Zarzut przedawnienia w zarzutach od nakazu

Pytanie:

W okresie od kwietnia 2000 r. do kwietnia 2002 r. dokonywałem zakupów towarów na podstawie faktur o wydłużonym terminie płatności. Za większość z nich płaciłem z opóźnieniem. Należność główną zapłaciłem w całości. 30 kwietnia 2002r. zostałem obciążony notą odsetkową za opóżnienia w zapłacie faktur z tego okresu (kwiecień 2000 r. - kwiecień 2002 r.). Kwoty tej nie byłem i nie jestem w stanie zapłacić. 30 grudnia 2002 r. podpisałem ugodę w sprawie spłaty odsetek w ratach, z której się nie wywiązałem. 4 grudnia 2003 r. wniesiono przeciw mnie pozew do sądu o zapłatę odsetek w postępowaniu nakazowym. Czy mam podstawy do wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty z tytułu przedawnienia całości lub części odsetek?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.2.2004

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zarzut przedawnienia w zarzutach od nakazu

Roszczenie z tytułu odsetek za opóźnienie w zapłacie ceny wynikającej z umowy sprzedaży, jako roszczenie z tytułu sprzedaży, ulega przedawnieniu w terminie dwuletnim, zgodnie z art. 554 ustawy Kodeks cywilny. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 5 kwietnia 1991 r. (III CZP 20/91), roszczenie o odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego staje się wymagalne osobno w każdym dniu opóźnienia i w związku z tym przedawnia się osobno za każdy dzień opóźnienia. Kontynuacją tej linii orzeczniczej był wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 lipca 1991 r. (I ACr 204/91), w którym sąd również stwierdził, że roszczenie o odsetki przedawnia się osobno za każdy dzień opóźnienia. Wobec tego spełnienie świadczenia głównego rodzi jedynie ten skutek, że przerywa proces narastania należności z tytułu odsetek za opóźnienie, ale nie niweczy samego bytu roszczenia o te odsetki. Z cytowanych orzeczeń wynika, że odsetki za opóźnienie przedawniają się osobno za każdy dzień opóźnienia, np. jeśli roszczenie główne stało się wymagalne (miało być zapłacone) 1 kwietnia 2000r., a świadczenie zostało spełnione (nastąpiła zapłata) dopiero 1 maja 2000r., to należące się wierzycielowi odsetki za opóźnienie za dzień 2 kwietnia 2000r. przedawnią się 2 kwietnia 2002r. o godz 24.00 (o ile obowiązuje dwuletni termin przedawnienia), odsetki za dzień 3 kwietnia 2000r. - 3 kwietnia 2002r. itd. Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że odsetki za opóźnienie należą się wierzycielowi za okres kwiecień 2000r. - kwiecień 2002r. Zgodnie z przytoczonymi orzeczeniami i zakładając dwuletni termin przedawnienia, należałoby stwierdzić, że do dnia wniesienia pozwu uległy przedawnieniu roszczenia o odsetki za okres kwiecień 2000r. - 3 grudnia 2001r. (wniesienie pozwu w celu dochodzenia przez wierzyciela roszczeń o odsetki przerywa bieg przedawnienia zgodnie z art. 123 par. 1 pkt 1 ustawy Kodeks cywilny, a zatem nie uległy jeszcze przedawnieniu odsetki za okres: 3 grudnia 2001r. - 11 luty 2001r., mimo że od dnia ich wymagalności upłynęły już dwa lata). Zgodnie z art. 123 par. 1 pkt 2, bieg przedawnienia przerywa się (przerwa biegu przedawnienia oznacza, ze termin przedawnienia zaczyna biec na nowo, np. jeśli roszczenie stało się wymagalne 1 kwietnia 2000r. i obowiązuje dwuletni termin przedawnienia, a bieg przedawnienia zostanie przerwany 1 maja 2001r.

Porady prawne
, to roszczenie o odsetki za dzień 1 kwietnia ulegnie przedawnieniu 1 maja 2003r., a nie 1 kwietnia 2002r.) również przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje. Uznanie roszczenia przez dłużnika jest jego oświadczeniem, że uważa swój dług za istniejący. Za jedną z form uznania roszczenia uważa się ugodę zawartą przez dłużnika i wierzyciela, w której określono np. sposób zapłaty zaległego długu (tak jak w sytuacji opisanej w pytaniu). Zatem zawarcie ugody między Panem, a Pańskim wierzycielem spowodowało przerwę biegu przedawnienia w dniu 30 grudnia 2002r. Odsetki, co do których nie upłynął termin przedawnienia do dnia 30 grudnia 2002r., ulegną przedawnieniu dopiero 30 grudnia 2004r. (przy dwuletnim terminie przedawnienia). Natomiast roszczenia o odsetki za opóźnienie które stały się wymagalne w okresie między kwietniem 2000r., a 29 grudnia 2000r. uległy przedawnieniu, ponieważ od momentu ich wymagalności upłynął już termin dwuletni. Jednakże w wyroku z dnia 3 lipca 1997r. (ICKN 186/97) Sąd Najwyższy uznał, że zawarcie ugody, w której pozwany uznał przedawnione roszczenie, oznacza zrzeczenie się zarzutu przedawnienia. Zrzeczenie się przedawnienia jest instytucją uregulowaną w art. 117 par. 2 ustawy Kodeks cywilny, zgodnie z którym dłużnik może zrzec się zarzutu przedawnienia po upływie terminu tego przedawnienia. Jeżeli więc zawarta przez Pana ugoda zawierała rówież postanowienia dotyczące sposobu zapłaty odsetek za opóźnienia za okres kwiecień 2000r. - 30 grudzień 2000r., to sąd może uznać zawartą ugodę za zrzeczenie się zarzutu przedawnienia, co oznaczałoby, ze również roszczenie o odsetki za wskazany okres nie uległy jeszcze przedawnieniu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: