Czy warto zawrzeć porozumienie cenowe w sprawie ustalania cen w transakcjach między podmiotami powiązanymi?

Czy warto zawrzeć porozumienie cenowe w sprawie ustalania cen w transakcjach między podmiotami powiązanymi?

Po co zawierać porozumienia cenowe?

Od 1 stycznia 2006 roku, zgodnie z ustawą - Ordynacja podatkowa, podatnicy mogą zawrzeć porozumienie z administracją podatkową dotyczące ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi. Z uwagi na ramy niniejszej porady poniżej przedstawiamy jedynie zarys problematyki dotyczącej porozumień cenowych z fiskusem. 

Głównym celem zawierania porozumień cenowych z fiskusem jest zabezpieczenie przedsiębiorstw przed konsekwencjami ewentualnych sporów w zakresie cen transakcyjnych.

Podkreślić należy, iż podatnicy korzystający z porozumienia cenowego nie są zwolnieni z obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych. Jednakże mogą oni mieć pewność, że zastosowana przez nich metoda ustalenia cen oraz sposób jej stosowania nie spowoduje negatywnych konsekwencji finansowych.

Porady prawne

Warto w tym miejscu zapoznać się z artykułem: Zmiany w Ordynacji podatkowej na 2007 rok

Jakie porozumienie można zawrzeć?

Porozumienia mogą być: 

 1. jednostronne - zawierane pomiędzy podatnikiem a administracją podatkową, której jurysdykcji ten podatnik podlega:
  • krajowe:
   • zawierane z administracją podatkową dla transakcji pomiędzy powiązanymi ze sobą podmiotami krajowymi,
   • zawierane dla transakcji pomiędzy podmiotem krajowym powiązanym z podmiotem zagranicznym a innymi podmiotami krajowymi powiązanymi z tym samym podmiotem zagranicznym,
  • zagraniczne - zawierane dla transakcji pomiędzy podmiotem krajowym powiązanym z podmiotem zagranicznym a tym podmiotem zagranicznym.

 2. dwustronne - zawierane dla transakcji pomiędzy podmiotem krajowym powiązanym z podmiotem zagranicznym a tym podmiotem zagranicznym; zawarcie dwustronnego porozumienia uzależnione jest od uzyskania zgody władzy podatkowej właściwej dla rezydencji podatkowej zagranicznego podmiotu.

 3. wielostronne - zawierane dla transakcji pomiędzy podmiotem krajowym powiązanym z podmiotem zagranicznym z więcej niż jednego państwa; zawarcie wielostronnego porozumienia, tak jak dwustronnego, również uzależnione jest od uzyskania zgody władzy podatkowej właściwej dla rezydencji podatkowej zagranicznego podmiotu.

Jakich transakcji może dotyczyć porozumienie cenowe?

Porozumienie obejmuje transakcje, które zostaną dokonane po złożeniu wniosku o zawarcie porozumienia, jak i transakcje, których realizację rozpoczęto przed dniem złożenia wniosku. Porozumienia nie zawiera się w zakresie transakcji, których realizację rozpoczęto przed dniem złożenia wniosku o zawarcie porozumienia, a które w dniu złożenia wniosku są objęte postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową, postępowaniem kontrolnym prowadzonym przez organ kontroli skarbowej lub postępowaniem przed sądem administracyjnym.

Jakie wymogi winien spełnić wnioskujący o zawarcie porozumienia?

Wnioskujący o zawarcie porozumienia obowiązany jest do przedstawienia:

 1. propozycji stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej, a w szczególności wskazania jednej z metod, o których mowa w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych; 

 2. opisu sposobu stosowania proponowanej metody w odniesieniu do transakcji, która ma być przedmiotem porozumienia, a w szczególności do wskazania: 

  • zasad kalkulacji ceny transakcyjnej, 

  • prognoz finansowych, na których opiera się kalkulacja ceny transakcyjnej, 

  • analizy danych porównawczych, jakie wykorzystano do kalkulacji ceny transakcyjnej; 

 3. okoliczności mogących mieć wpływ na prawidłowe ustalenie ceny transakcyjnej, a w szczególności: 

  • rodzaju, przedmiotu i wartości transakcji, która ma być przedmiotem porozumienia, 

  • opisu przebiegu transakcji, w tym analizy aktywów, funkcji i ryzyk stron transakcji, a także opisu przewidywanych przez strony transakcji kosztów związanych z transakcją oraz opisu strategii gospodarczej stron transakcji i innych okoliczności, jeżeli ta strategia lub okoliczności mają wpływ na cenę przedmiotu transakcji, 

  • danych dotyczących sytuacji gospodarczej w branży, w której prowadzi działalność wnioskodawca, w tym danych dotyczących operacji gospodarczych zawieranych przez podmioty niepowiązane, które wykorzystano do sporządzenia kalkulacji ceny transakcyjnej, 

  • struktury organizacyjnej i kapitałowej wnioskodawcy oraz podmiotów z nim powiązanych, które są stroną transakcji, oraz opisu stosowanych przez podmioty powiązane zasad rachunkowości finansowej; 

 4. dokumentów mających istotny wpływ na wysokość ceny transakcyjnej, a w szczególności tekstów umów, porozumień i innych dokumentów wskazujących na zamiary stron transakcji; 

 5. propozycji okresu obowiązywania porozumienia; 

 6. wykazu podmiotów powiązanych, z którymi ma być dokonywana transakcja, wraz z ich zgodą na przedłożenie organowi właściwemu w sprawie porozumienia wszelkich dokumentów dotyczących transakcji i złożenia niezbędnych wyjaśnień.  

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika