Zgoda wierzyciela na objęcie wierzytelności układem a zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Pytanie:

"Jak długo będzie trwać zawieszenie postępowania egzekucyjnego, w przypadku zgody wierzyciela na objęcie wierzytelności układem?"

Odpowiedź prawnika: Zgoda wierzyciela na objęcie wierzytelności układem a zawieszenie postępowania egzekucyjnego

W przypadku zgody wierzyciela na objęcie wierzytelności układem, zawieszenie będzie skuteczne do czasu:

1. Uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ - w takim przypadku z mocy prawa ulegają umorzeniu postępowania zabezpieczające i egzekucyjne prowadzone przeciwko upadłemu w celu zaspokojenia należności objętych układem, a tytuły wykonawcze lub egzekucyjne, które stanowiły podstawę do prowadzenia takich postępowań, tracą z mocy prawa wykonalność ( art. 295 ustawy). Sąd z urzędu wydaje postanowienie (zaskarżalne zażaleniem) stwierdzające umorzenie postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających oraz utratę wykonalności sądowych tytułów wykonawczych i egzekucyjnych, co nie wyłącza prawa stron do wytoczenia powództwa o ustalenie, że sądowe tytuły egzekucyjne i wykonawcze pozbawione zostały wykonalności,

2. Uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego - w takim przypadku wierzyciel będzie mógł żądać podjęcia zawieszonego postępowania.

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika