Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej dwuosobowej

Pytanie:

"Jeden z dwóch wspólników spółki cywilnej chce z niej wystąpić, na jego miejsce wejdzie inna osoba. W umowie spółki istnieje zapis, że wspólnik musi wypowiedzieć udział w spółce z trzymiesięcznym wypowiedzeniem oraz że rozliczenie wspólników może odbyć się na koniec roku rozrachunkowego. Czy w związku z tym wspólnik może wystąpić ze spółki z dowolną datą w ciągu roku obrachunkowego przy zachowaniu obowiązującego okresu wypowiedzenia, a ostateczne rozliczenie wspólników nastąpi dopiero na koniec roku?"

Odpowiedź prawnika: Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej dwuosobowej

Umowa spółki cywilnej jako stosunek zobowiązaniowy będzie miała pierwszeństwo w uregulowaniu praw i obowiązków stron tego stosunku prawnego, rzecz jasna w takim zakresie, jaki nie jest sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem. Redakcja umowy spółki przedstawiona w pytaniu wydaje się nie pozostawiać wątpliwości co do tego, że występujący wspólnik uprawniony jest do złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu udziału w spółce w dowolnym momencie, z zachowaniem wymaganego okresu wypowiedzenia, rozliczenie wspólników nastąpi zaś dopiero z końcem roku obrachunkowego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika