosłych dzieci. Matka nie wie gdzie się znajduję, nie rozpoznaje (...)

Zgoda sądu na czynności dotyczące majątku ubezwłasnowolnionego

Zgoda sądu na czynności dotyczące majątku ubezwłasnowolnionego

Niepełnosprawny od urodzenia ze znacznym stopniem niepełnosprawności został ubezwłasnowolniony. Miał założoną książeczkę oszczędnościową nieoprocentowaną. Po jakimś czasie prawny opiekun (...)

Naruszenie miru domowego przez byłego opiekuna

Naruszenie miru domowego przez byłego opiekuna

Toczy się sprawa o pozbawienie prawa opieki obecnego opiekuna prawnego nad ubezwłasnowolnionym całkowicie z powodu bicia chorego. Czy w na takiej sprawie po przejęciu opieki mogę się domagać zakazu (...)

Roszczenie posiadacza o zwrot nakładów

Roszczenie posiadacza o zwrot nakładów

Do września 1988r. ponosiłem nakłady na remont i rozbudowę nieruchomości, nie mając do niej żadnego tytułu prawnego. We wrześniu 1999r. zostałem na mocy darowizny dopuszczony do współwłasności (...)

FORUM PRAWNE

uniemożliwienie spotkać z osobą ubezwłasnowolnioną

uniemożliwienie spotkać z osobą ubezwłasnowolnioną Witam. Mamy problem w rodzinie, a mianowicie chodzi o naszą mamę. Brat który z nią mieszka, ubezwłasnowolnił ją bez naszej wiedzy. Teraz (...)

SN postanowienie

SN postanowienie Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści tego postanowienia ? Przekopałem (...)

Środki przymusu bezpośredniego

Środki przymusu bezpośredniego Witam państwa serdecznie, pokrótce opiszę sytuację jaka miała miejsce po czym zadam kilka pytań. Byłbym bardzo wdzięczny za profesjonalną odpowiedź, która by (...)

Darowizna - odwołanie

Darowizna - odwołanie Wujek darował mi mieszanie. Ponieważ jest osobą częściowo ubezwłasnowolnioną zgodę na darowiznę wyraził sąd, jednocześnie zachowując dla wujka prawo użytkowania.Ja (...)

współwłasność samochodu

współwłasność samochodu Niedawno kupilem samochód i zrobiłem błąd bo nie uczyniem z taty współwłaściciela (chodzi o zniżki przy ubezpieczeniu). Jestem w trakcie rejestracji samochodu, została (...)

Opiekun prawny osoby ubezwłasnowolnionej

Opiekun prawny osoby ubezwłasnowolnionej Dzień dobry, Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie ma wyznaczony termin komisji Zus. Opiekun prawny nie moze tego dnia byc obecny. Czy opiekun prawny może napisać (...)

Sprzedaż mieszkania przez opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej

Sprzedaż mieszkania przez opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej Witam. Planuje kupić mieszkanie. W akcie notarialnym właścicielem mieszkania jest Pani która jest osobą ubezwłasnowolnioną oraz jej (...)

Mieszkanie - współwłasność

Mieszkanie - współwłasność Chciałabym z drugą osobą kupić jeszcze w tym roku mieszkanie, jak to wygląda od strony umowy? Czy na umowie jest zaznaczony procentowy udział każdej z osób? Czy (...)

KOMORNIK

KOMORNIK Witam.Zwracam się z prośbą o sposób postępowania w następującej sprawie;W 1996 roku przyszedł na świat mój syn,bardzo szybko rozwiązaliśmy związek z żoną.Pieniążki na alimenty (...)

sprawa spadkowa

sprawa spadkowa Moze ktos sie orientuje w takiej sprawie. Umiera maz i ojciec 3 dzieci, nie zostawia testamentu. Spadkobiercy dziedzicza zgodzie z prawem. Najwieksza czesc majatku ma oczywscie zona. Sprawa (...)

Współwłasność pojazdu czy inna forma własności?

Współwłasność pojazdu czy inna forma własności? Mam prośbę... Zastanawiam się nad rozwiązaniem problemu: Potrzebuję wpisać dodatkową osobę do dowodu rejestracyjnego pojazdu, którego jestem (...)

Porady prawne