Wypłata świadczenie rehabilitacyjnego

Pytanie:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał mi świadczenie rehabilitacyjne na okres 12 miesięcy. W momencie przyznania świadczenie byłem nadal zatrudniony. Pracodawca powinien mi wypłacać to świadczenie, ponieważ stosunek pracy nadal trwa. Co mogę zrobić, gdy pracodawca nie wypłaca mi świadczenia rehabilitacyjnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.1.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wypłata świadczenie rehabilitacyjnego

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenia pieniężne na warunkach i w wysokości określonych ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w tym świadczenie rehabilitacyjne,przysługują osobom objętym ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa określonym w ustawie  o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 64 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa płatnicy składek, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1 (np. pracodawcy), wypłacają zasiłki w terminach przyjętych dla wypłaty wynagrodzeń lub dochodów, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych bieżąco po stwierdzeniu uprawnień. Zasiłki te wypłaca się nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłków.  Jeżeli płatnik składek nie wypłacił zasiłku w terminie, jest on obowiązany do wypłaty odsetek od tego zasiłku w wysokości i na zasadach określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. 

Porady prawne

Zgodnie z art. 86 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych kontrolę wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych przez płatników składek przeprowadzają inspektorzy kontroli Zakładu.

Z kolei do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy m. in. nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych. Wypłata świadczenia rehabilitacyjnego nie jest obowiązkiem wynikającym ze stosunku pracy, lecz z ubezpieczenia, a stosowne obowiązki zakładają w tym zakresie na pracodawcę przepisy dotyczące ubezpieczenia społecznego. W opisanym przypadku można więc zawiadomić ZUS wnioskując o przeprowadzenie kontroli.

Ponadto, zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy kto jako płatnik składek albo osoba obowiązana do działania w imieniu płatnika nie dopełnia obowiązku wypłacania świadczeń z ubezpieczeń społecznych i zasiłków finansowanych z budżetu państwa albo wypłaca je nienależnie, podlega karze grzywny do 5 000 złotych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne