Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników

Pytanie:

Jakie są zasady wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników w sp. z o. o.? Czy może być to osoba nie będąca wspólnikiem? Jaki jest tryb wyboru w głosowaniu jawnym czy tajnym?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.6.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników

Kodeks spółek handlowych co do osoby przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników nie przewiduje ograniczeń personalnych. Przewodniczącym zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może być dowolna osoba. Przewodniczącego wybiera samo Zgromadzenie Wspólników. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach (przepis bezwzględnie obowiązujący) oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na zgromadzeniu wspólników. Zgromadzenie wspólników może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez zgromadzenie wspólników.

Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne zgromadzenie wspólników nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po wezwaniu zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. Może nim być każda osoba.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

SPRZEDAŻ SPÓŁKI Z O.O.

27.6.2020 przez: melady

Ja jako wspólnik w spółce z.o.o.

24.6.2020 przez: Magik22

SPÓŁKA A DG

11.5.2018 przez: tojak