Interoperacyjność systemów informacyjnych w UE

Unia bezpieczeństwa: Komisja wprowadza interoperacyjność systemów informacyjnych 

Komisja Europejska wywiązała się ze zobowiązania wprowadzenia interoperacyjności i zlikwidowania istniejących niedociągnięć w unijnych systemach informacyjnych do celów zarządzania granicami i zapewnienia bezpieczeństwa, podjętego przez Komisję w siódmym sprawozdaniu dotyczącym unii bezpieczeństwa z dnia 16 maja i zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 22-23 czerwca. W pierwszej kolejności Komisja proponuje wzmocnić mandat unijnej agencji ds. zarządzania operacyjnego wieloskalowymi systemami informatycznymi (eu-LISA), tak aby mogła ona opracowywać i wprowadzać rozwiązania techniczne służące interoperacyjności unijnych systemów informatycznych. Komisja proponuje ponadto wprowadzenie dalszych usprawnień do europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS), aby umożliwić państwom członkowskim skuteczniejszą wymianę rejestrów karnych obywateli państw trzecich. 

Komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos powiedział: "Aby wykonywać swoją pracę, straż graniczna, organy ścigania i służby imigracyjne potrzebują dostępu do odpowiednich informacji we właściwym czasie. Od jakości i dostępności takich informacji zależy bezpieczeństwo naszych obywateli. Dzięki silniejszemu mandatowi, jaki dziś proponujemy, agencja eu-LISA stanie się unijnym cyfrowym centrum doskonałości i pomoże urzeczywistnić naszą wizję interoperacyjności systemów informacyjnych". 

Komisarz ds. unii bezpieczeństwa Julian King stwierdził: "Posiadamy obszerne bazy danych pomocne w walce z terroryzmem i w zarządzaniu naszymi granicami, ale siła i skuteczność naszych systemów zależy głównie od zasilających je danych. Zaprezentowane dziś wnioski mają na celu zaradzić istniejącym ograniczeniom w zakresie pozyskiwania informacji z systemów. W ten sposób wywiązujemy się z zobowiązania zapewnienia silnych i inteligentnych systemów do celów ochrony granic i utrzymania bezpieczeństwa". 

Komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, Věra Jourová powiedziała: "Scentralizowanie zarządzania operacyjnego unijnymi systemami informacyjnymi oraz wymiany informacji zgromadzonych w rejestrach karnych to ważny krok naprzód. Przedstawione dziś przez nas wnioski dadzą policji, prokuratorom i sędziom do dyspozycji lepsze narzędzia zwalczania przestępczości transgranicznej i terroryzmu". 

Zapewnianie interoperacyjności: silniejszy mandat dla eu-LISA

Aby zaradzić istniejącym ograniczeniom systemów informacyjnych UE, wyeliminować luki informacyjne i umożliwić wymianę informacji między systemami, Komisja proponuje dziś wzmocnić mandat agencji eu-LISA. Proponowana reforma uprawni agencję do opracowania koniecznych rozwiązań technicznych w celu osiągnięcia interoperacyjności. Agencja będzie od tej pory również odpowiadała za opracowywanie przyszłych wieloskalowych unijnych systemów informacyjnych i zarządzanie nimi. 

Zreformowana agencja eu-LISA:

  • zapewni scentralizowane zarządzanie operacyjne unijnymi systemami informacyjnymi. Agencja eu-LISA, obecnie odpowiedzialna za zarządzanie operacyjne na poziomie centralnym Systemem Informacyjny Schengen (SIS), wizowym systemem informacyjnym (VIS) oraz systemem Eurodac, będzie teraz odpowiadała również zaprzygotowywanie i opracowywanie nowych systemów informacyjnych proponowanych przez Komisję oraz operacyjne zarządzanie nimi. Są to: system wjazdu/wyjazdu (EES) i europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS), a także zaproponowany dziś przez Komisję zaktualizowany europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych w odniesieniu do obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców (ECRIS-TCN);
  • opracuje główne cechy techniczne podejścia Komisji wobec interoperacyjności (po przyjęciu odpowiednich instrumentów legislacyjnych). Są to: europejski portal wyszukiwaniawspólna usługa kojarzenia danych biometrycznych i wspólne repozytorium tożsamości. Dzięki temu wszystkie systemy informacyjne UE będą ze sobą skutecznie współdziałały, a policja i służby celne będą miały do nich łatwy dostęp;
  • poprawi jakość danych dzięki opracowaniu automatycznych mechanizmów kontroli jakości danych. Zapewnią one automatyczną identyfikację nieprawidłowych lub niespójnych danych. Państwo członkowskie odpowiedzialne za wprowadzenie danych zostanie powiadomione, aby móc usunąć lub zaktualizować takie dane. 
Porady prawne

Wymiana rejestrów karnych dotyczących obywateli państw trzecich: aktualizacja systemu ECRIS

 Po przedłożeniu w styczniu 2016 r. wniosku dotyczącego reformy obecnego systemu w celu uwzględnienia odcisków palców obywateli państw trzecich, Komisja przedstawiła właśnie dodatkowy wniosek dotyczący:

  • utworzenia centralnego systemu ECRIS w odniesieniu do obywateli państw trzecich.Dzięki scentralizowanej bazie danych będzie można szybko sprawdzić, czy któreś państwo członkowskie posiada informacje o skazaniu danego obywatela państwa trzeciego. Usprawnienia przedstawione we wniosku umożliwią państwom członkowskim zwracanie się bezpośrednio poprzez system ECRIS do zidentyfikowanych państw członkowskich o szczegółowe informacje o skazaniu;
  • pomoże ustalić tożsamość skazanego obywatela państwa trzeciego: system ECRIS-TCN będzie zawierał informacje dotyczące nazwisk, adresów, odcisków palców i wizerunków twarzy (w miarę dostępności), co znacząco pomoże poprawić wiarygodność informacji dotyczących tożsamości obywateli państw trzecich, które często bywają mniej wiarygodne niż informacje o obywatelach UE z uwagi na brak pewności co do przedstawianych dokumentów tożsamości;
  • usprawni wymianę informacji dotyczących skazanych obywateli państw trzecich między państwami członkowskimi: dzięki łatwiejszemu i szybszemu dostępowi do rejestrów karnych organy ścigania staną się bardziej skuteczne w walce z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną; 
  • umożliwi interoperacyjność z innymi bazami danych UE: zcentralizowany ECRIS będzie wchodzić w skład systemów opracowywanych i zarządzanych przez agencję eu-LISA, umożliwiając wymianę informacji między różnymi systemami UE w ramach podejścia Komisji prowadzącego do osiągnięcia interoperacyjności.

Skąd nowa propozycja KE?

orędziu o stanie Unii wygłoszonym przez przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera we wrześniu 2016 r. oraz w konkluzjach Rady Europejskiej z grudnia 2016 r. podkreślono, jak istotne znaczenie ma likwidacja niedociągnięć w zarządzaniu danymi oraz poprawa interoperacyjności istniejących systemów informacyjnych. Niedawne ataki terrorystyczne spowodowały jeszcze większe skupienie się na tym celu, ponieważ wykazały pilną potrzebę zapewnienia interoperacyjności systemów informacyjnych, a także wyeliminowania obecnych niedociągnięć, które powodują, że osoby podejrzane o terroryzm mogą rejestrować się pod różnymi pseudonimami w różnych, niepowiązanych ze sobą bazach danych. 

kwietniu 2016 r. Komisja przedstawiła komunikat pt. "Sprawniejsze i bardziej inteligentne systemy informacyjne do celów zarządzania granicami i zapewnienia bezpieczeństwa" i tym samym rozpoczęła dyskusję na temat tego, w jaki sposób systemy informacyjne w Unii Europejskiej mogą przyczynić się do lepszego zarządzania granicami oraz zwiększenia bezpieczeństwa wewnętrznego. W czerwcu 2016 r. Komisja powołała grupę ekspertów wysokiego szczebla ds. systemów informacyjnych i interoperacyjności, aby kontynuować te prace oraz zająć się prawnymi, technicznymi i operacyjnymi aspektami zapewnienia interoperacyjności systemów. Ostatnie posiedzenie grupy ekspertów wysokiego szczebla odbyło się w dniu 25 kwietnia 2017 r., a w dniu 11 maja 2017 r. przedstawiła ona sprawozdanie końcowe. 

Dzięki utworzonemu w 2012 r. europejskiemu systemowi przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) krajowe organy sądowe mogą otrzymywać informacje dotyczące wcześniejszych wyroków skazujących wydanych w innych państwach członkowskich. Obecnie państwa członkowskie składają za pośrednictwem ECRIS rocznie ok. 288 000 wniosków dotyczących informacji o wcześniejszych wyrokach skazujących wydanych w całej UE. Aktualizacja systemu ECRIS to jeden z kluczowych priorytetów realizowanej przez Komisję europejskiej agendy bezpieczeństwa, która nawołuje do uwzględnienia w systemie ECRIS również obywateli państw trzecich w celu skuteczniejszego zwalczania przestępczości transgranicznej i terroryzmu. W dniu 19 stycznia 2016 r. Komisja podjęła pierwsze działania legislacyjne na drodze do poprawy wymiany informacji dotyczących obywateli państw trzecich za pośrednictwem systemu ECRIS, z uwagi na nieporęczność i nieskuteczność obecnego systemu. Komisja proponuje teraz dalszą aktualizację tego narzędzia. 

Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)zaczęła działać 1 grudnia 2012 r. Wykonuje ona zadania dotyczące zarządzania operacyjnego systemami SIS IIVIS i EURODAC. Głównym zadaniem operacyjnym jest zapewnienie działania tych systemów przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Inne zadania obejmują przyjmowanie koniecznych środków bezpieczeństwa oraz zapewnianie bezpieczeństwa i integralności danych, jak również zgodności z zasadami ochrony danych.

Dodatkowe informacje:

Unia bezpieczeństwa:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu na ich miejsce zamieszkania w UE. ##baner## Jakie są najważniejsze cele aktu o usługach (...)

Spotkanie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST

Spotkanie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST

W dniu 17 listopada b.r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego, pracującego w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Pracom Zespołu przewodniczą - ze strony rządowej - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Witold Drożdż, oraz ze strony samorządowej (...)

Bezpieczne wizy do UE?

Bezpieczne wizy do UE?

Bardziej wnikliwe badanie podań o tzw. wizy Schengen, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych baz danych – KE modernizuje wizowy system informacyjny, aby lepiej zabezpieczyć granice zewnętrzne Unii. - "Europa nie jest twierdzą, ale musimy wiedzieć, kto przekracza nasze granice" – powiedział komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos. Propozycja (...)

Pora na dostosowania do systemów informacyjnych Schengen

Pora na dostosowania do systemów informacyjnych Schengen

Sejm zajmuje się obecnie rządowym projektem ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej. Potrzeba przyjęcia takiej ustawy wynika z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a w szczególności w tzw. dorobku prawnym Schengen, którego urzeczywistnienie w pełnym zakresie jest uwarunkowane włączeniem do Systemu Informacyjnego Schengen. Czym (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych turystów jako swoich pośredników! Sprawdź, jak się przed tym chronić. Kłopotliwe (...)

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Poznaj zasady rozliczeń transakcji transgranicznych grup VAT. Grupy VAT będą mogły być tworzone od 2023 r. ##baner## Transakcje wewnątrzwspólnotowe W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj. WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) zastosowanie będą miały co do zasady analogiczne reguły (...)

Wielka Brytania opuści UE 31 stycznia 2020 r. - co dalej?

Wielka Brytania opuści UE 31 stycznia 2020 r. - co dalej?

24 stycznia UE podpisała Umowę o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Umowa została także podpisana przez Wielka Brytanię. 29 stycznia Parlament Europejski zagłosował w sprawie wyrażenia zgody na jej zawarcie. Po udzieleniu zgody przez PE Rada przyjmie decyzję pozwalającą UE zawrzeć Umowę o wystąpieniu, co otworzy drogę do jej wejścia w życie. Oznacza to, że 31 (...)

Przepisy ws. interwencji rynkowych w związku z COVID-19

Przepisy ws. interwencji rynkowych w związku z COVID-19

Rozporządzenia KE ws. interwencji rynkowych w związku z COVID-19 opublikowane 4 maja br. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 11 rozporządzeń  w ramach pakietu legislacyjnego, dotyczącego działań na rynkach rolnych w odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią COVID-19. ##baner## Opublikowane rozporządzenia: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/591 (...)

Jaki będzie budżet UE na 2020 r.?

Jaki będzie budżet UE na 2020 r.?

Budżet UE na rok 2020 5 czerwca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała projekt budżetu UE na 2020 r. Będzie to siódmy i zarazem ostatni budżet w obecnych wieloletnich ramach finansowych UE na lata 2014–2020. Projekt zakłada całkowitą wysokość środków na zobowiązania w kwocie prawie 168,3 mld euro. Jest to wzrost w porównaniu do roku (...)

Jaka ma być nowa wspólna polityka wizowa UE?

Jaka ma być nowa wspólna polityka wizowa UE?

Wspólna polityka wizowa 2.0 Sprawniejsze wydawanie wiz turystycznych, biznesowych i krótkookresowych, przy jednoczesnym podniesieniu opłaty do 80 euro – to propozycje Komisji Europejskiej dotyczące reformy wspólnej polityki wizowej UE. Nowe przepisy mają być dostosowane do zmieniających się problemów związanych z bezpieczeństwem, wyzwań (...)

Krajowy System Cyberbezpieczeństwa

Krajowy System Cyberbezpieczeństwa

Powstanie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC), który będzie wykrywał, zapobiegał i minimalizował skutki ataków naruszających bezpieczeństwo informatyczne kraju – to cel nowej ustawy, która wdraża do polskiego prawa unijną dyrektywę w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych. Ustawa, (...)

Dane osobowe w ochronie zdrowia są bezpieczne?

Dane osobowe w ochronie zdrowia są bezpieczne?

W 2013 r. Generalny Inspektor za temat przewodni VII Dnia Ochrony Danych Osobowych wybrał Dane osobowe w ochronie zdrowia i badaniach klinicznych. Już wkrótce bowiem polską służbę zdrowia czekają rewolucyjne zmiany. Powstanie system informacji medycznej, w którym zgromadzonych będzie wiele informacji o pacjentach, przez internet każdy będzie mógł sprawdzić, jakie usługi medyczne (...)

Identyfikatory biometryczne w paszportach

Identyfikatory biometryczne w paszportach

Parlament Europejski uważa, że paszporty biometryczne wydawane dzieciom poniżej 12 roku życia nie muszą zawierać odcisków palców posiadacza. Jednak obowiązek posiadania własnego paszportu przez nieletnich pomoże walczyć ze zjawiskiem handlu dziećmi. Paszporty biometryczne zostaną wprowadzone w UE oraz Norwegii, Szwajcarii i Islandii w czerwcu br.Na sesji w Strasburgu Parlament Europejski (...)

Wyrabiasz paszport dla dziecka? Uważaj, zmieniają się przepisy

Wyrabiasz paszport dla dziecka? Uważaj, zmieniają się przepisy

Projekt MSW nowelizacji ustawy o dokumentach paszportowych, który zakłada zmiany w sposobie wyrabiania paszportu dzieciom poniżej 12 roku życia dostał akceptację rządu. W myśl nowych przepisów, podczas wyrabiania paszportu od dzieci poniżej 12. roku życia nie będą pobierane odciski palców. Zmiany dotyczą również osób, od których pobranie odcisków palców jest niemożliwe, np. z (...)

Zmiany w dokumentach paszportowych?

Zmiany w dokumentach paszportowych?

Jaki projekt dotyczy paszportów?Już tylko na podpis Prezydenta czeka projekt ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Jakie zmiany zaproponował Rząd?W projekcie ustawy zawarto przepisy dotyczące określenia zasad wpisywania danych biometrycznych (odciski palców) do ewidencji paszportowych. Zgodnie z prawem unijnym, (...)

Komunikat w sprawie wydawania paszportów z dwoma cechami biometrycznymi

Komunikat w sprawie wydawania paszportów z dwoma cechami biometrycznymi

Od 29 czerwca 2009 r. wydawane w Polsce paszporty zawierać będą drugą cechę biometryczną tj. obok obrazu twarzy, zapis odcisków palców.  Polska rozpoczęła wydawanie paszportów biometrycznych, do tej pory z jedną cechą, 28 sierpnia 2006r. Obowiązek taki nałożyło na kraje członkowskie Unii Europejskiej Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm (...)

Zmiany w ustawie o dowodach osobistych

Zmiany w ustawie o dowodach osobistych

Podczas poniedziałkowego (12 kwietnia br.) spotkania online z dziennikarzami Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz Marek Zagórski, sekretarz stanu w KRPM przedstawili zmiany w ustawie o dowodach osobistych. Od 2 sierpnia 2021 r. do warstwy graficznej dowodu osobistego powróci podpis posiadacza, natomiast w warstwie elektronicznej zamieszczane (...)

Kiedy małżonek obywatela Unii może przebywać w UE?

Kiedy małżonek obywatela Unii może przebywać w UE?

Zgodnie z dyrektywą w sprawie swobodnego przemieszczania się obywateli Unii (Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, Dz.U. L 158, s. 77), każdy obywatel ma prawo przemieszczania się i pobytu na terytorium innego (...)

Wielka Brytania poza UE od 1 stycznia - wyjazdy i przyjazdy

Wielka Brytania poza UE od 1 stycznia - wyjazdy i przyjazdy

Od 1 stycznia 2021 roku zmienią się zasady przekraczania granicy przez obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej oraz obywateli brytyjskich terytoriów zamorskich. Jako obywatele państwa trzeciego będą podlegać standardowi odprawy szczegółowej. Zmienią się także zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii. ##baner## Co powinni wiedzieć podróżni? Od (...)

Ułatwienia w ruchu granicznym w okresie wakacyjnym i świątecznym

Ułatwienia w ruchu granicznym w okresie wakacyjnym i świątecznym

Parlament poparł propozycję uproszczenia kontroli granicznej podczas nasilonego ruchu turystycznego w okresie wakacyjnym lub świątecznym. Nowelizacja stosownego rozporządzenia zmniejszy uciążliwe skutki wprowadzenia VIS na zewnętrznych graniach Unii Europejskiej.Systematyczne kontrole, którym poddawani są obywatele państw trzecich za każdym razem, gdy przekraczają granicę, wydłużyłoby (...)

Polskie urzędy nie lubią się z komputerami. Raport NIK

Polskie urzędy nie lubią się z komputerami. Raport NIK

Tylko nieliczne miasta mogą pochwalić się e-administracją z prawdziwego zdarzenia. Większość nowych i zmodernizowanych miejskich systemów informatycznych współpracuje ze sobą w ograniczonym zakresie - wynika z wniosków po kontroli NIK. Co gorsza, urzędnicy nie przykładają wystarczającej wagi do bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. W ocenie NIK przed samorządami jeszcze (...)

Uruchomienie elektronicznej wymiany informacji o skazaniach pomiędzy Krajowym Rejestrem Karnym a niemieckim rejestrem karnym w Bonn (Bundeszentralregister)

Uruchomienie elektronicznej wymiany informacji o skazaniach pomiędzy Krajowym Rejestrem Karnym a niemieckim rejestrem karnym w Bonn (Bundeszentralregister)

W dniu 12 stycznia br. została uruchomiona w ramach Projektu Pilotażowego Elektronicznej Wymiany Informacji z Rejestrów Karnych (Network of Judicial Registers) elektroniczna wymiana informacji o skazaniach pomiędzy Krajowym Rejestrem Karnym a rejestrem karnym niemieckim Bundeszentralregister z siedzibą Bonn. Znacznie przyspieszy to wymianę informacji o skazanych odbywającą się dotąd wyłącznie (...)

Będą kolejne e-usługi dla kierowców

Będą kolejne e-usługi dla kierowców

Możliwość sprawdzenia online informacji o punktach karnych, badaniach technicznych pojazdów oraz istotnych szkodach przewiduje przyjęty przez Radę Ministrów projekt założeń ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Nowe przepisy pozwolą na udoskonalenie danych gromadzonych w bazie CEPiK oraz na uruchomienie nowych, przydatnych dla obywateli e-usług. Nowe e-usługi Obecnie trwają (...)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

W dniach 7-9 maja 2009 r. we Wrocławiu odbyło się X spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej.I. Uczestnicy spotkania.ze strony czeskiej:1. Pan Jiři Pospíšil,        Minister Sprawiedliwości,2. Pan Pavel Stanek,    Zastępca Ministra Sprawiedliwości,3. Pan Tomáš Boček,    Zastępca (...)

Będzie unijna baza danych biometrycznych

Będzie unijna baza danych biometrycznych

Rada UE i Parlament Europejski zatwierdziły wniosek Komisji dotyczący stworzenia unijnego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych odnoszącego się do skazanych obywateli państw trzecich. Poza wykorzystaniem systemu do celów postępowań karnych można go będzie również stosować m.in. do sprawdzanie osób, które mają pracować z dziećmi lub ubiegających (...)

Zaświadczenie o niekaralności - Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?

Zaświadczenie o niekaralności - Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?

Przedstawiciele niektórych zawodów muszą legitymować się niekaralnością, szczególnie przy przyjmowaniu do pracy. Jak zatem uzyskać informacje z Krajowego Rejestru Karnego, tzw. Zaświadczenie o niekaralności? Gdzie uzyskać informacje z Krajowego Rejestru Karnego?  Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości, (...)

Firma łatwiej sprawdzi przeszłość zatrudnianej osoby

Firma łatwiej sprawdzi przeszłość zatrudnianej osoby

Uruchomiono już system przekazywania informacji z rejestrów karnych. Sprawdź, kto może z niego korzystać. ECRIS to system, który ma na celu przekazywanie informacji o skazanych pomiędzy krajami w Unii Europejskiej - podaje Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości. Pomoże to pracodawcom bądź uprawnionym osobom fizycznym kierować zapytania na temat (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Firma złożyła wnioski o rejestrację VAT-R i VAT-UE 11.04.2006. Potwierdzenie zarejestrowania jako podatnik VAT i numer VAT spółka uzyskała 25.04.2006, a numer VAT-UE 08.05.2006. Czy prawidłowe (...)

Brak rejestracji VAT-R/UE dla WDT a stawka 0%

Brak rejestracji VAT-R/UE dla WDT a stawka 0%

Przedsiębiorca jest podatnikiem VAT czynnym. Na podstawie złożonej Informacji VAT-R/UE, w której zadeklarował dokonywanie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów oraz dokonywanie importu usług, (...)

Deklaracje do US - import export oraz w UE

Deklaracje do US - import export oraz w UE

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT-UE dokonuje zakupu od podatnika z UE, dokonuje również sprzedaży do odbiorcy w innym kraju UE. Podatnik ten dokonuje równiez importu i exportu (czyli spoza (...)

Rachunki bankowe dla nierezydentów

Rachunki bankowe dla nierezydentów

W regulaminach banków z którymi miałem do czynienia znajdują się zapisy o tym, że jedynie osoby mieszkające w Polsce mogą otwierać rachunki.Czy taki zapis jest zgodny z polskim prawem a jeśli (...)

Nabycie towaru za granicą a podatek VAT

Nabycie towaru za granicą a podatek VAT

Jak należy traktować nabycie towaru od kontrahenta z UE, który nie podał nam numeru VAT-UE? Czy należy potraktować jako WNT i opodatkować w Polsce? Posiadamy nr VAT-ue w Polsce. Tak, w związku (...)

Wspólnota mieszkaniowa

Wspólnota mieszkaniowa

Czy wspólnota mieszkaniowa powinna uzyskać NIP i REGON? Jak stanowi art. 6 ustawy o własności lokali, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, (...)

Numery REGON dla wspólników spółek cywilnych

Numery REGON dla wspólników spółek cywilnych

Spółka cywilna jest zarejestrowana od 01.01.2000 roku i posiada jeden numer REGON. Od 31.03.2009 urząd statystyczny nadaje numer REGON spółce cywilnej i osobno wspólnikom. Czy wspólnicy spółek (...)

Przechowywanie odcisków palców podejrzanego

Przechowywanie odcisków palców podejrzanego

Zgłoszono przestępstwo gospodarcze. Od strony podejrzanej pobrano odciski palców. W toku dalszego postępowania okazało się, że nie ma podstaw do zgłoszenia przestępstwa. Czy wobec powyższego (...)

Pobranie odcisków palców podejrzanego

Pobranie odcisków palców podejrzanego

W wyniku kłamliwych oraz niezgodnych z prawdą i stanem faktycznym działań zostałem oskarżony z art. 190 § 1 kk o wypowiadanie gróźb karalnych przez doniesienie do prokuratury. Prokurator wezwał (...)

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Reprezentuję spółkę z o. o. z udziałem kapitału zagranicznego, gdzie dwóch udziałowców to cudzoziemcy. Działalność firmy opiera się głównie na świadczeniu usług technicznych na terenie (...)

Jednoosobowa firma cudzoziemca

Jednoosobowa firma cudzoziemca

Na jakich warunkach i według jakich przepisów prawnych obywatel Ukrainy może uruchomić w Polsce firmę jednoosobową wykonującą usługi w zakresie sprzątania biur i mieszkań? Czy może taka firma (...)

Prowadzenie działalności przez osobę zagraniczną

Prowadzenie działalności przez osobę zagraniczną

Czy przedsiębiorca zagraniczny, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, może zarejestrować w Polsce działalność gospodarczą tylko w formie oddziału swojego przedsiębiorstwa (...)

Jak założyć w Polsce kasyno? Czy obywatel Niemiec może to zrobić?

Jak założyć w Polsce kasyno? Czy obywatel Niemiec może to zrobić?

Czy obywatel Niemiec może otworzyć własny biznes w Polsce? Konkretnie chodzi o kasyno. Prośba o jak najwięcej informacji na ten temat. Niniejsza opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz wskazanie (...)

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Moja żona jest obywatelką Norwegii mieszka tam i pracuje, ja jestem obywatelem RP i stały meldunek mam w Polsce; małżeństwem jesteśmy od 5 lat. Chciałbym sprowadzić samochód zarejestrowany tam (...)

Cele i sposoby działania prokuratury

Cele i sposoby działania prokuratury

W jakim celu i przy użyciu jakich sposobów działa prokuratura? Należy, iż zasady funkcjonowania, cele oraz zadania prokuratury regulowane są w zasadniczy sposób ustawą o prokuraturze. Wskazany (...)

FORUM PRAWNE

Obowiązek rejestracji do VAT UE i OSS.

Obowiązek rejestracji do VAT UE i OSS. Witam, nie jestem czynnym podatnikiem VAT w Polsce i prowadzę sprzedaż towarów na rzecz przedsiębiorców w innym krajach Unii Europejskiej (nie mam pewności (...)

VAT a sprzedaż z Polski do Szewcji?

VAT a sprzedaż z Polski do Szewcji? Witam! Mam pytanie, jak rozwiązać kwestię podatku VAT w następującej sytuacji: I wersja sp. z o.o. (czynny podatnik VAT) II wersja osoba fizyczna prowadząca (...)

Malzenstwo z cudzoziemcem

Malzenstwo z cudzoziemcem 1. Chce zawarzec zwiazek malzenski z cudzoziemcem (Wlochem), jakie prawo bedzie w tym przypadku obowiazujace, polskie czy wloskie? 2. Czy zalezy to od miejsca zawarcia zwiazku (...)

Działalność nierejestrowana a nabycie wewnątrzwspólnotowe UE

Działalność nierejestrowana a nabycie wewnątrzwspólnotowe UE Dzień dobry, chciałbym zacząć prowadzić działalność nierejestrowaną która opierała by się na zakupie towarów z UE (nabycie (...)

Pierwsze Seminarium Online dot. CBD i Konopi Włóknistych

Pierwsze Seminarium Online dot. CBD i Konopi Włóknistych W odpowiedzi na ostatnie zawirowania na rynku produktów CBD i związane z obecną sytuacją pytania ? od spraw podstawowych stawianych przez (...)

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego rok 2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego rok 2013 Witam wszystkich, przeszukałam chyba wszystkie mozliwe strony na temat KA i roku 2013, dokladnie chodzi mi o to kto się wybiera na prawo (...)

Dobry SIP

Dobry SIP Szukam dobrego serwisu. One non stop coś w sobie zmieniają. Orentujecie się, który warto teraz wykupić? To zależy od tego czego szukasz. W sumie każdy system ma jakieś wady i poważne (...)

podejrzany z art. 286 §1 kk, czy Policja ma obowiązek pobrać odciski palców?

podejrzany z art. 286 §1 kk, czy Policja ma obowiązek pobrać odciski palców? Jestem podejrzany o przęstępstwo z art. 286 §1 kk, jestem osobą wcześniej nie karaną. Policja upiera się, aby pobrać (...)

Groźba karalna - Art.190kk

Groźba karalna - Art.190kk Witam!!! Za kilka dni czeka mnie rozprawa w sądzie grodzkim, jestem oskarżona o to, że do sąsiada kierowałam groźby karalne. Jest to nieprawdą, ponieważ to ja go oskarżyłam (...)

czy mogę bezpłatnie gdzieś( na policji) zdjąć odciski palców z przedmiotu, który został mi skradziony,

czy mogę bezpłatnie gdzieś( na policji) zdjąć odciski palców z przedmiotu, który został mi skradziony, czy mogę bezpłatnie gdzieś( na policji) zdjąć odciski palców z przedmiotu, który został (...)

Umożenie ze względu na znikomą szkodliwośc czynu - a kartoteka policyjna

Umożenie ze względu na znikomą szkodliwośc czynu - a kartoteka policyjna W 2005 roku byłem zatrzymany przez policję w sprawie znalezionej amunicji w lesie ( amunicja pochodziła z okresu 1 wojny (...)

czy można samemu zbadać odciski palców?

czy można samemu zbadać odciski palców? czy jest jakiś ogólnie dostępny katalog odcisków palców, tak aby mozna było dowiedzieć się na własną rękę czy odciski należą do przestępcy?

Wykonywania działalności gospodarczej w Polsce przez osoby fizyczne i prawne ze Szwajcarii

Wykonywania działalności gospodarczej w Polsce przez osoby fizyczne i prawne ze Szwajcarii Witam. Znajomy Szwajcar chce założyć spółkę w Polsce. Czy są w tym zakresie jakieś ograniczenia/dodatkowe (...)

VAT-25

VAT-25 Witam, Zakupiłem motocyl w Stanach Zjednoczonych, motocyl przyszedl w kontenerze do Gdyni, nastepnie zostal oclony w Niemczech, gdzie zostało zapłacone 6% cło oraz 19% VAT od wartości motocykla, (...)

Nielegalne przekroczenie granicy.

Nielegalne przekroczenie granicy. Witam, mam zdaje mi się proste pytanie. Czy w związku ze strefą Schengen, możliwe jest nielegalne przekroczenie granicy w obrebie państw członkowskich UE przez obywatele (...)

Zasiłki dla pracujących w Angli

Zasiłki dla pracujących w Angli Witam Wszystkich! Zasiłki dla pracujących Polaków w Wielkiej Brytani już możliwe! Właśnie mija siedmioletni okres przejściowy rozróżniający zasady, na których (...)

Legalizacja miękkich narkotyków

Legalizacja miękkich narkotyków Chciałem w szanownym gronie osób zajmujących się prawem zadać pytanie: Czy jesteście za legalizacją miękkich narkotyków (np. marihunana) oraz czym Waszym zdaniem (...)

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę Witam serdecznie, posiadam wierzytelność z sądową klauzurą wykonalności,niestety komornik nawet nie" kiwnął palcem" aby cokolwiek (...)

zaświadczenie o niekaralności

zaświadczenie o niekaralności witam moja sytuacja wygląda tak. w 2006roku dostalem wyrok 1rok pozbawienia wolnosci w zawieszeniu na 3 lata w 2007 dostalem wyrok 6miesiecy pozbawienia wolnosci w zawieszeniu (...)

Porady prawne