Będzie jeszcze można posługiwać się starymi dowodami osobistymi...

Do kiedy można się posługiwać starymi, książeczkowymi, dowodami osobistymi?

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o czasowym posługiwaniu się dowodami osobistymi wydanymi przed dniem 1 stycznia 2001 r. przewiduje, iż dowody osobiste wydane przed dniem 1 stycznia 2001 r. . - w formie książeczki -  po 31 grudnia 2007 r. (który jest obowiązującym obowiązkowym terminem ich wymiany), z dniem 1 stycznia 2008 r. stanowią nadal dokument stwierdzający tożsamość osoby oraz poświadczający obywatelstwo polskie, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2008 r. Osoba legitymująca się książeczkowym dowodem osobistym w pierwszym kwartale 2008 r. nie będzie miała obowiązku okazywania potwierdzenia złożenia wniosku o wymianę tego dokumentu.

Nowelizacja ta wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2007 r.

Co oznacza przedłużenie możliwości posługiwania się starymi dowodami osobistymi?

Postanowienia nowelizowanej ustawy wprowadzają obowiązek wymiany dowodów osobistych, wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r. Ostatni etap tego procesu został przewidziany na okres do końca bieżącego roku, w którym wymianie podlegają dowody wydane w latach 1996-2000. Jednakże z tego ustawowego obowiązku wymiany dokumentów tożsamości nie wywiązała się jeszcze pewna część obywateli. Zob. też: Jak ubiegać się o wydanie lub wymianę dowodu osobistego?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów - składanie wniosku w sprawie wymiany lub wydania dowodu osobistego, jak również jego odbiór, musi następować osobiście. Okoliczność ta - zdaniem projektodawców - jest nadto uciążliwa m.in. dla osób starszych, kalekich lub przewlekle chorych. Ponadto z powodu dużej liczby składanych wniosków o dowody osobiste zwiększyła się też liczba dokumentów oczekujących na wydruk. 

Zmiana ta ma więc umożliwić dalsze korzystanie z tych dokumentów przez osoby, które nie zdążyły z ich wymianą, przy załatwianiu spraw urzędowych oraz innych, w których niezbędne jest posługiwanie się takim dokumentem.

Dowód osobisty nie będzie uprawniał jednak do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, ponieważ książeczkowe dowody osobiste, z uwagi na słabe zabezpieczenia, postrzegane są jako dokumenty łatwe do podrobienia.

Jak poinformowałó Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, złożenie do dnia 31 grudnia 2007 r. wniosku o wymianę dowodu osobistego daje gwarancję otrzymania nowego dokumentu przed dniem 31 marca 2008 r. Osobom, które nie złożą wniosku w ustawowym terminie takiej gwarancji zapewnić nie można. Po dniu 31 grudnia 2007 r. wnioski o wydanie dowodu osobistego będą przyjmowane na dotychczasowych zasadach.

Osoby przebywające stale za granicą, a więc takie, które mają prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego, wniosek o wymianę tego dokumentu będą mogły złożyć w dowolnym terminie po przyjeździe do kraju. Placówki dyplomatyczne, w myśl przepisów prawa, nie są upoważnione do pośrednictwa w sprawach wymiany lub wydania dowodów osobistych.

Dla spóźnialskich kary!

Nowelizacja nie uchyla jednak obowiązku wymiany starego dowodu osobistego ani przepisu karnego z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, który przewiduje m.in., iż kto uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego, podlega karze ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karze grzywny. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  oraz urzędnicy zapewnili jednak oficjalnie, że do końca marca 2008 r. żadne kary na spóźnialskich nie będą nakładane. Wobec osób, które nadal będą uchylały się od obowiązku posiadania ważnego dowodu osobistego, dopiero po dniu 1 kwietnia 2008 r. będą stosowane sankcje karne.

Podstawa prawna:

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: