Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca

Pytanie:

Czy cudzoziemiec zamierzający zawrzeć w Polsce małżeństwo powinien przedstawić dokument stwierdzający, że ma do tego zdolność?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca

Art. 56. 1. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.

2. Jeżeli otrzymanie dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu.

3. W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo.

4. Przepisów powyższych nie stosuje się do cudzoziemca niemającego obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli ma on w Polsce miejsce zamieszkania. Zasadą jest zatem obowiązek złożenia zaświadczenia, że cudzoziemiec może zgodnie z właściwym prawem – czyli prawem państwa, którego jest obywatelem – zawrzeć małżeństwo.

Porady prawne

Przepis przewiduje jednak sytuacje, w których złożenie stosownego dokumentu przez cudzoziemca napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Niewątpliwie przeszkodą taką będzie okoliczność, że dane państwo w ogóle nie wydaje tego typu dokumentów. Nie zwalnia to jednak z obowiązku ustalenia, czy dana osoba ma prawo zawrzeć małżeństwo, a jedynie z obowiązku dostarczenia zaświadczenia.

W takiej sytuacji należy złożyć do sądu wniosek o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu stwierdzającego, że zgodnie z prawem ojczystym może on zawrzeć małżeństwo.

W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo. Należy pamiętać o tym, że cudzoziemiec, który mógłby zawrzeć małżeństwo według swego prawa ojczystego, nie może go zawrzeć w polskim urzędzie stanu cywilnego, jeżeli zachodzi przeszkoda nieusuwalna w drodze zezwolenia sądu (np. dotycząca pokrewieństwa i przysposobienia albo braku wymaganego prawem wieku). Jak stanowi art. 6 p.p.m., prawa obcego stosować nie można, jeżeli jego stosowanie miałoby skutki sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne