Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.

16.9.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Dla kogo emerytura na nowych zasadach?

Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. otrzymają emeryturę na zasadach określonych w ustawie emerytalnej obowiązującej od 1 stycznia 1999 r. Jedynym wymogiem jaki trzeba spełnić, aby nabyć prawo do emerytury jest osiągnięcie odpowiedniego wieku przez ubezpieczonego. Dla kobiet wynosi on 60 lat, a dla mężczyzn - 65 lat. Nie ma przy tym znaczenia okres, w którym osoba ubiegająca się o świadczenie, pozostawała w ubezpieczeniu. Oczywiście osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969r. mogą skorzystać z możliwości nabycia prawa do emerytury na "starych zasadach" po spełnieniu określonych warunków.

Co stanowi podstawę wymiaru nowej emerytury?

Podstawą obliczenia emerytury, dla osób z omawianej grupy wiekowej, jest kwota składek na ubezpieczenie emerytalne zgromadzonych na indywidualnym koncie każdego ubezpieczonego, z uwzględnieniem waloryzacji składek zapisanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego.

Przypomnijmy, że kapitał początkowy ustala się dla osób, które przed dniem wejścia w życie reformy emerytalnej - 1 stycznia 1999 r. opłacali składki na ubezpieczenie społeczne lub za których składki te płacili płatnicy składek np. zakłady pracy.

Kapitał początkowy uzyskuje się poprzez pomnożenie hipotetycznej emerytury przez wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia ustalone dla osób w wieku 62 lat. Hipotetyczna emerytura zaś to emerytura, która hipotetycznie przysługiwałaby danej osobie w dniu 1 stycznia 1999 r. Oblicza się ją w oparciu o okresy składkowe i nieskładkowe do 1 stycznia 1999 r. oraz o podstawę wymiaru obliczoną z okresu 10 lub 20 lat kolejno po sobie występujących. Nowa emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego. Średnie dalsze trwanie życia jest ustalone w miesiącach i wspólne dla mężczyzn i kobiet. Tablice trwania życia ogłasza prezes GUS w Monitorze Polskim w formie komunikatu corocznie w terminie do 31 marca.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 39 poz. 353 ze zmianami).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne