Wznowienie postępowania przed NSA a koszty sądowe

Pytanie:

Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę kasacyjną a następnie, na wniosek skarżącego, wznowił postępowanie i zobowiązał skarżącego do uzupełnienia skargi kasacyjnej. Skarga kasacyjna będzie rozpatrywana na następnym posiedzeniu Sądu. W postanowieniu o wznowieniu postępowania, pomimo wniosku skarżącego, nie orzekł o kosztach. Skarżący poniósł koszty napisania skargi o wznowienie postępowania przez adwokata (przymus adwokacko-radcowski do napisania skargi) oraz koszty wpisu sądowego. Kiedy Sąd orzeka o kosztach dotyczących wznowienia postępowania czy na rozprawie dot. wznowienia czy na rozprawie dot. rozpatrzenia skargi kasacyjnej? Czy w sprawie orzeczenia o kosztach postępowania w sprawie wznowienia postępowania konieczny jest dodatkowy wniosek?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.1.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wznowienie postępowania przed NSA a koszty sądowe

Wniosek strony o zwrot kosztów jest rozstrzygany w orzeczeniu uwzględniającym skargę, w postanowieniu o umorzeniu postępowania z powodu uwzględnienia (do dnia rozpoczęcia rozprawy)skargi przez organ, którego działanie lub zaniechanie zaskarżono lub z powodu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego. W omawianym przypadku NSA powinien orzec o kosztach w razie uwzględnienia skargi kasacyjnej. Nastąpi to więc dopiero w wyniku przeprowadzenia rozprawy dotyczącej skargi kasacyjnej. Stronie, która wniosła skargę kasacyjną należy się zwrot kosztów od organu, jeżeli zaskarżono skargą kasacyjną wyrok sądu pierwszej instancji oddalający skargę.

Zwrot obejmuje jedynie koszty niezbędne do celowego rozpoznania sprawy. Do niezbędnych kosztów postępowania strony reprezentowanej przez adwokata lub radcę prawnego zalicza się ich wynagrodzenie i wydatki jednego adwokata lub radcy prawnego, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony.

W razie częściowego uwzględnienia skargi sąd może w uzasadnionych przypadkach zasądzić na rzecz skarżącego od organu tylko część kosztów. Wniosek o zwrot kosztów należy skierować przed zamknięciem rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: