Zasada szybkości postępowania, wyrażona w Kodeksie postępowania administracyjnego

Pytanie:

Jakie zastosowanie ma zasada szybkości postępowania, wyrażona w Kodeksie postępowania administracyjnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.9.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zasada szybkości postępowania, wyrażona w Kodeksie postępowania administracyjnego

Zasada szybkości postępowania jest jedną z podstawowych zasad postępowania administracyjnego. Jest ona wyrażona w art. 12 par. 1 k.p.a. poprzez określenie, że organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Doprecyzowanie tej reguły znajduje miejsce w art. 35 k.p.a., który to przepis ustanawia wymóg załatwiania spraw „bez zbędnej zwłoki”, wyznaczając jednocześnie maksymalne terminy załatwiania spraw, które wynoszą - w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - jeden miesiąc, w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - dwa miesiące (początek biegu terminu rozpoczyna się od momentu wszczęcia postępowania, czyli daty złożenia podania), a w postępowaniu odwoławczym - jeden miesiąc od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy. W przypadku przekroczenia terminów załatwiania spraw, obowiązkiem organu jest zawiadomienie strony o tym przekroczeniu, podanie przyczyny zwłoki i wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy (art. 36 par. 1 k.pa.). Obowiązek ten ma miejsce również w przypadku, gdy zwłoka wynika z przyczyn niezależnych od organu (art. 36 par. 2 k.p.a.). Zawiadomienie stron powinno mieć formę postanowienia (art. 123 par. 1 k.p.a.), na postanowienie to nie będzie przysługiwać zażalenie.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne