Zmiana wpisu w KW w zakresie współwłasności

Pytanie:

"Została sądownie zniesiona wspólność majątkowa małżeńska. Jeszcze małżonkowie (sprawa rozwodowa w toku postępowania) są współwłaścicielami nieruchomości zabudowanej bez określenia w jakiej części. Czy możliwa jest zmiana wpisu w księdze wieczystej informującego, że nieruchomości jest współwłasnością po 1/2 wymienionych osób? Jakie trzeba podjąć cznności? Czy możliwe jest zabezpieczenie hipoteczne np. kredytu do wysokości 1/2 nieruchomości bez zgody drugiego wspólwłaściciela?"

Odpowiedź prawnika: Zmiana wpisu w KW w zakresie współwłasności

Wspólność majątkowa małżeńska może zostać zniesiona przed orzeczeniem rozwodu (przed ustaniem małżeństwa) tylko w drodze umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego (intercyza) bądź - z ważnych powodów - mocą orzeczenia sądowego. Zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej skutkuje powstaniem pomiedzy małżonkami wspólności w częściach ułamowych w odniesieniu do majątku będącego przedmiotem wspólności małżeńskiej. Jednakże czym innym jst zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej a czym innym ustalenie udziałów w przedmiotach stanowiących obecnie przedmiot współwłasności w częściach ułamkowych. Aby dokonać odpowiedniego wpisu w księgach wieczystych, musieliby Państwo dokonać podziału, z okresleniem części należących do każdego ze współwłaścicieli, umownego nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności. Wówczas taki dokument (z podpisami notarialnie poświadczonymi) stanowiłby podstawę wpisu w księdze wieczystej. Hipoteką może być obciążona część ułamkowa nieruchomości, jeżeli część ta stanowi udział współwłaściciela. Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 198 kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli, obciążenie hipoteką własnego udziału nie wymaga zgody współwłaściciela. Warunkiem jest jednak określenie tego udziału w przedmiocie współwłasności.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika