24.8.2017

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Co oznacza stwierdzenie, że jestem bezpodstawnie wzbogacony?

Źródłem bezpodstawnie uzyskanej korzyści mogą być zdarzenia różnego rodzaju. Stwierdzić zatem należy, że odpowiedzialność z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia obciąża wzbogaconego niezależnie od tego, w wyniku jakiego zdarzenia uzyskał korzyść majątkową. Może ono powstać zarówno w wyniku działania wzbogaconego, jak i nawet wbrew jego woli, z jego dobrą albo złą wiarą. Może być następstwem czynności zubożonego, osób trzecich, a nawet sił przyrody. W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy nawet przyjął, że osoba pominięta wskutek zwykłej pomyłki jako spadkobierca ustawowy w postępowaniu spadkowym przeprowadzonym przez sąd zagraniczny może dochodzić przed sądem polskim roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia przeciwko współspadkobiercom. Jak zatem widać przyczynami bezpodstawnego wzbogacenia jednej osoby, a zarazem zubożenia drugiej może być w zasadzie każde działanie lub nawet jego brak po stronie konkretnej osoby.

Co to jest bezpodstawne wzbogacenie?

Aby można było mówić o bezpodstawnym wzbogaceniu, korzyść musi być uzyskana bez podstawy prawnej jakiegokolwiek rodzaju. Jest tak wówczas, gdy u jej podstaw nie leży ani czynność prawna, ani przepis ustawy, ani orzeczenie sądu lub decyzja" administracyjna.

Jako przykład braku bezpodstawnego wzbogacenia wskazuje się sytuację, że były mąż matki nie może skutecznie żądać zwrotu kwot wyłożonych przed zaprzeczeniem ojcostwa na utrzymanie i wychowanie dziecka. Podobnie gdy teściowie (rodzice), którzy pomagali synowej i synowi w budowie domu, nie mogą żądać zwrotu poniesionych nakładów, jeżeli świadcząc tę pomoc, postępowali tak dobrowolnie, z poczucia obowiązku moralnego, a nie w celu uzyskania odpowiedniej zapłaty lub innego świadczenia wzajemnego.

Korzyść ta musi mieć wartość majątkową oraz być uzyskana uzyskana kosztem innej osoby. Musi być możliwa tym samym do określenia w pieniądzu (prawo własności lub inne prawo majątkowe nabyta rzecz, zaoszczędzenie niezbędnych wydatków, nieodpłatne skorzystanie z cudzych usług lub rzeczy czy uzyskanie określonej sumy pieniężnej).

Kto, kiedy i w jaki sposób zobowiązany jest do zwrotu uzyskanej korzyści?

Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści:

  • w naturze, a gdyby to nie było możliwe,
  • do zwrotu jej wartości.

Zazwyczaj pomiędzy uzyskaniem korzyści a jej zwrotem istnieje przedział czasowy, w okresie którego mogły nastąpić zmiany wartości. Nawet jednak jeśli w wyniku poczynionych nakładów rzecz nabrała wartości większej niż w chwili samego wzbogacenia, musi być wydana. Ani uprawniony nie może skutecznie żądać, ani zobowiązany - zwolnić się od obowiązku zwrotu przez zapłatę równoważnej kwoty pieniężnej. Wyjątek w tym zakresie czyni uregulowanie stanowiące, że jeżeli żądający wydania korzyści jest zobowiązany do zwrotu nakładów, sąd może zamiast wydania korzyści w naturze nakazać zwrot jej wartości w pieniądzu z odliczeniem wartości nakładów, które żądający byłby obowiązany zwrócić.

Obowiązek wydania korzyści obejmuje nie tylko korzyść bezpośrednio uzyskaną, lecz także wszystko, co w razie zbycia, utraty lub uszkodzenia zostało uzyskane w zamian tej korzyści albo jako naprawienie szkody. Jeśli zwrot w naturze jest niemożliwy, wtedy powinna być zwrócona równowartość świadczenia w naturze w postaci kwoty pieniężnej. Zaznaczyć należy, że bezpodstawnie wzbogacony nie ma obowiązku odkupienia rzeczy o podobnych właściwościach.

Jeżeli ten, kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, rozporządził korzyścią na rzecz osoby trzeciej bezpłatnie, obowiązek wydania korzyści przechodzi na tę osobę trzecią.

W przepisach o bezpodstawnym wzbogaceniu unormowane są - w zasadzie - stosunki pomiędzy zubożonym a wzbogaconym. Jeśli więc ten ostatni np. sprzedał rzecz uzyskaną, to on - a nie nabywca - pozostaje, zobowiązany do wydania korzyści. Wyjątkowo, obowiązek ten przechodzi na osobę trzecią, na rzecz której wzbogacony bezpłatnie rozporządził bezpodstawnie uzyskaną korzyścią, chyba że już wtedy musiał się liczyć z obowiązkiem jej zwrotu).

Porady prawne

Kiedy wygasa obowiązek zwrotu?

Obowiązek wydania korzyści lub zwrotu jej wartości wygasa, jeżeli ten, kto korzyść uzyskał, zużył ją lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony, chyba że wyzbywając się korzyści lub zużywając ją powinien był liczyć się z obowiązkiem zwrotu.

W jaki sposób rozliczyć nakłady poczynione przez wzbogaconego i zubożonego?

Zobowiązany do wydania korzyści może żądać zwrotu nakładów koniecznych o tyle, o ile nie znalazły pokrycia w użytku, który z nich osiągnął. Zwrotu innych nakładów może żądać o tyle, o ile zwiększają wartość korzyści w chwili jej wydania; może jednak zabrać te nakłady, przywracając stan poprzedni. Kto czyniąc nakłady wiedział, że korzyść mu się nie należy, ten może żądać zwrotu nakładów tylko o tyle, o ile zwiększają wartość korzyści w chwili jej wydania. Jeżeli żądający wydania korzyści jest zobowiązany do zwrotu nakładów, sąd może zamiast wydania korzyści w naturze nakazać zwrot jej wartości w pieniądzu z odliczeniem wartości nakładów, które żądający byłby obowiązany zwrócić.

Zarówno żądający, jak i zobowiązany do wydania korzyści mogą wnosić, aby sąd skorzystał z możliwości uproszczenia rozliczeń między nimi przez przyznanie żądającemu zwrotu korzyści tej części pieniężnej jej wartości, która przewyższa podlegające rozliczeniu nakłady. Niedopuszczalne jest wbrew werbalnej treści art. 408 § 3 orzekanie w tej materii z urzędu, nawet gdyby wartość nakładów znacznie przewyższała wartość podlegającej zwrotowi.

Co to jest świadczenie nienależne?

Świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła (w wypadku egzekwowania świadczenia zasądzonego nieprawomocnym wyrokiem opatrzonym rygorem natychmiastowej wykonalności, gdy w sprawie doszło następnie do oddalenia powództwa) lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty (świadczenia z tytułu wpisowego, udziałów i wkładu mieszkaniowego, uiszczone przez osobę ubiegającą się o przyjęcie w poczet członków spółdzielni, stają się nienależne z chwilą ostatecznej odmowy uzyskania członkostwa), albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia. Do skutków świadczenia nienależnego stosuje się uregulowania dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia.

Kiedy nie można żądać zwrotu tego świadczenia?

Nie można żądać zwrotu świadczenia:

  • jeżeli spełniający świadczenie wiedział, że nie był do świadczenia zobowiązany, chyba że spełnienie świadczenia nastąpiło z zastrzeżeniem zwrotu albo w celu uniknięcia przymusu lub w wykonaniu nieważnej czynności prawnej;
  • jeżeli spełnienie świadczenia czyni zadość zasadom współżycia społecznego;
  • jeżeli świadczenie zostało spełnione w celu zadośćuczynienia przedawnionemu roszczeniu;
  • jeżeli świadczenie zostało spełnione, zanim wierzytelność stała się wymagalna.

W jakim terminie ulega przedawnieniu roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia?

W przepisach omawianego tytułu brak jest szczególnych postanowień, a zatem do roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia mają zastosowanie ogólne terminy przedawnienia. Wierzytelność z bezpodstawnego wzbogacenia ulega przedawnieniu z upływem lat dziesięciu. Termin spełnienia tego świadczenia - jako nie oznaczony i nie wynikający z jego właściwości - biegnie niezwłocznie po wezwaniu.

Pamiętaj, że:

 

  • Uregulowania dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia nie uchybiają przepisom o obowiązku naprawienia szkody.
  • Kto spełnia świadczenie z gry lub z zakładu, nie może żądać zwrotu, chyba że gra lub zakład były zakazane albo nierzetelne.
  • Roszczeń z gry lub zakładu można dochodzić tylko wtedy, gdy gra lub zakład były prowadzone na podstawie zezwolenia właściwego organu państwowego.
  • Sąd może orzec przepadek świadczenia na rzecz Skarbu Państwa, jeżeli świadczenie to zostało świadomie spełnione w zamian za dokonanie czynu zabronionego przez ustawę lub w celu niegodziwym.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty (...)

Jak liczy się termin zasiedzenia?

Jak liczy się termin zasiedzenia?

Jak wyliczyć termin zasiedzenia? Bieg terminu zasiedzenia nieruchomości (20 lat - w dobrej wierze, albo 30 lat - w złej wierze) rozpoczyna się w dniu, w którym nastąpiło objęcie nieruchomości w posiadanie samoistne prowadzące do zasiedzenia. Kończy (...)

Umowa przedwstępna - kiedy i jak ją zawrzeć

Umowa przedwstępna - kiedy i jak ją zawrzeć

  Jaki jest cel zawarcia umowy przedwstępnej? Niekiedy zdarza się, że strony nie chcą lub nie mogą zawrzeć w danym momencie umowy (np. sprzedaży lub darowizny), ale chcą tego dokonać w przyszłości np. Kowalski nie chce jeszcze sprzedać swojego samochodu Nowakowi, ale chce się zobowiązać, (...)

Ogólne zasady postępowania podatkowego

Ogólne zasady postępowania podatkowego

Czemu służą ogólne zasady postępowania podatkowego? Chociaż podatnikom czasem może się nie bezpodstawnie wydawać, iż ogólne zasady postępowania podatkowego są jedynie retorycznym ozdobnikiem Ordynacji podatkowej, w istocie stanowią one solidny fundament całego postępowania (...)

Jakie sądy orzekają o nabyciu spadku zagranicznego?

Jakie sądy orzekają o nabyciu spadku zagranicznego?

  Jakie sprawy spadkowe mogą prowadzić polskie sądy? Co się dzieje, jeśli dojdzie do śmierci obywatela polskiego, który posiada miejsce zamieszkania za granicą? Czy w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku istnieje w powyższym przypadku tzw. jurysdykcja krajowa, która oznacza (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Niektóre jednak sprawy podrożeją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2 marca 2006 r. Warto sprawdzić, na wszczynanie jakich (...)

Dziedziczenie po osobach zamieszkujących za granicą

Dziedziczenie po osobach zamieszkujących za granicą

  Właściwość sądów polskich Śmierć obywatela polskiego, mającego miejsce zamieszkania za granicą, może nastąpić w Polsce albo za granicą. W takim przypadku należy rozważyć, czy w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku istnieje tzw. jurysdykcja krajowa. Pojęcie to oznacza (...)

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

  Charakter prawny odpowiedzialności komandytariusza Komandytariusz odpowiada ze zobowiązania spółki w sposób bezpośredni, solidarny, subsydiarny, osobisty i ograniczony do wysokości sumy komandytowej. Osobisty charakter odpowiedzialności oznacza ponoszenie jej całym swoim majątkiem (...)

Pozwolenie wodnoprawne a prawa właścicieli sąsiednich działek - opinia prawna

Pozwolenie wodnoprawne a prawa właścicieli sąsiednich działek - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem właścicielem elektrowni wodnej. Teren, na którym ułożony jest rurociąg, należy do innego właściciela. Rurociąg jest ułożony w ten sposób, że część jest zakopana a część jest na powierzchni ziemi. Na terenie jednej działki zmieniłem trasę biegu rury, ale (...)

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów podatku od towarów i usług. Dotyczą one zasad dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla (...)

Dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku bankowym - opinia prawna

Dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku bankowym - opinia prawna

Stan faktyczny Na początku czerwca br. zmarł brat mojej matki. Brat pozostawał na gospodarstwie, które zostało mu notarialnie przepisane przez nie żyjącą już moją babcię, a jego matkę. Gospodarstwo miało ok. 4 ha, ale brat matki sprzedał już 1 ha ziemi na działki budowlane. Okazało (...)

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Jak potencjalni pracodawcy powinni przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy zgodnie z RODO, czyli ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych? Jakie dane kandydatów mogą pozyskiwać i jak długo mogą je przetwarzać? Rekrutacja po nowemu 25 maja 2018 roku we wszystkich (...)

Śmierć posiadacza rachunku bankowego

Śmierć posiadacza rachunku bankowego

Czy śmierć posiadacza rachunku bankowego powoduje rozwiązanie umowy o prowadzenie rachunku?  Zgodnie z treścią art. 59a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (dalej: „ustawa – prawo bankowe) umowa prowadzenia rachunku bankowego co do zasady ulega (...)

Co zrobić, jeśli umowa o dzieło jest niewłaściwie wykonywana?

Co zrobić, jeśli umowa o dzieło jest niewłaściwie wykonywana?

Jeśli przyjmujący zamówienie się spóźnia…  Zamawiający ma prawo kontroli sposobu wykonywania umowy. Może więc oceniać rzetelność wykonawcy oraz prawdopodobieństwo dotrzymania terminu. Zgodnie z art. 635 Kodeksu cywilnego (K.c.), jeżeli przyjmujący zamówienie (...)

Spłata kredytu hipotecznego zdaniem Prezesa UOKiK

Spłata kredytu hipotecznego zdaniem Prezesa UOKiK

Jeżeli spłacasz całkowicie lub nadpłacasz kredyt hipoteczny, który wziąłeś po 21 lipca 2017 r., bank musi się z tobą rozliczyć z opłat pobranych w związku z zawarciem umowy. Szczegóły znajdziesz w najnowszym stanowisku Prezesa Urzędu. Prezes UOKiK wszczął postępowania (...)

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

  Rozdział 1 działu II Kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.) określa właściwość i skład sądu karnego. W których sprawach orzeka sąd rejonowy? Właściwość sądów jest wyznaczana przez przedmiot orzekania, a nie przez ilość wysiłku organizacyjnego czy intelektualnego, (...)

Podszywanie się pod innego przedsiębiorcę zabronione!

Podszywanie się pod innego przedsiębiorcę zabronione!

  Obowiązek odpowiedniego oznaczania przedsiębiorstwa Zgodnie z art. 20 ustawy o Swobodzie działalności gospodarczej Przedsiębiorca wprowadzający towar do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany do zamieszczenia na towarze, jego opakowaniu, etykiecie lub instrukcji (...)

Zaskarżenie uchwały przez wspólnika - opinia prawna

Zaskarżenie uchwały przez wspólnika - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem mniejszościowym wspólnikiem w Sp. z o.o. Czy możliwe jest zaskarżenie uchwały Zgromadzenia Wspólników w sp. z o.o. w kwestii podziału dywidendy, jeżeli nie byłem obecny na tym zgromadzeniu a nie przedstawiłem uprzednio żadnego usprawiedliwienia. ZW (...)

Odpowiedzialność zawodowa członków samorządu aptekarskiego

Odpowiedzialność zawodowa członków samorządu aptekarskiego

Farmaceuta wykonujący swój zawód (który nota bene jest zawodem zaufania publicznego) musi liczyć się z tym, że ponosi dużą odpowiedzialność w ramach wykonywania swoich czynności. Stąd właśnie konieczne stało się uregulowanie kwestii odpowiedzialności zawodowej farmaceuty (...)

Umowa o zakazie konkurencji jako skuteczna ochrona \

Umowa o zakazie konkurencji jako skuteczna ochrona \"know how\" pracodawcy - opinia prawna

Stan faktyczny Prowadzę firmę na swoje nazwisko, która "żyje" z opracowywania i sprzedaży nowych produktów. Część z nich jest chroniona w Urzędzie Patentowym RP, ale części rozwiązań nie jestem w stanie ten sposób zabezpieczyć. Zabezpieczenia od strony konkurencji wymagają (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Umowa agencyjna - przedawnienie roszczeń

Umowa agencyjna - przedawnienie roszczeń

W latach 1994 - 1996 działałem jako agent - jako osoba fizyczna, nie prowadząca żadnej działalności gospodarczej. Zleceniodawcą było stowarzyszenie, które prawdopodobnie w tym okresie prowadziło (...)

Umowa o świadczenie niemożliwe

Umowa o świadczenie niemożliwe

Zawarłem umowę na zakup okien, która okazała się umową o świadczenie niemożliwe, bowiem okazało się, że materiał, z którego miały być wytworzone nie istnieje. Chcę złożyć wniosek o stwierdzenie (...)

Zwrot bezpodstawnie pobranych pieniędzy

Zwrot bezpodstawnie pobranych pieniędzy

Pracowałem w pewnej firmie ubezpieczeniowej. Złożyłem wypowiedzenie, które kończyło się 31 sierpnia 2002 r. We wrześniu wpłynęła na moje konto pewna suma, która wydawała mi się zaległością (...)

błędny przelew bankowy

błędny przelew bankowy

Osoba złożyła pod koniec roku 2011 dwa zlecenia przelewu kilkutysięcznych kwot w swoim banku do innego banku. Jeden na swoje konto, drugi na konto swojej matki. Przelewy zostały dokonane. Jak się (...)

Zwrot nie zamówionej przesyłki

Zwrot nie zamówionej przesyłki

Otrzymałem jako firma nie zamówioną przesyłkę (jakiś środek odtłuszczający), chciałem zwrócić otrzymaną paczkę na koszt nadawcy, zadzwoniłem do nadawcy z pytaniem o adres, na który mam (...)

Co mogę zrobić w sytuacji kiedy zniesławiono moją osobę.

Co mogę zrobić w sytuacji kiedy zniesławiono moją osobę.

Co mogę zrobić jeśli względem mnie rozpowszechniane są krzywdzące pomówienia, które mają na celu zniesławienie mojej osoby w pracy? Niniejsza porada prawna została sporządzona w oparciu o (...)

Prawo autorskie i wzór przemysłowy

Prawo autorskie i wzór przemysłowy

Producent opracował wzór klosza kilkanaście lat temu (nie był opatentowany) i sprzedawał je na rynki krajowe oraz zagraniczne (na dowód posiadamy faktury sprzedaży oraz wzorniki, wykrojniki, katalog (...)

Odłączenie wody

Odłączenie wody

Mieszkańcy (choć nie wszyscy) płacą czynsz. Jest w nim opłata za wodę. Administrator - uzurpator próbujący wyłudzić kamienice - nie płaci za wodę od miesięcy. "wodociągi" grożą odłączeniem (...)

Obowiązek zwrotu znalezionych pieniędzy

Obowiązek zwrotu znalezionych pieniędzy

Moja sześcioletnia siostrzenica znalazła na terenie szkoły 150 zł, po czym pobiegła do pani świetliczanki i chciała jej te pieniążki oddać. Pani świetliczanka stwierdziła że skoro je znalazła (...)

Omyłkowy przelew i dochodzenie zwrotu pieniędzy

Omyłkowy przelew i dochodzenie zwrotu pieniędzy

Spółka zawarła umowę zlecenie z osobą fizyczną. Z tego tytułu tej osobie przysługiwało wynagrodzenie. W wyniku pomyłki dokonano dwóch przelewów, z tym, że raz z konta spółki, a drugi raz (...)

Nieważna darowizna z majątku wspólnego

Nieważna darowizna z majątku wspólnego

Rok temu otrzymałem darowiznę od wujka w postaci kilku działek ziemi. Niedawno sprzedałem działki. Umowę darowizny z wujkiem spisaliśmy u notariusza, działki zostały przepisane w księgach wieczystych (...)

Taras nie ujęty w umowie o przydziale lokalu

Taras nie ujęty w umowie o przydziale lokalu

W umowie o przydziale spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu z 1989 roku nie ma mowy o tarasie (powierzchnia 15 m2), który użytkuję od wielu lat. Jedyne wejście na ten taras jest bezpośrednio (...)

Powództwo o zapłatę wynagrodzenia

Powództwo o zapłatę wynagrodzenia

Od dnia 22 grudnia jestem na wypowiedzeniu. Rozwiązałam umowę o pracę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W tym czasie wykorzystuję zaległy urlop i umowa wygasa mi na koniec stycznia (...)

Portal żąda zapłaty za umieszczenie ogłoszenia na ich stronie.

Portal żąda zapłaty za umieszczenie ogłoszenia na ich stronie.

Bardzo proszę Państwa o pomoc w następującej sprawie: 3 miesiące temu przedzwoniła do mnie Pani z portalu który zamieszcza ogłoszenia z ofertami sprzedaży nieruchomości, z propozycją o zamieszczeniu (...)

Możliwości zmiany prawomocnego wyroku

Możliwości zmiany prawomocnego wyroku

Kilka lat temu dostałem wyrok 18m-cy za kradzież ok 1000zl. Zostałem przyłapany na gorącym uczynku. Mając 17 lat już siedziałem w wiezieniu 2 lata jednak bezpodstawnie oskarżony. Świadek wskazał (...)

Termin odrzucenia spadku

Termin odrzucenia spadku

Czy po sprawie o nabycie spadku (jeśli sąd uzna, że jestem spadkobiercą), czy później mogę ten spadek odrzucić? Jeśli tak to w jakim czasie? Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć (...)

FORUM PRAWNE

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

Rozwód kościelny

Rozwód kościelny Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem prawa kanonicznego, ale intuicja (...)

Wsteczne wypowiedzenie umowy

Wsteczne wypowiedzenie umowy Witam. Mam pewną zawiłą sytuacje z moim pracodawcą. Pracodawca zalecił mi nie przychodzić do pracy (z powodu redukcji etatów) od 1.01.2014 lecz do tej pory nie dostałem (...)

Prawa ojca do opieki nad dzieckiem po rozwodzie

Prawa ojca do opieki nad dzieckiem po rozwodzie Jestem 24 letnim ojcem. 2 lata temu zona powiedziala, ze nie chce ze mna byc dluzej i kazala mi wyprowadzic sie z domu. Zabralem swoje zeczy i wyszedlem. (...)

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już (...)

Podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów Wyczytałam, że o podwyższenie alimentów mogę starać się po roku od uprawomocnienia się wyroku. Czy to prawda? Pomóżcie. (madzia) Otrzymuje z Funduszu Alimentacyjnego (...)

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

czym jest bezpodstawne wzbogacenie??

czym jest bezpodstawne wzbogacenie?? witam, wczoraj usłyszałem jak mój ojciec rozmawiał z matka. rozmowa raczej nie nalezała do rpzyjemnych i nie miałem o niej słyszec, nie wiedzieli ze jestem w (...)

Sprawa o znieslawienie ?

Sprawa o znieslawienie ? Co moge zrobić osobie ktora mnie publicznie wyzwala ? (uma) To zalezy czy jesteś osobą zaufania publicznego (np. prawnikiem, lekarzem), czyli do twojej pracy wymagane jest społeczne (...)

przemoc psychiczna w domu

przemoc psychiczna w domu Witam od 10 lat mąż znęca się psychicznie nieświadomie nad rodziną, jaka jest sytuacja kobiety w dzisiejszych sądch w tych sprawach. Oboje grorzą wyciągnięciem na światło (...)

ślub z obywatelem Turcji

ślub z obywatelem Turcji Mam narzeczonego ,który jest obywatelem z Turcji.Planujemy ślub.Czy mam sie czegos obawiać?Może ktoś ma za męża Turka? (kaśka) Kasia mam dokładnie ten sam problem i próbuje (...)

Porady prawne